Goudsche Courant, zondag 3 februari 1867

ü 506 J 1S67 Zondag 3 Februarij Genees Attesten DEB ZOO ZEER ALOM BEROEMDE SCHMIDTSCHE WALDWOL artikelen BOUDSCHECOURAJUT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendetceg D a 60 M H Ik heb met grouten lof over de Sclimidtsche Waluwol Artikelen hier hooren sprtken en moet V aanraden tot het daarstelleu van een dépót hier Ier plaatse en kan üEd goede zaten verzekeren Met alle achting get ALEX MERTEXS Antwerpen Lid van de Provinciale Staten Jicht en Rhenraaiipklijders Eeu onfeilbaar geneesmiddel tegen alle Jicht en Kheumarisci e aindoeningfii zijn de zoo eer beroemde Öchraidlsch AutiRheuma tisciii Wil Au Wa ttn iö en 50 et t pakje Deunennaaldeu Olie a 35 en 7ü et i lii hje en verdere Vald vol Gczondt ei s Kleedingstukken en prteparateu vo en = pr pLoarant de Schmidtsche Waldwol Artikelen liebben de bijzondere aandai ht i er HH jenceskuntligen getrokken en worden door HEd In voornoemde gev ilien zer aanbevolen kunnende behalve bovengenoemde nog verschillende gan tige uilkom ten bewij en Men gelieve attent te zijn dat gen Watten van eene bruine kleur zijn en gelijkde overige artikelen bereid tut de vcrsehe naalden der Vijh e t Deitnenbücrtnen Verkri baar aan liet Hoofd Depot bij ij J C HAM te L trecht te GOVJDA bij Mej de Wed BOS MAN verder te BoUoop J GOL DKAUE Oii k mter A BUIJS En verJeri Depots op de sebruiksaanu ijznigen Aanvraag om DEP5T bij M J C HA M l irecU Wilt Gij voor uwe Kinderen eene degelijke goedkoope en al uisselenile Lectuur die tevens nuttig en ouderhoude id isr Wilt Gij dat une jeuiid zich na den chooltijj niet verveelt maar nu vooral inden n inter op eene aangename wij ze wordt beziggehouden Will rij dat uwe Kinderen kt uj is ma ken met de nicwste on dekkmgen van dezen tijd uat zij op de boogie zijn van hi igeen voorvalt op het gebied van uitvindingen Wilt Gij Jat u e Jeugd hel inswekkeude Verhalen en Reisbeschrijvingen leest Aan du alles kunt Uij voltloen door bij uw gewonen Boekierkooper een abunuemeni te nemen op de STUIVERS EDITIE waarvan maindelijks eene Aflevering + 5 bladz ürnks en eene ttekle irde plaat bevattende het lichi ziet Behalve ais Leetuur verécli ifi de StUiverS Editie aan hare jeugdige Geabonneerden nog eene i n ename bezigheid dour de oplossing van Raadsels en iiekcukundige Voorsleliei a irvoor in 1867 e ne waarde van DRIK HOKDERD GULDEN aan Prijzen en Frcmieu wordt uitgeloofd De Eerste Aflevering die tevens eeu uitvoerig berigt van uiieekening bewit is in alle Boekwinkels Ier inzage voorban den De prijs van iedere maandelijktehe Aflevei ing is vijf en twintig Cents Hazn i mid Mej J ARKEl KEX Hnrmt tH W KLRVER S Sc ioonfifAn Wed WOLIT en ZOO f Boelujartud tttn H XADEU MAX TENTOONSTELLING Gedurende eeuige d gen zal de tentoonstflling van de tot nu toe aangekOChtO Voorwerpen voor de Verloting van de KCNSTKROXIJK plaats hebben iu het Lokad Xlt en Vekmaak op de Oosthaven te Gon Ki waaronder bij onder uitmunt een SCHILDERIJ van H BcEGERS ter waarde van ƒ 1000 Ec PIANINO oblique op drie snaren van B Schmidt te Rotterdam ter waarde van 750 Een prachiig ZILVEREN SERVIES van J M VAN Kempen te FoorschcUa ter waarde van ƒ 550 Vervolgens SCHILDERIJEN ènz nader in het Prospectus omschreven Tot de bezigiiging an bovenstaande noodigen n uit de Boekhandelaars J VAN BENTÜM Zoon GoCBA 30 Januarij 1867 n otrdni üebs TFENNIXG JJssehtciit J B MOLLE Oudshoam A T HOOET Wonbrii j je A BE WILDE Goudsche Broodfabriek Aanstaanden Maandag 4 Pebruarij zal het BROOD dezer inrigting bij de De póihouders tot de navolgende prijzenverkrijgbaar zijn I soort fijn gebuild tarwebr 24 ets pr n S 2 II II H II 22 3 of Duitsch 21 Ougebuild Brood tot 17 Roggebrood tot 12 Riiraatiek Jicht De CHEMISCHE bereide WATTEN van Dr Pattison geven d lelijk verzachting van pijn en genezen volkomen JICHT RÜMATIEK BORSTAANDOENINGEN KEELGEBREKEN VERKOUDHEID enz In dépöt verkrijgbaar a SO cents bij J H BOERS Apotheker Wijdstraat alhier TIVOLI BAL Zondag 3 Februarij 1867 onder directie van den heer GORISSEN Entree voor een Heer met of zonder Dame 49 Cents iedere Dame daarenboven 25 Cents Aanvang des avonds ten 8 ure Indien een bekwaam en SOllsd BOEKHOUDER alhier nog eenigen tijd beschikbaar heeft dien hij tot zijn voordeel zou willen besteden gelieve hij zich daartoe met gedetailleerde opgaven schriftelijk franco te adresseren aan den Uitgever dezer Courant onder letter K Hervatting der Dienst Door open water worden de verschillende diensten der Binneulandscbe Schroefstoomboot Reederij in direkte verbinding met de Spoorweg Maatschappij GRAND CENTRAL BELGE en den STAATS 3P00RWEG aan de MOERDIJK hervat De Direktie Op Maandag midd g 19 Januarij 11 rijdende met eene Arreslede van Gouda naar Jf addiniteea is VERLOREN een gesloten zwart lederen REISTASJE in houdeniie eenlgö Monsters meer voor den vinder van geene waarde die hetzelve aanwijst of terugbezorgt aan het Bureau dezer Courant zal er eene goede Belooniug voor genieten Prijs van het gedestilleerd bij G p van de VELDE te 0U1 a met inbegrip van accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 462 jg o per kan 85 cents idrin a ip j o per kan 67 ets Jenever 2 1 soort Moutwijnj a 41 2 per kan 63 cents inl BRANDEWIJN a HiyjoVo eT kan 68 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid Prijzen de TMeiü pCt Ned sch 2V2dito 3 dito 4 Handelin op resc België Roths i Spanje ohl 2 2Portugal obl Eusl obl H 5 d 1828 29 5 dO 6 serie 5 dO Lond 1862 do Amst 1864 5 di Amst l860 4VsAand spoorw ƒ d 1882 6 Mexico 1851 3 AMSÏERDAAI Dingsdag 29 Januarij S rtigete Hoog te Gebleveu koers koers koera 56S 8 56 j6 561 3 66 667 S Vs 8774 I36V4 531 4 3078 31 42Vl6 SiïVü t 77 777i 77 833 87 877a 81 8 18 7 1857s 45Vic 451 4 4578 227 6 22 8 65 8 49 Vie 507 507 551 4 551 s 557 S 527 8 4 28 u 28V4 nVs ivu 77 8 76 8 7fiVi i 761 4 167l0 1674 Boekdrolikerij an A BRINKMAN Deze Courant verschijnt des Donderdags eu Zondags In de Stad geschiedt de uïtirave des avonds te voren Re prijs per drie maanden is f2 fmuco p post f2 25 Advertentien van 1 ö reeels tot des middags ten 12 are grootere moeten vuur iO ure ingezonden zijn Overzigt GOUDA 2 Febraarij In Italië is men minder toegevend dan men in Oostenrijk geweest is tegen de generaals die van pligtverzuim gedurende den laaisten oorlog beschuldigd werden want de senaat heeft den admiraal Persano schuldig verklaard aan ongehoorzaamheid onbekwaamheid en ver uim en hem alleen van lafhartigheid vrijgesproken Nu zal het regtsgeding in de volgende maand beginnen Het is een dreigend verschijnsel als zoo hoog geplaatste personen over onbekwaamheid worden leregt gesteld want het heeft immers tot nu toe als regel gegolden dat hooge geboorte regt gaf tot den aanzienlijkste beirekkingen waartoe het gemeen slechts bij uitzondering door uitstekende kunde in zeldzame gevallen kon opklimmen Het wordt meer en meer waarschijnlijk dat met Hongarije eene schikking zal tot stnnd komen De commissie van 67 leden heeft in beuiiisel de voorstellen fier 15 aangenomen en de benoeming van een hongaarseh ministerie is nabij Oostenrijk moet veel toegeven de nieuwe unie zal slechts eene personele zijn en het aanzien des rijks naar buiten stellig verminderen maat ook evenzeer de inwendige kracht vermeerderen Oostenrijk behoeft rust en inwendige reorganisatie het be it nog altijd vele hulpbronnen en zou onder een wijs bestuur in konen tijd tot hoogen bloei kunnen geraken maar weinig is er dat regt geeft op het verwachten eener zoo groote verandering Zullen de betergeziiiden den tijd hebben zoo hun 1 de magt pegeven w I al die radicale hervormingen ten tiitvoer te leggen daar de tegenwoordige stand van akeu in Europa weinig zekcrh itl bietlt en de oostersche k icstie met nieuwe kracht begint te herrijzen waarin Oostenrijks belangen zoo uaauw bel rokken zijn dat het onmogelijk daar buiten kan blijven De verkiezingen voor den oosleurijkschen rijksdag brengen groote beweging onder de overige volksstammen de Diiitschers zijn ontevreden maar zij zijn in de minderheid en ZiiidDniisch land keert zich bepaald af van Oostenrijk en neigt stellig over tot Pruisen dat meer eu meer toeneemt in aandien en luiiie De Elbehertogdomnien zijn nu werkelijk ingelijfd de oppositie in Hanover meest uit bekrompen vooroordeel ontsproten zal zonder inspanning onderdrukt norden eu bet duitsche volk zal herboren worden tot zelfsiandige kracht De Franschen zijn niet op hun gemak zij zijn verbitterd op Pruisen en wantrouwen zijne bedoelingen Het evennigi is verbroken en het knchlelooze verdeelde duitsche rijk is slechts ineen gestort om als een krachtig tegenstander uit zijne asch te verrijzen De overwegende invloed naar buiten is voor Frankrijk verloren gegaan en inwendig verzwakt door kleingeestige onderdrukking dreigt het meer en meer den hoogen rang te verliezen die het weder had ingenomen De vrijzinnige gunsten des keizers bevredigen niemand en hij zal verder moeten gaan eer hij de toejuiching van het verlichte deel des Tolks verwerft Uit de vereenigde staten luiden de berigten niet ongunstiger De hevigheid der vijanden is geheel in het voordeel van den president Er woont meer gezond verstand en krachtvoUe bezadigdheid in d it excentrieke volk dan velen meenen en als Johnson zelf zijne drift weet te betengelen kon hij wei eens ïegevierend den strijd doorstaan In Zuid Amerika is nog het einde der verschillen niet te voorzien Chili en Peru hebben hunne vloot uitgezonden om de spaansche oorlogschepen op te zoeken en Brazilië verspilt zijne krachten in eenen oorlog die wel verderf en vernieling verspreidt maar tot geene beslissing leidt öuitenlönïï Londen 30 Januarij De Louu on Gazette behelst drie besluiten van den geheimen raad betrekking hebbende op den De prijs der Advertentien van één tot zes regels met inhegrip van het ze el is SÜ Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengenone letters orden berekend naar plaatsruimte invoer van vee uit het buitenland Bij het eerste wordt Southampton sangewezen als de haven waar vee uit het buitenland mag worden ingevoerd Het tweede behelst de maatregelen weike door de overhead aldaar ten opzigte van het ontvangen en bewaren van dat vee zullen worden toegepast Bij het derde is bepaald dat geen vee uit Southampton naar Londen ro iï lïorden vervoerd anders dan over den spocrweg eu in de opzettelijk daarvoor aangewezen wagens weike na cike rtis gezüiverrl moeten worden Parijs 31 Jan Men meldt dat terstond na de opening der wclgcvcnde zitting in den senaat verlof voor eene interpellatie zal worden gevraagd over de buiienlamlsche politii k roet name over de zaken van Duitschland Waar chi i lijk zal de discussie daarover in den Senaat voorafgaan aan lUe in iiet wetgevend ligchaam o er hetzeLfde onderverp Tn poli ieke kringen verzekert men dat de heer de Moustier door den leizer zal worden sangewezen om namens het gouveri eTiect het woord Ie voeren wanneer de oostersche kwestie in de jkamers mogt ter sprake komen gelijk verwacht wordt De heer Kouher zon de zaken van Italië en Duiischland behandelen welke hare belangrijkste phases reeds doorloopen hadden toen de heer de Moustier aan het bewind kwam De France meldt als een vradelievend tfeVen dat debestellingen van Cbas epot üeweren eene aanzieiil ke vermindering hebben ontlerg ian De arsenalen zullen aileen en zonderhaast de fabrikage dier nieuwe wapenen bewerkstelligen Hetzelfde b i 1 mrldi ook dai het gonveniement liesloteabeeft de tribune in het wetgevend ligchaam te hers c leu Keedszijn erirtieden tJezig met in de zaal der vergaderingen dezeverandering aan p bren en De tribune al even als vroe £er worden geplaatst onmiddellijk onderde e ride watr de voorzitter eu de griffier i zitten zoodat de releuair gein ikkelijkeren beter zal kiiiiMen wor leu uehoird Te gehjker lijd zaleene tweede rij tntjiines voor hel publiek worden gebouwd Men beweert thuis dat de heer H tnssin inn prefect vande Seine den i er cp diens ver oek rene meniorie heeftter hand ge eld over de kwestie der pla it elijke accijuseu Deprefeet verklaart in die nicinoric dat hij die belastingen nietonmiddellijk kan afschaffen hij vraagt daarvoor eene tijdruimtevan vier jaren Even el bewilligt hij in eene verimnderinglier invoerregten op sommige artikelen bij voorbeeld op dewijnen Uit het openbaar gemaakte reglement voor den toegangtct de internationale tentoonstelling te Par js blijkt dat zij den 1 april geopend en den laaisten October gesloten zal wordenen in drie hoofd afdeelingen gespalst zal zijn 1 het Park waaronder verstaan wordt het tentoonstell ngs paleis op hetveld van Mars met het park waardoor dit paleis omringdwordt en hetwelk men door vijftien verschillende hekken ofporles binnentreedt 2 de aan den zuid westelijken uithoekvan het genoemde veld gelegen tuin of het voor de bloemenen plantenteiitoonstelling bestemde terrein en 3 het op eengeringeu afstand van het veld gelegen eiland Bidancourt waarde tentoonstelling van landbouwzaken en de proefnemingen vanlaudbouwkuntligeu aard zullen worden gehouden voor elkevan welke afdeclingen der expositie een afzonderlijk entreegeldzal moeten worden betaald Naar men verneemt heeft de minister van financiën aandea voorzitter der vereeniging van parijsche effecentnakelaarsde verzekering gegeven dat he hem toegeschreven plan vaneene geldleening van eene belasting op effecten en andereroerende goederen en vm eene hervorming der stedelijke accijnsen niet bij hem bestond Er is aan de beurs sprake van een plan tot conversievan mexicaansche obligatien in fransche staatsschuldbrieven waarbij de eerste legen een gedeelte van hare nominale waardein betaling zouden worden aangenomen Berlijn 30 J muanj Het huis van afgevaardigden Jiéeft het ontwerp eener spoorwegleening vm 24 millioen a enomen ouder bepaling dat de regering de daarbij yfaedgcide