Goudsche Courant, zondag 31 maart 1867

ADVERTENTXEN OPENBARE ERKOOPIXGE f ten overstaau van den Notaris MONTIJN te Gouda op DINGbUAG 2 APRIL 1887 s avonds 6 ure te Oudewater in DE Hoos aldaar van een Kapitaal WOONHUIS met ö KAMERS enz rocteu TL IX en BOOMGAARD aldaar op IJsselveere n 276 in 2 gedeelten zooals is afgebakend Een PAKHUIS en een WOOHHÜIS aan den IJssel achter het vorig perceel n 263 en 26 De Perceelen zijn voor vreemdelingen d ngelijks en voor ingezetenen d iags vóórden verkoopdag te bezigtigeu mits vooraf hij de bewoners belet vragende zijndeinmiddels UIT DE HAND TE KOOP Te aanvaarden 1 Mei 16C7 Tenzelfden dage s morgens 9 ure voor het Huis h 4ül te OndeicaU r van HUISRAAD gemaakt GOUD en ZILA ERWEEK SCHOENMAKEUS en WINKELGEEEEDSCHAPPEK eene parti Lereide iiCIDLN en VELLEN enz Daags te voren van 2 tot 5 ure te zien Op VRIJDAG 5 APRIL te 10 ure vo or het Koffijhuis het W pes van Eeiesland te Oudewater van HUISRAAD bestaande in zeer beste BEDDEN met toebehooren LEDIKANTEN KABINET BUREAU MANGEL PENDULE SECRETAIRE antieke MEUBELEN KOPER TIN enz enz Daags te voren van 2 tot 3 ure te zieii Op MAANDAG 1 APRIL 1867 s morgens 9 ure aan den Langen Tiendeweg te Gcida van AFBRAAK sa een geüiaoveerd Huis be aande iu KOZIJ EX RAMEN DEUREN PLANKEN BINDTEN enz en op DINGSDAG 16 APRIL SB7 morgens 9 ore ïóór het Huis wijk 0 n 325 in de Vlamingstrast te Gonda van HUISRAAD en INBOEDEL bestaande in BEDDEN met toebehooren LEDIKANTEN TAFEL STOELEN KOPER TIN KLEEDINGSTUKt SN TAFEL en LINNENGOED enz enz Daags te voren van 2 tot 5 ure te zien onafgebroleu 13 minuten a in en werJ spoedig door een iweeJe van noi Innsereii duur irpvoljd De grond as op verscheiden laateen uu ctrhe aa inierkelijke breedte gespie ii en eeue van de hoofdstniten der st J Aluvlene was geheel verzwolgen en door ecii si Jkpo d verv iiigin In geheel bet oosten o a te Sm rnr Mague ia Adrau ti jallipoli en Koustautinopel ri n van 7 tot 9 miart sterke aardschuddingen naargeuoinen In onze politieke kringen blijf men zich bij voortduringbezig houden met de itüjving van Luxemburg Men verzekertdat de on k rhaudeliugru op neg zouden zijn van te slagen en men veriracht dat de keizer in de redevoering die hijsjaand ig a s zal uitspraken ter gelegenheid van de openingder iei ti t iiiug officieel het tol stand komen dezer Iransactie tussclieu de dr e mogeadhejen zal aankondigcp met bij Uit Konie wordt ge jeld dat alle gevangenissen in denkerkelrkcn staat zóó opgevuld zijn met gevangen genomenroüvers dat het pauselijk gouvernement er geen raad meermede wiet en er op bedacht is om de geiangenen naar hetbuitenland te zenden tot hiertoe heeft het echter nog geenebuitenlandsche regering gevonden die er op gesteld is di gasteu te ontvang n 2 Maart In de zitting van het wetgevend ligchaamis art 1 van het ontwerp van wet tot afschafEng van denlijfdwaug aangenomen met l i legen 92 stemmen Brussel Maart Volgens een berigt door de Indcpciidaiice i e i i ie is het zi ker dat Frankrijk en Pruisen zich in de kuLsie beirftïtnde den afstard lan Luxfinburg hebben vertaan ood it sieiliis zaken van ondergeschikt belang met Nederlai d nii iii geregeld worden Mtt betrekking tol Ijet pfliieri v Lotingen is men hr nog niet eens Bei lijn M r De rijl =dag lieef i artt 3 20 met enkele w l g i nu c nomeii 2 L art Ttü elligste wordt h r i eweerd dat degrootlien z v in I u eiib rg ht deii aan ór piLisische r geringofficieel berigt ju hebben gegeven lau zijii afstand vanLii einbur aan 1 rai rijk Weenen ilaan Ilet Neue Fremdenblatt berigt dit Oo i i ri k en i u iud gezamentiijk aan Frankrijk hebben verMaard dat j jne voorstellen betr llende Candia willen ondersteunen Men is hier tegen bei beijersche iabinet zeer verbitterd In de beschaafde klassen spreekt men wel is waar van eeueaaneensluiliiig v u Oostenrijk bij Pruisen maar de massa desvolk is er bepaald tegen De Vresse die daarvan niets wetenwil en van Oostenrijk verlangt dal het eene afwachtende houding zal aannemen vertegenwoordigt de openbare meeniug inveel hoogere mate dan de Neue Freie Presse welke eene verzoening Tiïsschen Pruisen en Oostenrijk voorstelt Deze donkere WO ken die den taalkundigen horizon verduisteren makendst iatsrpgtehjke verwarring welke Oostenrijks magt ondermijnt nog oneindig dringender Rome 2ó Jlaari Het Giornale di Koma verklaart niet te begrijpen op welken grond in de italiaansehe troonrede sprake is ge ee i van eene wettige liquidatie der kerkeliji goederen wanneei deze liquidatie niets anders is dan eene onwettige berooiing die jegens de kerk zou worden gepleegd terwijl zij ook nooit wettig zou kunnen zijn omdat de eenige die haar zou kunnen wettigen dit nooit zal doen ötnnenlttnD GOUDA 30 Maart In de zitting van de tweede kamer van Woensdag is behandeld het wetsontwerp tot verhooging vi u hoofdstuk VIII der staatsbegrooting voor 1S67 ten behoev van den aanleg van vier forten en daarmede in verband staande werken nabn Utrecht ia de nieuwe hollandsche waterlinie geraamd op ƒ 1 Ü1S 000 waaraan voor 1SÜ7 wordt uilgetrokken ƒ 510 000 Door den minister vau oorlog werd naar aanleiding van enkele gemaakte aanmerkingen te keuntu gegeven dat bij aanleg der bedoelde werken de belangen der inwoners zouden worden vereecigd met die eener goede verdediging dat aan de beZWijen voor de ingezetenen te Nijmegen als bewoners eener Testing ïoo veel mogelijk zou worden te gemoet gekomen en dat met de voorgeslagen werken de utrechtsche stelling I ain de behoefiei eener goede militaire positie zoude kunnen De afdeelingen van de tweede kajier der statengeneraalhebben zich donderdag bezig gehouden met et omlerzoekenvan verschillende wetsontwerpen dezer dagen gemeld waaronder die nopens de veeziekte De werkzaamheden zijn nog nietten einde gebragt en werden vrjdag voortgezet Uitdien hoofde heeft er ook vrijdag geeue openbare zittingvan de kamer plaats gehad tot voortzetting vau de beraadslagingen over het hookis fin der staatsbegrooting voor 1867 De afdeelingen van de tweede kamer der slaieniïeneraalhebben gisteren het onderzoek der wetsontwerpen geëindigd Heden wordt eene opeuba zitting gehouden waarin de discussien over financiën wok ortgezet De Amstcrdam =iche oi neldt Het afstaan van hetgroothertogdom Luxemburg rankrijk is een fait accompli Ten gevolge van eeue mededeeling uit Parijs inhoudende datde voor de overdragt gestelde voorn aarden door den keizerder Franscheu waren aangenomen heeft de groothertog vande met Frankrijk gesloten overeenkomst aan de pruisische regering kennis gegeven In de Ariih Cour vestigt de haagsche correspondent deaandacht op de geheimzinnige houding welke door den minister van binnenl zaken is aangenomen bij de discassien overde artt 9 en 10 der begrooting van oorlog Te s Hage werdverzekerd dat de minister uitdrul keiijk last had van Z 51 om mede te deelen dat bij aanneming van het amendementStieltjes tot vermindering dt uvallcrie de begrootir g zouworden iugeirokkeii Den corresponilent is zelfs medegedeeld dat daarop ook nog eene nieuwe ontbinding der kamer zou zijngevolgd Aan de bekendheid der leden van de kamer met eenen ander zou het moeten worden toegeschreven dat het amendement met 56 tegep 14 stemmen is verworpen ÏMeu ineidt uit het Westland dat de afgeioopen winterwegf ns aanhoudende uattigheid en hoogen waterstand ongunstigwas voor de bouwlanden Op hoog gelegen stukken was uethei leggen van aardappeleu begonnen toen de laatste strengekoude verderen arbeid deed staken Nu zachier weder is ingevallen kan met het bewerken van don grond het legge4van aardappelen enz worden voortgegaan en wordt er metspoed gcirbeid Perziken en andere vroeg bloeijendc ooflbopmen staan belovend Men berigt uit Leeuwarden Vermits zich sedert eenemaand geen geval van veepest meer heeft roo gedaan is deverdacht verklaarde kring i i de gemeente Danti madeel doorgedep staten met ingang van woensdag in omvang beperkttot de huizinge en erve en het land van den veehouder waatde ziekte is voorgekomen Ook uit alle andere deelen derprovincie luiden de berigten over den gezondheidstoestand vpi het vee bevredigend Uit Kijssen wordt geschreven Dezer dagen hebben eet paar veehouders uit Holland in deze streken een aantal runderen bij veehouders aangekocht tegen buitengewoon hoogeprijzen om die in de maand april in ontvangst te nemen Ook met hetzelfde doel alhier gearriveerd kwam zulks spoedi ter kennis van den burgemeester die echter door gepaste maat regelen wist te benerkeu dat zij bij geen der veehouders op d sttllen werden toegelaten zoodat zij spoedig de gemeente wtder verlieten Wenschelijk ware het met het oog op de veeziekte dat overal elders zoodanige maatregelen werdeii genomen Hoe en op welke wijze het reeds i i andere geuieeuten aangekochte vte van ge ondheids verklaringen voorzien naar Holland zal vervoerd wolden is ons onbekend Het Handelsblad deelt mede in zijn overzigt van donderdag De eenige tijding van eenig genigt is heden die van de benoeming des heeren Mari tot president der italiaansehe kamer Gelijk men weet nas hij de candidaat der ministerielen en uit de stemming zou dus kunnen blijken dat de regering op eene niet onaanzienlijke meerderheid kan rekenen Voor het overige is de luxemburgsche zaak bijna uitsluitend het onderwerp der beschouwingen in de buitenlandsche dagbladen Een berigt dienaangaande in de Allgemeine Zeitung luidt zoo stellig dat wij het hier zullen mededeelen Men schrijft aan dit blad uit Luxemburg Jd 23 maart Er loopen hier geruchten welke vooi l op het beschaafde gedeelte der bevolking een verpletterenden indruk maken Het geheime verdrag tusschen Nederland Pruisen en FVankrijk betreffende den afstand van Luxemburg aan Frankrijk is eene afgedau zaak Niet zonder groote bekommering is de heer lornaco uit den Haag teruggekeerd prins en prinses Hendrik nier gehechtheid p ir de bevolking van Luxemburg bekend is stonden de tranen n de oogen loeu de minister afscheid kwam Ti n n Opeen sedert verzonden telegram van ons kabinet aan de nederl nd sche regerir met de vraag of de conventie waapioor Luxemburg bij Frankrijk wordt ingelijfd reeds geslo ee is is een bevestigend en wel zeer bepaal I antwoord ontvangen De pruisische gouverneur der vesting von Brauchitsch heeft dezer dagen op eene parade aan de officieren van het garnizoen medegedeeld dat de zaek beklonken was eu de Pruisen binnen kort de vesting zouden verlaten Zoo zou het aldus waar zijn Orze duitsche nationaliteit wordt vertrapt en dit juist op het oogenblik waarop het volksoewustzijn weder zoo levendig is ontwaakt Moge de zaak zich niet bevestigen Het berigt luidt stellig en toch komt er genoeg in voor dat twijfel doet ontstaan of de berigtgever regt had zoo stellig te spreken Immers hoe kan de correspondent aan het slot van zijn schrijven uitroepen Moge de z aak zich niet bevestigen indien al hetgeen hij in den aanhef van zijl schrijven mededeelt voor goede munt moet worden opgetiomen Gemengde Berigten ÏW O Op Haiti Is een opstand uitgebroken De presideut Geffrard heeft de wijk geoumen op ecu i rau ch oorlogschip Te Athene is ceu gedeelte g Voorspoedie bevallen van eeneDochter A va n LUEIXEN 1 iN Mastwijk Gouda 29 Jfaart 1867 Openbare Verkooping te S EO EX op Woensdag den 3 April des voormiddags ten 10 nre in de Herberg Het Scbipvers Welvaren ten huize van G va n ASDENNEN aan de Goudkade aldaar van en hecht sterk HIT 13 met twee Schuren en Erven staande en gelegen aan de Kromme Gouwej in de gemeente Broeh alsmede op Donderdag den 11 April 1867 des avonds ten 8 ure in de Nieuwe Herberg bewoond door BAREND BOES nabij BOSKOOP onder NocrdWaddinx veen van een hecht en sterk HUIS met Erf en Sohuur voorts Kweek tUiO alles met verdere Getimmerten en Betimmering te zamen aaneen staande en gelegen in Randenburg binnen de gemeente van Eeeuicijk Nadere inlichtingen zijn te bekomen len Kantore van den Notaris Molekaak te Zuid Waddinxveen van het koninklijk paleis door brand vf Men wacht te Triat 30Ö0 vrijwilligers uit ïeiico terug den loop vatt déa lo r er wacht men te Cherbourg een pr iïsisch eskader Dfe Moniteor du o r drukt sedert 15 maart 220 t 00 fiempl De vorst van ïii rtie is den fiultau gaan bedankeb voor bfit cntK imen der c in Ln Jje Marktberigten Gouda 38 Maart Tr we Poolsche per 240U kilo 450 KoodeKlerf die ƒ 44 5 Zeeuwsche per mm U fiO a 2 S0 Kogtre 7 60 a ƒ 8 25 Gerst 6 25 kj i bö Hiiver ƒ 3 60 a ƒ 5 2 T Boekweit Fnmsdie per 21ÜÜ kiio 22 Noordbrabiintsche ƒ 240 Bruine bcüiien ƒ 12 a ƒ 16 iVitte booüen ƒ 10 a 13 Groeue erwten ƒ 10 a 12 De handel in v rkeiis eu biggen was ïets leveiid ger Boter ƒ i Ü4 a 1 26 ptr ued poud Burgerlijke Stand GOT DA G BOKFN 27 Maart lana Theodora ouders T van Duijn eu j Klijnenburg iS Petronella Johanna judcro J Bruik t lu J A ï t tters Dirkje ouders f van K vde en D van Ond üaUen toru J a lUemina or iers J Mcuw tM en Abbema OvEKLEPF 2li Maart L Helonje 24 d 2G L G Hagernan 7 m E jf Woeriec hu =vr an A P Vermtij 42 j 7 ü Tjjboutj 14 m ib E Mul huisvr van P H lïerlijn ÖO Gfcii WD 27 Maart H F chweitz cü E Blok H hei r ea A M van der Hoevcu