Goudsche Courant, zondag 24 februari 1867

Burgerlijke Stand 1867 519 Zondag 24 Februarlj GOTjDA Gi BOBE 15 Febr Johatmea Melchior ouders 6 Kielliger en M Tan Leeuwen 17 Rirk Albert ouders C de Mol en L van Os Fieter ouders P JSootenboom en £ de Vroom 1 Adriauns oadera J de Jong en P Smits Machiel oaders H Kastelein en M de Bruin 19 Pieter ouders J an Stavel en C C Philip OvEBI EDE 15 Febr A van den Berg 603 M Rudolf lm 17 M de Vriud U d C J Carlier 4 m 18 L Warendorf 4 m A Cattel 5 d G Rynen 65 j J van hpingelen 79 j 19 D de Werk 1 j 6 m GOUDSCHECOUKAJÜT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tienden eg D v9 60 ADVERTENTIEN bedraagt 4 urea 5 miauteo en 18 95 seconden Hst oabepoald oit f esielde letterknodig coDgres zal dit jaar plaats hebben te Gent In T rol vertelt men aan de schooljongens de liberalen zijn een heideusche sect die te Tn pruck bijeenkomen voor een geitenkop bidden en geld inzameleo om sltchte boeken te drukken Zondag ia een ooateoiijksch vairtuig mttf nde 80 tonnen komende an Trie de Roode zee ingevaren ou 3 y febr zija aangetast m Zmd HoUütid 1213 ia Noord Holland 248 m Gelderland 74 in Ltrecbt 512 totaal 2U4S runderen Noord Brabant geene Te Woerden 13 eene scherp chutttrsvereeniging geconstiineerd Mazzuu heeft bedankt voor zija mandaat aU afgevaardigdp omdat hij een republikein i Te Madrid worden de schrijvers en uitgevers van geheime geschriften benevens allen die geit verstrekken voor de uitgave met dea dood gestraft De koüing van Beijeren heeft de muziek opge ieveD om zich te wyden aan de politiek Openbare Verkooping te O Ij DEITATER Op VHIJD G 1 MWRT 1867 te 12 ure m bet te verkoopen Pand genaamd het Wanen an nealaud ten overstaan vin den Notaris MONIIJN gevestigd te Gouda van Een hecht sterk ruim en el doortiramerd WOONHUIS genummerd 51 met dairachier liggenden TUIN eu PAKHUIS binnen de stad Oudeicater aan de oostzijde all de M irkt kadastraal n 537 538 en 539 groot 4 R 61 E In het Woouhuia st lande op den besten stand en waarin sedert eene lange reeks van j iren de affiire in Tibak Koffij Kruidenierswaren enz met succes isen nog orJi uitgeoefend btvm It zich bei dlve verschillende Boven en Benedenkamer Keuken kelder en verdere Commodiieiten eene ruime Benedeniaal fehe igd wordende voor Koffijhuis Sociëteit le verga leringen van het Departement tot Nut van t Algemeen de ïoor teiliiigen der Kedenjke s Kamer enz Het per eel is voor Vreemdelingen dagelijks en voor Ingezetenen gedurende Tier werkdagen voor den De 11 kelivaren Gereed chippen en Invent iris vin nkel en Koffijhuis zullen met onderling goedvinrteu doordeu kooper des verliezende kannen worden overgenomen jnde inmidiiels uit de hand te koop te bevrigen by den Notaris MONTIJN bij wien teveis alle verdere mformatien te bekomen ijn Genees Attesten DFE ZOO ZLER ALOM BEROLMDE Schmidt sclie Vald wol Artikelen M H Met genoegen geef ik l de opteg e goede uitkomst te kennen van dedoor mij gebruikte Scbmidische ald ol atten en Deunennaalden Ohe gehaaldbij den heer Sonuemans alhier welke ik heb aangewend tegen hevige rhumatischepijn in de linkerheup die mij belette mijne gewone bezigheden te verrigteu en nadeze art 14 dagen gebruikt te hebben was ik volmnkt genezen Om des lijderswille kan l hieraan publiciteit geven get B ST WARMERDAM HiLLEGOM Tu gr Jicht en Rbeumithieklijders Een onfeilbaar geneesmiddel tegc alle Jicht en Eheum iwche landueningeu ijn de zoo zeer beroemde Schmidtsche AntiRheuma ti cheV aldvvol Watten i 25 ei oO et t pakje Deuneiinaalden Olie a ih en 70 et t He cl je en verdere W ddwol Gezoudheids Kleedingstukken en preparaten vol ei = prn u urn de Schmidtsche Waldwol Artikelen hebben de bijzondere aantacht der HH Genee ki ndi et getrokken en worden ooor HEd in voornoemde geviUcn zeer laubevulen kunnende behalve bovengenoemde nog verschillende gunstige uitkomsten be ij en Men geUeve attent te ijn dat gen A tten van eene brume kleur zijn en geliik de overige art kelen bereid uit de versetie Naalden der Pijn en Dennenboomen Verkrijgbaar aan het Hoofd Depót M J C HAM VtrecU Verder te GOV DA Wed BOSMAN Boskoop J GOUDKADE HazersKoude Mej J GAARKEUKEN Hamiehn W G kb EVERS Ouieaater A BUIJS Jioelofar end seen U ADER MAN En verdere Depots op de gebru k saanwiizTngen A nvnag om DEPOT bij M T C H M Utnrht Schoonhoven Wed WOLFE en ZOON H oerden Gebr PFENNING JtJsselstein J B MOLLE Oudshoorn A T HOOFT Jf oubrwgge A DE WILDE Openbare Dankzegging Hiermede verklaar ik dat ik mij meerroa en van de voortreffelijke werking der Stollwerck sche Borst Bonbons overtuigd heb Terwijl de heeschheid dadelijk wordt weggenomen is de opvallend poedige werking bij catarrhalische ontsteking der luchtpijpen bij schorheid alsook bij prikkeling in de kee Liet genoeg te erkennen Wijl deze Bonbons aan raij en mijne collega s dikvvijls spoedige genezing in bovengenoemde gevallen verschaf ten zoude het mij verheugen als de e regels uairtoe zouden bijdragen dat lijders a in keel en borstkwalen werden opmerkzaam gemaakt op een zoo eenvoudig middel dat hunne kwaal kan wegnemen Carl Formes komnkl keizerl Hot Opera en Kimer Zinger Bovengenoemde Stollwerck sche BorstBonbons zijn in verzegelde pakjes met gebruiksainvvijzmg a 30 cent steeds voorhanden te Gouda oij den Apotheker J G BOEkENOOGEN op de Blaauns at te S hoonhoven bij A WOLFF Pnjs van liet gedestilleerd bij G P van de VE1 DE ie GOUDA met nbegrip v m accijns bij eene hoeveelheid lil minstens tien kan a contant Zuiver ovtrgehaalde JENEv EK a 46 ja per kan 65 cents idem a 47Vio o per kan 67 ets Jenever 2i soort Moutvvijn i 4b2 o la per km 63 cents inl BHVNDLWlaN a ib ji f ei kan 68 cents Meeroert of mindere sterkte naar evenredigheid Prijzen der Effecten Ding dag 19 lebruanj laagste HoogstL Gebleveu koers AMSIERDAM koers 55Vl 86 Vl6 141 kofcrs 3 = l6 66 863 140 4 31 42 92V2 55 11 87 31 Vs 92Va N pCt w sch 2I 2dito 3 dito 4 76 8 85 Vs S7= 8 8IV3 85 4 6fa i 52 8 56 1851 3 52 Vi6 57 1851 2 46 6 527 57 29V 14 8 73 8 77II 16 76 ic 16 = 29V8 15Vl6 77iV 6 767 6 IS Vis 29 8 15V 73V 77 i 76 lb78 Handeltn op rescBelgië Rolhs 21 jlSp mje obl ZVa Portugal obl 3 I Rusl obl H 5 do 1828 29 5 do 6 = sene 5 ido Lond 1862 5 d Amst 1864 5 d Amst IS6O4I 2 Aand spoorw ƒ Oost Metall öpCtdito dito 21 5 d reoteAmst 5 1 d nat 1854 5 d mzilv 1864 5 Italië Amst 5 Turk buiienl 5 Griekenland 5 Ver Staten 1874 5 P 1881 6 d 1882 Mex ieo 1851 3 Boekdrokkenj viio A BRINKMAN Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de btad gLSchiedt de uitgave des avonds te voren Deprijsperdriemaandenis 2 francop post 2 25 Advertratien van 1 6 regels tot de middags ten 13 ure grootere moeten voor 10 ure ingezonden zijn Overzigt GOUDA 23 Pebrnanj Het gewijzigde ministerie Ricasoli zal de aangevangen taak voortzetten jiidien bet volk zijue pogingen bij de verkiezingen wil bevorderen Daartoe heeft Ricasoli eene circnlaire uitgevaardigd waarin hij verklaart dat de ontbonden kamer de elementen met bezat om te komen tot eene constitationele oplossing men hoopt nu eene nationale meerderheid te vormen die krachtig aaneen gesloten in staat zal ziju het gouvernement genoegzaam te steuaen Ilalie is zegt hij de onvruchtbare discussien tegen zwakke gouvernemealen moede daaruit persoonsverwisselingen muiisteriele wijzigingen en administratieve verwarring Hij hoo t verbetering van een nieuw parlement van bezuiniging en vafi de reorginisaiie van het belastingstelsel Ook de vrijheid der kerk behoelt regeling en hij wil daartoe komen itoor eene nieuwe breede toepassing van brt beginsel Jer vrijheid Wij hopen het beste voor Italië maar wy djrven niet vertrouwen dat de goede uitkomst nog zoo nabij is De zelfstandigheid van Italië ei chte reeds groote offers van het volk maar bet kostbaar pind der vrijheid 18 da crootste waard en Italië gaat eeue schooue toekomst te gemoet Voor het noord duitsche parlement moeten nog een vijftigtal herkiezingeu plaats grijpen De aaDvaukelijke uitkomst voldoet zeer aan de verwachtingen van het oruisische ministerie omdat hel beginsel der inlijving ltetttg lf tle keu en Te g é rrel t hoewel men met meeneu moet d it diezelfde meerderheid instemt met de reactionaire politiek an von Bi marek De Duitschera zijn nog m het tijdperk van de ontwikkeling van het consti tntiOualisme zij hebben genoeg vuoratudten gemaakt maar de praktijk is nog in de kindschheid Indien zij slechts tijd hebben voor de noodige proeiuemmgen zullen ztj het ver brengen In Oostennik sehijnt nog eens een beter dag aai te breken Het hongaarsche conflict spoedt ten tuide de trotsche Mag ircn verkrijgen het loon hum er vulliudiig nu 13 de beurt aan Bobemen om hetzelfde te v ei krijgen De worsieling tegen het duitsche element dreigt nog hevig te ulleu worden maar Oostenrijk zal het ooit zijne pliats hemenen kan dat slechts als bondgeuootschappelijKe stait onder hel over Mfi der mag tige slavenstammen Zoo zil het grooien invloed Kunnen ui oefenen op de eindelijke ifdoenmg van den turkschen inboedel Want de zieke man leeft wel lang door de teedere bezorgdheid der westeroche magten maar uu Rusland mede giat moet men alles duchten Het woelige Guekeu and doet ondeugende dingen en dreigt een conflict uit te lokken dat van onberekenbare gevolgen zou zijn De ronemsche zaaK is zoo stil en kalm dat sommigen storm voorspellen Het prachnge mexicaansche keizerrijk de parel aan de kroon van Napoleon telt zijue dagen keizerin Charlotte 18 wel hersteld maar zij kan gerust haar man aan deze zijde van den oceaan afwachten liij zal met lang meer toeven De fransche beschermers hebbeu de stad Mexico verlaten en de republikeinen zullen hunne plaats innemen Mexico dankt zijn behoud aan de vereenigde staten die geen keizers en koningen i hunne nabuurschap dulden en die daarhij genoeg profiteren als ij bevrijd blijven van de noodzakelijkheid om hunne beste krachten te verspillen aan een nutteloos staand leger en uu gerust de hevigste twisten laten uitrazen zonder bekommering vooi een militairen coup d etat die de vnje burgers in geketende slaven herschept Eindelijk is de ijcussie over de begrooting begonnen eindelijk wordt het wijgen vrbroken en verheffen onze verguisde vertegenwoordirers hunne stem tegen den smaad en den laster te Img verdragen Vrede is liefelijk maar het wis ongerijmd te willen dat edele en vrj mnige mannen zwijgend zoo veel versmading zouden dulden Die Mijer heeft het land veel leed berokkend en toch was het met moeijeiijk zijne oogmerken te De pnjB der Advertentien van een tot zes regels met inbegrip van het zegel i 80 Cent vo r eiken regel daarboven iO Cent BnitengewDje letters worden berekend naar plaatsruimte doorzien meu had met noodig te wachten op de bewijze der misleiding die nu te laat openbaar worden Het ministerie Ter t eene goede Ie en mag voor igttger en bedachtzamer ha at ca Het IS nu vooral geen lijd om te twisten onze toekomst IS donker een zware ramp m ons midden on ekerheid rondom ons Het geschil met Be gie is eene oubesrnjpelijke dwaasheid van beide zijden Onze nituurlijke bondgcuoo i irmede wij een belang hebben hoe kan die op het cuge chik te oogeublik vreemden aiengen in onze zaken Al het monelijke moet beproefd wordu om een einde te maken aan dezen onnatuurlijken strijd Het al na het eerste verzuim en de opvo geiide halve en half uitgevoerde maatregelen oneindig moeujker vallen deu binueiilands heu vijand te veruietigen De omvang der be raettiDg en de hevigheiü chijneu te groot o n te vertronwen op de scherpste maatregelen die bij deu verklaarden onwil van zoo vele belmghebbcnden nimmer doel zuUeo treffen Domheid en bijgeloof hebben ons gebrigt tot een bijna onoplosbaar dilemma en ons zal met overschieten dan even als de koeijen zwijgend te berusten Het bijgeloof der boeren komt ons duur te staan mair de dwaasheid der burgers zal met goedkooper zijn Wij z en die dwiasheidm de krijgshaftige ape ij Wij moeten een leger heb beii eete marine niet berekend na ir ou e krachten maar a l mstar der groote mogendheden met naaldgeweren nieuwe kauouneu pantsers en al de weelde meer die if magtigste staten te gronde rigten Onte ver egenwoordi ers zullen ean bodset aaonemaa dat m zijne gevjlgen onze vvelv lart otiderra jnt Z n dan de Nederlanders zoo krijgshaftig of waren zij het ooit Onze wezeuihjke heldend ideu ziju ver ig door ongeoefende wanhopige burgers door eet dwingeland tot verzet gedwongen en m heilige geestdrift üiitvlimd Overigens warer ea ijn j geene krijgs m ar kooplieden die spoedig ille ji ze f onze soldaten kochten Zou het ge ond verslind zou ver geweken zyn uit ons midden dit wij eeiiig vertrouwen stelden op den kiKi er die ziL h opbhast tot ef i os Als WIJ leven moeten door onze krijgshaftigheid dan zijn wij reeds meer dan een eeuw dood Willen WIJ onz n groi d verdedigen ook tegen overmagt dan behoeven wij wilskracht en geestdrift De voorraad daarvan la niet groot bij zachtaardige kooplieden of overle chiafde aan ieulijken de boeren ziji tegcD het afm iken en zeker ook als het hun zclven gelui De maat der i ederlandsche geestdrift la gegeven ui den ijver voor de hoog opgevijzelde weerbaarheid V IJ suhr kkeii terug bij de ged ich e aan het geviar dat ons Itnd bedreiat maar w j berusten in de verwachting dat de niijverigt heerschzuclit ons zal laten leven tot de dag der verlossiug aanbreekt voor ÜAiropa öuitenUnö Londen 20 Febniam Men berigt nit Juirez rukt op mar Mexico Kei er Maximiliaau verdedigt de stad met een leger v m 30 001 min Er wordtvermeld dat de republikeinen oven overwinnaars zijn Lord N 1 3 heeft in het 1 igerhuis medegedeeld dat hijheden een bill il indieiieii om de schorsing v q de Habeas Corpus Act in leri iii I met een kort tijdvak te verlengen 21 lebruirj De begrooting voor oorlog voor 1867 1868 werd gisteren opeiibair gemaakt Zij bedraagt m hoofdsom £ 14 752 21 0 lilt IS £ 412 200 meer dan m het afgeloopen Jiar De steikle van hel lege bedraagt 1S9J 2 minwaarvan zich 65 292 in Indie bevinden Vi Eergisteren avond werd te Manchester eeDe groot6 weetiag j