Goudsche Courant, zondag 21 april 1867

528 Openbare Verkoopingen te GOUDA Op DIXGSDAG den 23 = APEIL 1867 des voormiddags ten elf ure in het logement de Z lm aldaar van Een in het laatste jaar bijna geheel vernieund HUIS waarin vier behai gen Kamers marmeren Gang mimen Zolder en hetgeen meer tot een goed ingerigt Huis behoort EKF en TCIX staande en liggende aan de Bogen te Gouda wijk O X 134 Een HUIS eu ERF aan de Turfmarkt te Gouda wijk H N 91 wMrin Tier behangen K iuit rs eu hetgeen meer tot een goed huis behoort Twee HUIZEN in elk van nelke vier Kamers zijn met ERVEN en TUINEN aan de öpieringsiraat te Gouda ijk F X 5U en 51 Twee HUIZEN en een PAiCHUIS en ERVEN in de Dubbele Buurt aan den Groeneweg te Goud i wijk L N Is 16 en 13 Een HUIS met vrijen Gang aan de Nieuwe Haven te Gouda wijk N N 30 Een HLIS en EKF aan den Raam of Koningstraat te Gouda wijk O N 389 Eu een HUIS en ERF in de Vlamingstraat te Gouda wijk O N 324 En op DONDERDAG den 2Ö APRIL 1S67 des voormiddags ten elf ure in bet Logement HET Herthcis te Gouda van e ue kapitale Bouwmansivoningy met ruim 23 Bundcrs WEI en HO O IL AND ook geschikt tot BOUWLAND gelegen in den Zl Idplaspoideb in de Gemeente MOORDRECHT Te aanvaarden o Mei 1S67 Nadere iuliehtingen zijn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda Zondag 21 April 1867 GOUDSCHECOURAIÏT Uitgave van A BRINKMAN Lanffe Tiendeweg D n 60 Dr J B ROLL te AjTbTEBlUM Deie Droppels zijn een onfeilbaar gtneesmiddel tegen alle Kheumatische Ziekten licht en Podagra en brengen zelfs in de hardnekkigste en meest verou derde gevallen nog hulp en ver igting aan ledere llacoii is met etiquette en gebruiksaanwijzing voorzien Depot voor Gouda bij den Apotheker STEENMEIJER pCt Ned w sch 2 2 dito 3 dito 4 Handelm op rescBelgië Roths 2VsSpanje obl 2VsPortugal obl 3 Rusl obl H 5 d 1828 29 5 dO 6 serie 5 dO LondlS62 5 d Amst 1S64 5Jd Amst l860 4V Aaud spoorw Oost Metall 5 pCtdito dito 2Vsd renteAmst 5 A nat 1854 5 do inzilv 1864 5iItalië Amst 5 ïurk buitenl 5 Griekenland jVer Staten 1874 5 d 1881 6 d 1882 6 Mexico 1851 3 OPENBARE VBIJWILLIGE VERKOOPING te n O r V A April l ii7 op ücnsaag 11 ure in ii ET li ebtih I 3 morgens van een WOONHUIS met PAKHUIS SCHUUR ERF fu TUIN met goede VRUCHTBOOMEN u u den Langen Tiendeweg te Govcla wijk D n 39 Nadere informat cn te bekomen ten kantore van Nat ris MONTIJN aldaar MEN VRAAGT eene II in der me id tusi jhen de 3Ü en 40 jaren oud Adres in persoon of met franto brieven bij den BotkLmdelaar A BRINKMAN te Gouda MEN VRAAGT IN EENE BIERBROUWERIJ Een KELDERKNECHT van go J ge ir ig om dadelijk in dienst te treden Adres met ra r6 brieven of in persoon aan het Bureau dezer Courant De bekende ea onbekende schuldeischers iu de op den b en 26 November 1866 onder het voorregt van boedelbeschrijving aanvaarde nalatenschap van HERÏIAN JOSEPH EKEL Leerlooijer gewoond hebbende en den 18 October 1866 te O £ 7I i 0 T£fi overleden werden bij deze opgeroepen tegen Dingsdag den 7 51 e i 1867 des voormiddags ten elf ure in bet Koliijhuis Hi T Wapen van Vriesland bewoond door den heer DOORNBOS ie Oadewater om aan te hooren de rekening en verantwoording die de benificiaire erfgenamen van hun beheer zullen afleggen en zai daarna indien er geen verzet plaats heeft dadelijk gelijktijdig worden overgegaan tot de uitbetaling voor zooverre het bedrag der nalatenschap toereikend zal zijn Gfschiedeade deze oproeping ter voldoening aan art 1082 B W en zijn informatien te bekomen ten kantore van den Notaris MONTIJN te Golda Oud Diaken in Nood Een man die vele jaren als Diaken de Gemeente diende ziet zich door omstandigheden buiten 7ijne schuld plotselings van bestaanmiddelen beroofd zoodat hij op bijna zeventigjarigen leeftijd met zijne hoog bejaarde gebrekkige vrouw geheel broodeloos is Zou hem ni ts resten dan den bedeisiaf of de sobere bedeeling van de armenkas Dit zal de Gemeente immers niet dulden Zouden er zich geen milde handen willen openen om hem eene som te verschailen die hem voor den uitersten nood vrijwaarde Laat zijne behoeften voor hem pleiten Het büjke Jat hij die voor velen hulpvaardig was niet hulpeloos wordt gelaten Hij woi dt in Gouda aanbevolen omdat hij in de classis welke dien naam draagt werkzaam was Om giften te ontvangen zijn bereid D F VAN DER VLIET te Seeuicijk D = J BROEDELET te Gouda Prijs van het gedestilleerd bij G F van de VELDE te GOUDA met inbegrip van accijns bij eene hoeveelheid fan minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 462 io per kan 64 cents idem a 47Vio o per kan 66 ets Jenever 2 soort Moutwijnj a 4H2 o oy 62 cents in BRANDEWIJN a 46Vio Vo P l an 67 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid Gouda 17 April 1867 De Boekdrukkers J van BENTÜM en ZOON zoeken 6811 JONGEN uiet heneden de 14 jaar om werkzaam te zijn op de Dnikkerij Openbare Verkoopiug van een PAARD VARKENS waaronder een ZEUG BOUW en MELKGEREEDSCHAPPEN MEUBILAIRE en andere ROERENDE GOEDEREN op Dingsdag den 30 April 1867 des Voormiddags ten 10 ure aan de Bouwmanswoning bewoond door J PelLEKOORN in Spoelwijk onder Jleeuwiji alsmede om contant geid op Maandag den 29 April 1867 des Voormiddag ten 9 ure aan de Bouwmanswoning bewoond door JOHANNES DE JONG het Zuideinde binnen de Gemeente Zevenhuizen van LEVENDE HAVE BOUW en MELKGEREEPSCHAPPEN RIJTUIGEN en eenig MEUBILAIR Nadere informatieu zijn te bekomen ten kantore van den Notaris Molenaar te Zuid Waddiuxveeu Prijzen der Effecten AMSTERDAM Dingsdag 16 April Laagste koers Hoogste koers Gebleven koers e s 53 63 52 A t 403 84 141 83V 6 I4OS 4 29Vs 39S 3 90V 90V4 73 8 82 V 6 85 85 8 801 791 2 4iVi6 207 62 I8OV4 41 20 Vl6 621 41V8 48Vl6 54 48 6 54V 48Vl 25V4 IIV4 73V4 25 25 Vl6 761 2 14 s 76V8 76 Boekarnkkerij van A BRINKMAN Deze Courant verschijnt des Donilerdags en Zondags In de Stad geschiedt Je uitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden isy 2 franco p posiy 2 2 Advertentien vaa 1 6 regels tot d s middags ten 12 nre grootere moeten vójf 10 ure ingezonden lijn BEKENDMAKING BURGEMEESTER er WETHOUDERS van Gouda doen te weten dat het primitief kohier voor de plaatselijke directe belasting dezer gemeente voor het dienstjaar 1867 door den raad vastgesteld gedurende acht dagen van des voormiddags ten tien tot des nam ddags ten een en van drie tot vijf ure ter secretarie der gemeente voor een ieder ter lezing is nedergelegd binnen welken tijd elk aangeslagene tegen zijnen aanslag bij gedeputeerde staten in beroep kan komen bij verzoekschrift op ongezegeld papier geschreven Gouda den 16 April 1867 BcEGEJiEESTEa en Wetiioudeks voornoemd De Secretaris De Burgeme sttr DROOGLEEVER FORTUIJN v BERGEN IJZENDOOHN Overzigt GOUDA 20 April Uit Frankrijk verneemt men voortdurend geruststellende berigten De Franschen zijn edelmoedig en begeeren nooit een anders goed zij verlangen nu vooral niets Toch blijft men mompelen van geheime krijgstoerustingen maar de dagbladen die daarvan bijzonderheden mededeelen worden vervolgd en de diplomatie weet van geen gevaar eu waarheid en opregtheid zijn immers de grondzuilen van de diplomatie In Pmisen is men niet zoo zeker van het behoud des vredes doch men is gereed ten oorlog Deze oorlogsgeruchlen hebben waarschijnlijk veel bijgedragen tot de spoedige vaststelling der noord duitsche constitutie en bevorderen de aansluiting der zuid duitsche staten De algemeene opinie is blijkbaar allerwege dat de oorlog niet kan uitblijven Het vooruitzigt is donker voor handel en nijverheid de welvaart gaat kwijnen de armoede toenemen doch dit alles wordt meer dan opgewogen door den luister der heldenfeiten die de wereld zullen verbazen Men spreekt van schikkingen congressen alliantien maar het zijn meestal gissingen zonder grond of vruchtelooze pogingen tegen de in het duister gesmede plannen die door heersohzucht ontworpen in stilte worden voorbereid en de geheele beschaafde wereld bedreigen De aftreding van het ministerie Ricasoli dat eker was van de meerderheid in de ni uwe kamer en waarvan de opvolger Eatazzi de oorzaken niec kon openleggen vindt naar eene niet onwaarschijnlijke meening haren grond in de omstandigheid dat Italië de zijde van Pruisen verlaat en terugkeert tot Frankrijk Toen Ricasoli bemerkte dat die zaak achter zijn rug beklonken was trad hij terstond terug en liet de plaats open Vour de fre jschgezinden Bataïzi die even als de nieuwe minister van buiteniandsuhe zaken graaf Campello verwant is aan den franschen keizer Italië heeft gedeeld lu de pruisische overwinningen en Venetië verkregen wat het verder beoogt moet het met en door Frankrijk verkrijgen Staatkunde is wel soms verstandig maar nooit edel De engelsche oppositie heeft eene gevoelige nederlaag geleden het ministerie zal waarschijnlijk eene parlementshervor ming tot stand brengen die zeker niet allen bevredigen maar de kwestie voor eenige jaren verdagen zal Luxemburg raakt bij ons op den achtergrond wij zijn buiten He kwestie onze voortreffelyke diplomaat zal misschien de onvergankelijke eer genieten den grondzuil gelegd te hebben van een europeschen oorlog die ons wie weet welke treffende vruchten zal opleveren Vooreerst zal hij stil toekijken tot dat hij weder zulk een lumineus idee krijgt Koeijen en weerbaarheid houden ons bezig Eindelijk zal het eenige probate middel gebezigd worden Het is een levensbelang voor onze welvaart en het afmaken alleen heeft an De prijs der Advertentien van één tot zes regels n pt inbegrip van liet zejrel ia 80 Cent voor eiken regel daarbove i 10 Ccüt Biiitfngewoue letters worden berekend naar plaatsruimte deren geholpen en kan ook ons helpen Maar velen duchten groot bezwaar van de nederlanderachtigheid van de langzame krachtelooze flaauwhartigheid die ons in merg en been gedrongen is Wij wenschen vurig dat een beter geest bij de dreigende vernietiging van onzen veestapel de overheden beziele De weerbaarheidskoorts is even gevaarlijk en heeft ons reeds onheils genoeg gebragt maar het is veel geschreeuw en weinig wol zij kan uiet algemeen worden wij tellen te veel vreedzame burgers die een ingeboren afschuw hebben van den krijg en wat daartoe behoort te veel eigenbelaugzoekende onverschilligen dan dat ooit onder eenige omstandigheid ons voik tot barbaarschen krijgszin ontvlamme of bewogen worde tot de opofferingen waarvan de geschiedenis de nooit terugkeereude voorbeelden aanwijst öuttenlanïr Louden is April De reform league heeft hier een algemeene vergadering gehouden waarin de presi lent verklaarde dat het bestuur had besloten om wanneer ue heer Disrauli niet uii zijn reformbiU de bepalingen wil weglaten waartegen de league in het belang der werkende klasse heeft geprotesteerd er andere maatregelen zullen worden genomen Er zal nu geen tijd en moeite meer worden besteed aan oplogten en andere dergelijke demonstratien maar de werkende klasse id voortaan de betaling moeten weigeren van alle belastingen bij welker vaatslelliug die klasse niet vertegenwoordigd is geweest In Ierland is de rust zoover hersteld en het gevaar vande woelingen der fenians zoo veel verminderd dat de trrcpen die door het eiland verspreid waren thans naar hunne gei egarnizoensplaatsen terug keeren Intusscben wordt de bevolking van Canada gedurig in onrust gehouden door de bewegingen der feniansche broederschap in de vereenigde staten De jongste berigten uit die britsebe kolonie melden dat de ter verdediging van het canadasehe grondgebied gevormde vrijwilligers corpsen tot een blijvend deel Itx gewapende magt verklaard en als zoodanig onder de voorschriften der militaire reglementen gesteld zijn Parijs 17 April De hier te lande ontvangen newyork sche dagbladen tot den 3 april behelzen reglstreeksche berigten uit Mexico tot den 13 maart Infl p ruen aan deze mededeelingen geloof mag hechten dan vordt het keizerlijke leger 8000 man sterk te Queretaro doo eene republikeinsche krijgsmagt van 18 000 of 20 000 man onder aanvoering van Escobedo ingesloten Eeue poging van den keizerhjken generaal Meudez om de vereeniging vaij Escobedo met Carona te verhinderen is mislukt Puebla wordt door Porfirio Diaz VeraCruz door den generaal Benavides belegerd terwijl de hoofdstad door guerilleros omringd wordt die den aanvoer van levensmiddelen derwaarts afsnijden Ook uit Yucatan zijn naar beweerd wordt ongunstige berigten voor de mexicaansche zaak ontvangen Volgens een officieel verslag in den franschen Moniteurvan gisteren medegedeeld hetwelk niet verder dan het jaar 1864 gaat is de gemiddelde duur van het leven der menschsuin Frankrijk sedert eene halve eeuw bijna zes jaren toegenomen namelijk van 31 j jaren tot 37V2 cDeze vooruitgang zegt het aangehaalde rapport heeft niet gelijkmatig plaats hij is niet even zeer merkbaar in al de jaren welke c at t jdvak uitmaken Niettemin blij ft het een feit dat de bevolkingvan Frankrijk thans meer levenskracht heeft dan in het begindezer eeaw Dit kan worden toegeschreven aan de invoeringder vac jine aan aanhoudcüde verbeteringen in de openbareen par iculiere zorg voor de gezondheid en vooral aan detoeneming der algemeene welvaart 18 April Men leest in den Constitutionnel üitgoede bron vernemen wij dat het nederlandsche gouvernement eens vooral willende constateren dat er geenerlei baj geenedei connexiteit bestaat tusschen het gouvernement van