Goudsche Courant, zondag 24 februari 1867

1867 Üouderdag 28 Februarij ü 513 ADVERTENTIEN GOUDSCHECOURAUT IJZEREN MOLENROEDEN MET ZES JAAR GUARANTIE bij Gebrs B POT te ELSHOÜT a d Kinderdijk waar meer dan 250 adressen van H H Eigenaren van Molens en Polderbesturen te bekomen zijn Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeiceg D n 60 fflliillMIBHMIIiilililil jm Dr J B ROLL te Amsteedam Deze Droppels zijn een onfeilbaar geneesmiddel tegen alle Rheumatisehe Ziekten Jicht en Podagra en brengen zelfs in de hardnekkigste en meest verouderde gevallen nog hulp en verligting aan ledere flacon is met etiquette en gebruiksaanwijzing voorzien Dépfit voor Gouda bij den Apotheker STEENMEIJER Getrouwd CoBNELTs Jan ChrtstiaaN Peisce en CouxEiii Jacoba Didekica de Joko Gouda 21 Februarij 1867 Heden overleed ons jongste Kindje JEANNE acht maanden oud C L WALTHER B J WALTHER Van t Sant Gouda 21 Februarij 18B7 Vijf en tninlig weduwen wier mannen in het vorige jaar aan de heerschende ziekte bezwelien en nu gedurende vier welien eeue belangrijke toelage genoten uit de opbrengst der beide corcerten onlangs hier gegeven als het StudentcnConcen in Nui en Vermaak en diit van het Z iiigkoor van S Ju ef iii Ons Genoegen betuigen bij deze aan allen die tot dit liefdewerk hebben bijgedragen ha reu hartelijken dank voor de welkome ondersteuning die haar is eeue bemoediging te Biilden van zorg en leed Hogen hare weldoeners den besten zegen wegdragen Tan het goe Ie werk De Tooneelisten van den Amsterdamflcheu Stads Schouwburg onder Directie Tan ROOBÜI TJASINK en PETEUS zullen op Vrijdag den 1 Maart 1867 in de Z ud Nut en Vermaak op de Oosthaven te Gouda ten Tconeele voeren De HUICHELAAR B ijspel lu 5 bearyven na ir Ie Tartuffe van Molière door J Xomsz Gevolgd door KOM HIER Blijspel in rén bedrijf Aanvang ten zeven ure Prijzen der Pla usen Eerste Rang 1 25 Gaanderj ƒ 6n De loting der pia iisen voor H H Inteekenaren zal plaats heliben op Woensdag den 27 Februarij l t 7 des voormiddags ten tien ure precies en kuuuen verder plaatsen besproken wonleu a tien cents extra voor iedere plaats TEGEN 10 MEI a EEN HUIS TE HUDR op den Raam alhier waarin een MelkStand wordt uitgeoefend waarbij een KOESTAL en achter ee ÏÜIN Te beTragen bij den Uitgever dezer Courant Raderstoomboot c IJssel Van Gouda Maandag en Dinrjsdag smorgens 6 uren de overige werkdagen s morgens 7 uren Van Rotterdam op gelijke d gen s namiddags 2 uren Dagelijks Retourkaarten Sociëteit Ons Genoe en jiiïG y ISEL OGB STSLL onder Directie van LOUIS BOUWMEESTER C Of ZONDAG 24 FEBRUARIJ 1867 IN DE NiruwE Zaal NATDURENPLIGT of de zoon regter over zijn vader Groot beroemd Tooneelspel in vijf bedrijven naar het Fransch TOT SLOT Wij zijn in den aap gelogeerd Vrolijke Vaudeville in eéu bedrijf Aanvang ten 7 ure Entróe 99 Cents HH Leden met ééne Dame en hunne Kinderen 50 Cents de pers Opeiit are Verkooping op WOENSD VG 27 FEBRUARIJ 1867 des morgens ten Elf ure in Vkeuebest aan de Markt te Gonda ten overstaan van Notaris M KIST aldaar van een ruim sterk en zeer gunstig gelegen WOONen WINKELHUIS met TUIN en bijna nieuw steenen PAKHUIS aan de Markt wijk A n 90 te Gouda waarin sedert j iren üe Tabak en Sigarenfabriek en de affaire in Kruidenierswaren is uitgeoefend Alles breeder bij biljetten omschreven en nadere Intbrmatien bij M J ÏOR TUIJN DROOGLEEVER Advocaat teGouda en bij oornoemden Notaris M KIST Verlioopiug van Houtwaren Op nader te bepalen tijd zal in de maand Maart 1867 aan het Veerstal te Gouda ten overstaan van den Notaris FORTUIJN DROOGLEEVER in tet openbaar worden verkocht eene aanzienlijke partij HEIMASTEN JUFFERS SPARREN BOONSTAKEN enz Nadere iuKohtingen zijn te bekomen bij den Heer L BELONJE in de Keizerstraat te Gouda Er wordt te GOUDA met Mei Augustus of November a s of daaromtrent een Gróót HUIS TE HUUR GEVRAAGD Adres met franco brieven inhoudende Stand aantal Kamers enz en Conditieu ouder N 557 bij den Boekhandelaar DANNENFELSER te utrecht Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te GOUDA met nbegrip van ae üjns bij eeue hoeveelheid au minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 467 n o Pf i kan 65 cents idem a iP ia per kan 67 ets Jenever 2 = soort Moutwijn a 4 2 jo o per kan 63 = cents inl BRANDEWIJN a 462 jo per kan 68 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid Gouda 23 Febr 1867 Prijzen der Effecten AMSTERDAM pCt Ned w sch 2i jdito 3 dito 4 Handeim op resc België Roths 2 jSpanje obl 2VsPortugal obl 3 Rusl obl H 5 d 1828 29 5 d 6 serie 5 dO Lond 1862 5 dO Arast 1864 5 d Amst l86U 4V2Aand spoorw ƒ d 1882 6 Mexico 1S51 3 Vrijdag 22 Februarij Laagste Hoogste Gebleven koers koers koears 541 551 8 541 2 6 Va 65 85V2 86V16 851 0 UÜ U uiv 140V 31 SlVs 41V4 41V16 92 76 V 76 8 85Vic S7V4 82 A 184 i 185V e 47V8 6 u 23V2 66V8 66Vj eei g 5 V 53V4 52 j6 57 Vs 5VVk 57 29 29Vï 291 2 W s 15Vl6 15 73 SVs 77V2 76Vs ïfiVs 76 6 16 16 e 16 Bockflinikprijvan A BRINKMA Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad i escliiedt de uit ave des avonds te voren De prijs per drie maanden is f2 franco p post f2 2Ó Advertentien van 1 6 regeU tot dcs middagsten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure lugezonden zijn De Veeziekte LI maandag heeft de tweede kamer zich weder bezig gehouden met de veeziekte naar aauleidiug eener inierpellatie omtrent deze zaak Sedert een maand is het beruchte afmakingS rapport in het licht en nog niets is door de regering verrigt Wat zijn de plannen van het ministerie heeft men gevraagd Zullen de voorstellen der commissie aaug nomen worden Een geheele zitting heeft men daaraan besteed en voorzeker het was niet te lang als de redevoeringen tot eenig resultaat geleid hadden maar dit is het geval niet geweeat Na al het spreken is men niets verder gekomen de minister heeft geen zijner plaunen medegedeeld Wacht en ge zult spoedig zien wat we willen was de inhoud der ministeriele redevoering natuurlijk doorspekt met tal van complimenten voor de geachte sprekers en niet minder voor de ijverige commissie wier plannen evenwel niet algemeen schijnen te bevallen Zijn dit de gevolgen eener zoo ge igiige interpellatie dan kunnen interpellatieu zeer geschikt met de moiien van orde naar den rommelzolder verwezen worden als praktisch van niet het minste nut Of de beden van Keuchenius doeltretfender zijn zal de tjjd moeten leeren Eu toch is er iets van algemeen belang dan is het de volksramp die meer en meer om zich grijpende reeds talrijke offers heeft gevraagd en voortdurend meer bezorgdheid verwekt Geheel Neilerland vraagt het zullen de plannen der commissie uitgevoerd worden zullen weder tien millioen opgeofferd worden om iets te stniten wat met de krachtige maatregelen der commissie zelf niet te stuiten zal zijn Velen zien op die vraag het antwoord met bezorgdheid te gemoet Het grootste gedeelte der landbouwers verzet zich tegen alle maatregelen en de regering schijnt de kracht te missen in weerwil van alle wetten om zich te doen gehoorzamen Overal ziet men halve iraatregelen en het ontwerp der commissie is daarvan evenmin vrij als de reeds bestaande verordeningen Men is het algemeen een dat de veeziekte zeer besmettelijk is daarom afmaken van het vee verbranden van hooi en stroo opgraven der stallen maar waarom dan ook geen volkomen afsluiting niet van de besmette streek maar van ieder besmette hoeve Is de geschiedenis uit Weerseloo een canard of is de smetstof na maanden nog in de kleederen voorhanden dan ook beleekenen de maatregelen der commissie s niets dan behoort gernitnen tijd alle gemeenschap met een besmette hoeve streng verboden Ie zijn en de boeren gevangen in hun eigen woninu geheel afgesloten van de buitenwereld Is dit bij de uitgestrektheid der r imp niet meer mogelijk vooral ook door de tegenwerking der meeste landbouwers ilan zoude nu de vraag wel kunnen opkomen of na al het gebeurde voor de regering het oogenblik niet gekomen was om te verklaren dat het bedwingen der ramp boven haar niagt was dat dus alle maatregelen en verordeningen van de regering uitgegaan buiten werking worden gesteld en van nu af de beteugeling der ramp geheel aan de belanghebbenden wordt overgelaten Millioeneu schats zouden daardoor worden gespaard en de veestapel zoude er naar veler inzien niet slechter aan toe zijn Komen er weder nieuwe dwangwetteu of verordeningen dan mag ieder burger eischen dat zij beter aan het doel zullen beantwoorden tan de tegenwoordige vooral dat zij uitgevoerd zullen kunnen worden Moet er een lijn van afsluiting bestaan dan behoort dit geen schijn te zijn dan moet niet slechts zooals ergens gebeurt den landlieden bevolen worden om bij het binnentreden der stail het hooi of stroo uit de klompen te doen maar zij zelveu moeten gevieerd worden alle conunuDioatie te land en te water moet met de besmette streek krachtig belet worden Dan zijn geen wetten krachtig genoeg maar een staat van beleg is noodig Worden er weder millioenen van den nederlandschen burger gevraagd dan mag hij eischen dat die uitgave niet nutteloos zal zijn Dan moet gezorgd worden dat de ambtenaren in staat zijn de verordeuingea uit te voeren Nu toch is het gebeurd dat De prijs der Advertentien van één tot ses regels met inbegrip vau het zegel is 8C Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Buit enge wüue letters worden berekend naar pldJtsruimte lu een gemeente een geheele stal uitstierf en een tweede aangetast werd zonder dal de bevoegde veearts gelegenheid had over te komen om de ziekte te constateren en mattregeleu voor te schrijven waardoor de burgemeester onbevoegd as om te handelen Dan in ig ieder eischen dat de voorbehoedmiddelen door de wetenschap heilzaam geoordeeld alom gebruikt worden overeenkomstig de voorschriften Vooroordeel noch bijgeloof mogen rie krachtigste middelen tegenhouden als het geld met handen vol wordt uitgestrooid gevangenis of bet kruukziunigehuis moge dan aan den lijdelijkea tegenstand op godsdienstige wanbegrippen geerond een einde maken wat strafbaar is worde streng gestraft eu niet zooals nu op vele plaatsen hel opgraven geduld en de man die in een opgewonden oog nblik tot opgraven aanzet streng gestraft Wil de regering nog eenmaal dea strijd tegeu den geduchten vijand wagen wil de regering nog eenmaal millioenen gulden ter bestrijding van den volksramp aanwenden dan geen halve maatregelen die gebleken zijn krachteloos te wezen dan geweldige middelen o n het ontzettende verlies zoo mogelijk te voorkomen dan jn dictatorschap waaraan ieder is onderworpen dan geen neuoriandsche wetgeving maar een russisch bestuur Heeft de regering den moed zij neme daartoe de maatregelen en dan zal zij de ziekte overwinnen mist zij de krachtom zoo te handelen durft zij de verantwoordelijkheid niet opzich nemen dat is het voor onze financieu te hopen dat dehalve maatregelen ophouden en daarvoor het laissez faire inde plaats trede Het geld werd dan gespaard en de belanghebbenden zouden misschien dan beter oppassen dat de besmettfng niet tot hun stallen doordrong P öiittenUnö Londen 25 Februarij Uit New York wordt gemeld dat de juridieke commissie belast met de enquête naar de handelingen van den heer Johnson besloten heeft om te concluderen den president niet iii staat van be chnldiging te stellen Velen hebben reeds vói r lang aan deze zooveel geruchtmakende zaak zulk een einde voorspeld 20 Febr In het lagerhuis heeft de heer Disraeli medegedeeld dat het gouvernement alle voorgestelde resolutien betreffende de parlementaire hervorming heelt ingetrokken en zoospoedig mogelijk welligt reeds donderdag over 8 dagen eene bill op dat otiderwerp zal indienen FSirijS 24 Febr Eene deputatie van vier leden die door de vergadering van de dagijludschrijvers der departementen naar deii keizer wa afgevaardigd is gisteren door den souverein ten gehoore ontvangen De heer Eouher was daarbij tegenwoordig Nadat de gedelegeerden hunne bezwaren tegen het wetsontwerp op de drukpers hadden doen kennen en Napoleon III nog verschillende vragen tot hen had gerigt leide hij dal zij gerust konden zijn aangezien de net nog groote wijzigingen zou ondergaan Inderdaad was dat te voorzien Nimmer toch heeft eci wetsontwerp onder de tegenwoordige regering zooveel tegenstand als dat op de drukpers ontmoet 25 Febr In de zitting van het wetgevend ligchasmTan heden heeft de interpellatie over de hervormingen plaatsgehad De heer Lanjuinais erkende het gemgt van decompensatien die ter vervanging van het adres van antwoordop de troonrede zijn toegekend doch hield staande dat hetregt van interpellatie zoo als dit thans is geregeld geen regtis He decreet van 19 jauuarij acht hij onregelmatig volgenszijne meeuing hadden de hervormingen behooren te wordeningesteld bij senatus consult De heer Chesuelong heeft op diarede geantwoord Bsrlljn 24 Februarij Heden is overeenkomstig het programma de noordduitsche rijksdag door den koning i d Het openen van den rijksdag is door den koning j TO MtéÖ als een keerpunt in de geschiedenis vau Duitsohiimds oiitwilb