Goudsche Courant, donderdag 22 november 1866

i 486 f866 Heden overleed in den ouderdom van ruim 45 jaren mijn gelief le echtge i noot de Heer AÜRIANU3 VAX DER SPEUIJT resideKcde te Ouderkerk m KLKIX Sz mij nalatende drie kinderen P J 1 0 ovember welke hun verlies nog niet kuunen beseffen Dese Course Tcrschijnt des Donderdags ea Zondags In du Stad esckiedt de uitgave des avonds te voren Pe prijs per drie maanden is 2j franco p post ƒ 2 25 Advertentiett Tan 1 6 regels tot dss middags teti 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn Wed A VAN DER KLEIN Si U0BTL 1ND GouD 17 Xovember l8G6 Op uitdrukkthjk terUtngea ran den overledene zidten jteue uittrbjke teekenen tan rouK gedragen oorden NB De affaire door den orerJedeite yedreven zal rfoor vuj op denze Jden roet Korden Toorigezet Men verlangt een KINDERMEID die dadelijk in diensi kan treden van goede getuigen voorzien en gevi oon met jonge kinderen om te gian Huur ƒ 50 Adres onder letter X bij de Boekhandelaars J TA BENTU M en ZOON te GoUDJi Homologatie Overzigt GOUDA 24 November Na de oorlogstormen is eeue onzekere rust gevolgd niemand durft zi h verlate op de vreedzame betuigingen zoolang men altijd van legerorsraoiwtieu hoort Italië ia aan de beste party hij herhaling ffesingiin ziet het zich door den loop der omstandigheden in het bezit gesteld van het aan de eenheid van Italië ontbrekende Venetië en het aanstaand vertrek der vreemdeÜDgen uit Rome zal na verloop van zoo vele eenwen Italië aan zich zelf terug geven Mogt een wijs en krachtig bestuur de wonden heelen der onaerdrukking en het volk geleiden op de baan van den waren vooruitgang Italië vvensoht vrede en verzoening de verdreven bisschoppen keereu terug en de regeling der geldelijke belangen met Kome schijnt tot stand te komen Italië zal vier vijfde der in 1860 bestaande romeinsche schuld op zich nemen benevens de interest van dat tijdstip af Frankrijk strat aan het einde zijner mexicaansche heldenfeit n Maximiliaan is waarschijnlijk op de terugreis Het is oamogelijk zonder walging te gedenken aan al het gebeurde aan de eindelooze leugens en verachtelijke snoeverijen aan de schromelijke geldverkwisting en aan de onverantwoordelijke opotfering van zooveel mensohen Men beschuldigt ook de Noor lAmerikanen van snoeverij en heerschzucht raaar hoe bedaard ea zwijgend brengen zij deze voor hen zoo belanttrijke zaak ten einde Wij ver vachten dat ook de biuuenlaudache verschillen daar gunstiger zuUen ten einde loopec dau het iiaijverige buitenland oos zoo dikwerf voorspiegelt £ r is zoo veel kracht en grootheid in die woelige republiek en het in keienen geklonken Europa moge zuchtend opzien naar den schitterenden luister van het land der vrijheid Engeland wordt in spanning gehouden door zijne reformbewegingen wier afloop niet te voorzien is Frankryk is ziek met zijn keizer Ocstenrijk zoekt hulp voor zijne dreigende ontbinding het mist de energie die het vinden mogelijk maakt Noord Duitschland buigt zich met Pruisen ouder de magt van den geweldigen hofmeier en de invloed der vrijzinnigen is ernietigd door het naaldgeneer Op Candia rooken de puinhoopen nog en de oostersche kwestie dreigt op te komen in het verschiet de edelmoedige engelsche en hollandsche kooplieden zijn bezig de middelen bijeen te brengen die Susland in staat moeten stelleu zijne byzantijus he wensehen eindelijk vervuld te zien Eene sombere stemming heerscht in Nederland Zijne hoogste belangen staan op het spel Wel is de toeleg niet gelukt om de vrijgezinden te verdrijven voor de onmogelijke behondspartij maar de gebezigde middelen en de a aivankelijke teruggang boezemen bekommering in Het grootste onheil ligt in de verfoeijelijke oprakeling van vergeten partijschap in de vernieuwing der oude oproerleuzen waar men te kort schiet in waarheid en regt wil men die vervangen door de ophitsiug van een bandeloos gemeen De meerderheid van het waarachtige volk 13 liberaal eerbiedigt wel en koning en v il vooruit op den goeden weg maar wij schrikken terug van de roekeloosheid eener zoogenoemde behoudende partij die Je vrijheid haal en het geluk des volks opoffert aan hare belang en beerschzuohtige pogingen Indien niet de liberalen kracht weten te paren aan voorzigtigheid cordaatheid aan zelfsbedwang dan is het niet te voor ien waarheen wij gaan Wij willen nog altijd vertrouwen op den gezonden zin des volks de vrijheid heugt van eeuwen in Nederland zij is ons ingeweven en itaat hoog boven den waan de oogenbliks Bij vonnis van de Eeglbank te Rotterdam van ly November lSfi6 is het aC 1 coord door den gef illeerden Heer j NATHAN S LOMON van PRAAG n eindeliik nos diverge i koopman in Mee ommissiounair in Effe ien en Gedelegeerde van de eerste klasse der Xed Staatsloterij te Gouda aan zijne Schuideiscïiers aangeboden en door deze aaDgenomeu gehomologeerd M KIST Gouda 20 Nov 1S66 kutrs i43 4 1363 s 303 8 93 774 Si s 1873 4 663 8 491 4 551 4 Tl 741 2 16 8 CORRESPONDENTIE C beklaagt zich over het ongerief Zondag en Maandag veroorzaakt door de verhinderde passage over dL brug aan het rabat De zoogenaamde hand vsas gebroken de brug bleef opgehaald en de bewoners van dien omtrek moesten cenea langen omweg maken of zich op eigen kosten doen overzetten dat velen oit deo ininderen stand bezvvaarde Hij vraagt of in zoodanig ongemak niet onmiddellijk beboorde voorzien te worden tea koste van bestuur of aannemer Boekdrukkerij van A BEINKMAN Londen 22 Nov De krulstogten welke het kanaal eskader van negen pantserschepen in de laatste weken ondt Openbare Vrijwlilige VERKOOPING 2lbtJertentien Openbare Vrijwillige VERKOOPING den Notaris G J I ten overstaan van om contant geld 13J6 des voormiddags ten 10 ure ten huize vanden Heer C F VAN DEN Bekgh logementhouder aan S olwijkersluis onder Stolwijk van Een HEBREN HTJIS genaamd Het Huis Sta ws met BOOMGAARD TUIN n ERF onder Haastrecht zeer gunstig gelegen in de onmiddellijke nabijheid van Gouda aan den grooten weg naar Vtredd geschikt tot Zomer en Winterverblijf bevattende het hnis fi zoo boven als benedenkamers 2 keukens ruime kelders zolder mangelkamer en andere gemakken Voorts diverse percelen uitmuntend VVEI HOOI BOUW en GRIENDLAND mede onder Haastrecht gelegen grootendeels buitendijks aan het gekanaliseerde gedeelte van deu IJsscl en ook gedeeltelijk binnendijksin den foldfs£etieden Hua itrec it zijnde oen en ander te zamen groot 11 Men is van meening ten overstaan van den Notaris 6 J SPRUIJT residerende te Ouderkerk aan den IJssel op VRIJDAG den ia NOVEMBER 1S66 des voormiddags ten 9 ure ten sterfhuize van ADRIAN BAAS laatstelijk echtgenoote van WILLE VI GRAVELAND aan de zuidzijde van Benederheul in de gemeente Stolxijk in het openbaar te veilen en te verkoopen 16 ilELKtOEIJEN 1 SCHOT uverlooper 3 VAARZEN 2 VETTE en 4 MAGERE BKiGEN BOUW en MELKGEKEEUSCHAPPEN MEUBELEN HUISRAAD etc en plus minus 35 000 Ned ponden goed gewonnen HOOI Informatien zijn te bekomen ten kantore van genoemden Notaris Diegenen welke eene vordering jmogten hebben of iets verschuldigd ziin aan nu wijlen Mej MARIA G BRIJ worden verzoobt v jgr het eiude de er maand daarvan opgaaf of betaling te doen aan den Heer I H Llnenbueg WeMavea alhier Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te gouda met inbegrip van accijns bij eeue hoeveelheid van minstens tien kan a contant En eindelijk nog ilivfr e percelen RIET LAND en WATER gelegen in de gemeente Sttin aan den IJssel zeer geschikt tot inpoldering üf het stichten eener fabriek te zamen groot 5 bunders 37 roeden 9 ellen Alles breeder omschreven bij gedrukte biljetten eu boekje te verkrijgen teL kantore van genoemden Notaris hij wien ook nadere informalien te bekomen ziju Zuiver overgehaalde JENEVER ii tGS jj q per kan 64 cents idem a 47Vio per kan 66 ets Jenever 2 soort Moutwijii a IH io o V l an 62 cents inl BRANDEWIJN i 4C2 o per kan 67 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid Prijzen der Effecten Laagste koers 343 4 651 2 87 8 1361 4 5lVs 30 413 4 92 koe rs 541 h S7V 136 2 301 2 4113 923 8 B41 6 88 188 l Ct Ned w sch 2 dito 3 dito 4 Handelm op rescBelgië Rotbs 21 Spanje obl 21 2 Portugal obl 3 Rus obl H 5 d lS2 2y 5 d 6 serie 5 d Lond 1 62 do Amst lei cd Amst l80O 4i Aand spoorw ƒ d 1882 6 Mexico 1851 3 AMSTERDAM Dingsdag 20 November iHooLTstt I GeWe eii Het aangenaamste en krachtigste voedsel voor Zuigelingen in plaats van de Moedermelk en voor grootere zwakke kinderen welke bij7ondere versterking behoeven is zeker het Malz Gezondhcids Chocolad e Poeder van JOIIA HOFF te Berlijn 11 3 V4 87 2 SI De gelukkiïe theorie van de verbinding der beste voedingstoffen Chocolade Malz en andere heiWame ingrediënten in de bier genoemde compositie heeft reeds de heerlijkste resultaten verkregen eu verdient daarom d t fabriekaat een gemeenschappelijk goed der raenschhe d te worden Men kookt het poeder in verdunde melk en geeft dit het kind drie tot vier maal daags warm de hoeveelheid wordt door de eetlust van het kmd bepaald 44 = 66I 4 49 503 4 311 2 12 69 s i 74i3 e 74 i6 I6V16 22V2 663 oo s I2V16 Prijzen de groote doos 0 70 de kleine doos ƒ O 3 Ï MALZCHOCOLADE voor gezonden en zieken De meest volmaakte compositie der tijtiste en zuiverste stollen bcrintwoordt wegens haren aangenameu smaak hare buitengewoon sneUe verteerbaarheid hare spijzen vervangende kracht voedzaamheid en p irai eriutr der schadelijke werking van gegeten ongezonde stoffen in de m iaï iuzonderheid door hare geschiktheid om als calmerend overprikkelingstiUend mi kltl voorgeschreven te worden aan alle eischen die men in den uitgebr idsteu zm van eene iezondheids Chocolade vorderen kan Elegirit veipakt in en veipa Prijzen Supra fin Fin kilo 74 8 741 2 I6II 16 ƒ 2 per kilo ƒ 1 10 per 1 4 kilo 0 60 per I s küo ƒ 1 40 per i j kilo 0 7 5 per 1 4 kilo ƒ 0 40 per 1 3 kilo MALZEXTRACT Gezondheidsbier sedert twee decenniën bekeud en beroemd utgeüs ziji e heilzame werking bij Borst en Maaglijdeu Hffimorrhoiden Kouriten en algemeene Ligchaamsverzwakking 1 fle ch ïO et 6 flesschen f 2 50 MALZBONBONS en MALZ SUIKER uit de fijnste suiker het beste mout eu df gezoudheid bevorderende Stoffen zamengesteld i ijn bij het naderen van het natte en koude jaargetijde bij catharrale bor taandoeningen belemmering in de ademhaliiigs orgauen hoest eu verkoudheid bijzouder aan te bevelen Het pakje Borst Suiker ƒ 0 30 Malz Bonbons Carton van 42 stuks 0 60 Carton van 20 stuks 0 30 Centraal Dépöt te Amsterdam O Z Voorburgwal J 342 Te verkrijgen bij den Heer J C van VREU MINGEN alhier Zondag 25 November OUDSCHECOURAUT uitgave van A BRINKMAN Lange TiendeKeg ö n 60 De prijs der Advrrtentien van één tot zes regels met inbegrip van het zege i is 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Bniteügewone letters wotdeabexekEnd nwr pUatsroamte zeer jDstnimig weder aan den mond van het kanaal heeft gedaan hebben volgens het oordeel van de undigen de zekerheid opgeleverd dat die met zware pantsers belaste vaartuigen even goed zee bouwen als de oude linieschepen eo dat er onder üjjn die in siielheiu het ligtste en vlugste fregat evenaren De ministeriele Morning Herald vermawit Pruisea om de verdragsbepaling beirekkelyk ISoord Sleeswijks bereeniging met Denemarken uit te voerdn maar het blad is niet gerust dienaangaande en zegt dat terwijl de uitvoering dier bepaling wordt vertraagd alle moeite wordt aangewend om de Sleestrijkers pruisisch te maken Het voegt daarbij e ue waarschuwing Pruisen zal nog zegt het eenen zwaren strijd hebben door te staan alvorens de nisuwe positie die l el in Europa heef ingenomen tot vastheid te hebben gebrigt en door onregtvaardige handelingen jegens Deuemarken zou het zekerlijk het aantal vijanden waaraan hel alsdan het hoofd zal ie bieden hebben doen toenemen en zelf een uitmuntend ïoor eudsel voor hunnen aanval versclialfen Eeeds is gemeld dat de in den oorlog tegen Spanje betrokken zuidamerikaan che republiekeu het aaubou van Engeland en Frankrijk nopeiia eene bemiddeling in deu oorlog tegen Spanje gunstig opgeuomeu hebbeu Naar men thans verneemt hebben de vier republieken het in hare verbiliering tegen Spanje uitgevaardigde besluit lugelrokkeu waarbij alle daar aauweiige Spanjaarden die zich niet laten naturaliseren binnen zekeren tijd bel Uud moeten verlaten Er is dus thans te meer rede om eene vredelievende wending iu deze zaak te gemoet te zien Tijdingen uit New ïork van den 9 nov melden datde verkiezingen zonder rostverstooring rijn afgeloopen De republikeinen hebben in deu staat New York de overwinningbehaald De gouverneur pentou heeft eeue meerderheid verkregen van lU UüO stemmen De republikeinen hebben ook demeerderheid behaald in New Jersey Vermout Michigan en Massachusetts üeuerdal Butler eu John Morrissej zijn ledenvan het congres gekozen Het stoomschip Susnueh innah zal binnen weinige dagenNewYork erlalen om generaal Sherman en den gezant Campbell naar Yera Cruz of eeiiige andere mesicaausche haven overte brengen ten eiude Juarez it ontmoeten Generaal Sliermatizal een langen tijd in Mexico blijven om het gouvernementvan Juarez te bevestigen I Ui Mexico waren 2 500 000 dollars in zilver verzouden die te Vera Cruz waren aangekomeu öuttenUnï Parijs ii November Naar men verhaalt kau de mexicaausche kwestie uog tot zeer ernstige verwikkelingen aanleiding geven Volgens de overeenkomst tussehen Parijs en Wsshington tot stand gekomen zouden tie Amerikanen in zake Mexico geheel onzijdig blijven iugeval het der le gejleelle onzer troepen in december Mexico verliet Onze regering die het raadzaam acht het bezettiiigsoorps in eens te doen terogkeeren besloot zonder bet kabinet van Washiugton te hooren de troepen iu maart of april alleu tegelijk terug te laten komen Te Washington vond dit volstrekt geen bijval en daar nu Frankrijk de bepalingen der overeenkomst niet ten volle nakomt behoeft de unieregering er zich ook niet meer door gebonden te achten en zal te beginnen met december zoo handelen als of zij zich niet tot neutraliteit had verbonden Generaal Sherman die naar de mexicaansche grenzen is gezonden heeft in last Juarez en zijn aanhang op alle mogelijke wijze te ondersteunen indien den 15 december niet ten minste l S van de troepen van het frarsoh bezettingscorps is ingescheept Men kan dus ernstige dingen verwachten te meer daar president Johnson wegens zijn verhouding tegenover het congres niets liever wenscht dan dat de mexicaansche kwestie de binneulaudsche kwestien wat op den achtergrond sohuive Onze regering zal echter zeker wel haar best doen om nog een transactie tot stand te brengen Men houdt zich hier nog altijd btzig met de zending van generaal Fleury Het schijnt zich te bevesligejj tir do adjudant des keizers in last heeft van het italiaan c1ie gouver