Goudsche Courant, zondag 27 januari 1867

ü ft04 Zondag tl JanuariJ 1S67 OUDSCHE COURANT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeiceg D n 60 De schuldeischers ia het faillissement van JAN KRAMERS Jbz koopman en winkelier te Gouda en als kleingarenfabrikant gehandeld hebbende ouder de firma DROST Co worden opgeroepen tot het bijwonen der vergadering waarin over het aangeboden accoord zal worden beraadslaagd welke vergadering door den E A Heer Rechter Commissaris in genoemd faillissement is bepaald op Zaturdag den 2 Februari aanstaande des voormiddags te elf uren in het Paleis van Justitie aan t Haagsche veer te Rotterdam Gouda 21 Januari 1867 De Curator in genoemd faillissement Mr J FORTUÏJN DROOGLEEVEB De stoomboot vaart d IJsse tusscbea Gouda en Rotterdam is door het ijs geslaakt BoaarRUwij TU 4 BRINKMAN a es s It if sC t 5 IS X i PE3 © JO d d E o c ÏH £ 3 3 u n fD H bC M 4 O r A c3 ® o VEE VERZEEERING MATSGHAPPIJ goedgekeurd door Z M deu Kouing den 22 September 1866 Waarborg Kapitaal 200 000 Gulden Verwaarborgd Kapitaal 500 000 Gulden Deze Maatschappij verzekert tegen Vasie Premie en onderling het sterven of a maken van Rniidvee Paarden Ezels Muilezels Muildieren Schapen Geiten en Varkens Ue Maatschappij waarborcht den Veehouder tegen elke schade geleden door verlies van zijn Vee ook indien die schade is veroorzaakt door Vee tifUS lOEg ziekte de wee en been of dij breuk Bij het ontstaan van Veepest of longziekte in eeiiige gemeente waar onteigend wordt h efi de Veehouder nimmer eeuige buitengewone premie bij te betalen De premien zijn door het stehel ran herverzekering ZOer laag kunnen gesteld worden lager dan bij eenige andere Maatschappij De Veehouders behoeven niet zooals bij andere Maatschappijen eenigen tijil verzekerd te zijn geweesi om ai n praak op vergoeding Ie heoben zij hebben bij deze Maatschappij dadelijk aanspraak op vergoeding Behalve de Premicii strekt ook iii het bizoiider hel Maat chappelijk Kapitaal tot zekeilieid der aan de ver ekerde Veehouders verschuldigde schadevergoeding Nadere informaiien zijn te bekomen bij de Direkti ie Oosierhout bij Breda aan hei Hulpk mtoor te Rotterdam voorloopig Oppert N 250 en bij A DEN OldsïTEN Agent te LekKerkerk SoUtde perxonen bij VOOrkeUr VeöhOUders rioor Kien in reerijke streken ito ie ide teiie j iarlijkache verdienste van 3 a 4il0 gulden niet onveriichUUg is kun ttett als gent geplaatst teorden daar icaar de Maatschappij nog nitt rertegeniroordigd is Srieven llanCO aan de llirektie of aan het HulpkantOOr I I Wilt Gij voor uwe Kinderen j eei e degelijke goedkoope en alVisselende Lectuur die tevens nuttig en onderhou deiid is Wilt Gij dat uwe jeugd zich na den schooltijd niet verveelt maar uu vooral inden winter op eene aangename w ijze wordt beziggehouden Wilt Gij dat uwe Kinderen kennis maken met de nieuwste ontdekkingen van dezen tijd dal zij op de hoogte zijn van hetgeen voorvalt op het gebied van nitvuidiiigen Wilt Gij dat uwe Jeugd belangwekkende Verhalen en Reisbe clirijviugen leest Aan dit alles kunt Gij voldoen door bij iiw gewonen Boekverkooper een abonuement te nemeu op de STUIVERS EDITIE waarvan maandelijks eene Mlevering 4S bladz druks en eene gclileurde platit bevattemle het lichi ziet BehaUe als Lectuur verschaft de StuiverS Edltie aan hare jeugdige Geabonneerden nog eene aangename bezigheid duur de oplossing van Raadsels en Rekenkundige Voorsiellen waarvoor in I8tt7 eene waarde van DRIE HONDERD GULDEN aan Prijzen en Premien wordt uitgeloofd De E rsie Aflevering die tevens een uitvoerig berigt van inieekening bevat is in alle Boekwinkels ter in age voorhanden De prijs van iedere maandelijksche Aflevering is vijf en twintig CentS De Verkoopiug der BOUWMANSWONING en LANDERIJEN onder Stolxijk te zamen groot 30 bunders welke door den Notaris G J SPRUiJT was aangekondigd tegen Woensdag lö Januarij 1867 heeft geen dOOrgan gehad et is alsnu bepaald op WOENSDAG 30 JANUARIJ 1867 BES VOORMIUDAGS 10 URE ten huize van G van Dam te ijtolwijk Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te GOUDA met inbegrip van accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan a oontant Zuiver ov rgehaalde JENEVER a 46 o o per kan 64 cents idem a 477io per kan 66 ets Jenever 2 soort Moutwijn a 462 o j per kan 62 cents inl BRANDEWIJN a 46S io V = 67 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid QovBA 38 JsB 1867 DexË Coannt ver hijnt des Donderdags en Zondags Ia de Stad geschiedt de uitgave des avoads te voreu I eprijs per drie maanden is f2 franco p post 2 25 Advcrtenti n vao 1 6 regels tot des middags ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure iagezoodeo zijn KEN INISaE VING j a iurs s s BURGEMEESTER en WETHOUDERS vaa Gouda gezien de circulaire van den Staatsraad Commissaris des Konings in de Provincie Zuid Holland vai den 4 Januarij 1854 A n 123 Afd Provinciaal b sd n 3 brengen ter kennis n de ingezetenen de nog van kracht zijnde wet van 2B Ventose IV jaar luidende als volgt Art 1 Binnen de tien dagen na de afkondiging dezer wet zullen alle eigenaars pachlers gebruikers of iideren hunne eigene prauden of die van anderen bebouwende elk voor zoo veel hem aangaat verpligt zijn om de boomen op die gronden u nde van rupsennesten te zuiveren of te doen luiveren op verbeurte van eene boete van ten minsten drie en ten hoogsten tien dagen dagloon Art 2 Zij zullen op dezelfde stratfen gehouden zijn de rupsennesten en ringen van de boomen hagen of struiken afgenomen aanstonds te verbrauden op zoodanige plaats waar dit zouder gevaar van brand aan bosschen bommen of struiItien of aan huizen en gebouwen kan geschiedeu I Art 3 De bestuurders der departementen thans Gedeputeerde Staten zullen binnen hetzelfde tijdstip de boomen welke zich op de onverpachte nationale domeinen bevinden n rupsen doen zuiveren Art 4 De agenten der Gemeenten en hunne adjuncten thans Burgemeester en Wethouders zullen ieder in den zijnen rpligt zijn op de uitvoering ilezer wet toe te zien zij zijn êhuitiiföórtlénjic Voor bet vefiJbini hrt e k ten 4eien mogt worden ontdekt Art 5 De commissarissen van het uitvoerend bewind bij de plaatselijke regeringen thans de Burgemeesters zijn verpligt om biunen hei tweede tiental dagen na de afkondiging tlezer wet eene schouwing te doen over alle met boomen houtgeTWassen hagen of struiken beplante gronden ten einde zich te overtuigen dat de wering der rup ennesien naar behooren is volbragt en om daarvan aan deu minister wien bet aangaat rapport te doen Art 6 De wering der rupsennesten zal in de volgende jaren vóór den 1 Ventose 3 il Fcbrnarij moeien geschieden op str iife als hiervoren is bep iald rt 7 Ingeval eenige eigenaars of pachters tegen iet gezegde tijdstip hebben nagelaten zulks te doen zullen de agenten en hnnne adjuncten Burgemeester en Weihouders het door arbeiders ter hunner keuze ten kosie der nalatigen laten verriglen De op die eigenaars en pachters invorderbaar verklaarde slaat van kosten wordt aan hen op vertoon der quitaniie van de arbeiders door den vrederegler Kautonregier afgegeven zonder dat de betaling daarvan van de boeie ontheft Art E De tegenwoordige wet zal op den 1 Pluviose 22 Januarij van elk jiar op uiiiioodiging van den commissaris van het uitvoereuil bewind thans Burgemeester door de lorg van de agenten der genifenieu ihaus Burgemeester en TVethouders worden afgekondigd En noodifreu de ingezetenen uit om zoo wel in hun eigenbelang als in dat hunner uaburen zorg te dr jgen dat de bijhen in gebruik zijnde boomeu struiken en hagen van de daarinaanwjzige rupsenneslen worden gezuiverd ten eind oh teTrijwaren voor boeten en kosten die in verband met de bepaling van art 471 n 8 van wetboek van sirafrrgt zullenworden toegepast op hen welke bij de schouwingen die deswege tuMSchen den 21 Febrnarij en den 10 Maart zullenworden gedaan blijken zullen daariu nalatig te zijn geweest GocDA deu 22 Januarij 1867 BcBGEMEESTEB en Wethoiders voornoemd I De Secretaria De Burgemeester IDROOGLEEVER FORTUÏJN v BERGEN IJZENDOORN De in art 1 en 2 bedreigde straffen liju door het later ingevoerde rt 471 no 8 van h Krafwetboek gtwijii d I De prijs der Advertentien van één tot tt regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Bi itengeHO ie letters w orden berei eDd naar plaatsruimte KENNISGEVING BURGERMEESTER en WKTHOÜDEES der gemeente Gouda breugen bij deze ter kennis v m de belanghebbenden dat bet kohier voorde G RON UBEL AST I N i op de e iou je en ongebouwde eigendouimeu tiezer gemeenie over het ju tii op den Ib de er maand door den Heer Comrai saris de Konings in de provincie Ziiid HoUaiul is e eculoir verklaard en bereids gesteld in handen vau lieii Hier Ontvanger der directe belastingen all ier wordende hierbij heriiiueRl dal ingevolge de b siaaude weiten ten de e geeiie reclames zullen worden aangenomen die niet binnen oen tijd van 3 maanden i dagteekening tiezer zullen zijn ingeleverd Terwijl Burgemeester en Wethouders voornoemd het niet onnoodig rekenen de ingezetenen Ie herinneren lan de wet au den 24 Wordende dus een iegelijk wie dit zoude kunnen aangaan in zijn beUng uitgenoodigd de voorschreven bepalingen op te algen ten einde aUoo schade voor te komen GouDi den 23 Januarij 1867 Burgemeester en Weltiouders voornoemd De Secretaris De Burgemeesttr DEOOüLEEVER FORTUÏJN v BERCiEN I IZLNDOORN KATION ALE MILITIE KENNISGEVING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Joul i doea te welen dat het register van inschrijving met ile alph dieiüche naamlijst van hen die in het afgeloopen jaar in deze getneeme voor ie militie zijn ingeschreven van en met den 25 Januarij tot en met den 5 Februarij aaustunde t e zondag uiigezontierd des voormiddags van 10 ot des naniidd ig5 l ure op de secretarie der gemeente voor de Lelanghebbenilen ter Ifzing zijn nedergeiegd en ilat tegen register en lijst bezwaar kan worden ingebngt bij den commissaris des kouings in deze provincie door middel van een mei de noodige bewijss ukkeu gestaafd verzoekschrift op ouge egeld papier un lerieekend door hem die het bezwaar inbrengt welk verzoekschrift vti of op den 7 Februarij 18B7 moet worden iugeleverd bij den burgemeester dezer gemeente GocüA den 25 Januarij 1867 BCKGEMEESTES eu WETHOUDERS voornoemd De Secretaris De Burgemeester DROOGLESVER FORTUÏJN v BERGEN IJZENDOORN Overzist GOUDA 26 Januarij Tegen het tijdstip van de heropening der parlementszittic gen begint men in Engeland het al of niet indienen sewier reformhill door het tegenwoordige ministerie ernstig Jebespreken Het vorige ministerie be week op dit punt n sedert is de agitatie altijd toegenomen Voor een tory mii erie i de liberale maatregel der uitbreiding van het kiesrtgtftöi dreigend