Goudsche Courant, donderdag 14 maart 1867

1867 m 518 Zoudag 17 Maart GOUDSCHECOURAIIT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D vfi 60 Openbare Verkooying op Dingsdag 19 Maart 1S 7 des morgens ten 9 n e aan de Harkt wijk A n 90 te Gouda ten overstaan van Notaris Jf KIST aldaar van MEUBELEN HUISRAAD KRU1DENIERSWARSN TABAK SIGAREN en SIGARENMAKERS GEREEDSCHAPPEN Daags te voren te zien Hooglieemraadschap Rijnland DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van RIJNLAND brengen bij deze ter kennisse van de ingelanden Dat de lijsten der stemgeregtigde ingelanden van het Hoogheemraadschap voor het jaar 1867 zoo als die door de Vereenigde Vergadering zijn vastgesteld van af den 12 dezer dagelijks behalve des Zonda rs van des morgens negen tot des middaj twaalf ure ter inzage zullen liggen op ue Secretarie van Rijnland te Lei den en wijders op de Gemeente Secretariën van de hoofdplaatsen der districten en onder distrieten als ook in de lokalen van de stooiagemaalwerktuigen de Cruquius ue Lynden en de Leeghwater Leïbes den 2 Maart 1867 Dijkgraaf en Hoogheemraden van Rijnland H C J HOOG Dijkgraaf W G DE BEUTN KOrS Secretaris De geputenteerde en dikwijls door prijsmedailles in Doitschland Engeland en Frniikrijk bekroonde liijjondcr echter door de vooruaamste Eiiropeselie Artsen in hui i e mate geroemde JOUANX HOFF sche MALZ HEELMIDDELEN Tau den Hofleverancier den Heer JOHANX HOFF te Berlijn Neue VVilhelmstrasse i als gezondheid bevorderende middelen vuor het gebruik der lijders in ieken inrigtingen en koninklijke lazarets worden hiermede zoowel deu ge onden welke beminuaar zijn van een aangenaam voedenil cnvervalscht en de gezondheid bevorderende drank alsmede aan zieken die ten spoedigste van hunne ziekte weuïchen genezen te orden aanbevolen Het M LZF XTRACT üEZONl HEIDSBIKil en de ilALZ GEZONUllElDS CHOCOLADK noiden door meer dan 2UU Ueucesheeren als ten allen tijde aanwendbiiar voedende dieet en versterkiiiïsmiitdclen tot afwisselend gebruik voor hümorrhoideu maag en ionglijden borstbekleminiiigeii bij zenuuzw kieu en hoesten aanbevolen Zij wekken de vervallen Icvcti kr ichten weder op en versterken de meest verzwakte verteriugsorganen Voor znikke kinderen en zuigelingen voedt bet CimODLADE POEDEB bij uitnemendheid hetwelk ook als soep te gebruiken is De shjm oplossende BOKSTBONBONS zullen bij rtdurend gebruik wegens derzelver genezende bestanddeeleu voor aamborstigen ze i fibaam bevonden worden Deze geiioirijke geiieesn atleten en het HOFF sche BADE M VLZ zija steeds te bekomen ii het Centraal Dépöt te Amsterdam O Z Voorburgwal J 342 AlltVii lerkiijgbaar bij den Heer 1 C van YRFUMINGEN Turfmarkt H 224 alhier Voor irOERDES wordt ten soliede DÉPOTHOÜDER gevraagd Aanvragen frai co aan bovenstaand adri VAN Dr J B ROLL te AMbïEKD ilI Deze Droppels zijn een onfeilbaar geneesmiddel tegen alle liheumatische Ziekten licht en Podagra en brengen zelfs in de hardnekkigste en meest verouderde gevallen nog hulp en verligting aan ledere flapon is met etiquette en gebruiksaanwijzing voorzien Depot voor Gouda bij den Ap otheker STF ENMEIJER Er wordt TE KOOP auugeboden EEN Tuin met Koepel guns i gelegen tot aanbouw van huizen hebbende een fraai land en spoorzigt te bevr igen bij J J B O N N E ü K op de Hoogstraat Des verkiezende kan de helft der koopsom er op gevestigd blijven OUD CARTHAGENA S IBer g plaiiteii Olie jfiHIB Van alle uitgevonden Cosmetiques Pou ides Haarolien enz is er zeker geen zoo gunstig bj het pyb jek ontvangen als deze met regt onvergelijkelijk genoemd llaLirolie welker zamenstelliug gegrond op de uitspraak der etcnsehap tot oiifi übaar resultuat geeft dat de haren voor uitvallen en ontijdig grijs worden behoed In plaats van te traclitin gelijk vruchtelous met zooveel andere haarmiddelen beproefd wordt oin eene onmogelijke uitwerking of 5 h delijken prikkel te weeg te brengen op het huidvlies hetwelk de haarbolle jes bevat is de bestemming der OUD CAUTHAGEN VS BERtiPLAN i FXOLIE gteue andere dan behoudeu tn behoeden en zulks door hare eigenschappen om de bolletjes waaruit de haren ontspruiten te beschutten tegen allen storenden invloed der bui eiducht doordien zij het hoofd zijn eigcnaaidigen warmtegraad doen behouden Daardoor worden de haarboUetjes die de voortbrengende vochten bevatten noch door koude noch door warmte aangedaan en het hoofdhaar dat prachtig siera ul aarop jong en oud evenzeer prijs str lt behoudt tot in hoogen ouderdom die fijnheid en glans nelke het krullend kinderkopje zoo bekoorlijk doet zijn Het tieschje met gebruiksaanwijzing kost 60 eents te bekomen bij den HoofdDu pöthouder voor Nederland A BEEETVELT Az te Delft en verder bijMej de Wed BOSMAN Gouda J H KELLER üorterrfaMWestewigestraatA EEIJNARD Oostpoort C WILHELMUS te W A PEINS Zetmliiiizen W BAKES Gorinc iem A D LIVEU Dordrecht A J V D BERKHOF Vtrec it En meer bekende depots in ons Rijk Zeer hooge Provisie wordt toegezegd aan den persoon die de geschiktheid en gelegenheid heeft om voor eene firma handelende in WIJNEN als correspondent te Gouda werkzaam te zijn Adres met ra co brieven onder de letters B R aan het Bureau dezer Courant lUimatielï Jiclit De CHEMISCHE bereide WATTEN van Dr Paitisok geven dadelijk verzachting van pijn en genezen volkomen JICHT EUMATIEK BORSTAANDOENINGEN KEELGEBEEKEN VERKOUDHEID enz In depot verkrijgbaari 80 cents bij J II BOERS Apotheker Wijdstraat alhier Stollwercli sclie BorstBonbons Om hoest en heescliheid af te weren en in het algemeen als middel tegen alle catarrhalische ziekteverschijnselen zeer aan te bevelen zijn steeds voorhanden bij den Apotheker J G Boekenoogen te Gouda te Sckbon ioven bij A Wolft Prijs van het gedestilleerd bij G F van de VELDE te GOUDA met inbegrip van accijns bij eene hoeveelheid an minstens tien kan ii contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 4B2 q per kan 64 cents idem i 477 o per kan 66 ets Jenever 2 i = soort Moutwijn a 46Vio U P l an 62 cents inl BRANDEWIJN a 462 i per kan 67 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid Gouda 13 Maart 1867 Prijzen der Effecten AMSTERDAM Dingsdag 8 Maart pCt Ned w sch 21 2 dito 3 dito 4 I Handelm op resc België Roths 21 2ISpanje obl 2I 2IPortugal obl 3 Rusl obl H 5 d 1828 29 5 d 6 serie 5 d Lond 1862 5 dO Amst 1864 51 d Amst l860 4i VAand spoorw i 1882 6 Mexico 1851 3 Boekarukkerij van A BRINKMAN Ijiag te HoQgste Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te vurep Pc prijs per drie maanden is f2 franco p post 2 Advertentién van 1 6 regels tot des middags ten 1 2 ure grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn Overzigt GOUDA 16 Maart De feniansche woelingen spoeden ten einde zij veroorzaken wel onrust maar zijn weinig gevmirlijk De reformbill zal h t parlement weldra in behandeling nemen hel volk wordt in gedurige agitatie gehouoen door telkens herhaalde meetings Men beweert dat het ministerie voornemens is tot ontbinding over Ie gaan als de beginselen van de voorgestelde hervorming worden aangetast en gewijzigd Ten aanzien der italiaansche verkiezingen verkeert men in het onzeker of zij wel iu ministerieleu zin zijn uitgekomen gelijk men vrij voorbarig verzekerde Italië schijnt dch te willen mengen in de oostersche kwestie het zendt althans weer scnepen naar de Levant Ondanks alle verzekeringen van het tegendeel behoudt deze kwestie een dreigend aanzien de beweerde eenscemmigheid van Frankrijk Engeland en Rusland bepaalt zich voornamelijk bij de poging om den onvermijdelijken val te vertragen en het geschikte oogenblik af te wachten In Erankrijt houdt men zich bezig met woordenrijke niets afdoende interpellatien met weinig afdoende hervormingen waarbij men kinderachtig bang schijnt om te veel te geven In Girardin heeft de regering zich een gevaarlijk vijand op den hals gehaald waartegen geen naaldgeweer iets baten kan die voor andere vijanden bij millioenen worden gereed gemaakt Uit Mexico zijn 16 000 fransche soldaten op de terugreis de overigen volgen Maximiliaan aobynt hel uiterste te willen beproeven en zoo zullen nog duizenden worden opgeofferd aan onmogelijke grillen de oorlog zal nu eerst met verbittering worden gevoerd De berigten zijn verward en bedriegelijk de uitkomst vrij zeker en vrij beschamend voor den ontwerper van die betreurenswaardige expeditie on Bismarck weert zich dapper in het noord duitsche parlement waar vrij wat verschil van gevoelen bestaat De geest der pruisische regering is nog weinig gematigd daar de vervolging tegen Twesten weder wordt voortgezet De bevrediging van Hongarije zal den strijd en de verwarring in de overige deelen der oostenrijksche monarchie bestendigen en ook de sultan van concessie tot concessie voortgaande zal eindelijk inzien dat het onmogelijk is aan alle eischeu te voldoen en te komen tot eene duurzame schdkking Het einde schiJDt ts naderen maar ook beroering en twist tusscben de erfgenamen Onze minister van binnenlandsche zaken ontving bij de iianneming van zijn budget eene welverdiende hulde voor de handhaving van de beginselen der schoolwet in dit hoogst gewigtige punt verdient hij vol vertrouwen zoolang hij deel uitmaakt van het ministerie heeft men ten aanzien van het onderwijs niets te vreezen Zoo is het niet met zijne amhtgenooten en toch zien w j de aanneming te gemoet van dwaze uitgaven die in de un des gevaars blijken zallen vruchteloos te zijn Naauwelijks is de agitatie aan het bedaren of het blijkt dat dit te voorbarig was Allerlei dwaze en ongerijmde geruchten worden op nieuw verspreid om de wapenkoorts te sterken en de budgetten van marine en oorlog door te helpen Wij verzinnen en wij maken het gevaar indien wij ons rustig en stil hielden zou er geen oorzaak bestaan voor eene beduchtheid die zich schrikbeelden vormt over plannen die slechts in verbeelding bestaan Nederland heeft eene hoogere roeping dan krijgsroem wij laten die gaarne aan krijgszuchtiger minder waarlijk beschaafde volken ons vertrouwen rust op hoogere grondslagen en mogten de plannen der boosheid werkelijk bestaan en door eene dnivelsche diplomatie tot rijpheid komen dan zal geen stoffelijl geweld ons kunnen redden van het verderf uit onregt en ove magt geboren De prijs der Advertentién van één tot les regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent voor eiken rsgel daarboven 10 Cent Bniteagewoue letters v ürden berekend naar plaatsruimte Öuhenlanïr Londen 13 Maart Uit New York wordt d d 28 febr per mailstoomboot China het berigt aangebragt dat Escobedo lUO krijgsgevangenen van de keizerlijke troepen heeft doen fusilleren Hij heeft wijders bevolen dat alle vrijwilligers behoord hebbende tot het leger van Miramon een gelijk lot moeten ondergaan De aangekondigde reform demonstratie heeft maandagavond onder aanvoering van den oekenden heer Beales ophet Trafalgarsquare plaats gehad Er waren eenigt duiitndepersonen op dat plein aanwezig Ten gevolge van hevigenregen en hagel zijn de redevoeringen spoediger afgeloopendan anders waarschijnlijk het geval zou geweest zijn Ookis het voorstellen van een besluit de strekking hebbende omhet gebruiken van vrijwilligers tot handhaving der orde bijstaatkundige bijeenkomsten te verbieden tot eene volgendegelegenheid uitgesteld Het kabinet is thans aldus zamengesteld graaf Derby eerste lord der schatkist de heer Disraeli kanselier der schaikist lord Chelmsford lord kanselier de hertog van Marlborough president van deu geheimen raad de graaf Malmesbury lordgeheim zegelbewaarder de heer H L Corry eerstelord der admiraliteit sir J Pakington minister van oorlog de heer Walpole minister van binnenlandsche zaken lord Stanley minister van buitenlandsche zaken de hertog van Buckingham minister van koloniën de hertog van Richmond presidentvan den Board of Trade sir Stafford Northcoke hoofd vanhet Indisch departement lord John Manners minister van openbare werken de heer Gathorne Hardy president van den Poorlaw board en lord Naas minister voor de zaken van Ierland De beweging onder de machinisten en stokers in dienst der spoorwegmaatschappijen begint een ernstiger karakter aan te nemen De directie van den noord oostelijken spoorweg heeft de eisohen van genoemd personeel afgewezen ten gevolge waarvan het centraal comiti uit dit personeel met eenparige stemmen heeft besloten allen te adviseren tot dadelijke indiening van hun ontslag Daar de directien der LondenBrighton en znidkustlinien op de vertoogen van haar personeel geen antwoord hebben gegeven hebben die adressanten reeds hun ontslag aangevraagd terwijl die van den zuidwestelijkeii spoorweg besloten hebben ge amentlijk hunne werkzaamheden te staken welk voorbeeld men verwachtte dat algemeen navolging zal vinden Aan de knst tusschen West Hartlepool en Seaton Carewis dezer dagen geheel toevallig eene massa gouden en zilverenmnnt jtukken en andere kostbare voorwerpen ontdekt het gelddraagt de beeldtenis van Calorus III en IV en het jaartal 1720 tot 1804 Men vermoedt dat het afkomstig is van eenten jare 1829 gestrand schip reeds toen ter tijd had menvoor £ 300 aan spaatache dollars gevonden Dublin 13 Maart De fenians schijnen snel aar alle kanten uiteen te gaan Zij komen naar huune woonplaatsen terug of verlaten het land Er hebbeu weer vele arrestatien plaats gehad Men houdt het er voor dat het met de beweging gedaan is 14 Maart Vier kanonneerbooten zullen op de rivier Eiffey gestationeerd worden Er worden te Dublin wanordelijkheden bij gelegenheid van het St Patrick feest te gemoet gezien Parijs 13 Maart Bij het wetgevend ligchaam is het wetsontwerp betreffende de drukpers ingediend De heer Picard heeft verlof gevraagd tot het rigter eeneriuterpellatle aan de regering over de inbreuk die t thansaanhangige senatusconsult cp het algemeen stemregt i aakt 14 Maart De h er Thiers heeft heden it het wetgevendligchaam de regering geïnterpelleerd over hare buiteg udschestaatkunde Hij zeide dat de toestand van Eurj Benv3 l f