Goudsche Courant, zondag 23 december 1866

oarsp UingPu bschamen fjls al Jat woedend twisten uitloopt op een vreedzame schikking Het zal hel best zijn ilaximiliaan t huis te wachten De zaken mo n ver vard slaan in Mexico de geruehten zijn nog vernarder ici ijl d een hem door B izaiiie te Orizaba laat gevangen houden hefft de ander heai door juarislische bennen doen opligen een de le verzekert dat hg zooreel als aqne vrouir waanzinnig is Dit lleeu is zeker dat bet uit wmet zijn kei erryk Onze phlegraatieke vertegenwoordigers houden zich rustig bezig roet het onderzoeken det liegrootiug Sommigen protesteren tegen de stuuiighedin der ministers maar men verneemt finig van de uillijke veront a irdigiiig eener vrije vertegenwoordiging die zirh de les laat le en door de dieu iren Jer krooi zonder den moedwil te bedwingen die zich vergrepen heeft a in de reirten des vulks Wij willen geene drifiise niibars ingen maar bedai rde teregiwijzing munne ijke opregtheid in den voof t inil van het regt Eu dan kome wat wil geen aanzijn gerekt ten koste van wat waarde geeft aan het leven niet de uitkomst het doel is heilig öuttcnlflnï IiOnden 2 Deo Eene deputatie van de centrale kamer van landbouw heeft onlangs eene audiëntie gehad bij den voorzitter van den geheimen raad leii einde hem hare bezwaren betieifende sommige met de verziekte in verband staande maatregelen mede Ie deeleii Zij verlangde vooreerst dat de verguniiif g m op enkele pl iatsen veemarkten te houden zou worden ingetrokken en g if voorts haren wensch te kennen dat er een duurzaam stelsel van i uaranlaine voor buitenlandsch vee zou worden aangenomen lu zijn antwoord deebie üe voorzitter meile dal e regering de bedoelde vergunning had verleend ten einde het heimelijk verkoopeii en invoeren van vee tegen te gaan ivaardoor naar haar oordeel de besmetting nog meer zou worden bevorderd VVat de quarantaine betrot was de regering voornemens de kwestie der Parijs 0 Dec liet Journal des Déb its bevatie dezer dagen een even gued geschreven als lie ig artikel tegen de leger org inisatie In dit artikel wordi het ontwerp een betreuringswaardig raisverst nd genoemd en het sluit met de juiste opmerking dat indien het wetgevend ligchaain dit ontwerp aanneemt het vrijwillig ai iand doel van zijne constitutionele bevuegdheid om het j larllJk elle conlingeiit en ueu daarop be ie king hebbendeii pust der legiuonijr v is ic sieileii Niet onbelangrijk is het dar de e oinsiaii lii i id in de commissie tl den g ïieraal Trochii en den heer jtuuher i iet ontsnapte maar dat d kei rr in weeiwil der bedenking vanden geneiaal eu den miiister van t lar uit eii io de Cunslitutiüuele bcpal ngeu bni eii aanmerking te moeteu laten Berlijn 19 rier Hn leirmhuis heeft het ontwerp der regering beti ffnde de o hetfii g der woekerwet aangenumen mei 39 ttgen i S stenui eu uauai een voorstei der con iuissie tot eene voorloopige va tsielliijg lol 1 april ISfiS door de regering verwor en was Daarna is het omwerp op de grondbelasting en dat op de dotaiien dit laaisie met algemeene stemmeu aangenomen 20 Dec De Prov Corr zegt ten aanzien der vaststelling van de begrooting dat die van ge i kkige beteekeiiis is voor het pruisisehe coiistiiuttonele leven De uitslag na langen strijd met moeite verkregen zal ook voortaan door alle partijen met zorg worden gehandhaafd en niet weder or js gegeven worden Dezelfde correspondeniie zegt de koning en de kroonprins van Saksen hebben hier den indruk gemaakt dat zij een duidelijk begrip hebben opgevat van de taak welke aan de zijde van Pruisen op Saksen rus en dat zij bereid zijn die te volbrengen Het bezoek der Saksische vors en bij het begin der onderhandelingen oier den noordduilschen bond waarvan zij naast Pruisen de aanzienlijkste leden zullen zijn mag beschouwd worden als een gelukkig voorieeken voor echte aau gevolgen rijke bondsgemeenschap Oinnenknö GOUDA 22 December E M heeft bepaald dat eene der rijks hoogere burgerscholen net driejarigen cursus te Helmond gevestigd zal zijn eu bij die school o a tot leeraar benoeoid den heer J van Dam alhier die den 20 dezer ook te Harlingen werd benoemd lot directenr en leeraar In de zitting Tan de tweede kamer van Woensdag z ja bébauflelcl eii aangenomen 1 welsonlwerpcn iet n8tnrali atie van H D Schiüier en anderen bet wetsontwerp tot verhooging van hoofdsiuk V1I B der staatsbegrooting voor 1866 kc ten d r proeTneniingen van raffinage van mwe suikers tot verhooging en wijziging van hoofdst VII der staatsbegrooting Van jS65 dat tot verhooging der begrooting van uitgaven van het pensioen fonds voor burgerlgke ambtenaren dienst 186ö Ds minister van bniuenl zaken heeft den wensch geuit dat nog voor hel reces der kamer wierden afgedaan de wetsontwerpen betreffende de veeziekte en de begrooting der staatsspoorwegen voor 1S67 Bij de tweede kamer is ingekomen het antwoord der regering op de ontwerp begrooting voor de uitgaven ten behoeveder staatsspoorwegen in 1S67 Daarin wordt gezegd dat dewerken voer den spoorweg Meppel Heerenveen op 1 dec 1867 en die voor Groningen VViiischoten in den loop van 1867 gereed moeten zijn die voor Zivolle Meppel in oct 1867 dievoor Alkmaar n uir den IJdijk in Mei 1867 Het onderzoeknaar eene andere rigting voor den spoorweg DordrechlBotter dam is ingesteld De v elsont erpen ii opens onteigening voorde overbrugging van het Uollaudsch Diep liggen gereed Hetrapport der gemengde commissie negeiis de xfdamining derOüsterSchelde wordt overgelegd De afdamming wordt in hetaanstaande voorjaar voortgezet De bruggen over of in het IJworden gemaakt In eene morgen en eene avondzitting zijn gisteren doorde tweede kamer der stateii generaal een aantal wetsontwerpenniPt grooie meerderheid van stemmen aangenomen daaronderdat tot ettelijke bekrachtiging der schorsing v n amortisatiemet 45 tegen 21 stemmen daarna de definitieve hoofdstukkender begrootiiig huis des konings nationale schuld en wet opde middelen Voorts is aangenomen de begrooting der staatsspoorwegen voor 1S67 en eeiiige der aangeboden credietwetten die ven er heden orden afgedaan Naar men verneemt is het ontwerp van wet lot regelingder schutterijen bij den raad van state afgedaan en kun mende indiei iiig bij de tweede kamer zeer spoedig te gemoet zien Men meldt uit s Hage aan de Arnh Cour Uit eenegoede bron heb ik vernomen dat het voorloopig verslag dertweede kamer over de begrootiiig van oorlog zeer uitvoerigzal zijn ten gevolge van de velerlei bedenkingen die in desectien zijn gemaakt en waarbij nog eene afzonderlijke notavan den heer Stieltjes zal gevoegd worden oor sommigeleden moet het denkbeeld zijn aangegeven om de kosten vooroorlogen marine niet geheel uit de gewone middelen te vinden AH verschillende kanten werd aangedrongen op eene organisatie van het leger bij de wet Ket algemeen gevoelen is vrijguusiig omtrent dezen minister van oorlog meii betreurt hetevenwel dat de m iii van s kunde en humaniteit mmoverigens overtuigd is eenigzins afhankelijk schijnt van sommigehoofdamblenareo van zijn departement Genieni2 de Berigteo Id de mijn yan Barnsliy hfbb n s ellig 358 j ersouen het leven verloren ten bende vaUcbe muiitcrs is ontdekt eu gt detltt lijk ge augtn gciiomeu tL Altenkirchm nabij Ntuwied Au btweeit men dat niaarscbalk Hazaiiie MdxiiniluiLiu gevauger houdt om hem te dwingen lo een bepaalden troonsafstand l e liriint ii v ü men oveigaau tot bet geheel vrijsttUtn van het beroep vau maktlaar In de onifetnki n van Meef neemt de veeziekte aanmerkelijk tot De wnrt iubtTgsrhe regering heeft octrooi verleend oor de uitvinding der vervaardiging van papier uit stroo schors en aiidt re plaiitaanlige stoifen Met l iulij iSC7 zal het papier ngeld iq de vtreeuigde staten ingetrokken knitnen ïijü en de schuld afgtlost binnen 35 jaar Het frausche budget voor 1867 sluit uitt etn vrij apokrief batig saldo van 5Ü milioeu Ken boer van het fransche depaitement Cautal heeft een ihcrcu medaille behaald voor het vervaardigen van kaas naar hollandseh maakstl iJe Iransche regering is nog altijd zoekende naar een volmaakt gt v eer Bmgsdag jl ie de ruuderpest voor het eerst uitgebroken te Amersfoort Het gemeentebestuur te Arnhem heeft geweigerd het verleeneu van coDceesie aan eeno ontworpen groote slagterij Groote hoeveelheden boskruid orden uit Maastricht en Veulo vervoerd narr hyDiegtn en tlders Üe invöer van Java hier te lande heeft in 1865 bedragen ceüe vaarde van ƒ 91 737 733 de uitvoer derwaarts ƒ 35 7 12 9U7 De raad van Üevcüter heeft besloten tot het nemen van 2543 aandeelen vaii ƒ 236 off 600 148 in de internatiouale spoorweg en havenmaatachappij daarenboven is door particulieren ingeschreven voor ƒ 125 000 Aan de laudbouvischooi te Franekcr is door den staat toegezegd eene subsidie san ƒ 8000 s jaars Het fransche crédit mobilier zal met het dividend eens overslaan Het oostenrijksche ministerie wil wegloopeu voor de hongaarsche bezwaren Zweden heeft vergeefs op de europescbe roarktcn beproefd omgeld te letnen In Beijeren bestaat eene ministeriele crisis Oostenrijk zal een blijvend legerkamp opngteu nabij Bruck aan de Leitba De tllegraaf kabel tusscheu Malta eu Alexaudrie is hersteld TeLonden he t men des avonds antwoord uit San Francisco t u deuzelidendag pe te egra if Het amerïkaansch congres heeft hét amnestïeregtvan den president beperkt Napoleon wil de brieven terng hebbenaan Maximiliaan geschrevn De zes aspiranten h nips pt hekers zijnte Ledden allen afgewezen Te s Hage zal een toonceistuk opg toerdworden bewerkt naar Klaasje Zevenster üe amehk tansch seh id isiu vier maandenj van 1 junij tot 1 October nagenoeg 250 rüilÜoen gul den verminderd Men verwacht dat de noorÓduitsehe rijk d g den 15 februarij zal geopend worden Den 19 nov jl is te Tetuan de eerste christenkerk op raaroccaansch gebied ingewijd De Croaten willen met lllyrie en Dalmatie een zelfstandig koningrijk vormen De engelsche bant UcH donderdag het disconto vastgesteld op 3l gpCt Bij Caudia is een grieksch schip in den grond geboord De Oostenrijkers makeu veel gebruik van de bevoegdheid om tegen eene storting van 2000 ü hunne kinderen vrij te koopen van de militaire dienst Het fransche huis Fould leent aan de spaansche regering 90 millioen Te Barendrecht hebben baldadigheden plaats gehad naar aanleiding van het vroeger afschaffen der kermis Te Alphen is een arbeider doodgeschoten door een militairen be aker van begraven rundvee luo ezonden HET ONDERWIJS AAN MEISJES Ieder Nederlander weet dat het lager onderwijs hier bijna voiuiaa b IS f icniuuciin cii ucuucii iicl ucn oiiderd en de landgenoot berust gaarne in dien lof en sluimert er bij ij in limaakt is Vreemdelingen hebben het bewonderd en de 1 1 I j i r i u Jandgenoot uerust gaarne in aicn loi en siu Wel worden wij van tijd tot tijd uit dien sluimer wakker geschud wel worden wij somtijds op feiten gewezen die lijnregt in strijd zijn met de eenmaal opgevatte raeening maar zouden wij minachtcr zouden wij verwerpen wat door vreemdelingen een sieraad van ons land genoemd is Bovendien door een nieuwe wet is de boel netjes opgeknapt a Ui is op nieuw gereglementeerd en nu kan het gebouw weder jaren mede vooral na het bijbouwen van een nieuw vertrek waaraan sedert geruimen tijd groot gebrek was En toch de be t iande gebreken blijven in weerwil van alle nieuwe weiten en reglementen Het onderwijs is over het geheel niet praktisch genoeg Veel wordt onderwegen van betrekkelijk geen nut voor de leerlingen veel wordt verruimd wat in het vervolg voor den leerling van het hoogste nut zoude zijn Is dal in het algemeen waar vooral blijkt dit als men het oog vestigt op het onderwijs dat de meisjes ontvangen Gewoonlijk toch ontvangen deze op de openbare school leizelfde onderwijs als de jongens zij mogen iets vroeger de school verlaten om huiselijke bezigheden te vfrrigien blijven zij op de school zij verrigten dezelfde werkzaamheden als de jongens omilat het personeel ontbreekt om zich uitsluitend met de meijes liezig Ie kunnen houden De gegoede klassen hebben ingezien dat meisjes wier bestemrain een geheel andere is ook ander onderwijs moetenontvingen en de zoogenaamde junge jufvrouwen scholen zijnontstaan Of die ook als volmaakt geijkt zijn durf ik metbeslissenwel durf ik beweren dat ook op die school maaral te zeer de bestemming der vrouw werd over het hoofdgezien dat zü maar al te veel halve eu kwart savantes ofmodeplaatjes hebbeu i iiigekweekt en geen echte nederlandschehuisvrouwen Wel ijii er gelukkig bewijzen van het tegendeel maar dit waren voor een groot deel uit on leringeu op denalgemeenen regel ir Voor de andere standen der maatschappij is even el in di opzi t tot nu toe niets gedaan en nu de middelbare schoo is daargesteld tot vorming der jongens wordl het hoog tijd om eens het oog te vestigen op een voorigezet onderwijs voor roeisies niet om het getal geleer le dames m ons land te vererooiei niet om op die inrigtingen alle moselijke vakken van Helens hap te onderwijzen maar om die meisjes burgerklasse die kundigheden te geven die zij in het vervolg van haar leven als vrouw en moeder noodig hebben Reed in de hoogste klasse der lagere school d ent dit onderwas tè beginnen om op de middelbare meisjesschool te worden voortgezet Wat zii daar moeten leeren i 7 Zn tot vorming van het o vanden geest f f X di rn ge W e f iunige fninsche J jj h Jenkbeelden schrifielijk C i=n en het meef en meer een onwaarheid worde t vtul g n rielenlL schrijven zonder postcriptum 7no als de huisvrouw het noodig heeft ving r f tM reke en t verband met de eerste beginselenuit het hoofd reKenen huisgezin de voornaamste viui het boekhouden Wel s die l toe niet kunnenTeeainc der vrouw maar g h ar koien moeten g f t k va b ed daartoe r 6 7 te kerdheden die wij dagelijks in niet wemig r ï S dt SX eerenmeerde belansstelliug opwekt dat niet anders dan heilzame gevolgen kan hebben Zieken verpleging Hoe weinige vrouwen kunnen hoewelmet den besten wil bezield zieken naar behooreu oppasten omdat zij de eerste vereischteu der zieken verpleging niet kennen en dikwerf door verkeerde liefde gedreven meer nadeeldoen dan men oppervlakkig zoude denken Eu toch is ertreifender gezigt dan de beangste moeder bij de wieg van baarzieken zuigeling Alles zoude zij willen geven om het levenhaars lievelings te redden en toch ontbreekt haar alle kennisom het lijden te verzachten omdat zij geheel onbekeud is metde iarigting van het menschelijk ligchaam Kennis der voeding en de voor en nadcelen der verschillende spijzen en dranksn Zoude dit ook niet noodzakelijkwezen voor iedere huisvrouw en zoude een verkeerde voedingniet veeltijds de oorzaak zijn van allerlei ongesleldheden W ireukennis waardoor men hier verstaan moet de kennisder eigenschappen van de waren die in ieder burgerhuisgezingebruikt worden de meest voorkomende vervalschingen eu watverder daarmede in betrekking staal en eindelijk De kennis der voornaamste eigenschappen der natuurkunde hoofdzakelijk iu haar toepassing op het dugelijksch leven Zoude natuurkennis zoodanig opgevat geen hoogstbelaogrijk vak van onderrigt voor nederlandsche meisjes zijn e De voorn iamste hanrlwerken Niet zoozeer om de meisjes in de gelegenheid te stellen lijd en geld met allerlei beuzelwerkjes te verkwisten maar om ze in staat te stellen iu hun volgend leven nuttig eu aangenaam bezig te ijn Hoevelen toch kunnen tal van zoogenaamde handwerkjes doch zijn niet in staat de noodzakelijkste kleedingstukkcn te vervaardigen Eindelijk zoude bepaald moeteu onderwezen or i n ƒ Mu iek en ttekeuen Daardoor toch wordt de smaak veredeld en de beoefeuiiig dier schoone kunsle kan vele aangename oogenblikken schenken niet slechts voor de bccefenaarster maar ook voor haar geheele omgeving Maar reeds genoeg om duidelijk Ie maken wat op een raiddelb ire school voor borgermeisjes moet onderwezen worden Hopen wij dat zich spoedig meer en meer stemmen zullenverheffen om de opleiding dtr meisjes eenigzins met die derjongens in evenredigheid te b engeu daaraan is even grootebehoefte en de vruchten van dit onderwijs zullen niet mindergewigtig voor de geheele maatschappij zijn P Kuns tnieuvrs Jl dingsdag gaf het muziek gezelschap Sic itur ad astra uit Utrecht een vueaal en instrumentaal concert ten voordeeleder algemeene armen onzer stad met het oog op hel weldadi doel en verlangend kennis to maken met de talenten vanheeren dilettanten allen siudiosi welke als onder het patronaatvan mannen als Craeijvanaer Coenen en Bekker zich zoudendoen hüoren was er een talrijk publiek opgekomen Keeds deinzage van het programma deed ons zien wat de strekkingis van genoemde vereeniging want waar de werken van een Haydn Moz iKT HaJcDEL en andere heroen der kunst metvoorliefde bestudeerd en tot uitvoering geko en worden daaris het niet wat de groote massa zoekt zinnelijk genot oorenpestreel ligle kost welke men zonder eeuige inspanning kangenieten maar wel het ernstig streven om door de beoefeningder onvolprezene geniale werken der classiken zich te veredelen zich te beschaven Bescheidenheid verbiedt ons om in eene beoordeeung te treden maar wij kunnen niet nalaten te vermeMen de uitsiekeude uitvoering van het thema en de variatien over het oostenrijksehe volkslied van Haydn het concert voor 2 piano s van Mozaet en bovenal de solo s voor de viool fraaijeu toon elegante stok voering indringen in den geest der compositien kenmerken dit voortreft elijk spel Moge de zelfvoldoening om door hunne talenten bijgedragen te hebben tot leniging van den nood onzer armen eu de sympathie die de leden van sic itur ad astra tich oij het goudsche publiek verworven hebben hun eene genoegdoening zijn vooj de loyale wijze waarop zij zien van de door hen voorgenomen taak hebben gekweten l Wij en zeker allen die het genoegen nadden hen Ie hoorenen nader kennis met hen te maken roepen hun een hartelijk to t weerziens toe Burgerlijke Stand GOUT A GrBOBEll 17 Dec Jobsnna ouders W van Mitt en A C Heuvel 19 Gerbrand ondera G Mopper a G Prina Öa J rndar G Lodder eo C P van Straalen 20 Bernard ooóer C l K FrJk ohaunaa ouder K van der Hay en i i v d 5f Ki eDEK 17 Dec M van der Borg wad S Boot 7 i Gmcwd 19 Dec A SchuiUnburg en f W icUouten P Sakker JB S de Jong