Goudsche Courant, donderdag 6 juni 1867

1867 Donderdag 6 Junij 54f 2lï pertentien 0UDSCHEC0TJRA1ÏT Uitgave van A BRINKMAN lange Tiendetceg D n 60 GOUDSCHE WEERBAARHEIDS VEREENIGIHG B U R G E R P H G T Het BESTUUR heeft Je eer If 11 Begunstigers te berigten 1 dat de oefeningen ia den wapenhandel zijn aangevrngen 2 dat ten gevolge het groot aantal deeln mers de werkende leden in twee afdeelingeu zijn verdeeld 3 dat de leden van iedere afdeeling tweemalen per week gelegenheid hebben het onderrigt bij te wonen en wel des Hingsda s en Vrijdags de eerstbepinnenden en Woemdags en Zaturdags de meer geoefenden in het Lokaal voor Gymnastiek op de Spieringstraat of op het open terrein op de Groeneweg bij destallen der Hoofdofficieren des avonds van S j tot 10 uur en 4 dat zoodra de schiet oefeningen kunnen aanvangen deze zullen plaats hebben in vervanging van de oefeningen bepaald op Dingsdag en Zaturdag te b j uur Nameus het 15 est uur Gouda D W VVESTERBAAN Voorzitter 31 Mei 1867 H J STEENBERGEN Secretark Jr iinienlandsclie SdiroefstoomlDootReederij te DOKDRECHT DIENST russcHEN DORDRECHT GOUDA en AMSTERDAM en daar tusschen gelegen Plaatsen tot het vervoer van PASSAGIERS GOEDEREN en het Slepen van SCHEPEN met de Schroefstoombooten DORDRECHT xfi 2 Kapt P BISSCHOP DORDRECHT n 3 Kapt A VAN ANDEL DORDRECHT n 6 Kapt J GOVERDEN in directe aanduiting voor het VERVOER van GOEDEREN san de Moerdijk 1 met de Spoorweg Maatschappij GRAND CENTRAL BELGE van en naar België Frankrijk en Zn itserland 2 met den STAATS SPOORWEG van en naar Eindhoven Maastricht Eindhoven Luik Vivegiiis en Liers Ans beiden volgens te bekomen speciale tarieven Vertrek van bordncht Zondags Dingsdr gs en Donderdags s morgens ten 5 Ure u f Moerdijk Zondags Dingsdag en Vrijdags Il n Avisierdam Zondags Woensdags en Vrijdags n i 6 Agenten te Dordrecht ten kantore der Directie r Gouda J tan AALST Vest n 1 Amsterdam A HENKE Binnen Amstel bij de Amstelstraat In directe verbinding te Dordrecht met DE VRACHTGOEDEBEN STOOMVAAET MAAT3CHAPPIJ te Middelburg voor goederen van en naar Middelburg en te Amsterdam met den beurtschipper K ENGEL op Zaandam Zonder kosten van overlading D A N VRIESENDORP J J B J BOUVY J C DEKDÏG DURA Directeur A J VERBEEK v d SAHDE Co am ri en Den 2i dezer werd ons ouder hart diep getroffen door het overlijden van ons oudste zoontje en heden moeten wij hetzelfde leed nog eens ondervinden door het overlijden van ons tweede zoontje JOHAN CHIUSTIAAN in den ouderdom van ruim 2 jaren J W BRAKEL J BRAKEL Ml i ler GoCDA 30 Mei 1867 De familie de LANGE betuigt haren ü nk voer de bewijzen van deelneming bij het overlijden van haren vader ondervonden Mevrouw JULIUS Oodhaten verlangt tegen 1 Augustus a s eene Keukenmeid die tevens Huiswerk heeft te verrigteu GOUDSCHE BROODFABRIEL ij verzoeken onze haudelsvrienden en begunstigers kennis te nemen dat wij heden onze Prociiratie verleend hebben aan den heer JAN SIMON VIS PERK C Gouda 1 Junij 1867 iTde Haa che WINKEL zijn te bekomen alle soorten van LIMONADE als FRAMBOZEN CITROEN en GAZEUSE LIMONADE KUNST MINEKAALWATER SODA VVAÏER GEMBER BIER BEIJEESCHE BIEREN PALEALE SCOTCH ALE LONDON PORTER etc Alsmede alle soorten van eng SAUCEN JAP 30IJA GENUA TAFEL OLIE VINAIGRE D ORLEANS eu AROMATIQUE BESTE WIJN AZIJN en alle soorten van MOSTERD versche PATÉS DE FOIES GRAS BOUILLON van Prof LIEBIGa 2 50en 1 40 het potje P J MELKERT Haven Gouda HH Logementhouders genieten rabat Güudsche Broodfabriek Onze broodprijzen zijn voor de volgende week FIJN KRENTENBROOD 42 Cts p N SGEWOON dito 28 GEBUILD BROOD 1 kw 25 dito 2 22 1 dito 3 21 ONGEBUILD dito 17 ROGGE dito 12 Klein Brood Weener Broodjes a j C p st Kadetjes en Krentenbroodjea 2 C per stuk Gouda 1 Junij ibtil PE RK C Urbanus Pillen bereid volgens het aloude en echte Recept waarop men in het bijzonder attent maakt Zijn zeer nuttig in ongesteldheden der MAAG en werken heilzaam op de SPIJSVERTERING Zij zijn uitmuntend tegen de GAL SCHERPTE in het BLOED en UITSLAG der HUID zij zijn ZACHT LAXEREND en SLIJMAFDRIJVEND Verzegelde doezen van 37V2 eui en dubbele doozen zijn verkrijgbaar bij de heeren Aarlanderteen J F AUart Amsterdam J J A Vis Heilige weg bij het Singel n 321 Delft H W de Kruijff Delf shaven 3 Koch Derenter Berghuijs en v d Moer Diricsland D de Vries Gouda J G Boekenoogeö firma wed V d Heijden s Gratenhage J M Benesse Boekhorststr Leyden J T Terburgh Haarlemmerstr hoek Bakkersteeg Rotterdam A v d Toom Weste Wagenst Schiedam D Maltha Schoonhoven A Wolff Tiel A F Faassen utrecht F Altena op het Steenw over de Donkerstr n 372 Vlaardingen Nidelstein Walter JFoerden L Ruijter Het depot dezer eChte Urbanus Pillen sinds zoovele jaren met roem bekend en in algemeen gebruik is door ons te Gouda alleen en uitsluitend geplaatst bij den heer J G BOEKENOOGEN Apotheker opvolger van de wed J A P P van dek HEIJDEN op de Blaauwstraat WAARSCHUWING Men wordt instautelijk verzocht wel attent te willen zijn dat door ons bij niemand anders de Urbanus Pillen bereid volgens het oude en echte Recept in Depot zijn verkrijgbaar gesteld in de hierboven opgegeven Steden en plaatsen dan bij de Mt bovengenoemde Dépothouders In elk doofaje is een biljet voorzien met de eigenhandige naamttekening van de vervaardigers Wed KuENES Zoos Apothekers welke Handteekening zich ook bevindt op het Zegellak waarmede de Doosjes verzegeld zijn Wij verzoeken de gebruikers instantelijk daar wel op te letten en raden hun aan wel toe te zien bij wien men de Doosjes Pillen haalt Alleen die Doosjes waarin een biljet met onze Handteekening is zich aan te schaffen en zich te wachten voor het gebruik van de vele namaaksels 6 Raderstoomboot d Ussel Van Gouda Maandag en Dingsdag smorgens 6 uren de overige werkdagen s mor en3 7 uren Zondags s morgens 6 3 uur Van Rotterdam op gelijke dagen s namiddags 2 tiren Zondags s avonds 5 uren Dagelijks Betourkaarten Prijs van het gedestilleerd bij G F van de VELDE te GOUP met inbegrip van accijns bij eene hoe elheid van minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 46 io j per kan 64 cents idem a 47 io o per kan 66 cts Jenever 2 soort Mout wijn a 462 jg o per kan 62 cents j inl BRANDEWIJN a 468 io o per kan 67 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid GOPPA 1 Jnnij 1867 Boekdrukkerij tan i BRINKMAN Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad jesi hiedt de uitga e des avonds te voren Dq prijs per drie maanden is 2 franco p podt 2 25 Adverteutien van 1 6 regels tot des middags ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijo NATIONALE MILITIE AFKONDIGING o o BUBGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente Gonda doen te weten dat ingevolge art 138 der wet op de nationale Militie van den 19 Augustus 1861 Staatsblad n 72 de INSPECTIE der VSRLOEGANGERS voor de gemeente Gouda is bepaald op Zaturdag den 15 Junij 1867 des morgens ten 10 ure Dat daaraan behooren deel te nemen de Verlofgangers der Nationale Militie van de ligtingen van 1863 1864 1865 en 1866 voor zoo ver zij voor den 1 April 1867 in hel genot van onbepaald verlof zijn gesteld daaronder ook begrepen dezulken welke lot eene andere gemeente behooren en zich thans alhier ophouden welke Verlofga igers op voorschreven dag en uur zich benooren te bevinden op de StadsTimmer werf aan de Turfmarkt in deze gemeente voorzien van de aan hen bij het vertrek met verlof medegegeven Kleeding en Uitr siingstukken Zakboekje en Verlofpas Wordende hun voorts medegedeeld c Dat hij die door ziekte niet kan verschijnen een attest van een geneesheer of heelmeester door het bestuur geviseerd moet overleggen b Dat degene welke zonder permissie absent b volgensde wet met arrest zal worden gestraft c Dat zij niet als vroeger alleen gedurende de inspectie maar thans volgens art 33 n 3 der wet zoolang zij in uniform zijn gekleed worden geacht onder de wapenen te zijn zoodat ongeregeldheden als anderzins gepleegd bij het gaannaar de plaats voor de inspectie bepaald of bij het naar huiskeereu voortaan worden gestraft volgens het crimineel wetboeken het reglement van krijgstucht voor het krijgsvolk te lande Gouda den 31 Mei 1867 De Secretaris De Burgemeester DROOGLEEVER FORTUIJN v BERGEN IJZENDOORN KENNISGEVING De BURGEMEESTER van Gouda brengt bij deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Commissaris DES KoNiNGS in de Provincie Zuid Holland op den 21 Mei 1867 is executoir verklaard een kohier voor de belasting op het personeel over de dienst van 1866 67 n 6 Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder daarop voorkomende verpligt is zijnen aanslag op den bij de Wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van DRIE MAANDEN binnen welke de reclames oehooren te worden ingediend Gouda den 1 Jnnij 1867 De Burgemeester voornoemd Van bergen IJZENDOORN De KAMER van KOOPHANDEL en FABRIEKEN te GoüDA brengt ter iiennis van Handelaren en Pabriekanten dat eerstdaags aan hen zal worden aangeboden eene lijst van inteekening op de verzameling van berigten en verslagen door Nederlandscbe Consuls en Ambassadeurs aan het Departement van buitenlanr he zaken gerigt en waarvan de kennisneming voor nijverheid handei an scheepvaart wordt geacht hekg rijk te zijn Gouda deu 4 Junij 1867 Dj Kamer voornoemd De Voorzitter VIHULY De Seeretarii DBOOGLEEVER FORTUIJN D prijs der Advertentien van éen tut zes regels met inbegrip an het zegel is SO Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte Verslag van den toestand der gemeente Gouda inl@66 Vervolg Er zijn vijf openbare scholen als de armenschool de tusschenschool de burgerschool voor jongens de burirerschool voor meisjes de joijgfjufvrouwenschool Aan die scholen waren erkzaam 4 hoofdonderwijzers en 1 hoofdouderw ijzeres 13 hulponderwijzers en 5 hulponderwijzeressen negen mannelijke en vier vrouwelijke kweekeliugen Bovendien heeft men afzonderlijke onderwij ers voor het teekenen en de gxamastiek en onderwijzeressen in de vrouwelijke handwerken Het gemiddeld getal leerlingen over het geLeeie i ar bedroeg 787 jongens en 620 meisjes Het gemiddeld getal leerlingen dat kosteloos onderwijs ontving was 400 jongens en 277 meisjes Het grootste getal leerlingen in de gemeente woonachtig beliep 7s8 jongens en 600 meisjes Bovendien gingen gemiddeld 39 jongens en 35 meisjes van bniten de genieeiile ter school De staat der schooUücalen en ondern ijzersn oningen is zeer goed De kosten van het onderwijs waren ƒ 20 022 ter ijl de ontvangen schoolgelden 7 646 hebben bedragen De staat van het materieel der scholen en van de hulpmiddelen van het onderwijs is voortretfclijk VoorJ in de burgerschool voor jongens laat dit niets te wensehen over Het aantal bijzondere schoten bedroeg zeven waarvan één jongensschool in Jen loop des jaars is opgeheven Het getal hoofdonderwijzers aan die scholen was 4 dat der hoofdonderwijzeressen 3 dat der hulponderw j er 3 dat der hulponderw ijzeressen 5 dat der mannelijke kweekelir gea 3 en der vrouwelijke 2 Het getal leerlingen op die scholen was in 18C6 gemiddeld 139 jongens en 2a9 meisjes waarvan gemiddeld 73 meisjes kosteloos onderwijs ontvingen Het grootste getal scholieren dat uil deze gemeente op bijzondere scholen onderwijs ontving was 121 jongens en 263 meisjes Van builen de gemeente bedroeg het gemiddeld getal 17 jongens en 21 meisjes Naar het oordeel der plaatselijke schoolcommissie stond het bijzonder onderwijs in menig opzigt beneden het openbare de commissie wil niets afdingen op den ijver en de bekwaamheid van sommige bijzondere hoofdonderwijzers maar 7ij wijst op de moeijelijkheid waaraan deze bij beperkte inkomsten blootstaan waar het betreft een gewenschte verbetering van lokalen hulpmiddelen hulppersoneel enz Hel gedrag der onderwijzenden verdient allen lof De openbare scholen telden dit jaar 70 leerlingen minder de bijzondere 44 meer De zondagschool lelde 75 leerlingen 40 mannelijke en 35 vrouwelijke waar het onderwijs gegeven werd door een hoofdonderwijzer twee hulponderwijzers en een kweekeling Er zijn drie bewaarscholen een openbare en twee bijzondere Op de openbare bestond het personeel uit een hoofdonderwijzeres 2 hulponderwijzeressen en 3 kweekeliugen op de bijzondere uit 2 hoofd en 2 hulponderwijzeressen en 3 kweekelingen Op de openbare school waren 140 jongens en 110 meisjes op de bijzondere 125 jongens en 121 meisjes Aan de openbare tusscheuschool zijn rijks norroaaliessen verbonden Van het onderwijs door zeven onderwijzers gegeven wordt door 25 kweekelingen gebruik gemaakt waarvan 4 een toelage van het rijk van J 250 ontvangen Op de openbare burjrer avondschool werd door 6 leerarenonderrigt gegeven aan ongeveer 70 leerlingen waarvan 39 kosteloos onderrigt ontvingen Ofschoon eerst kort in erking meent de commissie van toezigt reeds te kunnen verwachten dat deze inrigting naar baar aard aan haar doel zal beantwoorden