Goudsche Courant, zondag 27 januari 1867

ADVERTENTIEN r n lprlrmilV i Ht Ondertrouwd S H C C OEBERüH van Let den s 3 Vedimnaar van A A J vak BKEE öJö 1 D TJ rhT 7 IJl EN P H VAN C TZ Gouda 24 January 1867 l Receptie 3 Februarij 1857 S EenigL en cdgeiiieene kennisgeving j Men vraagt TE KOOP tegen contant 1 geld om maandelijks te leveren Ongeteerde Jaafflijnen eerste kwaliteit Aanbiedingen en monsters h orden franco ingewacht onder lelj Iers A W aan het bureau dezer Courant J ges r b indiea bet daiirroor terugdeinst zéa liet nrillgt moeten uijkeu voor den storiuachtigen aandrang van het opgeruide roib UapoleoD is eindelijk overgegaan tot eene wijziging der bestaande insielliuïeo He hrefi den schijn eener concessie voorlaan ïullfu njer zeüerp liepilingeo iuterp llatien mogen pl ats hebbe i pii de drukpers di licteu j lrn door dt correctionele rejfibankeu belwudeiii wo dau paarenlegip zijuede iiilre= di cus ipii opatliovpn De ier ii ierin f zal uiet groot zijn en als dit nu de bekruoning v iii het gebouw moei bee en dan aren Ie Franschen ret Is veel iK aer oij de volle vrijlieid dan inei i M ii el dacht Het al of met toelaieu eener inierpeilatie zal Htl afhngen van de regering en de jury nas voor de drukpers eiichelijker dan de regibank Maar dit laatste i s toch s ellig een vooruilg iug Het is weinig luaar toch iets geuonnen En d in be leuke ineu van hoe groole waarde het is dat de alvermogeiiile kei er al is het schuorvüeieude en laugzairn toe begint e geven aan de weiischeii des volks Indien hij meeni duor dit weinige het volk te bevredigen zal hij zich zeer teleur gesrelil vinden de begeerte zal aai geuakkerd vvorden en bilhjke eischen zich telkens duidelijker doen vRrneinen Ook het fransche ministerie is bij de e gelegenheid gevr ij i d en de belangrijk le veraiideriug is de verwijdering van den i f J ifhizarneu Funtd die allhans nieuwe leeuiugen wisi ie ontg iaii l it al dan ook wel audeis wordeu want Fraiikrijk zal toch iels inoeieu doen om na Konie en Mexico zijn aan en Ie releveren anders zou hel gelieel overvleugeld zijn invloed grootendeels verliezen Uil mogt misschien K iropa ten goede ioirreu maar zou ondragelijk zijn voor den waan der woelige yraiischen De Hoiigarcii blijten onbuigzaam in den voorstand hunner regien en draije T len keizer man ielijk en krachtig hunne grieven vour De kei er is voorkomend en gedvvee men gelooft dat hij zal loeaei u en zijne willekeurige maatregelen wijzigen Oostenrijk zal Diuisclilaiid geheel opgeven eene coulederatie en een l ivenrijii wor ien Zuid lJiiiischiatid moet zich dan wei aaiiBliiiien bij Piaisen dat het middenpimt en de ziel wordt v n een hernieuwd en k achivul diiitsch rijk Het noorilduit sehc veruüiid zal weldra lOt siaud komen en hoewel voor het oogeuhitk en uit de handen van vuu l3ismarck geeiie vrije in sic lingen ie w ichten zijn waarl Mrgt de duilsehe outwikkeling de zekerheid eener vr ere toekomst Spanje gaal willen eene nituwe omwenteling te gemoet men neemi d ar de proet hoe ver de willekeur gedreveu kau wonlen Uit het oo ten verneemt men v einig ook d iar rijpt de vri rhl ilie Karopa in beweging zai brengen Rusland maakt zich gereed om eene groote rul te speieii bij de turtsche cataslroplie Mexico zal hel treurspel nog laten voorafgaan door eene comedie den l febrnarij komt de verg ideriiig bijeen die Maxiniilia tn bevcslu eu zal in ijne heerschappij eu dan heeft bij niets meer te do en dan de Franschen naar huis te olgeü De onbloedige strijd in de vereenigde stalen wordt ouafgebroken voonge et iie presidenl zal bezwijken legenover het hem vij iiid ge congres maar het is niet mogelijk de verdere uilkorast ie voorzien bij eenige toegevendheid zou hij zich nog kunnen handhiven op zijnen zetel in allen ge alle mag men verwachie dat deze verwikkeling zonder gevaar voor de vrijheid en zonder groote schokken ten eiude zal worden gebragl öuitcnlanï London 24 Januarij De jongste maatregelen door keizer Napule ui genomen wonlen hier vrij algemeen als hoogsl gewa igd beschouwd Beh ihe de toryge iiide HeralJ en de Daily Telegraph die seder hij in de straten van Parijs mag wonlen nugevent alie inn che regeruigsdaden zeer welwillend beoordeel heeft geen ander engelsch ulad die daden willen guedkei ren Ten gevolge der strenge koude en van het gebrek aan arbeid is de nood onder ile ger aire volksklasse hier ter stede lot zulk eene hoog e geklommei dat men er ernstig aan deukt de hulp in te roepen van de commissie welke tijdens het heerscheu van de jongste cliolera epidetnie zoo vele diensten heelt bewezen Gebrek zegt een der berigteu vernielt thans even vele rnen chfule ens als vroeger de cholera Serljjn 4 jann rij De De ICreiuMtituag bebeiat ecu scbrijveo uit Luxemburg raariu wordt gezegd dat door hetgeen in het lastste zitting jaar der kamer voorgevallen is het plan om het groothertoo dom met België te vereenigen op den achtergrond geraakt maar diiareuiegea de aansluiting vao het groothertogdom bii deu uoordduitschen bond noodzakelijk is De berigten omtrent de verkiezingen luiden nog altijit guuBtig voor de liberale pürtij De conservatieven speoareren op de p ttelad4s bevqlkigig zij bben steeds de welvarend iiitelligenté middenklasse alf huune vijanden beschouwd en ia het algemeen siemregt een middel gezien om een beroep on het volk te kunnen doen Intusschen hebben zij eenigerraate buiten den waard gerekend De conservatieven dachten er niet aan dat de positie reeds sedert langen tijd ingenomen was en dat het volk zijne beproefde afgevaardigden niet in den steek zal laten En zoo is dau nieitegensiaaude alle oi zeke heid die de algemeene verkiezingen bieden met grond aan ie n men dat de meerderheid hare stem met aan de conservj lieven zal geven Darmstad 24 Januarij De kamer van afgevaardigtleti heeft gisleren met eenparige steinmen het vredesverdrag met Pruisen goedgekeurd Met 24 tegen 21 steramen is voorts op voorstel in den heer üutnont besloten om over de eventuele aatisluiiing v m Hessen aan den noord duitsclien bond errst ra overlegïiiig van hei ontwerp der onstitulie voor dien bond eene beslistiig ie nemen Weenen H Januarij De keizer heeft gisteren het adres van den bongaarschen lauddsg beireffende de legerwet aangenomen Bij de beantwoording van de rede door het hooiii der deputatie tot hem gerigt gaf hij de hoop te kennen dat een eerstdaags te verschijnen rescript vele bezwaren in hel adres geopperd zou opheifen Hij verklaarde zich bereid s lands wenschen te vervullen zoodra het door wederztjdsch vertrouwen gelukt zou zijn de bezwaren tegen de feitelijke vorming van een verantwoordelijk hougaarscli ministerie uit den weg Ie ruimen Het Wiener Journal erkent dat de minisier van buitejl zaken eene vertrouwelijke depêche aan de vertegenwoordigers van Oostenrijk in het buitei aud heeft gezonden belrelfende fle bijecuroepiiig van den buitetigewon n rijksdag en voegt er bij dat aaL ile ooslenrijksche gezanten met een bepaald doel wordt voor oogen gehouden dat zij de vertegenwoordigers zijii van een slaat die bet moderne Constit itiotiele leven toegedaan is eu dat zij voortdurend officieel kennis zullen ontvangen van deu vooruitg ing hunner regering p het constiliitioiiele gebied De Presse maakt zich vrol jk o er deu voorgenomen Cüiislitutioneien vooruitgang der oos ennjksche regering Pesth 25 J inuarij De heer Andri y is gistfen teruggekeerd De keizer heeft de voorstellei der cominissii v m 1 5 leden aangenomen eu er is een volledig liongaarsch midsterie benoemd De daarop betrekkelijke bfsluiiet zullen echter eerst worden openbaar gemaakt n idai de vrorstelleu der commissie van 15 leden door hel comré n J7 leden zijn aaiigenome i Laatstgenoeuid comité vangt maandag a zijne zittingen aan Örnncnlanö GOUDA 26 J mnarij Z M heeft benoemd tot ijker van h t vaatwerk alhier L Begeer Z M heeft aan mr E N Rahusen op verzoek eervolontslag verleend uit zijne bet ekking van secre aris van betcollegie voor de zeevioscherijen en in zijne plaats voor hetloopend jaar en de jaren 18üS en lbö9 ds zoodanig benoemdmr T J Buys Bij koniuklijk besluit zijn benoemd in den militieraad voor de ligiiug van 18 7 van het o militie district der provincie ZuidHolland lot voorzitter mr H C J Hoog lid der prov stalen tot zijn plaatsvervanger mr C W Hubrecht lid der prov staten tol lid mr B W Wtlewaal lid van den gemeenteraad van Leydeii tot zyn plaatsvervanger mr P du Eieu lid van den gemeenteraad te Leyden De minister van binnenl zaken heeft den 18 januarijaan de commissarissen des konings in de provinciën eene circulaire doen toekomen houdende verzoek om bij de burgemeesters der gemeenlen in hunne provincie aan te dringen opbespoediging van de inzending der vorderingen ten laste vanhel rijk betreffende de veeziekte alsmede der aanvragen omdécharge van ter goeder rekening verstrekte geldeu over betdieusijaar 1866 Uit het officiële overzigt van de opbrengst der rijks middelen gedurende het afgelooj en jaar blijkt dat de opbrengstheeft bedragen ƒ 68 683 257 011 2 terwijl de raming slechtsbedroeg ƒ 66 2 12 112 50 en de opbrengst in 1865 had beloopen ƒ 64 436 653 4P 2 Derhalve heelt de opbrengst in 1866 de raming te boven gegaan met ƒ 2 481 144 Sl j en is zij ƒ 4 226 615 60 booger dan de opbrengst vm 1865 Volgens een schrijven an den secretaris van het centraal omité tot bevordering vtn s lands weerbaarheid bestaat hetplan tot oprigting van een nationaal soherpsohutters of weerbaarbeidsfonds o a ter bestrijding van een jaarlijks te houdenbcherpschutterswedstrijd en om ten tweede daarmede eenepoging te doen om aJ th ps eenigErmate iu de behoefte dervrijwillige vereenigingen aan achierlaadgeweren te voorzien Met bet oog op bel inbreken der veeziekte in onderscheidene nabij de nederlandsche grenzen gelegen pruisische temeenlen zijn de pruisische politie en be astingbeambten lerbaaldelijk aa gepchreven niet alleen hooi stroo nagras en andere voor aanneming der smelstof vatbare voorwerpen uit Holland en België aan de grenzen af Ie wijzen maar dit ook te doen met de duariu gepakte waren welke langs spoorwegen of op stoombooten naar Pruisen worden verzonden Daar niettegenstaande dit verbod reeds lang niigevaardigd is nog menige overtreding ten opzigte van verzendingen uil Nederland en België plaats beefr zoo is de commissaris des konings in Zuid Heiland dooft den koninklijk piaisisclien regerings president te Dussehlorf uitgenoodigd geworden hel vorenstaande zooveel mogelijk in Nederland ter algemeene kennis ie brengen Dépêche De Heer Baron VON SCHLKl NITZ koninkl eerste Geiieesiieer van hst Bihnhof Hospita il iu Koiiiiiinhof heeft naar Be ijn geielegrapheerd Eene zending van HOFF scHE MALZEXrRACT GEZO N üHElDSBlERzon vooronze hier aanwezige gewonden zeer weiischelijk zijn Op dezelfde wijze verzucht Hare Excellentie Mevrouw van P oou iu udr m van de verplegj i e Dames in het hospitaal van de nieuwe k i erne in de Pionierstra se te Berli ii om eene nieuwe he enditig van hel voortreffelijke HOFFVhe MALZEXTKACT GhZONDHElDS 31Elit dal den gewonden zoo goed gedaan heeft dat zij het pgaarne ontberen Wanneer zulke aanzienlijke personen die tóch wel boven tiile pariijdigheii verheven zijn mei zoo veel h f spreken van het ienees en Voedingsmiddel in den Hofleverancier den Heer HOFF te Berlijn Neue Wilhemstrasse 1 QentraalDepot te rasterdain O Z Voorburgwal J 342 kan men wel lei volle overtuigd zijn van de voortreifelijklieid van iit Fabricaat en daarom kunnen ook wij niet nalaten de ec gew aardeerden drank tot het bewaren der ge oiulheid aan te bevelen Op de elfde wijze iieeft de KOFF sciiE MAEZGEZONDHEIDS CHOCOLADE den bijval dergenen verworven dié haar in plaats van de koffij gedronken hebben daar zij zeer voedzaam is aangenaani smaakt hel koarisige bloed tot bedaren brengt en de inwendige onrusiigheid verwijdert D B Tegen de meer of minder hevig voorkomentle verkoudheden van de ademhalings organen zooals schorheid lieesehheid prikkeling tot hoest enz vinden wij ve schilleude huismiddelen aanbevolen als bonbons pastillen dure syropen en exTdcten enz Dewijl het assortiment in deze artikelen tloor de speculatie zoo ruim geworden is is liet lijdende puidiek bij de ke is eenige voorzigtigheid dringend aan te r iden Onbetwiste voorkeur boven allen verdienen de öTOLL VERCK sche BOUSTBONBONS Een meer dan 25j irig bestaan ministeriele goed MATÏÏIÉE t geven door het STAPMUZIEK van tiet i Regiment Infanterie ZONDAG 27 JANOAHIJ 1867 Afc namiddags van 1 2 ore in het Lo 4wl der Sorieteit DE REUNIE BS Leden zijn geregtigd hunne Damea mede ie hre gen keuringen van bijna alle staten tallooze aanbevelingen van geneesheeren eu genezenen alsook de toegekecde prijs eu seremedaillen waarop geeq ander fibrikaat zich kju beroemen zijn de beste en zakelijke bewijzen der voortreffelijkheid van dit huismiddel Dairbij is de prijs zoo matig dat iedereen daarvan gebruik k iu maken en wij niet i aizelen dezelve algemeen aan te bevelen Gemengde Berlgtco i ao hreft l U Ook ia ZeveQbergen protesteert meu tcg o de oostenrijk fhf leperorgauiaatie Thiers wil de napoleontische komedie tot eene prk liikheid mak u Pruisen heeft voor de scheidtkwistic beiiotmd den gth nr ciii Leutze De hertog vao Moctpeiisier eu zijue Marktberigtrn Gouda 24 J inuarij Bij eer wuiuig handel werden tarv e en roo e niel lot de vorige pr j en gef mid m iar erJ 10 a 2i ceiiien per mud meer ftfvr iagd Gersi en haver als iu Oe vor ge ueek Buckv eii b r p r kilo 210 k ÜM Nuordijnihintsche ƒ 220 a ƒ 20 BiC i e boüiieü 12 a ItJ De veemarkt was zonder aam oer Boter i lO a 1 30 per ned poud Burgerlijke Stand GOIDA IL M van Ree 3 Eijs H r nr ür ot r düU = d i C M cuw ld J 3 i 1 UI j S a m G üOKFN 22 Jan Dirk ouders J Koppendraier tn den Cornelia ouders G J Greiidel en A Louwpritr beth oi utrs A van Hoorn en J Grüene eld ur jU Wagenaar en M de Jong 24 Abn ham Ad Doornik en J Benuis OvtULEDFN 23 Jan J P de Graaf 13 3i m J van der Kint huisvr van J bcho j ii erwoerd J Lokum 45 j 25 J Yeenendaal ö m L B P Pinekse lO v TTIEATKE 5 Xecroniaiilique Oriental In het Lokaal TIVOLI te Goid i op MAANÜAG 28 JAS UAP IJ ls67 BRILLANTE SOIREE artistique et magique te gev n door i Prof LION eu CHAELES MO NTCOUR uit Berlijn TOT Sl OT DE SPHIXX HETSP1 EEKEND 1ENSC1IE NH00FD Grooie Migisehe Illusie Een weergaloos beeld van tgeen menschelijk vernuft vermag Aanvang 7 uur Einrce R ng O Cems 2 = Enig 40 Cenls Kinderen beneden de 10 yitta beialen op den eersten Eang ialf geld