Goudsche Courant, donderdag 30 mei 1867

540 1S67 Zondag 2 Junij h van der Heij tijdelijk te belasten met de waarneming van directear der zwemschool waarcver de stemmen hebben gestaakt en wordt hetzelve alsnu verworpen met 8 tegen 7 stemmen D voorzitter stelt voor om in de volgende vergade iog over te gaan tot de benoeming van een directeur De heer Kist in de vorige vergadering afwezig heeft tegen gestead om too mogelijk tot een concours te komea Na vele discnssien over de bezwaren en de kosten van een coneoars vordt algemeen besloten de benoeming tegen üf volgende vergadering aan de orde te stellen nadat het houden van een conconrs met 8 tegen 7 stemmen was afgestemd Hierna emdigt de vei adering MarktberigtdQ Gouda 29 Mei Bij grooten aauvoer zoowel van schapen en lammeren als van varkeus en biggen was de handel iets levendiger Kaas Aangevoerd 20 partijen ƒ 25 a 28 Boter ƒ 1 10 a 1 26 Burgerlijko Stand GOUDA Geboren 24 Mei Ida Lo isa ouders P W Onstenk en J I Henrici 25 Elizabeth ouders W Zeveiboom ea E Vingerling Arie anders C Bruut en H van der Kwast Johanna ooden J Zwanenburg en A Ham 27 Leeodert ouders L Begeer en G de Jong Anna Maria Anthonia ouders J J Liesker en B van der Waart 2S Johannes ouders C C Rabonw en M Smient OvERLEDtN 24 Mti M G K van Kneke 69 j 3 H Brakel 4 j 25 J Abbema 5 w 27 P A Marree 11 w J E Ottoiander 74 j A Wildschut 15 w 28 H van den Heuvel 67 j GOUDSCHECOURAJÜT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendttceg D n 60 ADVERTENTIEN Openbare Vrijwillige VERKOOPING op WOENSDAG den 5 JUNIJ 1867 des avonds ten 6 ure in de Nieuwe HEBBEsn bewoond door BAREND BOEE onder NoordffoMinxveen nabij Boskoop van Vijf HUIZEN met ERVEN alsmede een perceel GSOND onder NoordfTaddinxvem Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den Notaris A N MOLENAAE te Zuid Waddinxveen Is nsn Oc orde vtii uor tel lot oproeping van sollicitanten voor de fttrelcking van staiUmuzibk meester B eu W meenen na gedaan onderzoek te moeten voorstellen de zaak geheel biiiteu de sckuttenj te moeten late o daar de kapelmeester zïch bij luiatck goed van al zijne verpligtingen kwyt De beer Peetere vraagt of de kapelmeester is aangesteld door den raad of door de schutterij en meeot dat het tractement om verschillende redei en wel f OfW mag zijn De heer Keutmger ai ders oiet gezind voor het opvoeren der uitgaven meent dat ƒ 400 te wcin g is vi or een bekwaam man en dat men het in De heer Druoi ie er verecnigt zich met het gevoelen van B en W en il oproepen t n ƒ 401 aarTOor men vroeger altijd slaagde mogt dit het geval met zyn dao kon mvo later de voorwaarden wijzigen De hh Rtutinger en Feticrs lichten ho ne raeening nader toe De hi er van Gennep ere nigt wh raet het laatste gevoelen en wil den muziekmeester c inden aan de ichutterij De hctr Kist is au oordeel dat bet hoogst onbillijk rxiu Eijn den ka H lmeester te ontslaan en is voor het voorstel van B e de heer laii Straaten adviseert in gelijken zin De heer Buchner meent dat de Zdak verkeerd wordt ingezien daar er geen sprake Kan ïijo van ontslag daar de kapelmeester niet is aangesteld door dtu raad hij ïs voor ƒ 400 zoo echter Xadat nog verschillende leden voor en iegen het voorstel gesproken hadden is het in stemming gebiagi en aangenomen met 11 tegen 4 stemmen die dci lih Keutiug r van Gennep Peeters ea Kemy Een voorst 1 tot goedkeuring V4u de rekening en verantwoording over het dienstjaar i 6 van regenten van bet vrees en EElemoezeniershuis van de beide gasthuuen en van het bestedelinghuis voor kinderen Deze reketiigen wor en zonder discussie met aigemeene stemmen goedgekeurd Thans wordt weder in stemming gebragt het voorstel van B en W om Bevallen van eeue Dochter B LIESKEK VAN ber Waaet GuLDA 27 Mei 1867 Bevallen van een Zoon J W EOLL Kratzenstein GovDA 27 Mei 1867 Tegen hoesten heeschheid schorheid in de keel verslijming enz is geen beter middel aan te wenden dan de Stollwerck sche Borst Bonbons Men kan dezelven echt in pakjes a 30 cent bekomen te Gouda bij den Apotheker J G BOEKEXOOGEN op de Blaauwstraat te Schoonhomi bij A AVOLFF OPEISBARE VERKOOPIiXG te GOFDA Op Maandag den 3 J u n ij 1S67 des Voormiddags ten elf ure in het Logement de Paauw aan de Markt aldaar van Een HL IS en ERF staande en liggende in de Doelesteeg te Gouda wijk L n 134 Een HUIS en ERF in het Stadsplantsren bij de Doelesteeg te Gouda wijk L n 131 Een HUIS en ERF aan den Raam of Koningstraat te Gouda wijk O n 74 Een HUIS en ERF aan het Verlorenkost te Gouda wijk O n 498 En negen HUIZEN en ERVEN slaande en liggende in een poort in de Vogelenzang te Gouda wijk il n 23 tot 33 welke eerst afzonderlijk en daarna zamerigevoegd zullen worden geveild en afgeslagen Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FOEXÜIJN DEOOGLEEVER aan de Westhaven te Gouda Dr J B ROLL te Amstesdau Deze Droppels zijn een onfeilbaar geneesmiddel tegen alle Bheumatische Ziekten Jicht en Podagra en brengen zelfs in de hardnekkigste en meest verouderde gevallen nog hulp en verligting aan ledere iacon is met etiquette en gebruiksaanwijzing voorzien Dépót voor Coitda bij den Apotheker STEENMEIJER Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te GOUDA met inbegrip van accijns bij eene hoeveelheid an minstens tien kan contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 46 o per kan 64 cents idem a 477jo per kan 66 ets Jenever 2 soort Moutwijn a 46 ia per kan 62 cents inl BRANDEWIJN a 46 io o j per kan 87 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid Gouda 29 Mei 1867 Prijzen der Effecten pCt Ned w sch 21 s dito 3 dito 4 Handelm op resc België Rcths 2 3 Spanje obl 21 Portugal o ül 3 Eusl obl H S d 1828 29 5 do 6 serie 5 do Lond 1862 5 do Amst 1864 5 Aand spoorw f d 1882 6 Mexico 1851 3 AMSTERDAM Dingsdag 28 Mei Laagste Hoogste Gebleven koers koers koen 54Vifi 54Vi6 54 84lVu 851 8 851 8 142 1 3 142 34 341 34V 1V 93 g 93V8 73V8 735 4 84V 84V4 se Vis 87V8 i U 83 Ï8IV4 182 46 461 46Va 231 4 23Vit ööViS 51 Vs 52 517 57 57V4 4S i9 s 297 8 U VïB 11 Vl 74 4 74V 8 77 i TIV ÏT u 771 4 77V 1B A 151 4 IB V Boek r kkerij van A BEUJKMAK Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden is 2 franco p post 2 25 Advcrteitiea van i 6 regels tot des middags ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn Overzigt GOUDA l Jnoij De Hongaren zien hunne wenschen bevredigd en men bereidt zich tot de plegtige koniugskrooning de overige oostenrijksche landen zullen door de invoering van constitutionele regten tevreden gesteld worden en indien de monarchie zich onder het nieuw bestuur rustig ontwikkelen mogt zou men weldra juichen over het nut der tegenspoeden Maar nog altijd durft men zich naauwelijks overgeven aan de verwachting van een duurzamen vrede De conferentie is zoo gunstig ten einde gespoed omdat men zich bij een enkel klein incident bepaalde Zoo kan ook het versch l tusschen Denemarken en Pruisen over de noordelijke deelen van Sleeswijk wel in der minne geschikt worden maar de afdoening der oosterscfae kwestie zal voorzeker de gemoederen in beweging brengen en het is niet te doorzien hoe groole verwikkelinijen ontstaan zullen vjor dat de buit van den zieken man gec eeld is Deze donl ere wolk kan nog lang boven Europa hangen maar onmogelijk afdrijven liet turksche rijk is vermolmd het levensbeginsel is geweken uit het wegstervend ligchaam het kau geen nieuwe phase van ontwikkeling intreden het moet voorbij gaan om plaats te maken voor de europesche instelliugen De eeuwenheugende heerschappij der Turken spoedt len einde Het mexicaansrhe keizerrijk die glorierijke stichting der vermetelste dwaasheid heeft kort geduurd De arme oostenrijksche aartshertog die zich door den valschen luister eener keizerskroon liet verleiden om zish te laten opdringen aan een volk hem geheel vreemd zsl hartelijk blijde zijn als het hem vergnnd wordt Europa terug te zieu Amerika vraagt gratie voor hem maar heeft hij naar de gewone begrippen niet driewerf den dood verüiend de vreemde gelukzoeker die zich door overmoedige indringers de kroon laat opzetten om te heerschen over een onafhankelijk volk de geweldenaar die de Mexicanen die hunnen vaderlandschen grond verdedigden als rebellen deed ombrengen Wie waagt het den vaderlandschen zin en de volharding der Alexicanen te smaden als zij den opgedrongen geweldenaar de welverdiende straf doen ondergaan Als het den keizer van China geluste en gelukte b v Portugal in te nemen en hij stelde een japanschen prins als koning hoe meent ge dat de vaderlandslieveude Portugezen zouden doen als het hun uu weder gelukte den indringer en zijne helpers te vangen Maar wij willen hopen dat zelfs een Juarez de stem der menschelijkheid zal eerbiedigen en zich minder bloeddorstig betoonen dan zijne tegenstanders die hem zeker niet gespaard zouden hebben Het scheen als of men in Engeland bet bloed der fenians niet langer zou sparen Toch heeft de publieke opinie den wrok bedwongen De doodstraf is zedelijk veroordeeld de tijd der geheele afschaffing nadert Het ware een treurige terugtred indien zij na nog voor een staatkundig misdrijf kon toegepast worden Langzaam ontwikkelt zich de dierlijke mensch tot een redelijk schepsel Doodstraf en duel moeten vergeten zijn voor dat bet geloof in de onschendbaarheid des menschenlevens ook het vonnis velt van de volstrekte onregtmatigheid van den oorlog De woorden des vredes zu en nog eeuwen vergeefs gepredikt worden tiii de eenvoudigste waarheid de dierlijkheid zal verbannen uit het hart Italië zal door de kerk gered worden van een bankroet Die goede geestelgkeu zwoegen eeuwen lang uin bezittingen bijeen te brengen die eindelijk de buit worden van revolutionaire hervormers Goud en zilver drukken te zwaar om het edelst te laten tieren het leven is een strijd armoede is de weg tot ware grootheid Zoo denken de italiaansche staatslieden en verwachten we vaart en vroomheid van het berooven der kerk In de Donau vorsteudommeu moeten het de Israëlieten misgelden het domme gemeen plondert de rijke kooplieden en de zich liberaal noemende grooten achten het beneden De prijs der Advertentien van één tot zes regels met inbegrip vaa het zegel is 8Q Ctnt voor elkeu regel daarboven 1 1 Cent Biiitengewoue letters worden berekend naar plaatsruimte zich voor aller regt te waken en moeten door het buitenland aan hunne eerste verpligtingen worden herinnerd Keiiers koDÏL TPn en prinsen zullen zich dit jaar ontmoeten op het groote ï est der nijverheid mogt het aanschouwen dier wonderen hei allen wekken tot het besef huuner roeping om in vrede het welzijn der volken te bevorderen Verslag van den toestand der gemeente Gouda in j 866 De bevolking der gemeente op 31 december 1S66 bedroeg 7451 mannen en 8076 vrouwen te zamen 15 527 of i meer Jan een jaar vroeger Het getal maunen was raet 9 verminderd dat der vrouwei met 22 vermeerderd Hieronder zijn begrepen 254 militairen Het getal vrouwen is dus ruim 6ilO meer dau dat der mannen Geboren werden 366 z en 368 d gestorven zijn 372 mannen en 330 vrouwen Het getal geborenen was 32 meer dat der overledenen J0 meer dan in het jaar 1865 Van de 702 overledenen stierven 245 beneden het jaar dus ruim j van het geheel terwijl IS den oud dom van 80 jaren bereikt hadden De oudste der overledenen w s 91 jaren Er werden 136 huwelijker voltrokker 24 minder dan het vorige jaar van deze 136 huwelijken w iren bij J4 bewijzen van onvermogen afgegeven Het getal kiezers voor leden der tweede kamer was 417 voor leden der provinciale staten 416 en voor leden vnn deu gemeecteraad 702 Het hoofdkiesdistrict Gouda voor de verkiezing van leden voor de tweede kamer telt 3325 kiezers waarv iu er bij da laatste verkiezing 2637 hun stem uitbragien Voor de keuze van leden der provinciale stalen telt dit district 1540 kie rs De gemeenteraad telt 15 leden bet coUegie van dagel jk ch bestuur 3 leden Er zijn twee vaste commissien eeu belast met het ontwerpen en herzien van plaatselijle verordeningen tegen wier overtreding straf is bedreigd en een belast met het toezigt en het beheer der plaatselijke eigendommen Gedurende het jaar 1866 werden door den raad twee strafverordeningen 8 belasting verordeningen 5 verordeningen van verschillenden aard en 2 instructien vastgesteld Onder de voornaamste in den gemeenteraad behandelde r i derwerpen behooreu de reorganisatie der latijnsche scLool de regeling der burger avondschool de wederinstelling der gezondheids commissie de schorsing der kermis het besluit om de drie steenen bruggen over de Gouwe door beweegbare te vervangen Het archief der stad dagteekent van 1S90 en bevindt zich ia goeden staat De laatst afgesloten rekening zijnde die over 1855 wijsteen batig slot aan van ƒ 28 050 97 de begrootiag over 1866 geeft een batig saldo van ƒ 1 29 De accijnsen op den wiju het gedistelleerd en de rogge zijn afgeschaft die op de tarwe van ƒ 3 op ƒ 2 en van de spelt van ƒ 1 60 op ƒ 1 10 gebragt De opcenten van de grondbelasting op gebouwde eigendommen zijn van 15 op 40 gebragt De rijksbelasting op het personeel is voor j = aan de gemeente afgestaan van welke belasting tevens 25 opcenten worden gehevsn De gabel op de Gouwe werd weder voor 5 jaren te ji De schulden der stad bedroegen ƒ 40 000 rentende 1 Gedurende 1866 werden drie gemeente eigen Iu j verkocht die te zamen ƒ 2805 opbragten De inkomsten voortkomende uit de verhurint f rtftf van gemeente eigendommen bedroegen ƒ 5277 De toestand der openbare gemeente geb a nó en deze vorderden slechts het gewone onu io De toestand van straten en pleinen was over het getnetmiet