Goudsche Courant, zondag 5 mei 1867

52 531 531 8 C3 6S i6 82V 831 8 821V B I4IV4 141 4 14P 4 29 297 8 SSVs 38 l i 4 92 92 74V 83 2 86 u 741 4 861 8 SlVs SlVs 1791 I8OV4 180 43 43 Vi i 43 21 8 22 63 4 63 63V8 4 l6 4a l 4974 55V4 65 47V4 47 2ti 27VlB 27 103 4 vi U ï6 lf 771 8 76 76 i6 76 14Vl6 14V4 14V4 xV 533 Donderdag 9 Mei 1867 De aanvoer was groot van vartens en biggen maar deYraag zeer gering zooJat vrij wat onverkocht bleef Ook dehandel in schapen was lusteloos Kaas Aangevoerd 28 partijen hooikaas ƒ 26 a 27 50 Boter 1 10 a 1 20 per ned pond Burgerlijke Stand Geborks l Mei Johannes Gerardus ouders J J Fothorat en C Scharlemau 2 Ar tlionie coders J ie Weger en J C Starre 2 Hendrik ouders J li van der Velden en J Luijken Adrianns Franciscos ouders F Nicuwenhuijzen en C J Pijpenzeel OvEKi EDES 2 Mei W Kelder lm C Polet H m Gehuwd 1 Mei J J ituwveld en J Nabbe J Soct en D Vijver P J C Holle en M 1 Buzard P J Jlulder en E Kramer GOUDSCHECOURAITT ADVBRTENTIEN Uitgave van A BRINKMAN Lange Tlendexeg D a 60 f 50jarige Echtrereeniging j fi VASfSl H deGROOT Hoogste 1 Gebleven koers koers m M C KOUWENHOVEN g Hunne idTiHar htidfr f 6 11 inkinderen Jjj ejl fTaddlnr nxen a d brug 6 Mei 1867 3 M KIST Advocaat en Notaris is verhuisd van de Markt naar de Weitharen Wijk B n 163 te Gocda Toej tot het KANTOOR zoowel aan de h eilltaren als aan de Peperstraat De ondergeteekende heeft de eer z jncD geéerdcn begunstigers en stadgenooten te verwittigen dat zijne AFFAIRE verplaatst is van de Westhaven naar de Hoogstraat Wijk A N 126 J A HANDWERK GovDA 1 Mei lsC7 In eene zindelijke WlNKELAFFAIilE alhier verlangt men EEN JONG MENSCH P G goed kunnende schrijven Eenige kennis der Franschc taal strekt tot aanbeveling Adres met franco brieven onder letter W b den Boekhandelaar P C MAAS Jr te Gouda te koop Eene paüssander houten PIANINO zoo goed ais nieuw voor ƒ 260 bij W K A M P H U 1 Z E N Tiendeweg Openkre Ycrkooping te GorDA voor het Pakhuis E N 10a in de Nieuwsteeg bij den Kleiweg ten overstaan van den Deurwaarder B H van BE WERVt van eenen netten INBOEDEL waarODiJer eene fraaije SPELENDE KLOK ingelegde antieke SECRETAIRE alsmede eene schoone kOUÜlgS hond wa een zeldzaam smoUS hOUdje op Maandag den ü = Mei aanstaande des morgens ten tien ure Ned Rhijospoorweg AANBESTEDING van het verbreeden van het Stationsplein ten noorden der Baan te Govda Bestekken verkrijgbaar op de Hoofd Stations alsmede bij den Ingenieur v d Weg te Vtrtcht Aanwijzing in loco op 10 en 13 Mei a s ten 12 ure Inschrijvings billetten franco aan de Directie te Vtreckt m te zenden uiterlijk 24 Mei a s De DIRECTIE Vtncht 3 Mei 1867 Eiinienlandsclie SdiroefstooiiiTDootReederij te DORDRECHT DIENST TÜSSCHEN DORDRECHT GOUDA EN AISTERDAI eu daar tusschen gelegen Plaatsen tot het vervoer van PASSAGIERS GOEDEREN en het Slepen van SCHEPEN met de Schroefstoombooten DORDRECHT n 2 Kapt P BISSCHOP DORDRECHT n 3 Kapt A VAN ANDEL DORDRECHT n 6 Kapt J GOVERDEN in directe aansluiting voor het VERVOER van GOEDEREN aan de Moerdijk 1 met de Spoorweg Maatschappij GRAND CENTRAL BELGE van en naar België Frankrijlc en Zwitserland 2 met den STAATS SPOORWEG van en naar Eindhoven Maastricht Eindhmen Luih Vitegnis ea Liers Ans beiden volgens tt bekomen speciale tarieven Vertrek van Dordrecht Zondags D ngsdags en Donderdags s morgens ten 5 Ure Moerdijk Zondags Dingsdags en V rijdags Ariusterdam Zondags Woensdags en V rijdags 6 Agenten te Dordrecht ten kantore der Directie Gouia J VAN AALST Vest Amsterdam A IIENKE Binnen Amstel bij de Amsfelstraat In directe verbinding te Dordrech met DE VRACHTGOEDEREN STOOMVAART MAATSCUAPPIJ te Middelburg voor goedereu van en naar MiddeUmrg en te AiH terdam met den beurtschipper K ENGEL op Zaandam Zonder kosten van overhuiing J J B J BOÜVY Directeur Commissarissen D A N VRIESENDORP J C DEKING DURA A J VERBEEK v d SANDE Prijzen der Effecten AMSTERDAM Vrijdag 3 Mei Goudsche Broodfabriek Laagste koers pCt Ned w sch 2V2Idito 3 dito 4 Handelm op resc België Roths 21 3Spanje obl 2 Portugal obl 3 Rusl obl H 5 d 1828 29 5 d 6 serie 5 d Lond 1862 51 d Amst l864 5 d 1882 6 Mexico 1851 3 De prijzen van het brood onzer inrigting zijn van af heden FIJN KRENTENBROOD 42 Cts p N B GEWOON duo 28 GEBUILD BROOD 1 kw 25 dito 2 22 II dito Z II 21 ONGEBüILDditö 17 ROGGE dito 12 Klein Brood KADETJES WEENERen KRENTENBROODJES 2 C per stuk Gouda 4 Mei 1867 PERK C Radorstoomboot d IJssel Van Gouda Maandag en Bingsdag smorgens 6 uren de overige werkdagen s morgens 7 uren Zondags s morgens G uur Van Rotterdam op gelijke dagen s namiddags 2 uren Zondags s avonds 5 uren Dfgelijks Metourkaarten Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te GOUDA met inbegrip van accijns bij eene hoeveelheid an minstens tien kan a contant Boekdrukkerij van A BRINKMAN Zuiver overgehaalde JENEVER a 462 io per kan 64 cents idem a 47Vio per kan 66 ets Jenever 2 = soort Moutwijn a 462 io per k n 62 cents inl BRANDEWIJN a 462 1 0 0 per kan 67 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid Gocda 4 Mei 1867 Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitga e des avonds te voren De prijs per drie maanden is 2 franco p post 2 25 Adverteutifu vau 1 6 regels tot des middags ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zyn öuttenlttuïï Londen 6 Mei Bij de directie der schatkist is een adres ingediend onderteekend door een aantal veehouders ea andere oelanghebbenden bij den veehandel tegen het transport van ingevoerd vreemd vee uit besmette landstreken komende langs den spoorweg naar Londen Adressanten gevoelden zich tot dezen stap gedrongen omdat er sedert eenigeu tijd ossen en schapen uit Dnitschlaud Oostenrijk en Hongarije zijn aangebnigt die min of meer lijdende waren en dwars door eene met veel vee en weiden bezette landstreek per spoortrein naar Ljnden zijn gevoerd even als er runderen schapen en kalveren uit Antwerpei te Tbameshaven aangebragt tot het trnsport uiiir Londen worden toegelaten niettegenstaande de veeziekte zich ook in België vertoont terwijl in de laatste dagen ook kalveren uit Rotterdam te Harwicii aangebragt en per spoortrein naar Londen verladen zijn in weerwil dat de veeziekte in de omstreken van Rotterdam nog altoos in aenigzins hevige mate woedt Met het oog hierop hebben zij zich tot de genoemde autoriteiten gewend en daarbij verzocht dat al het ingevoerde vee in de haven van invoer zal worden geslagt De demonstratie die heden in Hydepark plaats had terzake van de reformkwestie is rustig afgeloopen Het aantalpefbünsn daarbij tegenwoordig wordt op 40 000 a 50 000 geschat Er waren groote militaire maatregelen van voorzorggenomen De aangenomen resoluticn hielden de vcroordeelingin van het gouvernement en van de bij het lagerhuis aanhangige bill tot berzieaiog van bet kiesstelsel De engelsche regering heeft bij het parlement op nieuwverscheidene diplomatieke stukken overgelegd die zij gewisseldheeft in het geschil met Spanje betreffende de Tornado hetconflict aangaande de Queen Victoria is gelijk men zich zalherinneren door het toegeven van Spanje uit den weg geruimdj Uit die stukken blijkt dat de laatste depêche van lordStanley aan den engelschen gezant te Madrid van 20 april jl is l e minister komt daarin op nieuw nadrukkelijk op togende behandeling den kapitein van de Tornado aangedaan diekrijgsgevangen is en nog wordt gehouden zonder dat een bevoegd prijzenhof overeenkomstig de wet uitspraak in dezezaak had gedaan daar ds reeds gevallen uitspraak waarbij deopponenten te hunner verdediging niet gehoord zijn doorEngeland niet ais e ne wettige uitspraak kan worden aangenomen De minister dringt derhalve op een nienw regtsgeding voor een bevoegd regtscollegie aan waarbij alle Wi l t Kevoorsohriflen stipt in acht worden genomen 7 Mei De Morning Post zegt dat de voorloopige zitting der conferentie heden namiddag zal plaats hebben Devolgende bijeenkomst is op zaturdag vastgesieid De belgiscbeen nederlandsche gezanten zijn tegenwoordig Parijs 6 Mei Terwijl hier te lande nog byna dagelijks bg de regering adressen inkomen uit de departementen ter gunste van den vrede heeft zich ook aan gene zijde van den Byn eene ligue gevormd die de bevordering van de handhaving des V redes ten doel heeft Het grootste gedeelte van dl duitsohe democratie heeft zich ter gunste van den vrede verklaard en de heer Garnier Pages die naar Duitschland vertrokken is met het bepaalde doel om zijne geestverwanten daar te lande tot vredelievedde gevoelens te stemmen heeft geen reden om zich te beklagen over het resultaat zijner zending Brussel 5 Mei Men verzek t dat de militaire commissie uit iet huis tan volksvertegenwoordigers het voorstel heeft aangenomen om het jaarlijksch contingent op 13 000 in plaats van op 10 000 man vast te stellen eu in beginsel aangenomen dat de som tot afkoop van de dienst vóór de trekking zal worden bepaald Berlijn 6 Mei in de zitting van het hnis van afgevaardigden heeft de heer von der Heydt medegedeeld dat hij het wetsontwerp tot regeling van de buitengewone uitgaven wegens den oorlog eerst in de volgende zitting zal indienen De prijs der Adverteutii D van één tot zes regels inet inbegrip van het zei el is 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Bnitengew ouc letters worden berekend naar plaatsruimte De heer Twesten beveelt vervolgens de onverandeide aanneming van het ontwerp coastitutie aan De heer Waldeck regtvaardigt het door 66 leden onderteekende besluit lat het huis zou verklaren het ontw crpeonsti tutie niet aan te nemen la die resolutie zijn de tegenspraken met de pruisische constitutie opgesomd en zij eindigt met de verklaring dat de regten des volks in het algemeen zija benadeeld en de eenheid van Duitschland daardoor meer wordt belet dan bevorderd De heer Jung verdedigt de constitutie de heer Jacoby da irentegcn het voorstel des heeren Waldeck ct voert aan dat de verbonden noorJ duitsche staten onder Pruitcus militaire heerschappij het behoud van den vrede met de naburige staten steeds in gevaar zullen stellen De heer Eulenberg meent dat dit verwijt onrcgtvaardig is en betoogt dat de redenering des heeren Jacobx uict opgaat als zou de noord duitsche bond het beiioud v lu den vrede in gevaar brengen Na eenige discnssie is de zitting vcr laigu De Nordd Allg Zeitung bevestigt dr t België en Ital C ook tot de conferentie zijn uitgenoodigd Hol blad consulteert andermaal de ijverige voortzettingen van Erankryks krijgstoerustingen en wijst vooral op de onophoudelijke 7 Mei Ia het huis der afgevaardigden heeft heden de heer Virchow op heftige wijze het ontwerp constitntie voor den noordduitschen bond bestreden Volgens hem kan op den duur de pruisische landdag niet naast den rijksdag bestaan De heer von Bismarck die zoo vele deelen van Duitschland heeft buitengesloten heeft ook de luxemburgsche k estie te voorschijn geroepen De vrede kan slechts bewaard worden wanneer de volken op betamelijke wijze deelnemen in de beslissing van hun lot De heer Wagner bestreed den hr Virchow en beweerde dat de leden der linkerzijde slechts partijmannen zijn maai noch duitsche noch pruisische patriotten Er ontstond groote opschudding in de vergadering De voorzitter verklaarde dat de wending die de discussie had genomen niet parlementair was De hr Wagner ging echter voort met zijne aanvallen op de linkertijde en besloot zijne rede met te zeggen dat wanneer het zich thans constituerende Duitschland als met gevaren dreigend wordt voorgesteld dit alleen is omfbt het groot en magtig is geworden terwijl wat de linkerzijde tot stand wil brengen slechts eene belachelyke verlooning zou maken De heer Unmh verklaart zich voor het ontwerp constitutie hg verdedigt het algemeen kiesregt en is voor het mediatiseren van kleine staten door de bonds constitutie de heer Delilsch voert aan dat de conservatie en zonder de hulp der legeriug niets vermogen Hij wijst op de gebreken der constitutie en zegt dat indien de conservatieven zicii veilig waanden buiten het algemeene kiesregt zij dit niet zooden getracht hebbeu te beperken De heer Gerlach verklaart zich voor de constitutie terwijl de heer Michaelis zich tegen de aanneming van het ontwerp verklaart hij wenscht daareategen een duitsch keizerryk onder de kroon van Pruisen Morgen zullen de debatten worden voortgezet Volgens de Zeidlersche Corresp zou het heden met de luxemburgsche kwestie zoodanig staan dat binnen eenige dagen de couferentie tot een resultaat komt of dat er na verloop van dien tijd bevel wordt gegeven tot mobielmaking der pruisische troepen j fr Florence t Mei Een der bladen meldy t de h r