Goudsche Courant, donderdag 9 mei 1867

1867 Zondag 12 Mei 534 GOUDSCHECX UEA ïT Uitgave van A BRINKMAN lange Tiendeweg D n 60 Tuin met koepel gevraagd Te GOhDA ot niisie Omstreken wordt door een piar üames alktn gedurende de Eomermianden d e Zondagen uitgezonderd van des namiddags 4 8 uur te llUl R gevraagd een TUIN met KOEPEL alken tot gebruik om te wandele i Adres met franco brieven ouder het motto ffKoepel bij den Boekhandelaar G B VA GOOR alhier Pnjs van het gedestilleerd by Gr P van de VELDE to GOUDV met inbegrip vin iccijns by eene hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuivo overgehaalde JENEVLK a 462 per kan 64 cents idem i 47V o per kan 66 cis Jenever 2 = soort Moutwyu a 4h2 j 0 per kan 62 cents ini BRANDEWIJN a 462 10 o per 1 m 67 cents Meerdere of mindere sterkte na ir evenredigheid GoüDA 8 Mei 1867 VAN Dr J B ROLL te Amstebdwi Deze Droppels zijn een onfeilbaar geneesmiddel tegen alle Ehenmatische Ziekten Jicht en Podagra en brengen zelfs in de hardnekkigste en meest veronderJe gevallen nog hulp en verligtiog aan ledere flacon is met Hiquette en gebruiksaanwyzing voorzien DtpGt voor Gmida bij den Apotheker STEENMFIJFP Boekdriikkerij van A BK NKMAN tip z 71111 p ikn w ler verbetering De maatscKappij tot nut van t algemeen hoeft ook een pogmg a ingewend om haar ledpp op die z ak opmerkzaam te maken en een bro chure vau den vroegeren schooiop iener Ilome n ver ipreid getiteld Wat te doen tegen schoolverzuim a de oorzaken van het achoolverzuim te nebben opgesomd worden middelen a ingegeven cm het kwaad te herstelle cu het getal van hen die zii h aan scnooherzuim schuldig maken en dat door den schrijver over he geheele land op meer dan 100 000 gesteld wordt zoo mogelijk te verminderen AU voorn lamste middel wordt de vorming van plaa selijke comrai=si n aangenden die zich uitsluitend met het shoolver zuim moettn be ig houden en krichtig gesteunt door gemeentebesturen schooltoe7igt en onderwijzers moeten trachten daarin verbetering te brengen Zulk een commissie moest vooreerst een staat opraiken van alle kinderen die onderwijs behooren te krijgen Deze staat vert tleken met de lij ten der schoolgiande kinderen zcude hei kttiad doen kennen erder moest zulk een commisbie niet slcchto de oor aken vin schoolverzuim opsporen en de middelen tot verbetering ian de band doen maar ook die middelen aelf aanwenden Miar de brochure s genoegzaam verspreid uaartoe zouden meerdere aanhalingen dienen Liever worde de le ing der ge Iieele brochure dnngend aanbevolen aan allen die m volks oiit ikkehng en daardoor m volkswelvaart belang stellen zij zullen 7iLh de lezing met beklagen en voor bet algemeen belang IS het te hopen dat vele wenken daar n gegeven niet slechts gelezen en besproKen maar ook m toepassing gebragt worden A ermindenng vau schoolverzuim kin niet anders dan heil zaam werken en m dit opzigt is verbetering hoogst noodzakelijk 7oude zulk een commissie in onze gemeente met hoogst nuttig kunnen werkzaam zijn en zoude het hier gevestigd departement der maatachappij lot nut van t ilgemeen deze zaak ni t ter harte kunnen nemen Voorzeker m deze gemeente zal het op melewerWug vin gemeentebestuur schocUoezigt en onderwij Ta wt kunnen ekenen en het kan met missen of een aanzienlijk vermeerderd getal leerlingen op de lagere jcholen zoude het gevolg van die vereende pogin en wezen A Vergadering van den Gemeenteraad Dili 3 B 7 Mci Tegenwoordig üc heer mr A A an Bergen IJzcmioorn voorziiter en al ile o eruc leden ïiüertenttcn Bevallen vin eene Dochter SNELLEN Bboese Akkek Ookd nibj Govda S Mei 1867 Let wel Baar de GOODötHE SIROOPEAF T N VDLRIJ met meer bij klein fust allevert iil de ondergetepkende de Siropen vm gen labneL in het klem tot denz lfJen pnjs j contant geld blijven verkoopen als zulks tot heden dcor die Fabriek is geschied C BOKK Commissionnair X iJ De fmtjet taoeteii fnnco ge onlen Korden Gouda Mei lb67 De notulen der vorige veigadcnug worden gelezen en gcarresteeid De voorzitter verblijdt zich der vergadering t kunnen mededee n dat de concessie der spoorlijn Gouda s Gravenhagt verlecud i en gisteren dt verdere üorstcllen m de vergadering der rüijnspoorveg maatschappij zijii aangenomen Z n lugtkomen eene Qispo fie van hh gedeputeerde staten de opmerkzaamheid van den raad vestigenüe op de noodzakelijkheid om bedacht te zijn op de trapsgewijze afschaffing der gemaalhelasting aangezien zij n een volgend jaar zoo min als de heer mini Ler van bianenlandsche zaken zoude kunnen medewerken tot de onverminderde handhaving uotif eene dispositie van dezelfden houdende goedkeuring vau het kohier van den hoofdehjken omslag over dit jaar notif eene missive van de gezondheids commissie een tweetal aanbevelende ter vervulling der bestaande vacature zijnde de hh r liomeijn en dr Gandvuurder de benotramg in de volj eude vergadering een adres van tl J bteuibei en jr verzoekend in aanmerking te komen bij de bmoLraicg au etn directeur der zwem cLool ter visie drie adressen van ver icliillei trsoncn om m aanmerking te komen als brugwachters bij de toekomende bruggen ttr visie Aan de orde is het voor t l van den beer Kist c s betreffende de verplaatsing van de brug 1tp novei de lange Groenendaal Wordt gelezen bet aure der commissie van fabncige met het rapport van den gemeente bojwmeester waarin wordt aangetoond de ondoelmatig heid en de kostbaarheid der voorgestelde wij7igin dnar het aanleggen dei brug tegenover de Keizerstraat eene meerdere uitgave van ƒ 14 000 zoude vereischen en groot ongerief zoude veroorzaken aan de bewoners vaa de noordzijde van de Gouwe waar de straat 75 duim zoude moeten njzen euz De voorsteller de hr Kist licht zijn plan toe en bestnjdt de geopperde bezwiren die hij overdreven ach De De hh Kist Remy en van Straateii zijn van gevoelen dat het geldelijk bezwaar moet o fcr et hoofd gezien worden als de zaak goed is De hh Fetters Luvten en Üuchner bestrijden net ïoorstel cp verschillende gronden J a nog eenige Hiermede eindigt de vergadering Burgerlijke Stand GOLDA Geboee 3 Mei Maarten ouder 3 Straver em C Vonk 4 Gcrardus ouders I van Leeuwen en A IJsselsteija Pieter fheodorus ouders de os en J K bnikkeuburg Maria Johanna ouder T M Sou€re en J Broekhuijzen Benjamin ouders li I uï en AV J van Leeuwen 7 Keeltje oi ders L Ija eber en N Mils 0 u iEn 3 Mei N Kaddcr 67 J P Molenveïd IP m 6 3 Verheij 7 w G van Geut lÖ w J van Waas 84 j J D ZuidwijK 2 j li van Veen wed A van der Klcijn 72 j Openbare Verkooping op Dingsdag 14 Mei 1867 s morgens 9 ure te Gouda hef lokaal in de Nienwsteeg E lfi 17 ten overstaan van de Notarivaen MON flJN en klSI aldaar van Meubelen en Huisraad en eene aanzienlijke pirtij Af braak en twee nieuttc Bergheeften enz D lags te vo ren te zien Prijzen der EffecteiT AMSIERDVM Dingsdag 7 Mei I laagste Hoogste Gebkvcu pCt koers koers Ned sch 2VJ ÖSS i dito 3 j 6 3 Vb dito 4 S21 j5Hindelm op resc 1403 j 141 140 Belprie Rotbs 2V3 Spanje oblPortugal obl 3 Rusl obl H 3 d 1828 29 5 dO 6 = serie 5 dfi Lond 1862 jO Amst 1864 dOAmst 1860 41 3 Aand spoor ƒ Oost Metall 5pttdito dito 27jjjdo renteAmst 5 d nat 1854 5 d inzilv 1864 5 Italië Amst 5 Turk buitenl 5 Griekenland 5 er Stat Dl874 5 dO 18816 d 1882 6 Mexi o 1851 3 21 388 39Vi 39V8 9 V 431 76 Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitt ave des i oads te KENNISGEVING BUPGEMLEsTBiK en WErHOUDERS vin de gemeenteGoLD ge ieu art 228 der et van den 29 = Junij 1851 Staatsblad n 5 regelende de samenstelling iiirigting enbevoegdheid der g meente besturen biengen ter kennis v ii deingezetenen dat de termijnen voor de vorderingen en lastevan het rijk bij de viet bepaald of te bepalen op die tenlaste der gemeente vin toepissmg zijn en dat mitsdien allezoodiin je lorderingen ovei de uienst vun IShO vuur f uiterlijk op den 3 JuBij a nstaandt behooren te worden ingediendGoLDA den 7 Ale Ibb BcBCEMEESTEB cn Wethoideks DSOOGLEEVERIjORTUIJN v BERGEN ijzenDOOHN Overzigt GOtü 11 Mei De conferentie over Luxemburg i = te Londen in vollen gang en zou heden nel kunnen tlioopeu Men wab het mmers een over de noodiikelijkheid om Luxemburg onzijdig te vcklareu Pruisen il vertrekken Frank rijk begeert het arme landje met zonder vesting en België nei gert het geschenk Het is moegelijk te begrijpen waar ver men dan toch conferc en moet alken Engeland was sch omvallig om nieuwe verpligtmgen op zith te nemen hel wilJf buiten de verwikkelingen blijven die leldrT onfeilbaar volgc uilen Is deze confe entie tot een zoo gemakkelijk en vrc i aam einde geb agt dan is wel de wolk voorbij g dre en u zoo veel onrust veroorzaakte mair daarom is de hemCi me helder geworden en de naijver met ueggenomen van Irinkriji op het overmoedige Pruisen Wil men andere belmgen in d coaferenti3 ter tafel brengen dan is geeu inder din een treurig einde ie voorzien Daar men echter h ervan nj algemeen chijnt overtuigd is Jat weinig te duchten In Pruisen is men Eiet volkoine i gerus op de vredelievende gezindheden vau Frankrijk dat meu blijft wantrouiven alsof het m stilte zijne krygstoerustingen voortzette Hoe min ii schijnlijk het echter 13 zon het met oujnogelijk zijn dat de conferentie langenomen WC8 alleen om tijd te winnen en mem ud zt immers zijne bewondering kunnen weigeren aan die diplomatieke slimheid Alle zedelijkheid s immers opgeheven m den oorlog sier hoogst gebod is gij zult dooden kan dan de diplomatie wel een anderen grondregel hebben dan t J zuil bedriegen Bg de unitigste uitkomst is het een t uitstel Het miliiuire Pruisen is dronken van den oor aroem en ds groote keiïer zou ook ijns ondanks gedwongen v v rden om het prestige der roemvoUe natie te herstellen Mexico moet den Iranschen zwaar drukken op het geweten als het zich eens bevestigde dpt de dilettant keizer de gewonde gevangene is vanden w reeden Juarez Al d vorsten dienen in te schrijven voor zijn losgeld opdat zyn gchoiligd hoofd niet schandelijk valle als dat der duizenden üie hij in het verderf sleepte Zal deze stellig voorziene muslukking van den onzinmgsten rooftogt de vorsten tot bezinning brengen Nie eens de volken die ds s agen ontvangen voor de dv a sheden der vorsten Duizenden zjjn gereed om zich aan dood en verdfrf te wijden voor evea ODZiumge hersenschimmen en diepe verachting beloont hem die de eenvoudigste regelen van gezonJ verstand durft te stamelen De volken zullen nog gevoelige lessen moeten ontvangen voor dat de duidelijkste waarheid eenigen ingang zal vinden De pruisische kamer heeft de bondsoonstitutie aangenomen met groote meerderheid Dit was te voorzien De liberale partij heeft krachtig geprotesteerd tegen de willekeur en de De pnjs der d t tentieu an een tot zes regels met inbeg ht t zegel is 80 Cent voor eiken regel daarb w 10 ♦ nt Biiitengew oii letters worden bercktLd naar pldatsrnimte mibkennmg der volksiCjjteu die zake uu te onpas worden voor iiter gereserveerd nu schijnt de biamarcksche zon h rr zal de duitsche opgian bet is opmerke nk dut ee i de pot lek minister de revolutionaire grondslagen legt r duitsche vrijheid Hier en daar verneemt men een ooid m Nederland nu bij geleg iheid van LuiemLurg ook onzijd g öuttenlanï Londen 8 Mei De conferentie vcr ierp het voorhiel vau ELgelinu wairbij aan den groo hertog zou verboden zijn over Luxemburg ii beschikken zonderde magliging der groote mo geudheden Omtrei t de vraag der ontmanteling zullen de luxeirburgsehe gedelegeerden ain den groothe tog refereren 9 Mei Üit eene geloofw ardige bron meldt men datde mogendheden iet eens zijn omtrent de noodzakelijkheid dersloopiDg van de vestiugn erken van Luxemburg binnen eenkorten termijn Van eene goed ingelichte zijje wordt verzekerd dit aanden belgischen gezant lu tructien v m der volgenden lard zijngegeven Dat hij noch voorstellen ztI docu om Lu emburgbj België te doen voegen i och derge ijke voorstellen onvoorwaardelijk vin de hand wijzen dat hij echter de zucht derluxemburgsch bevolking om bij België gevoegd te worden ineen helder licht zal behooren tp btellpii Meu ieidi hieruilaf dat België zich het bezit van Luxemburg als he w irs w uzien opdringen mair tevens verre verwijderd i van fet denkbeeld om zich daarvoor eenigcn afatard van groudg bied getroosten De Mormug Post verklaart van eene doorgians goed ingelichte zijde e ie uitdrukking van de ko iingin te hebbenvernomen volgens welke er bij het departement vin builenl zaken berigten zijn ingekomen die gegronde hoop schijnen tegeven op het behoud v in den vrede Reuters OfSee meldt dat de waarborg der groote mogendheden voor de neutrialverkhring van Luxemburg dooral de behnghcbbenden 13 aangenomen Hci verdrag urdtmorgen of zaturdig onderteekend Lord üerbj heden lu het hoogernui op ene vraig zmlord Eusse l antwoordende zeule dit m d heden gehoudentweede zitting der con feretie alle moeijel jkbeder terstond zijnte boven geKomen Hoewel no nieta is ge eekend is de vredevan Europa daadvverk lijk verzekerd In het iagerhuia heeft lord Svanlev antwoorueudo op eeneinterpellatie van den heer Labouchère gezegd dat de conferentiein hare heden gehouden tweede zUtmg eene zakelijke chikkingheeft tot staLd gebragt en dat no miar kleine formaliteitente verrigten vallen De guarantie van het tractaat van 39en Engeland verantwoordelijkheid ziju met grooter geworden maar veeleer beperkt De gematigdheid der bij de zaak bctrokken groote mogendheden heeft de ramp van een eiucschen oorlog voorkomen De onderhandelingen zn Jiffw rjschijnlijk binnen weinige dagen worden gesloteo