Goudsche Courant, donderdag 30 mei 1867

1867 530 Donderdag 10 MeL ADVERTENTIEN GOUDSCHE COURAHT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendetoeg B Q 60 Heden overleed onze waardeVader en Behuwdvader de Heer D DE L XGE S in den onderdom vaa 76 jareu l i i ler naam W D DE LANGE J Eeiiiiji kennisgermg Goun 22 Mei 1S67 Heden werd ons onderhart getroffen door het spoedig overlijden van ons oudste zoontje JOHANNES HENBRIKUS oud 4 jaar Y W BKAKEL J BRAKEL McLLEB GoVDA 24 Mei 1S67 Voor de vele en hartelijke bewijzen van deelneming en belangstellingbij de bevalling mijner geliefde echtgenooteondervonden betuig ik bij deze ook namens haar aan allen mijnen innigsten dank A B G QL ANT GouDV 25 Mei 1867 TE KOOP voor matigen prijs EENE PIANINO 7 Octaafs driesnarió half oblique mechaniek in koper bij GABKIJ Orgelmaker Turfmarkt alhier Een Kindermeid goed kuunende naaijen kan terstond geplaatst worden Te bevragen bij den Boekhandelaar G B van GOOR alhkr De Haagsche Bij deze neem ik de vrijheid mijne geeerde begunstigers te bengten dat bij mij de Potjes Liebig Vleesch Ex tract te verkrijgen zijn voor ƒ 2 50 en ƒ l tU aUmede versche PatéS de foieS gras in blikken busaen voor het zomersaisoen versche Kreeften Zalm en Sardines a Thuile zuivere genua TafelOlie Vinaigre d Orleans en Vinaigre aromatique geurige waterhoudende Theeën van af een tot vier gulden alle soorten van EngelSCÜe en Beijersche Bieren als India Pale Ale Scotch Ale en London Porter Citroen Frambozen en Limonade Gazeuse soda water Kunstmineraal water enz enz P J MELKEKT Haven GocDi Raderstoomboot d Usscl Van GrOUda Maandag en Dingsdag smorgens 6 nren de overige werkdagen s morgens 7 uren Zondags s morgens 61 uur Van Rotterdam op gelijke dagen s namiddags 2 uren Zondags s avonds 5 nren Dagelijks Retotirl aarfen Openbare Vrijwillige VERKOOPING te B Lm S WIJK in het Logement de Zwün ten overstaan vin den te Zuid Waddinxveen residerenden Notaris MOLENAAR De VeiUng op WOENSDAG den Side Toewijzing op woensdag den 12 JCJNIJ 1867 beiden des voormiddags ten 10 ure van N l Een hecht en slerk HUIS get 45 bevattende zeer logeable VERTREKKEN KEUKEN KELDER ZOLDER alles met verschillende Gemakken ERVE TUIN en SCHUUR te zamen iugerigt tot fatsoenlijke BurgerWOning staande midden in het uorp en binnen de gemeente BleiswJjk N 2 Een soUed HUIS ingerigt tot 3 Arbeiderswoningen get n 111 met SCHUUR ERVE en TUIN staande aan het dorp te Blmicijk N 3 Eene partij uitmuntend goed WEI of HOOILAND gelegen achter het dorp eu binnen Bhisicijk in de onmiddellijke nabijheid van Perceel n 1 en groot circa 3 bunders N 4 Een Perceel DITO LAND gelegen in den Keleiibcheu Polder binnen de gemeente Capjttlle op d lJs iel groot 1 bunder 43 roeden SsO ellen Alles bij geafficheerde billetten in het brtede omschreven terwijl nadere luformatien te bekomen zijn ten kantore van den voornoemden Notaris MOLEN AAS te Zuid yaddinxveen Goudsche Broodfabriek Onze broodprijzen zijn voor de volgende week FIJN KRENTENBROOD 42 Cts p N BGEWOON dito 28 GEBUILD BROOD 1 kw 25 Il dito 2 I 22 f I tl dito 3 ƒ 21 f 1 Il II ONGEBUILD dito 17 ROGGE dito 12 Klein Brood Weener Broodjes 2V2 C p st Kadetjes en Krentenbroodjes 2 C per stuk Gouda 25 Mei 1867 PERK C Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te GOUDA met inbegrip van accijns bij eene hoeveelheid au minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 46Vio o q per kan 64 cents idem a 47 io o per kan 66 cts Jenever 2 = soort Moutwijn a 46Vio o P 62 cents inL BRANDEWIJN a 46Vio per kan 67 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid GoroA 25 Mei 1867 AbshaubMn s of antl rhumatische Watten Vruchteloos heeft men langen tijd naar een middel gezocht dat proef houdend en krachtdadig werkend was tegen het Rhumatiek of tegen pijnen welke men onder Rbumatiek kan rangschikken Eindelijk toch s in de ABSHAUBBIN S of ANTJRHÜMATISCHE WATTEN het middel gevonden ten zeker en onfeilbaar middel voor alle Kjders welke aan deze plaag lijdende of r ligt aan onderhevig zijn Groot iijn daarom de vorderingen die zij maken en Az heilzame uitwerkingen die zij alom verspreiden daar ieder die van deze Watten bij het ontslaan van pijn hoe ook genaamd hetzij in vel vleesch of gebeente d or koude of vochten veroorzaakt gebruik maakt ontwijfelbaar van zijn pijn wordt verlost Geheel door rhnmatiek verstijfde lijders zijn door het aanwenden dezer Watten van hunne pijnen en stijfheid btvrijd geworden De proef te nemeu v lt onder ieders bereik daar de prijs van leze heilzame Watten slechts 30 cents per pakje is Men lette er vooral op dat men de echte bekome gewikkeld in ligt blaauw papier waarop de gebruiksaanwijzing is vermeld benevens de namen der 260 dépothouders en onderleekend door den bereider en hoofd députhouder A BREETVELT Az te Delft die deze Watten o a verkrijgbaar heeft gesteld bij T A G v o DETH Gmda Wed BOSMAN A PRINS Zevenhuheu G WILHELMUS Woerden T W DEN UIL Schoonhmen Geb KAULING Iplien J GOUDkADE Boikoop J H KELLER Rotterdam W este wagenstr A REIJNOORUÏ Oostpoort OTTO HOOGENDlJK Capelle ajd IJssel Prijzen der Effecten AMSTERDAM Vrijdag 24 Mei 1 I aapite Hoogste 1 Gebleven pCt 1 koers koers koers Ned w sch 2V2 541 4 541 j 54Vl6 dito 3 641 2 64Vs dito 4 j 85 851 8 Handelm op resc 142 1427 8 142 België Roths 2 s Spanje obl 2Vo 33V8 33 33 Portugal obl 3 41 4IV16 Rusl obl H 5 931 4 d 1828 29 5 1 d 6 serie 5 73V 741 8 74 d Lond 1862 5 84 Vl6 dO Amst 1864 5 Sfi V 6 8S V d Amst l860 4V2 82V 82V Aand spoorw ƒ 181 182 4BV 46Vir 46V dito dito 2l j ÜSV 6 23V do renteAmst 5 657s 661 8 d nat 1854 6 si Vi 52 fi 51 ic d inzilv 1864 5 57Vs 67V fi Italië Amst 5 48 Turk buitenl 5 297 30 29 Vl i Griekenland 5 Ver Staten 1874 5 74V 74 V 6 74V d 1881 6 dO 1882 6 76 4 1 767 767 Mexico 1851 3 1 15 i6 1 15 Va Boekdrukkerij van A BRINKMAN il Dece Coaraat Tertchijot des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de aitgave des avoads te voren I e pry i per drie maanden is 2 franco p post ƒ 2 25 Adiwrtentieu van 1 6 regeU tot des middagi tea 12 ore grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn KENNISGEVING De BURGEMEESTER der gemeente Gouda gezien de circulaire van den Heer Commissaris dee Konings in deze Provincie opgenomen in bet Provinciaal Biad n 98 van dit jaar eu luidende als volgt Behalve de Toorzorg O aatregeleD ten aanzien van het ver voer van wol enz medegedeeld bij mijne circulaire Provin ciaal Blad n 41 van 1866 acht ik bet ook met het oog op de nog herhaaldelijk voorkoiDende ziekte gevallen in £ n geUnd en Duitschland noodzakelijk dat bij de aanvragen om nvergunniog tot dat verroer worde overgelegd eene verklaring van het hoofd van het bestuur der plaats van afzending dat de te verroeren voorwerpen niet in aanraking zijn geweest met ziek rundvee Doet hiervan mededeeïing aan de belanghebbenden met opmerking tevens op verlangen van den Heer Commissaris des Konings roormeld dat hunne aanvragen tot bedoeld vervoer voor zoover de gezegde verklaring daarbg niet is overgelegd buiten beschikking worden gehouden Goi DA den 28 Mei 1867 De Burgemeester roomoemd Van BERGEN IJZENDOOEN 6uttenlan IiOndon 27 Mei in het lagerhuis heefi de beer Disraeli in antwoord op de vraa des heeren O Donoghne medegedeeld dat ingevolge de manifestatien die in Engeland en Ierland hadden plaats gehad de regering aan de koningin had aanbevolen den ter dood veroordeelden fenian Burke gratie te verleenen 28 Mei Tydingen uit New Tork van gisteren meldendat Queretaro den 15 dezer is ingenomen en dat daarbij keizerMaximiliaan Mejia en Miramon zijn krijgsgevangen gemaakt De koningin heeft aan den fenian Burke kwijtscheldingvan de doodstraf verleend Het hsis der gemeenten heeft hetvoontel betreffende den censos voor de graaCschappen en burgten aangenomen bij zal bedragen voor de graafschappen £ 12 en in de burgten is de instelling van de compound housholders opgeheven Parijs 27 Mei De Etendard meldt dat keizer Napoleon aan prins Karel ziju leedwezen heeft te kennen gegeren over de vervolgingen waaraan de Israëlieten in Moldavië bloot staan Aan de effectenbeurs werd dezer dagen rry stellig verzekerd dat het franscbe gonvemement definitief besloten hadiets te doen tot schadeloosstelling dergeneu die op zijnezijdelingsche aansporing geld aan het mexicaansche keizerrijkhebben geleend Naar hetgeen door sommigen werd verzekerdzou bet bun een aanbod willen doen tot conversie hunnermexicaansche obligation in fransche staatsschuldbrieven onderbeding dat zij daarbij eene zekere som ter jate der franscheschatkist zouden bijpassen Berljjll 26 Mei Naar men verzekert heeft Pruisen openingen gedaan te Kopenhagen roor de uitvoering van het artikel van het Frager tractaat betrekkelijk de raadpleging der berolkicg van noordelijk Sleesw k De Kólnische Zeitung heeft het eerst medegedeeld bettractaat tot regeling der luxemburgsche kwestie den 11 Meijl te Londen gesloten Het bepaalt in hoofdzaak 1 dat deregten van het huis van Nassaa op de successie van hetgroot hertogdom ran kracht blijren 2 dat het groot hertogdom gelijk het is afgebakend door de acte welke bg hettractaat van 19 april 1389 gevoegd v voortaan een voortdurend onzijdigeu staat zal vormen onder den collectivenwaarborg van Ooatenrük Fmnkryk Engeland Froisen en Rusland S dat de stad Luxemburg opboudeii zal eene versterkteplaat te zigu zijnde evawel den groothertog het regt voor De prijs der Adïerteatien van een tot zes regelt met inbegrip van het zegel ii 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Bni + eagewone letters worden berekend naar pi atarnimte brtouden om aldaar zooveel troepen in garnizoen te leggen all noodi zal blijken om er de openbare orde te handhaven 4 dat als gevolg van voorgaande bepaling de Pruisen onm ddellijL na de ratificatie van het tractaat Luxemburg zullen hebben te verlaten en te ontruimen in welk tijdperk van overgang slechts zooveel troepeLi in Luxemburg mogen blijven ak noodig is om het oorlogsmaterieel te bewaken eu voor de zoo spoedig mogelijke verzending naar Pruisen te zorgen 5 i dat de groothertog zich verbonden heeft onmiddellijk na het aftrekken van het pruisische garnizoen te zorgen voor de slechting der vesting ouder belofte van ze nimmer meer op te bouwen noch in hare plaats eenig militair établissement te vestigen en 60 dat de ontbinding van den duitschen boud ook de banden heeft losgemaakt waarmede Limburg in gemeenschap met Luxemburg aan dien bond was gehecht biijreode Limburg alzoo een integrerrad deel van het koningr k der Nederlanden uitmaken 27 Mei De Bank nnd Handels Zeitung meldt tenopzigte van den brand in Brody dat men Vrijdag jl derlammen meester was die den vorigen avond waren uitgebroken 200 buizen werden vernield en 10 personen kwamendaarbij om DrOSden 27 Mei De laatste pruisische bezettiogstroepen alhier hebben met uitzondering van den generaal voa Bonin beden morgen deze stad verlaten Weenen Z7 Mei De Abendpost meldt dal de keizerlijke consuls te Jassy en Bucharest bevel hebbim gekregen om in orereensteramiog met de vertegenwoordigen vaa Fraaki k met bet oog op de vervolgingen waaraan de Israëlieten aldaar bloot staan ter gunste van de onderdrukten te interveniëren Florence 27 Mei De Opinione ontvangt uit Turin het berigt dat de conventie tot liquidatie der geestelijke goederea heden gesloten is met het Comptoir d Escompte te Parijs de heeren Fould Fils Oppenheim Errera en Erianger Deze maatschappij zal 430 millioen in obligstien uitgeven afla ibaar in 25 jaren die betaald zullen worden uit de opbrengst der geestelijke goederen terwgl de som voortspruitende uit deo 1 J Li L ï schoten öinnënUnöü GOUDA 29 MeL Gisteren heeft alhier de publieke aanbesteding pla its gehad van een ijzeren draaibrng kleine brug en leuningtn op de walmnren De acht inschryvers zijn Burgerhont Krook te Rotterdam ƒ 3666 de ijzergieterij Prins van Oranje te s Hage ƒ 4254 Nolet Driessen te Schiedam ƒ 4050 H Figee te Haarlem ƒ 4125 J van de Wall Bake te Utrecht ƒ 5219 Cosijn C te Gouda ƒ 3850 D A Sebretlen te Leyden 3700 J J Verdries te Gouda 4500 Naar het ijstructie bataillon te Kampen is overgeplaatstkapitein B J baron Mulert tot de Leemkule van het 4 regiment infanterie alhier in garnizoen De tweede kamer heeft zaturdag de behandeling derschntterijwet voortgezet en is gevorderd tot en met artikel116iM Het amendement de Roo en Stieltjes om schadeloosstelling te geven aan hen wier woonplaats meer dan een unrvan de oefeningsplaats verwijderd is in evenredigheid vandien verderen afstand is verworpen met 33 tegen 21 stemmen zoomede een nieuw artikel der regering om eenige schoonniet zoo ruime schadeloosstelling te geven Het resultaat der zitting van de tweede kamer van maandag waarin de discussie over de artikelen der scbutterijwet isToortgezet komt hierop neder 1 Aangenomen met 81 tegen 24 stemmen eau door de regering bestreden amendement van den heer Fokker op are 117 om de kosten van aanleg der schietbaaen te doen dpffea door s rqks kas en het onderhoud door de gemeenten