Goudsche Courant, zondag 31 maart 1867

180 Zondag 31 Maart m s GOUDSCHE COURANT Uitgave van A BRINKMAN Zatt e Tiendeiceg D ii 60 OPENBARE V EREOOPIIXGEIV ten overstaan van deu Notaric MONTIJN te Gouda op DINGSDAG 2 APEIL 1667 s avonds 6 ure te Oiidttcaier in de Soos aldaar van een Kapitaal WOONHUIS met 6 KAJlEKri enz groeten TUIN en BOO MGAAEU aldaar op IJsselveere n 276 in 2 gedeelten zooals is afgebakend Een PAKHUIS en een WOONHUIS aan den IJssel achter het vorig r rceel n 263 en 264 De Perceelen zijn voor vreemdelingen dagelijks en voor ingezetenen daags vóórden verkoopdag te bezigtigen mits vooraf bij de ben oners beltl vragende zijndeinmiddels UIT DE HAND TE KOOP Te aanvaarden 1 Mei 1SÜ7 TenzelfJen uuge s morgens 9 ure vóór het Iluis n 4IJ 1 te 0 id icuter van HUISRAAD gemaakt GOUD en ZILVERWERK SCHOENMAKERS en WINKELGEREEDSCHAPPEN eene partij bereide HUIDEN en VELLEN enz Daage te voren van 2 tot 5 ure te zien Op VRIJDAG 5 APRIL te 10 ure vóór het Koffijhnis hrt Wapen van Fmesla nu te Oudmater van HUISRAAD bestaande in zeer beste BEDDEN met toebehooren LEDIKANTEN KABINET BUREAU MANGEL PENDULE SECRETAIRE antieke MEUBELEN KOPER TIN enz enz Daags te voren van 2 tot 5 ure te zien Op MAAND iG 1 APRIL iS67 s morgens 9 ure aan den Langen Tiendeweg te Gouda van AFBRAAK van een geamoveerd Huis bestaande in KOZIJNEN SAMEN DEUKEN PLANKEN BINDTEN enz e i op DINGSDAG 16 vPRlL lt 67 s morgens 9 ure vóór het Huis wijk O n 323 in de Vlamingstraat te GouJa van HUISRAAD en INBOEDEL bestaande in BEDDEN met toebehooren LEDIKANTEN TAFEL STOELEN KOPER TIN KXEEDINGSTUKKEN TAFEL en LINNENGOED enz enz Daags te voren van 2 tot 5 ure te zien N at ional e VEE VERZEKERIN6 HAATSGHAPPIJ goedgekeurd door Z M en Koning deu 22 Sepiember lbb6 Waarborg Kapitaal 200 000 Gulden In de Maatschappij is tot op den 1 Maart ISoï deelgenomen voor een bedrag van 1 046 804 Gulden De Maatschappij verzekert tijdelijk en doorloopend PAARDEN EZELS MUILEZELS RUNDEREN SCH PEN GEITEN en VARKENS met dadelijke aanspraak op vergoeding van schade welke vergoediug dadelijk bij de regeling wordt uitbetaald Inlichtingen zijn te bekomen bij de Dlrektie te Oosterhout aan het Hulp Kantoor te RütterdüM en bij onderstaande vertegenwoordigers in ZUID HOLLAND Nieiiicland bij Schiedam A Rodenburg Pz Ooittoone M van der Poel Pz Putter Jioek A Kralis Vrijnban D Rodenburg Pz fl erkendaiii A Pols IJasehnonde P A de Lijster Charloi9 Jan Panwe hoTdreclii G de Waard Az Haüstrtchty W Verbocm Mzn Lekkerkerk As den Oudsten Moordrecht P Kapteijn Nieu ctuftoorii Jan Veerman Noorde i C Bom Veehouders in veerijke streken wonende voor wien eene jaarüjksche verdienste van 3 a 4 honderd gulden idet onverschillig is kunnen als Agent geplaatst worden Brieven franco VAN Dr J B ROLL te Amsterdam Deze Droppels zijn een onfeilbaar geneesmiddel tegen alle Eheumatische Ziekten Jicht en Podagra en brengen zelfs in de hardnekkigste en meest verouderde gevallen nog hulp en verligting aan Iedere flacon is met etiquette en gebruiksaanwijzing voorzien Depot voor Gouda bij den Apotheker STEEN MEIJER Ontvangen eene partij halve kruiken FAGHINQER WATER vuili jg 1S67 mede verkrijgbaar bij d Weduwt A C SCHOUTEN K C JONKER Gouda 27 Maart 1867 Ontvangen een uitmuntende partij GRIJS PAPIER vooral voor behangers bij partij van 10 riem ad ƒ 2 25 de riem eet riem ƒ 2 50 MISDRUK voor kasten ongevouwen en zf r groot formaat 30 cents per boek BLA STRANDEN 6 cents het dozijn STROOPAPIER per pak ƒ 3 75 een riem ƒ 1 30 A QUANT Kleiweg over de S Aiithonie straat PRIJS GOURANT Extra puik fijn Zout p 50 ued pond 5 80 middel 5 80 Puik grof Zout p 50 ned ponden 6 15 a contant Bij partij minder prijs Bij J W SCHOUTEN Tiendeweg Goldv De ondcrgeteekenden zich voor eigen rekening gevestigd hebbende nemen de vrijheid door deze zich bij hunne geëerde Stadgenooteu aan te bevelen tot het ma ken van JAPONNEN MANTELS MANTILLES KINDERGOED alsmede LINNENWERK Daar zij in het bezit eener beste NAAIMACHIENE zijn en verscheidene ja en op een groot Magazijn zijn we kzaam geweest durven zij voor eene soliede en prompte bediening instaan Ook zijn zij genegen JONGE MEISJES in het naaijen van alles wat tot het vak behoort te onderwijzen Gezusters HOEFS Zeugstraat G 38 Gouda Maart 1867 Rumatiek Jicht De CHEMISCHE bereide WATTEN v n Dr Patïison geven dadelijk verzachting van pijn en genezen volkomen JICHT EUMATIEK BORSTAANDOENINGEN KEELGEBEEKEN VEEKOUDHEID enz lu depot erkrijgbaar a 80 i ents bij J H BOERS Apotheker VVijdstraat alhier Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te gouda met inbegrip van accijns bij eene hoeveelheid au minstens tien kan a contant Quiver overgehaalde JENEVER a 462 o per kan 64 cents idem a iVj a Ja per kan 66 ets Jenever 2 it soort Moutwijn a 467 0 F kan 62 cents inl BRANDEWIJN a U o per kan 67 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid GocD A 27 Maart 1867 BjeVanikkenj van A BRINKMAN Deze Coorant verschijnt des Donderdags eo Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avoads te voren De prijs per dne maanden 13 2 franco p po8t ƒ 2 25 Advertentien van 1 6 regels tot des middags ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure iugezouden zijn KENNISGEVING NATIONALE MILITIE BURGEMEESTEE en WETHOUDERS van Gouda maken bij deze bekend dat de tweede zitting van den militieraad bedoeld bij art 86 der wet van den 19 augustus 1861 Staatsblad n 72j zal plaats hebbeu te Leyden op dingsdag den 23 april 1867 des voormiddag ten 9 2 ure Zij tieriniiereu voorts dat in de gemelde zitting voor den militieraad behooreu te verschijnen 1 Alle lotelingen omtrent wie in de eerste fitting geene uitspraak is gedaan en die aan een persoonlijk onderzoek moeteu onderworpen worden 2 Die als plaatsvervanger of nummerverwisselaar voor eenen loteling verlangt op te treden Terwijl de lotelingen die voor bovengenoemden militieraad aiet zijn verschenen gehouden worden geene redenen tot vrijstelling te hebben en voor de dienst aangewezen worden terwijl het niet ontvangen van eene bijzondere kennisgeving of oproepingbiljet niet ontheft van de verpligting tot het verschijnen voor den militiera r of tot het indienen van de tot staving der redenen van vrijstelling gevorderde bewijsstukken Gouda den 29 Maart 1867 BcEOEMEESTEK CU WETHOUDERS voomoemd Oe Secreta a De JBurgemeesier DEOOGLEEVER FOETUIJN v BEEGEN ÏJZENDOOEN Overzigt GOT DA 30 Maart De engelsche regering heeft in belangrijke wijzigingen der reformbill toegegeven en nu is het niet onwaarschijnlijk dat de zaak tot afdoening komt Zoo niet dan mag men de ontbinding van het parlement te gemoet zien daar het ministerie verklaart niet verder te kunnen gaan Engeland is thans het vredelievendste rijk op de wereld 18 zich zoo lang en zoo krachtig bemoeid te hebben met alle geschillen op het vaste land ziet het einde ijk in dat het nutteloos bloed en geld verspillen is en trekt geen partij voor wien ook dan met zachtmoedigen raad Het is de eenige mogendheid die voor den zieken man optreedt en hem zoo lang mogelijk het leven wil laten Al de overige groote magten zouden het welligt eens worden over den vetten buit maar de sultan zal slechts Engeland dank verschuldigd zijn als het aanzijn van dat vermolmde rijk nog eenige jaren gespaard blijft In Italië is het der regering gelukt haren kandidaat to het presidium te verheffen maar eene aanvankelijke meerderheid van een vijftig stemmen in het nog onvolledige parlement boezamt toch geen vast vertronwen in vooral als Garibaldi zich met de zaken gaat bemoeijen ofschoon men tevens erkennen moet dat de vurige Italianen zich in herhaalde verwikkelingen met bewonderenswaardige bedaardheid gedragen hc Duitschers zijn n voor Bismarck en geven hem verbaasd veel toe het parlement verwierp de ministeriele verantwoordelijkheid Het 3 echter dringend noodzakelijk dat zij onderling vreds houden en dat het groote Duitschland tot stand kome Het is de waarachtige kern van Europa en het liet zich eene nieuwe en schitterende loopbaan aangewezen dan beeft Frankrijk slechts het ijs gebroken met zijne dolle ea cp niets of erger dan niets uitloopende revolutien maar aan Duitschland zal Europa de duurzame hervorming danken die de ontwikkeling en den vooruitgang voor eeuwen g ondvest Loxemburg is het onderwerp van de dagelijksche geruchteu De prijs der Advertentien van één tot zes regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent voo eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte De groothertog zou dit landje verkocht hebben aan Frankrijk Wij kunnen het niet geiooven zoolang de mogelijkheid bestaat dat het laster is Maar het is een treurige tijd waarin veel wonderbaars geschiedt Wij hebben de slavernij in NoordAmerika zien bedwingen door het verfoeijelijk wapengeweld en wij iien duizenden zich daar bemoeijen om van de ckooiie instelling te redden wat te behouden valt Wij Nederlanders hebben als a idere volken met groote geldelijke cpoifering de slavernij in West Indie vreedzaam vermengd en wij zien geduldig toe als de koeliehandcl verraderlijk liersteit wat men voorbij waande Wij hebben deensch land eu volk geweldadig zien wegrooven wij zagen Milaan veroveren en wegschenken Savoye bij schijnbaar vrije stemming aan Frankrijk overgaan zoo vele duitsche landen met wapengeweld ingeslokt door Pruisen of onder zijn meesterschap verneuerd De vorsten leven vreemd met het menschenvee Maar toch verkoopE j is nog reemder wij kunnen het niet geiooven Daii are het voorbeeld gegeven dat ons verderf aankondigt Een duitsche slam verkocht aan Frankrijk wat zou Pruisen dan belelfn om een halfdu tschen stam te koopen of te nemen Wij zijn gelukkig ons marine eu oorlogbudget doorgeworsteld De zaak zoo aardig voorbereid moest wel dien uitslag hebben veel ijdele wooriten zijn gebezigd maar de moed hunner innigste overtuiging ontbreekt zoo velen Slechts enkelen wagen het als gekken op te treden in de vergadering der wijzen Als nu de middelen gevonden ziju door den breeden a eg der leeningen op te gaan dien wij naauvveiijks verlaten hndden 4an deuken w arelhaast niet meer aan die epidemische uapenkoorts en als er eenige jaren zijn voorbij gegaan dan vernemen wij op nieuw de periodieke klagten over dt Jepiorabelen toestand van leger en vloot en dan is het wedtr even braaf en vaderlandslievend als uu om nog eens alle andere belangen ten offer te brengen aan de heilige verpligiing om ons dierbaar vaderland te beveiligen tegen de gevaren die wij ons zelveu berokkenden öuhenlanö Londen 27 Maart Bij de debatten over de reformbill heeft de heer Bright het ontwerp bestreden waarna de heer Disraeli h t hee t verdedigd onder veiklaring dat de regering niet in oppositie komt irgen de verlangde uitbreiding van het stemregt voor andere personen dan hoofden van huisgeiinneu en ook niet tegen het weglaten der bepaling volgens welke een kiezer meer dan ééne stem kan uitbrengen Daarop beeft de tweede lezing der bill plaats gehad De behandeling in comité is bepaald op 8 april De toelichting op het budget is aangekondigd tegen 4 april BerigteT uit New l ork melden dat de commissie voorde regtszaken in den senaat een voorstel heeft gedaan om devervolging tegen den gewezen zuidelijken president JeffersonDavis thans voort te zeUen of hem vrij te laten onder borgstelling en ouder de verpligting om zich schrifielijk te verbinden tot verschijning op de eers e dagvaarding FarijS 27 Maart Bij den senaat is ingediend het rappoit op het wetsontwerp tot regeling vau het lager onderwijs lu dat rapport wordt gezegd dat er geene aanleid iug bestaat tot nieuwe beraadslagingen over het onderwerp doch in de conclusie wordt aan den senaat voorgesteld daarom aan de afkondiging dezer wet geene hinderpalen in den weg te leggen Aan de Malta Times wordt van Mitylene geschreven datde aardbeving die aldaar den 8 gewoed heeft niet slechts destad van dien naam maar nagenoeg de helft van het eiland en daaronder ook de stad Molivo die eene bevolking vanzes of zeven duizend zielen telt in puin heeft doen verkeeren Het aantal slagtoffers wordt te Mitylene alleen 9jt 4 of 1000 dooden geschat behalve de gekwetsten eH verminkte De eerste schok hield zoo als de briefschrijver verklaart bijna