Goudsche Courant, zondag 12 mei 1867

Terwijl dezer dagen een londensch dagblad na een bestaan van flechts zereu weleen reeds li ft opgehouden te verschijnen wordi ihdns uit Schotland berigt dat aldaar op deuïelfden dag de uitgave is gestaakt van het oudste dagblad dergehtcie monarchie namelijk de Caledonian Mercury vaarvanhet eerste nommer ten jare 1663 in het licht is verschenen 10 Mei Gisteren is bij de voortzetting der discussie overhet ontwerp tot hervorming van de kieswet in het huis dergemeenten door den heer Gladsloue gezegd dat hij wanhooptvan het ontwerp eene goede wet te maken De heer Bright bestrijdt het ontwerp dat door de hh Roebuck en Disraeli wordt verdedigd Bij de stemming zijn de amendementen vanden heer Disraeli aangenomen met 322 tegen 256 stemmen De conferentie zal heilen vergaderen en dagelijks zittinghouden tot dat hare werkzaamheden zullen zijn afgeloopen De heer Hardy is benoemd tot opvolger van den hr VValpoleals minister van binnenl zaken Op verlangen van den gevohnagtigde van Nederland heeftde conferentie Limburg even als Luxemburg losgemaakt vande banden die het aan Duitschland hechtten Aan den groothertog is geen bepaalde termijn gesteld binnen welken de vestingmoet worden ontmanteld en hem is volkoraene vrijheid gelaten met betrekking tot de getalsterkte van het luxemburgschegarnizoen Parijs P Mei Keizer Alexander zal bij zijne komst te Parijs niei vergezeld zijn van de keizerin die te Kitzingen achterblijft maar van prins Gortschakoif Men wil echter weten dat deze reis volstrekt niet met de staatkunde in verband staat Keizer Frans Jozef zal vergezeld zijn van zijne gemalin a i den aartshertog Karel Lodewijk en van den heer von Beust Het zal de eerste maal zijn dat de oosten rij Lsche monarch de fransche hoofdstad bezoekt Er is sprake van dat het El3 sée voor deze hooge gasten zal worden ingerigt terwijl de koning van Pruisen op de Tuilerien zou vorden gelogeerd Ook koning Victor Emanuel wordt bier verwacht en zal zijn intrek nemen bij zijn schoonzoon prins Napoleon De maitboot Impératrice Eugenie is i it Mexico aangekomen met 159 passagiers Daarmede wordt een bedrag vau 600 000 francs aangebragt Prins Iturbide bevond zich aanboord In de berigien wordt gemeld dat Yera Cruz nog steedsdoor 3ÜÜ0 man republikeinen werd belegerd gehouden Detijding der inneming an Puebla heeft zich bevestigd Generaal Marquez is uit de hoofdstad met C UOO man opgerukt omde plaats voor de keizerlijken te heroveren Brussel lO Mei De Moniteur Beige bevat een telegram uit Londen van gisteren ten 5 ure des namiddags meldende dat alle artikelen van het verdrag met eenige wijzigingen zijn geparapheerd behalve art 4 daar de pruisische gevolm igtigde instructien te Berlijn heefi gevraagd om den termijn voor de ontruiming van Luxemburg vast te stellen Berlijn S Mei Graaf Keichensperger heeft bij den landdag aangedrongen op de aanneming der constitutie voor den noordduitschen bond op grond dat hel pligt is langs dien weg mede te werken om Duitschland nieuwe krachten te doen verzamelen De heeren Lowe en Koverbeck waren tegen het ontwerp De heer Lasker verk arde er zich voor Het ontwerp is vervolgens aangenomen met 226 tegen 91 stemmen De linkerzijde stemde tegen 9 Mei De Post verneemt van eene zeer goed onderrigtezijde dat de koning gisteren heeft verklaard dat aan het ministerie van bnitenlandsche zaken berigten zijn ontvangen volgens welke de hoop dat de vrede zal bewaard blijven geregügdschijnt te zijn Ten gevolge van de annexatie der nieuwe provinciën bijPrnisen is de regering zoodanig overladen met werkzaamheden dat zij in overweging heeft genomen om eene aanmerkelijkevereenvoudiging te brengen in de behandeling van ïurschdlende aangelegenheden Volgens de Algem Zeitung is dien tengevolge reeds besloten om in de eerste plaats eene vermindering te brengen in hft iu 3l zaken waarvoor tot nog toe dekoninklijke goedkeuring wordt vereischt en alzoo vele aangeleheden die kunnen beschouwd worden als van ondergeschiktenaard te zijn aan de beslissing van de plaatselijke autoriteitenover te laten Terwijl men zich hier overtuigd houdt dat Oostenrijk wanneer Pruisen in een oorlog werd gewikkeld van deze gelegenheid zon gebruik maken om revanche te nemen wegens de verliezen in den laatsten oorlog geleden wordt dit gevoelen marr al te zeer bevestigd door de houding der oostenrijksche bladen De meeste daarvan geven duidelijk genoeg den wensch te kennen dat het tot een oorlog moge komen in de stellige verwachting dat daaruit voor Oostenrijk eenig voordeel zoi de moeten voortvbeijeu Intusschen is het opmerkelijk dat deie verwachting nu wordt uitgedrukt juist door dezelfde organen die ten Torigen jare er zich zoo bijzonder op toelegden om bij het publiek de overtuiging veld te doen winnen dat het eigentlijk voor Oostenrijk in de toekomst een voordeel was geheel en al te worden losgemaakt van al zijne zoo lastige duitsche betrekkingen en dat Oostenrijk alsnu vooreerst behoefte had aan vrede Het schijnt nu dat die stelling totaal in het vergeetboek is geraakt Terwijl de Neue Freie Presse ernstig waarschuwt tegen een verbond met Frankrijk vinden de meeste andere organen niet alleen in die alliantie geen bezwaar maar het is hun blijkbaar zelfs totaal onverschillig met wie Oostenrijk een verbond sluit als het maar helpt om Pruisen te vernederen De Piesse evenwel plaatst zich op een standpunt waarop zij tegenover de andere organen alleen staat Zij is volstrekt niet pruisisch gezind en zij erkent ook voor Pruisen geen regt tot bezetting der genezen bondsvesting Luxemburg maar evenmin kan zij zich vereenigen met de oorlogzuchtige bedoelingen die de oostenrijksche journalistiek tegenwoordig laat doorschemeren Vandaar dat zij bepaald aandringt op het behoud van den vrede niet alleen in het algemeen belang maar ook vooral in het belang van Oostenrijk zelf ötnnenlanö GOUDA 11 Mei Naar men verneemt zal morgen zondag kwart voor eenuur muziekuitvoering plaats hebben in het plantsoen door destafmuziek van het 4 regiment infanterie Gisteren avond had in de sociëteit Ous Genoegen de in ons vorig nummer aangekondigde zamenkomst plaats ter oprigting eener vrijwillige vereeniging in het scherpschieten enz Een aantal personen uit de verschillende standen was opgekomen Nadat namens de heeren die de oproeping onderteekend hadden aan de opgekomenen mededeeling was gedaan van het doel en de strekking der voorgestelde vereeniging werd na het voorlezen van iet concept reglement allen de gelegenheid aanj ebodcn om door onderschrijving hunner namen deel te nemen Euim zestig personen schreven in als werkende leden en een en twintig anderen als begnnstigers dezer instelling Voorts werd in eene tweede vergadering met leden en begunstigers met algemeene stemmen besloten om zich aan te sluiten bij de weerbaarheids bond te Utrecht waarvan Z M de koning het beschermheerschap heeft op zich genomen D iarna werd overgegaan tot de artikelsgewijze behandeling van het concept reglement dat behoudens eeuige wijzigingen werd gearresteerd en daarop ziju terstond met groote meerderheid benoemd tot kommandant en onder kommandant de hh H P Muller en H J Steenbergen Eindelijk werd overgegaan tot de verkiezing van nog vijf leden van het bestuur waartoe bij de eerste stemming bleken verkozen te zijn de hh D W Westerbaan K Mars P T Coumans J F C Prince en Vi Kromhout j Heden ziju de sedert eenigen tijd alhier tot het verkenen van assistentie bij de maatregelen tegen de veepest gestationeerde mineurs per spoortrein naar Utrecht teruggekeerd Naar men verneemt is in eene onmiddellijk daarna gehouueue bestuursvergadering het voorzitterschap opgedragen aan den heer D W Westerbaan en zuilen de heeren H J Steenbergen als secretaris en W Kromhout j als penningn fester fungeren De levenslustige speelschheid van de leerlingen der hoogere burgerschool en der latijnsche schonl had bijna een hunner makkers dingsdag 11 het leven gekost aan de gracht vóór het aangaan dier scholen i pclendc hadden zij de onbedachtzame aardigheid elk inders voeten nat te maken of met een schoolterm te ivasschen een makker d tr ze nog wel eens gaarne plagen geraakte daardoor in de gracht maar kwam er gelukkig door de hulp van een medeleerling met den schrik en een nat pak af We hopen dat deze gebeurtenis welke even goed ernstiger had kunnen atloopen hen in het vervolg hunne spelen bedBohtzr mei zal doen inrichten De regering heeft bij de tweede kamer der statengene raal ingediend een wetsontwerp houdende bepalingen omtrenthet begraven van lijken begraafplaatsen en begrafenisregten Een der hoofdbepalingen van deze voordragt vindt men iu het voorschrift waarbij voortaan het bezit van eigen begraafplaatsen door de kerkelijke gemeenten als een regt der gezindten wordt erkend onder gehoudenheid alleen van nakoming der wettelijke voorschriften Het verlof tot het aanleggen eener bijzondere begraafplaats ten behoeve der leden eener kerkelijke gemeente zal moeten worden gegeven door de gemeentebesturen van T ier eventuele weigering appèl zal zijn bij ged staten terwijl van de uitspraak dezer laatsten beroep bij den koning is toegelaten Men meldt uit Amsterdam Eeeds lang verwachtte men dat de bekende zaai wegens de ongeregeldheden in september 1866 te Velzen voorgevallen 1 een onderwerp van behandeling bij het provinciaal geregtshof van NoordHolland zou uitmaken De crimineele kamer van dat hof bestond ditmaal niet gelijk gewoonlijk uit 4 maar uit 5 leden ten einde wegens het vermoedelijk langdurige der behandeling bij opkomende verhindering van een der leden er minder kans voor eene noodzakelijk geheel nieuwe behandeling zou zijn Voor het hof waren verschenen üe beschuldigden Cornells Visser Johanna Brouwer huisvrouw van Anthony van den Bosch en Jan Mooy De beschuldigde John Marrs de engelsche stalmeester in dienst van den aannemer der amsterdamsche kanaal maatschappij was echter niet ter teregtzitting tegenwoordig Dien ten gevolge requireerde de advocaat generaal mr J Spoor dat het hof dien beschuldigde j tegen een naderen dng zou dagvaarden en inmiddels de zaak ook ten aanzien der overige beschuldigden aanhouden Conform dit reouisitoir werd door het bof de dagvaarding teger dingsdag 4 juuij gelast en de zaak overigens tot dien dag aangehouden Men verneemt dat bij de directie van den spoorv egGrand Central Beige het voornemen bestaat om bij gelegenheidder algemeene tentoonstelling te Parijs wekelijksche specialetreinen te doen loopen tusschen Eotierdam en Parijs tegenzeer verUiagde prijzen Bij beschikking van 7 mei 1867 is aan P B Visser Cie te Sliedrecht tot wederopzegging vergunning verleendvoor eene stoomsleepdienst voor zoo veel de groote rivierender provincie Zuid Holland betreft Verschillen le gemeentebesturen van Gelderland hebben zich bij adressen tot den koning gewend met verzoek dat het Z M moge behagen om de noodige maatregelen te nemnn betreffende de regeling van het armwezen waardoor eene wijziging en verbetering in den bestaanden en op den duur onhondbaren toestand zou worden tot stand gebragt Afdrukken van deze adressen zijn aan de tweede kamer toegezonden In het Volksblad leest men Men schrijft dikwijl aan de valsche beschaving van den legenwoordigen tijd toe het voortduren van den oorlog Ten onregte naar het ons voorkomt Het ruwere gedeelte des volks eerzuchtige staatslieden die de moeijelijkheden door bedachtzame staatkunde niet eten te voorkomen en daardoor met het ïwaard eene oplossing zoeken oppervlakkige beoordeel lars die groot noemen alles wat éolat maakt zij mogen de hegunstigers van den oorlog zijn zij die inderdaad tot het beschaafde gedeelte der zamenleving behooren verfoeijen den oorlog als middel van geweld Teregt wordt in den Ned Spectator van 4 mei gezegd Niet de volken niet de vertegenwoordigers der beschaving zij die handel industrie handwerken kunsten beoefenen alledezen maken geen oorlogen maar alleen de vorsten en hunnemephisto s de kwade diplomaten Uit de manifesten van fransche en engelsche arbeidersver cenigingen blijkt dat ook deze klasse der maatschappij vrede wil en het ctizinnige inziet van elkander dood te slaan ter wille van eenige politieke spelers Men boude dus op a n de beschaving of liever aan de beschaafden de oorlogen van dezen tijd te wijten Maar wie gelooft dit ook in ernst Het is alleen eene stelling die uitgevonden is om de hedendaagsche maatschappij hare kennis en hare begrippen te schenden en het oude regime het oude geloof te steunen De oorlog tioet overwonnen worden door de publieke opinie Waar de publieke opinie een staatsman die in den tegenwoordigen tijd nog het geweer gebruikt om moeijelijkheden te beslissen groot noemt daar staat de publieks opinie nc op een laag standpunt Wij ontleenen aan de N Utr Courant het volgende onder den titel aanhechting ingezonden stuk Het is een w QorrJ at als men er de zaak bij denkt velen doet huiveren Een land of stad nemen dat heeft z jn aangename zijde maar genomen te worden dat ia minder aangenaam Geen wonder Het staat gelijk met iemand zijne zelfstandigheid te ontnemen Telkens wanneer ik lees dat onze miliiairen in onze oostindische bezittingen den een of anderen inlandschen stam aldaar tot hunnen pligt gebragt hebben door middel van kmid en lood dan overvalt mij onwillekeurig smartelijk gevoel Tot mijne schande misschien moet ik ekennen als ik daar in het gedrang kwam en zoude moeten vechten dat ik het dan tegen de onzen zonde doen Indien er sprake van kan zijn dat Gou aan ieder volk een land gegeven heeft ik ben trouwens de leer toegedaan dat de geheels aarde ons toebehoort maar in vr de dan zoude echter die uitspraak vooral op hen toepasselijk zijn hun gelaatskleur en faoofdschedel zoo uitnemend geschikt en bestand tegen de brandende zon geven het bewijs dat het hun land is En ziet de donker gekleurde zonen van het woud moeten ten hunnent bukken en zich onderwerpen aan de sabels en geweren van onze blanke militairen Nu ik in onzen vee bewogen tijd bijna ieder naar een wapen zie grijpen om hen Ie weren te verdelgen als liet zijn kou die ons met geweld zouden ilien anexeren welke wapening ik hoogelijk prijs zoo kan ik niet ontkennen dat wij ginds gedaan hebben en nog met geweld doen wat wij hier met geweld willen te keer gaan Mzoo een dubbelzinnige houding Nu weet ik wel dat men hier tegen zal aanvoeren dat het tot hun geluk is dat wij ons al die moeite en gevaren getroosten In de eerste plaats moeten zij christeneu en beschaafd worden zoo als wij en daarbij hard en onderdanig voor ons werken eigentlijk gezegd ons beschaafde christenen aan den kost helpen VVij niet zij hebben zooveel noodig Wie een ierugblik werpt op den gepasseerden zomer kan met regt vragen waar zijn de vruchten van het christendom Zoogenaamde beschaafde natiën hebben elkaar verscheurd als wilde dieren is het dan te verwonderen als een en audei doordringt tot den Javaan die toch reeds genoeg van die beschaving bij ondervinding weet te spreken dat hij dan voor ons en al wat blank is op zijne hoede is en voor dat christendom en die beschaving evenzeer vreest als voor zijne tijgers en zijne krokodillen Komt laten wij eerlijk zijn en zegeen dat er regt bestaat namelijk het regt van den sterkste Wie dat bezit durft vrijmoedig en onbeschaamd van Gods zegea spreken Voor geweld moet men buigen zoo is het ook iu onze oost iudische bezittingen Met het oog op onze volkswapening en den Javaan blijft onze positie zeer vreemd Wat gij niet wilt dat u geschiedt Doe dat dan ook aan aud ren nici Gemengde Bcrigteii o Kc Nabij Dublin werden dezer dagen wciIt 113 ptrpoiien gearresteerd verdacht vaj fenianisme De iransche kroonprins Ft rktcrt voonJurt nd in zorgvoUen toestand De opstand op Candïa neemt toi in umvaitg en kracht De maarscLülk Üazaine is luet zijne iai t ien terug nit Mexi o De politie te Jx nden heeft iu i GG na tnoi 7 3 Hulliotu gulden gekost De koning van Italië heeft afstand gtdinii du 4 uji u n op zijne civiele lijst Üngeland zou op de coinerentif et n algemeene out apening willen voorstellen De evaugtiiMhe btv oners VPtt Wioterthur htbhen 18 000 fr bijgedragen tot den bouw der nieuwe katholieke kerk Pruisen brengt te Luxemburg ammuniiie bijeen Jefferson Davis weigert een verzoek om genade in te ditULn hi Rasland komt eene school op elke 1500 inwoners en een scholier up elke 70 inwoners Op Sicilië beerscht de cholera Hij een roeiwedstrijd fe New Castle on Tyne zijn een lüOtal toeschouwers van een steiger in de rivier gestort en een twintigtal verdronken Het huis Rothschild zal 600 millioen voorschieten aan Italië op de geestelijke goederen Het spaansche budget toont een deficit van 160 millioen aan Men wil in België het gewigt van den enkelvoudigen brief met de helft verhoogeu eu op 15 grammen brengen De weener wapenfabriekanten zuilen voor het leger 5 a 600 000 achteritiüdgewerei gereed maken naar de uitvinding van Waoz Te Weeneu loopt b gerucLdat Möiimiliaan gewend is en gevangen Jnarez zou 60 millioen dollars losgeld eischen Om het uitbreken der veepest te Vntersttiiiach in Beijerea en bij Hildburghausen heeft de prui ische regering den invoer van vee van den kant vaa Oostenrijk geheel verboden Te Meppel trekken dagelijks gansche koppels van de schoonste paarden door opgekocht voor fransche rekening in Groningen en Fries nd Marktberigten Gouda 9 Mei Voor granen nerden weder merkelijk hooger prijzen besteed erwten ea boonen prijsfaoudend Tarwe Pooische per 2400 kiloƒ465 Roode Kleefsche ƒ 460 Zeeuwsche per mud 12 50 a ƒ 14 10 Eogge 8 a ƒ 8 70 Gerst ƒ 6 60 a ƒ 8 10 Huver ƒ 4a 5 9Ü Boekweit Yr per 2100 kilo ƒ 440 Koordbrabantsche ƒ 455 Br booneu 13 a ƒ 16 50 Witte boenen 11 a 13 Groene erwtea 10 a ƒ 12 25 Paardeboonea f 1 a f 7 5Ü De aanvoer van varkens en biggen was weder aanzienlijk zonder dat echter de handel levendiger was hetwelk weleenigzins bet geval was met den handel in schapen Kaas Aangevoerd 28 partijen ƒ 25 a 27 50 Boter 0 95 a 1 2Q per ned pond I Burgerlijke Stand GOUDA Geboken 7 ei Petrus ouders J van der Post en J Hoenbout I Geertruida Petronella ouders W H Polet en M E Aret 8 Hen drika Johanna onders T Blom en J Kooiman 9 Jacob ouders M A Trijhits en E van Aals 10 Johan Christinus ouders J van der Sloijs en J M de Groot OvEELEPEN 7 Mei L iSchluter 15 m P A Goedewagen 14 w W C Prinsenberg 3 m 8 G Q Pinkse 9 m S C S I vau der Kin 15 m W Jansen 18 ra j GEi irWD S Mei E Noordeman en H Nieuwveld T ten Sietl boff en J Janze