Goudsche Courant, zondag 12 mei 1867

ADVERTENTIEN 1867 Donderdag 15 Mei iü 535 GOUDSCHECOUEANT = J vtN DEB BREGGEN A D J VAN DER POORT WaddUixoeer 8 Mel 1367 Uitgave vau A BRINKMAN Lange Tiendeweg y Ü n 60 JS m Bevallen van eene Dochter A SNELLEN Broese Akker Ooki nabij Gouda 8 Mei 1867 Voorspoedig bevallen van een Zoon E P W M WERXINK VAN LvkERVELD BLANKEN VVADmNGsvEEV 10 Mci l lj7 Dankbetuiging De ON DEBGFFICIEREN van het Detachement MineUTS en SappeUFS betuigen bij deze hunnen dauk aan het 4 = Regiment Infanterie wegens de gulle ontvangst en betoonde vriendschap gedurende hun verblijf alhier K en C Jonker Turfsingel ontvingen heden van de bronnen FACÏllNGER en SELZER ATEE op heele en halve kruiken en SeHWALBACHERSTAHLVV TER op heele kruiken VULLING 186 7 Mede te bekomen bij Jlej de Wed A C SCHOUTEN op de Markt Gouda 10 Mei De lijders aan Ehumatiek worden herinnerd dat de zachtere weersgesteldheid hun eene uitmuntende gelegenheid aanbiedt om van hun lijden verlost te worden door de aanwending der ABSHAUBBIN S Anti Rhumatischc Watten De poriën der huid in het voo jaar liijzonder ontsloten zijnde geven gelegenheid tot een krachtiger inwerken der genezende bestanddeelen dezer Watten op de lijdende deelen van het ligchaan Het pakje met gebruiksaauv ijzing kost slechts 30 cents een prijs die zoo laag is dat niemand zich daardoor van eene proefneming mag laten terughouden Men lette vooral op de onderleekeuing der geleibilletteu door den ondeigeteekende hoofddépotbouder te Delft daar men anders niet verzekerd is van éi echte Watten te bekomen die alleen genezing van het Ehnmatiek beuerken kunnen A BREETVELT Az te Delft die deze Watten o a verkrijgbaar tieeft gesteld bijT A G ViN DETH Gouda Wed BOSMi j A PRINS Zevefihnken 6 WILHELMUS Voerden T W DEK UIL Schoonliovea Geb KAULING Mjihen J GOUBKADË Boikoop J H KELXER Rotterdam Weste wa enstr A BEIJNOOEDT Oostpoort OTTO HOOGENDIJK Capelk a d IJssel Slijm en MaagpilleD Deze PILLEN die sinds vele jaren met het beste gevolg tegen de slijni en als maagversterkencl gebruikt worden door hare zachte werking spijsvertering zper bevorderen bijzonder goed tegen de gal en zeer zacilt laxerend zijn zijn tegen 32 2 het diiosje met berigt van het gebruik verkrijgbaar bij de heeren Apotliekers Aarlaiiderveen J F AUart Amsterdam V de Haan en Zoon apothekers Kalverstraat n 255 Bommel Zalt J v d Vegte Deljt W Wilschut Deifsharen J Koch Deceiiter Berghuis eu v d Moer Dirk Iaiid D de Vries Dordrecht H J Giltay Gondel J ü Boekeuoogen firma Wed J P P V d Heiden op de Blaiiuwstr Hage i Visser en Zoon Spuistraat Harderwijk A Greidanus Leijdea i T Terburgh Haarleramerstr Rotterdam v Santen Kolf korte Hoofdsteeg Schiedam v d Hoeven en Numan Schoonhoven A Woiif Tiel A J Faassen Utrecht F Altena op den Steenweg over de Donkerstraat n 372 Vlaardingen J M Lrigerwerff LET WEL De SLIJM en MAAGPILLEN bereid volgens het eChte recept zijn door mij te Gouda alleen trii uitfiuiteud verkrijgbaar gesteld bij den Heer J Ü BOEkENOOüLN apotheker opvolger van de W J A P P VAN DEK HEIJDEN op de Blaaun straat Om elk doosje der echte eu sints onheugelijke jarer gebruikte Slijm enISaagpillen ie een biljet voorzien metde haudteekeniug van J J SCHEEUDER apotheker welke handteekening zich ookbevindt op het zegellak ivaarmede het doosjeverzegeld is Men gelieve daar wel attent opte zijn en zich te wachten voor het gebruik van een namaaksel dat men trachtin omloop te brengen 6 Versch FACHNER SELTSERen SCHWALBACH STAALWA TEB vulling lb J7 heele eu halve kruiken alsook dubbel gezuiverde Petroleum te bekomen bij HESS C alhier en G J de MOOU te Bodegraven Raderstoomboot d MJssel Van Gouda Maandaff en liingsdag smorgens 6 uren de overige werkdagen s morgens 7 nren Zondags s morgens ö o uur Van Rotterdam op gelijke dagen s namiddags 2 uren Zondags s avonds 5 uren Dagelijks Setourkaarten Prijs van het gedestilleerd bij G F van de VELDE te GOUDA met int cgrip van accijns bij eene hoeveelheid 7an minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 462 io per kan 84 cents idem a 47Vio o per kan 66 ets Jenever soort Moutwijn a 462 j 0 per kan 62 cents inl BKANDSWIJN a 462 o per kan 67 cents Meerdere of mindere sterkte uatir evenredigheid Gouda 11 Mei 1867 Bij onderhaudsche akte dd 6 Mei 1867 te Londen geteekend is tusschea de ondergeteekenden THEODORE HEGEWALD en FEEDERIEK OSTEEROTH beiden Fabriekanten en Kooplieden wonende te Londen woonplaats kiezende aan hunne Fabriek aan de Gouwe te Gouda aangegaan eene VennootSChap onder de firma van Th HEGEWALD k C tot het vern erken van en drijven van handel in LOMPEN voor onbepaalden tijd en met regt van opzegging ten allen tijde na schriftelijke kennisgeving drie maanden te voren zullende beide Vennooten de teekening der firma hebben voor zak n de Vennootschap betrefiénde doch tot koopen of vervreemden van onroerend goed ter leen geven of opnemen van gelden verleenen van hypotheek of borgtogt de gewone handteekening van beide Vennooten vereischt worden Th HEGEWALD F OSTEPROTH Goudsclie Broodfabriek De prijzen van het brood onzer inrigting zijn van af heden FIJN KRENTENBEOOD 42 Cts p N teGEWOON dito 28 GEBUILD BEOODlkw 25 dito 3 22 u dito 3 21 ONGEBUILD dito 17 ROGGE dito 13 Klein Brood KADETJES WEENERen KEENTENBROODJESj 2 C = per stuk Gouda 11 Mei 1S67 PERK C Prijzen der Effecten pCt Ned w sch 21 3 dito 3 dito 4 Handelm op resc België Roths SVjSpanje obl 2 Portugal obl 3 Busl obl H pdO 1828 29 5 d 6 serie 5 d Lond 1862 5 d Amst l864 5d Amst l860 4V3Aand s oorw ƒ Oost ile tail SpCtdito dito 3 id renteAmst 5 d nat 1854 5 do inzilv 1864 5 Italië Amst 5 Turk buitenl 5 Griekenland 5 Ver Staten 1874 5 d 18BI 6 d 1882 6 Mexico 1851 S AMSTERDAM Vrijdag 10 Mei I aii jste Hoogste Gebleveu koers koers koera 54 5tV 54V fi3V 64 84 4V4 84 1491 2 143 142V8 303 SOVs 39Vj 39 Vu a2V ü2 9 i 4V8 75 83 8 S6V 868 81Vi 181V4 1S J 44 i6 45V8 45 üüVlfi S2 4 64 64 50Vs 5IV4 50 V 56Vt6 561 3 561 8 W U 28 28 aVs 73 Vl6 74V6 77 4 76 8 77Vi6 77 14 Vl6 15Via Boekdrakkerü van A BSINKMAN Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags Ia de Stad geschiedt de iiitga e des avoads te voreu De prijs per drie maanden is 2 franco p post 2 25 Advertentien van 1 6 regels tot des nudd igs ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn SCHUTTER IJ BEKENDMAKING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda gezien de wet op de SCHUTTERIJEN van den Uden April 1827 Staatsblad n 17 alsmede de reglementaire bepalingen voorkomende in het Staatsblad van den 21sten Maart 1828 n 6 In aanmerking nemende dat het tijdstip genaderd is waarop behoort te worden overgegaan tot het inschrijven voor de achutterlijke dienst hebben goedgevonden aan de ingezetenen kennis te geven dat een ieder in de termen der wet vallende verpligt is zich voor de dienstdoende schutterij te doen inschrijven ü it tot de inschrijving zitting zal worden gehouden ia het Raadhuis de er gemeente op Woensdag den 22sten Mei aanstaande vau des voormiddags 10 tot des namiddags 1 uur Dat de bovengemelde wet ten aanzien der voorschrevene verpligting de navolgende bepalingen en voorschriften behelst Art 1 Ieder ingezeten van het rijk die op den Isten Januarij van elk jaar zijn 25ste jaar zal zijn ingetreden en zijn 34ste niet voleindigd zal hebben zal ingevolge de bepalingen dezer wet daartoe opgeroepen zijnde verpligt wezen de schutteriijke dienst nit te oefenen Als ingezetenen worden met betrekking tot de toepassing dezer wet beschouwd o Alle Nederlanders Mnnen het rijk hun gewoon verblijf houdende b Alle vreemdelingen binnen het rijk woonachtig welke hun voornemen om zich daar te vestigen zullen hebben aan den dag gelegd hetzij door eene uitdrukkelijke verklaring hetzij door het werkelijk overbrengen van den zetel van hun vermogen en de hoofdmiddelen van hun bestaan De tijdelijke uitoefening vaneen bedrijf of handwerk in eenige oudergeschikle betrekking gelijk die van leerling knecht enz kan op zichzelve niet beschouwd worden als een bewijs van het voornemen om zich in dit rijk te vestigen Art 6 Elk jaar voor den 1 Junij zullen de ingezetenen welke op den Isten Januarij van het jaar hun 25ste jaar van ouderdom zullen zijn ingetreden zonder onderscheid of zij vermeenen mogten al of niet tot de vrijgestelden of uitgeslotenen te behooren verpligt zijn zich bij het bestuur der gemeente in welke zij wonen voor de schutterij te doen inschrijven Art 7 Zij die in meer dan eene gemeente hun gewoon verblijf houden of den zetel van hun vermogen hebbeu gevestigd zulten tot de inschrijving verpligt zijn binnen die gemeente alwaar eene dienstdoende schutterij aanwezig is Bijaldien in die verschillende gemeenten alleen dienstdoende of alleen rustende schutterijen bestaan zullen zij zich doen inschrijven in de gemeente alwaar zij voor de personele belasting zijn aangeslagen en de ambtenaren in die gemeente alwaar zij ambtshalve verpligt zijn hun verblijf te houden Art 8 Die van hunnen ouderdom geen voldoend bewijs geven zullen door het plaatselijk bestuur worden ingeschreven naar deszelfs oordeel onverminderd de bevoegdhe d vin den ingeschrevene om van zijnen juisten ouderdom nadertedoen blijkej Wordende dientengevolge alle ingezetenen elke in de termen van gemelde artikelen vallen dat zijn zij welke den eersten Januarij 11 hun 25ste jaar zijn ingetreden of geboren werden in den jare 1842 mitsgaders de zoodanigen tusschen de 24 en 35 jaren ond welke sedert de laatst gedane oproeping in dato 16 Mei 1866 zich alhier met der woon hebben gevestigd opgeroepen om zich op den hierboven gemelden dag op de uren en op de plaats ter inschrijving bepaald aan te melden zullende zij welke hieromtrent onverhoopt mogten nalatig zijn niet te min van wege h t gemeente bestuur ambtshalve worden ingeschreven en boveadien door den schuttersraad worden verwezen tot eene ge dboete terwijl dezulken De prijs der Advertentien an lcu tot zes regels met inbegrip van het zcgei t öU Cent oor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte zonder loting bij de schutterij zullen worden ingelijfd indien het zal blijken dat er tijdens de verzuimde inschrijving geene redenen lot uilsluiting of vrijstelling ten hunnen aanzien bestonden Wordende eindelijk degenen welke aan de inschrijving moeten voldoen verwittigd dat zij bij gemelde inschrijving moeten overleggen hun bewijs van geboorte zullende zij voor zoo verre zij alhier geboren zijn zich te dien eiude mccien vervoegen op de secretarie de er gemeente op Zaturdag den ISden Mei aanstaande van des voormiddags tien tot des namiddags één ure En zullen zij levens verpligt zijn bij de inschrijving op te geven hun naam en voornaam de straat de wijk en het nummer van het huis hnn beroep benevens dat hunner oudere alsmede sedert wanneer zij ingezetenen le er gemeente geweest zijn GoCD S den 10 Mei 1S67 Burgemeester en Wethocdeks voornoemd De Secretarie De Burfftaieester DROOGLEEVER FORTUIJN v BERGEN IJZEXDOORN KENNISGEVING BURGEMEESTER en WETHOCDEKS van Goida brengen ter kennis van de ingezetenen dat het primitief kohier der plaatselijke dirC te belasting in deze gemeente voor het dienstjaar 1867 door Heeren Gedeputeerde Staten van Zuid Holland goedgekeurd en ter invordering aan den heer Ontvanger dezer gemeente is toegezonden Gouda den lO Mei 1367 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaria De Biiriir ireëter DROOGLEEVER FORTUIJN v BERGEN IJZLNDOORN BEKENDMAKING De BURGEMEESTER der gemeente Gouda brengt ter kennis dat Zijne Excellentie de Minister van Bmnenlandsche Zaken den heer Commissaris des Konings in deze Provincie heeft gemagtigd a Om toe te staan vervoer van vee van de eene weide naar de andere mits deugdelijk blijke dat dezelfde veehouder de beide weiden in gebruik heeft i Om voortaan dagelijks te beschikken op verzoeken tot het brengen van vee naar de weide op den voet der beschikking van Zijne Excellentie van den 24 April 11 n 330 9eafd onder uitdrukkelijke voorwaarde dat het vee niet over de lijn worde gevoerd en c Om toe te staan vervoer van kalveren in de weide geboren naar den stal van den eigenaar mits die stal onbesmet of gedesinfecteerd zij de betrokken Burgemeester zich overtuige van de waarheid en het vervoer gedekt zij door een permissiebiljet van den Burgemeester De aanvragen van de sub a en i bedoelde vergunning moeten bij den Burgemeester worden ingediend daar de door belanghebbenden regtstreeks aan den Commissaris des Konings ingediende verzoeken buiten beschikking blijven evenzeer als verzoeken van wijdere strekking dan hierboven is aangegeven Godda den 13 Mei 1867 De Burgemeester voornoemd Van BERGEN IJZENDOORN öuttenlttttlr Londen ll Mei Het verdrag betreffende Luxemburg is heden geteekend en zal uiterlijk binnen vier weken worden geratificeerd Pmisen ontruimt de vesting zoodra het ijn