Goudsche Courant, zondag 30 december 1866

ADVERTENTIEN SocieteU Ons Genoegen ie GOUDA Zondag 30 December 1866 OPFRAVOORSTELLING hm mm OF HET STEENEN BEELD groote Opera in 5 Bedrijven door Moz iRT TOI SLOT DEK OPEBA BHILLAI TE ¥ ÏÏÏÏRHEGEÏi Aanvang ten Half Acht Ure EntkÉe voor Heeren Leden met hunne Dames of Kinderen 40 Cents de Persoon INTRODUCTIE 75 Cents de Persoon Le Plaatsen zijn te bespreken op den speeldag van les voormiddags lU tot 2 uur nuts betalende in Cents exi a oor iedere plaats WseliteM crtten nndeelig terug op scheepsbouw n aanver uaflte vakken van nijverheid Een tentoonstelling van nijverheid te Amsterdam gehouden moge het bewijs fjegeven iebben dat de nijverheid zich meer en meer ontnikkelt en de nederlandsche iadustrieleo met eere in bsl volgende jaar te Parijs in het strijdperk zullen kiinneu treden rust vrede en vrijheid zijn hoofdvereischtea ii de nijverheid te doen blopi en juist daaraan onttr ik het dit jaar Ei moeten wij nog iiet oog vestigen np hetgeen 1866 op poliiiek terrein voor ons land opleverdeV Ook dit biedt weinig Ijpmoedigend aan Het i ier ile ministerie door onderlinge verdeeldheid gevallen werd vervaD eD door een conservatief ministerie maar waartoe dit alles heriuiierd het gebeurde ligt ieder Nederlanile nog veraoh in het geheugen het volk heeft uitspraak geil ian die i itspraak past het ieiier te eerbiedigen hoe men ook moge denken over de middelen waardoor die uitspraak verkregen is Nog immer st iat in de grondwet geschreven de mitiü ers zijn zeraiiticoürddijk in die woorden ligt nog altijd Ie kr ichl van den ueileri iudschen volksvertegenwoordiger wie dan ook aan de groene tafel moge zitten Maar wat betreurenswaardiger is dan ile wisseling van ministerie dan de onwaardige behandeling der volksvertegenwoordiging is voorzeker de verdeeldheid die zich meer en meer openbaart onder de zonen van hel elfde vaderland Zal het voorbeeld door den eersten koning Willem gegeven om alle partijschap te doen vergeten en het volk te vereeiiigeo om den consiituiioiielen koning voor ons dan geheel verloren gaan en moet het verledene gebruikt worden om in plaats van eendragt aan te kweeken verdpeldheid te zaaijen Voorwaar groot is de verantwoordelijkheid vau hen die daartoe medewerken Mogen de gebe rtenissen in het buitenland ons doen beseffen dat alleen eenilr igi kleine staten kan behouden en verdeeldheid den val van groote rijken heeft berokkend moge het onheilig vuur thans met ruime hand op het altaar des vaderlands gestort spoedig pebluscl t worden en de Oude spreuk der vaderen eendraït maakt magt door het geheele volk weder als het pleeh auker onzer onifhankelijkheid worden gehuldigd P öuttcnlanïr IiOndOIl 27 December Dezer dagen hebben ue bestuurders der onder de londensclie handwerkslieden besiaanile genooisch ippen van onderling hulpbetoon na beraadslaging eenstemmig bcsluten huut en werkkring nit te breiden tot de politiek en bunnen invloed voor de zaak der radicale parlementshervormifig ujenstbaar te maken gelijk door deti lieer Bright aan de engehche arbeidersvereenigiugen is aangeraden Tevens is besloten de atbeiders ereenigingeii van GrootBrit taniiie en Ierland uit te noodigen om insgelijks dien faad te volgen en de handen tot het verkrygen van het siemregt voor de arbeidende volksklasse ineen te slaan D t geeft aan de zijde der conservative partij nieuw voedsel aan de vrees dat de strijd om de parlementsbervorming een strijd tusschen volksklassen ral norden Eene depêche over Kiachta maar zonder vermeldingTan datum ontvangen meldt dat de Frauschen Corea hebbenontruimd dat de expeditie ten eenenmale is mislukt en hetprestige der Kurope men daardoor veel beeft geleden Parijs 27 December Italië heeft stellig besloten de gebeurtiiiissen hare natuurlijke vruchten te laten dragen ea in niets op haren loop invloed uit te oefenen Wanneer het blijkt dat de weieldujke monarchie van den paus nog eene mogelijkheid is in oiiz u tijd dan zal het de italiaansche regering niet zijn die de Komeinen aanspoort zich daartegen Ie veeenen Het kabinet van Florence wil dat de proefneming volledis en ernstig geschiede zoo a s Frankrijk het verlangt luniiddels ijn er tus chen de beide gouvornemenien die zoo vele puhten van aanraking iiebben e=sentiele kwestien te regelen en hei on te betreuren iiju wanneer het hof van Kome die legrling onmogelijk maakte hetzij door overdreven eischen l etzij door wrok ÏÏS Dec De Moniteur deelt mede dat eene depêche vanden scbouibij nacht Boze van 22 October meldt dat hij zich den 16 te voren van Kang boa eene belangrijke stad vanCorea had meester gemaakt Den 19 had Roze een brief Tan fieu koning vau Corea ontvangen waarop hij had geantwoord eo de voldoening welke hij eischt kenbaar gemaakt Deo 22 bevond Boze zich nog te Kaug hoa waar hg tolken wachtte die hij van Shanghae had ontboden Weenen 27 December Bcrigteu uit Athene van 24 dezer melden dat de aanval van Mustapha Pacha op de positie dei christenen bij Karos in de provincie Apocoronos na en gevechi van zes uren is mislukt De Turken zijn naar Lakot teniggetrokken m t aanzienlijk verlies Hierdoor is aan Mustapha Pacha het binnentrekken in ds provintrie Seli no3 afgesneden Berlijn 27 Dec De duitsche bond en de beraadslagingen over zijne constitutie ondervinden weinig belangstelling van de zijde der bevolking Algemeen wordt beweerd dat de gansche zaak niet is eene schepping der regering ontstaan als een gevolg van den gelukkigen oorlog tegen Oostenrijk gevoerd maar dat het denkbeeld van dien bond van keizer Napoleon afkomstig is en dat deze de verwe7entlijking van dat idee van Pruisen verwacht Vlen zou hier welligt zoo ver gaan dat men weigerde ie en van het duitsche parlement te kiezen ware het niet dat men in het parlement het middel zag om een groot onheil af te wenden namelijk om de reactionaire plannen der regering te verijdelen Het parlement zal naar men hoopt de groote taak vervullen om het noorden met bet zuiden van Duitschland te verbroederen en beide deelen eenmaal te vereenigen De koerier door de deputatie der hanoversche ofBcierennaar Weenen gezonden is heden teruggekeerd De exkoningvan Hanover heeft aan de officieren der voormalige hanoverschearmee die van den vroeger afgelegden eed van trouw ontslagenwenschen te worden dit verzoek i tge illigd De generaalArentschild is door den ex koning gemagtigd om de vereischteacte daarvan ie verleenen De Prov Corr meldt dat de minister president al zijnekracht wijdt aan de verwezentlijking van den noordduitschenbond He berigi dat hij eerlang eene reis naar het zuidenwil ondernemen is ongegrond Hij is veeleer van voornemenom geen uitsp nnir g te nemen alvorens de zaak van den noordduitsrlien bond en den rijksdag zal zijn tot ttand gekomen Athene 22 Dec Er zijn geruchten in omloop van eene aanstaande interventie der groote mogeuJIieden in de zaak van Candia Het vertrek des koiiings naar Denemarken zal waarschijnlijk op het einde van februarij plaats hebben Konstantinopel 26 Decen ber De l orte heeft naar aitnleiding van de omstandigheid dat behalve vrijwilligers ook grieksche militairtn op Candia zijn geland en d t gnekïche troepen aan de grenzen des lands worden geconcentreerd bij de grieksche regering op n cuw krachtige verioogeu ingediend en haar voor ile gevolgen verantwoordelijk gesteld Otnnenlanö GOUDA 29 December De eerste kamer heeft in hare zitting van dondenlagverschillende wetsontwerpen aangenomen waaronder met 28 tegen 7 stemmen dat tot bekrachtiging der overeenkomstenmet de maatschappij tot exploitatie der staalsspoorwegen Vrijdag behandeling der verder aan de orde gestelde oiitiverpen n de zitting van de eerste kamer der stalengcneraalvan gisteren heeft bij de behandeling der oredieiwet voor hethoofilstuk buiteulandscbe zaken eene belangrijke discussie overde afdamming der Ooster Schelde plaats gehad Onderscheidenesprekers hebben de gedragslijn der regering goedgekeurd Deminister van buitenl zaken heeft breedvoeiig ons goed regtgehandhaafd en verlangd dat niet zal worden toegegeven aande onregtmatige eischen vau België dat ook niet eene eenzijdige arbritage kan vragen Het nader onderzoek ook doorbelgische ingenieurs constateert dat de feilen onzerzijds juistgesteld zijn en de afdamming zelfs voordeelig is voor Je UesterSohelde van Bath tot aan Antwerpen Dat rapport zal aande kamer worden overgelegd Vervolgens is de begrootingvoor de staatsspoorwegeu en de andere wetsontwerpen aangenomen Z M heeft den kolonel O H Kuyck van den staf derartill komm der koninkl militaire akademie op het daartoedoor hem te kennen gegeven verlangen op non activiteit gesteld en zulks in afwachting dat omtrent hem nader zal wordenbeschikt bij den staf van het wapen der infant benoemdtot kolonel tevens belast r t de functien van kommand der küuiakl milit akademie ei luit kol A C h Schónstedt van het reg gren en jagers HD adj in buitengewone dienst Volgens het Handelsblad zijn ruim een 30tal sergeantsen korporaalskadetteu van het 4 studiejaar der kon militaire akademie te Breda op hooger last gedegradeerd Meuspreekt er van dat het geheele vaste kader dier iurigting ontbonden zal worden Hst prov geregtshof van Noord Holland voorzitter mr J M van Maanen regt doende in hooger be oep heeft bijarrest van donderdag met bevestiging van een door de arrondiss =mentsregtbauk te Amsterdam op 22 november 1865 gewezen vonnis de nederlandsche rijnspoorwegmaatschappijveroordeeld alsnog binnen veeriien dagen na de beteekcjingvan dit voiuiis een aanhang te maken met den aanleg van een zijtak van de riinspoornegbaan nabij Rotterdam tot het station der hollandsche spoorweg maatschappij aldaar Het geaing te dezer zake tusscheji den staat der Nederlanden en gemelde maatschappij gevoerd is reeds in 1860 aangevangen èn liep over de uitlegging eener tusschen partijen op 16 mei 1545 aangegane overeenkomst met belrekking tot het aanleggen van dezen zijtak Eene tegen de vordering opgeworpen exceptie heeft drie instantien düorioo oen De berigten uit Batavia loepen tot 15 november In het algemeen overzigt van hel N Bat Handelsbl leest men Zal hij komen Ziedaar de groote vraag waarvoor op t oojenblik alle andere vragen ivijken De N E C en de Telegraaf slingeren ons tusschen schrik en hoop het gemoed van vele ambtenaren wordt gepijnigd door de vrees om zich te compromitteren en de schorsend overpeiuzcnde houding van den cey oneschen staatskunslenaar vindt hier talrijke navolgers Het concept adres van antwoord op de troonrede heeft nieuwen moed gegeven aan de anti artistieke parlij doch de vereerders van S imuel Bamberg s genie beweren dat de heer P Mijer nog in deze maand als een deuiiculus ex machina voor onze oogen zal staan De wijzen zoeken een toevlugt in het lieucjmmun dat de toekomst zekerheid zal geven Met al dit kinderspel dreigt Indie voor Nederland ten gronde te gaan Weinige dagen elcdsi scheen de verwarde toestand nog ingewikkelder te zullen worden door de ernstige ziekte van den waarnemenden gouverneurgeneraal mr A Prins die vrees is gelukkig geweken ofschoon de heer Prins zijne vorige gezondheid nog niet herkregen heeft Gemengde Berigten Pe mt xicaansche geestehjkhtid wil aan Maiimiliaan 25 millioeu waarborgen nis hij het land niet verlaat Te Krimpen aan de Lek is de stal van U runderen aariu de ziekte uitbrak geheel mtccstonen Zeven fraiische oorluustoonischepen zijü vertiekken om de troepen af te hiiien nit Mevieo Te Kolderuolde in Frie land is eene boereiiwonin afgebrand iTaarbij 33 rnnderen en twee panrden omk ariicD Op de hanoversche grenzen hebbeu de graoedsfe boer n in pruisisehe sold iten in k irtier om te waken tepcD de veepest oor ieder soldaat ordt 12 centen verioedmi per d is betaald in de noordelijke proiineiin lan Portugal is eene ziraen ivering ontdekt Op de tel toonstelling te Pariis zuil u te en 1 i jO indianen uit Xuürd Amtnka met hunne woningen huisraad en peatuig In Noord btaffordsiiirc heeft zieh de veeziekte weder vertoond doch slechts bij een enkel rund Te Weenen is men begonnen staals ioteo uit te geien van 1 florijn Het groote kanaal dior de l ndiii c lan uez 7 al gereed zijn in l j jaar als inen namelpk nog eens een hoop t eld bijeen brengt In het district Pas de Calais is de reeering l i didaat gekozen De r ln c en ziju terug geslagen in Corea De keizerlijken in MeJic hebben Durango San Luis de Fotosi en Mnratl m inilruinid De pruisisenc bank rigt filiaalbanken op te Osnabruck en te Einden In Europa zijn 13S millioen katholieken 61 millioen protestanten 79 millioen grieken 3 millioin joden en 6 millioen mnhoinedanen en idenen tiet gla en paleis is gedurende het laatste boekjaar nog door ruim 3 millioen personen bezocht Vit Houuarije worden ontz ggeiij e hoeveelheden granen naar Zwitserland er oetd Ue hamburger senaat zal eerleug de kieswet uitvaardigen oor het noord duil hr parlenieut l e ncizcr van Brazilië heeft 115 slaven op zijne raodelhoeve te Saiita Cruce vrij rkl J De atlantische telegraaf brengt thans gemiddeld per dag GOÜO oii In Thessalie zijn 110 gemeenten opgestaan tegen den pacha teParijs vertoont zieh de cholera ueder S Heden overleed na eene langdurige ongesteldheid onze innig geliefde oudste dochter rETRONELLA COUNElilA in den ouderdom van ruim 22 jaren O STAKEENBÜRG C STARRENBüaG Nkelem n Gouda 2S Dec 1866 Stollwerck scne BorstBonbons Oir hoest en heeschheid af te weren CS ir het algemeen als middel tegen alle catarrhalisehe ziekteverschijnselen zeer aan te bevelen ïijn steeds voorhanden bij Jen Apotheker J G Eobkenoogen te Gouda te SeJwmhoven bij A Wolff Vergadering van den Gemeenteraad Vrijdag 2S Decendxi legenwoordig de hh mr A A van Bergen IJzendoorn voorzitter Je Grave Lnjten Prince liraggaar Westerbaan Remy buclmer nu Striater en Peeters De notulen der vorige vergadering worden geiezeu en gearresteenl 2ijn ingekomen een dispositie van gedeputeerde staten houdende mededeeling taneen koninklijk besluit van 8 december jl no 40 aarbij voor den tijdvan vijf ja en verlengd worden de tarieven voor het bevaren van denturfsingel en de Gouwe enz Notif eene dispositie van dezelfde houdende mededeeling van een koninkl besluit ter goidkeuriug an de heffing der schoolgelden Notif eene dispositie aa dezelfde houdende goedkeuring van het eersteaanvullingskoLier over cl hoofdelijkeu omslag van lb66 Kotlf eene dispositie van dezelfde houdende goedkeuring eener wijziging gebragt in de begrooting der gemeente in ontvang c uitgaaf dienst 1666 Woidt gelezen een adres van L de Mooij verzoekende ene toelage als marktiiieiöter voor de schade veiouzaakt door den veet hus en het niet houden der kermis wordt gesteld ia handen van IS en W ter fine van berigt enz Wordt gelezen een adres van A J Biezenaar zich bezwaard achtende door het besluit om de visscherij op nieuw te verpachten Op voorstel van den voorzitter dadelijk in behandeling genomen wordt het verzoek na eeuige deliberatie afgewezen met 8 tegen 4 stemmen die van de hh Braggaar Rcmv Prince en Luvten Aan üe orde is een voorstel betrekkelijk de lokalen waarin de atads geneesheeren hun spreekuur zullen houden Het voorstel strekt om daarvoor aan te wijzen de stads apotbeek eü de twee voorkainertjes in Arti Legi daartoe gunstig afgestaan door den heer kantonregier üe heer Lnj ten betuigt zijn dank voor de gemaakte schikking en de vergadering keurt die goed ï e snpplctoire begrooting van regenten van het bestedelioghuis voor kinderen wordt goedgtkeuid tot een bedrag van ƒ 7Ü0 De suppletüire begrootiiig van het Israëlitisch armbestui voor 1866 die kosten gemaakt hebben on eigen gezag en Du eeu tekou vao ƒ 150 aanvragen wordt eenstemmig afgewezen eeu voorstel tot af en overschrijving van verschillende posten op de begroüling van 1866 wordt goedgekeurd Jviels meer aan de jrde zijode wordt de vergadering gesloten Marktberigten Gouda 27 Dec Tarwe rogge gerst en haver ruimden tot vorige prijzen langzaam op Tarwe Poolsche per 24i 0 kilo 440 Hoode Kleefsche ƒ 135 Zefuwsche per muJ nieuwe ƒ II i ƒ 12 dito oude ƒ 11 50 a 13 20 Kogge ƒ 7 50 a S 55 Gerst winter ƒ 7 25 8 20 dito zomer ƒ 5 SO a 7 Haver ƒ 2 90 r ƒ 5 Boekweit Fr per 2100 kik ƒ 210 Noordbrabui f ilï a ƒ 220 Bruine boenen ƒ 12 a ƒ 16 50 ürui erwten ƒ 10 a ƒ 14 De handel iu schapen was weinig geanimeerd 0 ss de aanvoer gering Vette varkens werden verkocht legm 17 a 22 c per 5 ons magere varkens gingen goed van üe t j Boter ƒ 1 16 a ƒ 1 24 per net pond Burgerlijke Stand Geboren 25 Dec Cornells ouder C Roraijn en C van den CKver Johao ia Philippina ouders H C kortei octtr en M C mson Diik Nicolaa ouders D de Vree en C J Kromhout Cornells oudirs W Kuis en W Heerkeus 27 Catharina ouders D van Mavtl en P Verkerk 23 Ma garetha Josini ouders J Hageman en G W Smit oviKLEui 24 üec J P Flui 3 j 3 m 25 C Verbtij SS j 26 P J van der Tuijn 43 j Gum WD 26 Dec G Hogeudoorn en N Akrjjn Bij alle soliede boekhandelaren staat de in eekening open op PREEKEN voor t VOLK door BROEDER JONATHAN Prijs per jaarsaug van 12 Afleveringen te zimen 400 bladzijden één gulden en twintig cent 2 2stc Staats Leterij De TREKKING der EERSTE KLASSE begint op Maandag 31 December 1866 Raderstoomboot l mJsSEI Van Gouda Naandug en IMngsdag morgens 6 uren de overige werkdagen s morgens 7 uren Tan Rotterdam op gelijke dagen namiddags i oren Dageiijk Selonrkaarten