Goudsche Courant, donderdag 6 juni 1867

De ko en van dit onderwijs hebben bedragen f 1 742 terwijl het öedng der sohoolgeluen ƒ 132 5U was Dp rijks hoogere burgerschool telde met inbegrip van den direc pur 8 leer iren ernijl het getal leerlingen op het einde des j iars 40 was De staat van het ondprnijs is even als die der schooUocalen zeer goed te noemen I e gvmnastiekschool waarde leerhngen der latynsche school der hoogere burgerschool en der lagere openbare scholen onderwijs ontvanficn De zwem hooi was gedurende 1866 slechts weinige dagen opengesteld egens het mmder guLstige weder en de heersclieode ziekte 11e latijnsche school verkreeg dit jaar een geheel nieuwe inrii tin aan het onderwijs m de verpligte vakken werd dat in de moderne talen toegevoegd Het getal leerlingen bedroeg op het einde des jaars 10 Curatoren dier inrigting hebben daarvan de beste lerwachtip j De kosten der latijnsche school beliepen ƒ 2 17 00 j lei ujl het muieival ƒ 412 50 bedroeg De openbare muziekschool lelde 18 leerlingen waarvan de helft gra ia onderwijs onumg De commissie was over het gegeven onderwijs zeer tevreden De openbire boekerij verscheidene belangrijke boekwerken bevaticncie ordt beheerd door vier librjmee iers Het departement Gouda der maatschappij tot nut van t algemeen telt 9b gewone en 3 eereleden V an de leesbibliotheek van dit departement wordt door velen gebruikt gemaakt De rederijker krmer de Goudsbloem telt 7 eereleden 8 werkende en 43 gewone leden Het departement Gouda der oederlaudsche maatscbappq tot bevonlenng van nijverheid telde 32 leden De 7 ingvereeuiging Caecilia telde 35 werkende 78 buitengewone en S honoraire leden Het mii ukgezelschpp Euphonia had 30 werkende en 130 gewone leden De liedertafel Goudi s mannenkoor bestaat uit 18 erkende en 25 andere leden In deu toestand der behoeftige klasse was wem g verandering merkbaar De hooge prijs der eerste levensbehoeften werd vergoed door mim choots werk op de meeste fabrieken Üp den 31 december Ibbb werden zeven instellingen van liefdadigheiu van wege de gemeente beheerd ol gesubsidieerd 121 huisgezinnen en 149 afzonderlijk levende perij men ontvingen gedurende het geheele jaar onderstand lbo huisgezinnen en 30 afzonderlijk levende personeu tijdelijk Door die ins ejltngeu werd a s subsidie en ander ins ontvangen ƒ 51 5b bo en uitgegeven ƒ 46 673 14 2 volgens de goedgekeurde nkeningen van 1S65 Hst getal elders armlastigen in de gemeente bedeeld bedroeg 183 dat der van wege de gemeente elders bedeelden 159 Het getil bedeelden door het burgerlijk bestuur was mmder dan m het vorige jaar ele kerkelijke armbesturen gaaa voort met den last der arraver orging zooveel mogelijk op de burgerlijke bestureu te doen nederkomen Door het burgerlijk en de verschillende kerkelijke armbesiuren werden 1423 personea onafgebroken en 20S4 tijdelijk ondersteund de uitgaven bedroegen te zamen ƒ 25 251 73 In het oudem innenbuis werden verpleegd 33 personen de Ui aveu bedroegen f 11 384 56 in het weeshuis werden verpleegd 33 personen de uitgaven waren ƒ 8502 04 In het besledelingshuis van kinderen werden 44 kinderen opgenomen uitgaven ƒ 6849 93 Het oudevrouvvenhuis telde 41 verpleegden en het gasthuis 12b de uitgaven dezer gestichten waren ƒ 16 643 31 Hel isr oudeminnen en vrouwenhuis had 12 verpleegden de onkosten bedroegen 1610 Er waren 10 hofjes met 132 inwonende personen de uitgaven uedroegen ƒ 9bS 44 Lrie genootschappen tot het verschaffen van kleeding gaven ƒ 433 73 uit Door de vcreeniging tot hulp der vrouwen werd aan 57 kraamvrouwen tot een bedrag van ƒ 437 06 hulp verstrekt Tan twee commissien tot soepbereidirg bedroegen de uitga Ten ƒ 2988 82 De werkinrigtmg tot wering van bedelarij wordt door bijdragen vad particulieren onoerhouden Voortdurend blijft deze inrigtmg aan haar doel beantwoorden Haar uitgaven bedroegen ƒ 6152 40 Het kleinste getal personen in die inngting gelijktijdig verpleegd beliep 41 het grootste 80 32 bestedoliBgen waren tegen een kleine geldelijke bijdrage in doorloopende verpleging opgenomen Het genootschap tot hulpbetoon aan eerlijke en vlijtige armoeae verschafte aan 38 personen werK en besteedde daartoe ƒ 757 21 De gezanentlijke uitgaven voor het armwezen bedroegen ƒ 84 822 725 waarvan door de gemeente ƒ 28 48193 werdverstrekt Slot volgt öuitenlttnïr Londen l Junij lu de zittiug van het lageibuis heeft de heer Laiugs een amendement op de reformbill voor esteld houdende dat de burgteu die minder dan 10 000 inwoners tellen niet meer dan ecu vertegenwoordiger zouden kunnen afvaardigen Het amendement werd ondersteund door deu heer Gladstone nadat de heer Disraeli er zich tegen had verzet werd het aangenomen met 306 tegen 179 stemmen FarijS 3 Jumj De oprigting van een permanent internationaal verbond ter gunste van den vrede heeft haar beslag gekregen In den iniernationalen cercle van het Champ de Mars liggen lijsten ter teekeuing Onder de personen die reeds t le etreden zijn noemt men den beroemden chemist Liebig Michel Chrvalier Doifus Paschoud en Festh 2 Juiiij Het lagerhuis heeft het voorstel van het muuslerie aangenomeu waarbij in het inaugureel diploma eene bijzondere paragraaf gelascht wordt strekkende om de bezwaren op te hefieu tegen de wettigheid van de abdicatien van keizer Ferdinand en den aartshertog Frans karel die door den hongaar=chen rijksdag niet gesanctioneerd zijn Madrid l Jumj De senaat heeft het ontwerp goedgekeurd wairbij het jaarlijksch contingent definitief bepaald wordt op 40 000 man De regering en de commissie van den enaat hebben een amendement van den markies del Duero aangenomen volgens hetwelk de regering de bevoegdheid heeft om by decreet de reserve onder de wapens to roepen I3tmtenlttn GOtDA 5 Junij Ziturdag zyu in de zitting van de tweede kamer derstateugeneraal de beraadslagingen voortgezet over art 238 ende daaiüp voorgestelde nieuwe artikelen door deu heer Geert ema trekkende om te herstellen het lu het ontwerp van denheer Ihorbecke opgenomen mutueel appèl De minister bestrydt het stelsel van den heer Geertsema tn maakt den voorsteller opmerkzaam by mogelyke aanneming op eenige leemtenin de redactie De heei Godefioi stelt op het iieiiwe artikel 239 een subamendement voor Op voorstel van deu heerGeertsema wordt besloten eerst te stemmen over art 238 nieuw teu einde dan later over de ondeideelin te beraadslagen In omvrage gebragt verklaren zich 25 leden voor en 28 leden tegeu het nieuw art 238 Izoo si iken de stemmenen Ziil de herstemming en voortzetting der beraaüslagingeaplaats hebben maandag aanst In de zit iug ran de tweede kamer der staten generaal van maandag zyn ingekomen het tnciaat van haiulel en scheep vaart met Oostenryk en het tracLuit te Londen gesloten betrefFei de Luxemburg De heer van der Maesen de Sombreff wenscht de overlegging van meerdere stukken tot toelichting der zaak lu de eerstvolgende vergadering zal die vraag tot den minister van fcuitecl zaken worden gerigt Daarua is de voortzett ug der oiseussie over de schulttryvet en wel de kwestie over het al of niet mutueel appèl aan de orde De heeren van Lynden van Golistem Saajmanj Vader van Zinnicq Bergmanu en de minister van bmnenl zaken bestryden nader het amendement van den heer Geertsema dit door de heeren Godefroi en Thorbecke verdedigd wordt Het amendement Geertsema waarover zaturJag destemmen gestaaltt hebben wordv alsnu aangenomen met 40 tegen 30 stemmen Iva de beslissing der kamer nopens het apptl Leeft de minister van bmnenl zaken een stel bepalingen voorgelezen tot toepassing van htt beginsel waaroy de regtbanken en niet de schuttersraden zyn aangewezen om uitspraak te doen De discussie daarover zal morgen plaats hebben Inmiddels zyn de slot en overgangsbepalingen van het ontwerp algeilaan In de zitting van de tweede kamer der staten geueraal 13 gisteren het wets ontwerp tot regeling der schutteryen aangenomen met 37 tegen 34 stemmen In de N ütr Ct leest men Heden naoht ten hall tw uur IS de wethouder van Benschop Cornells van Os door eender wachthebbende m litairen doodgeschoten Men meldt op dat hy plannen gemaakt had om zyn buurman te Lopik op degrens der lyn uan vee te helpen terwyl hy met zyn Tand buiten de lyn lag Aangeroepen zynde moet hy geweigerd hebbente zeggen wie hy was verklarende dat hy op zyn eigen landzich bevond Daarop had het geval plaats Men voad hemnog levend maar spoedig blies hy den adem oit De officiervan justitie is dadelyk naar de plaats des ongeluks vertrokken Gemengde Berlgteii In Portugal klaagt men over de vern oLstingen door de ziekte in den wijnstok reeds weder aangerigt De militaire kteermakersgezellen in Fngeland weigeren ook te werkeü De exkonicg van Hanover geeft dagelijks 1000 fr aan een fransch blad om te schelden op Pruisen Het spaansche hoosrgcregtshof heeft het Ingezonden Mijnheer de Red cteus Ia uwe Courant van 2 de er komt een ingezonden slukje van den heer J B Peeters oor alsof in het vorige verslag van den gemeenteraad eene uitlating voorkwam A at oiy betreft ik wi geen roem dragen dat het verhandelde aldaar i oo ttw door my ordt medegedeeld maar ik doe by gebrek aan een bekwamer hand myu best om on e lezers zooveel doenljk het verhandelde in de raadsvergaderingen m hoofd aak meJe te deeleii ik beyver my om scherpe gezegden te vermyd n e daar onze plaatbrmmte met toela t al het gesprokene weder gcven die bengten zoo kort mogelyk te maken met opzet worden somtyds ook namen weggelaten b v m n 53T nant zoo V d H niet benoemd werd dan toch was het volgens mij onnoodig zyn naam bekend te maken Wat nu de aanmerking van den heer P betreft m n 536 heb ik over bedoeld onderwerp gezegd De beer Peelers houdt vast aan het reeds vroeger door hem beweerde hy kan tot deze benoeming ffUiet medewerken zoolang geene proeven van bekwaamheid gegeven zyn en ou al oo een concours verlangen Nadat Hog de hh Pnnce en Remy dit laatste haddeu ondersteund en andere led n hunne meening hadden voorgedragen ver klaarden zich by stemming zes voor en zes tegen het voortstel waardoor de beslissing is uitgesteld tot de volgende Vergadering En in n 539 Na vele discussien o er de bezwaren en de kosten van een concours wordt algemeen be sloten de benoeming tegen de volgende vergadering aan de orde te stellen nadat het houden van een concour met 8 tegen 7 stemmen was afgestemd Na deze mededeelingen begryp ik niet dat op dU punt te veel achter gehouden i maar noodig alle hh raadsleden uit het door hen gezegde wanneer men het geheel wenscht opgenomen te zien schriftelyk in te zendeu aau H£d dv dienaar A Brinkman Vergadering van den Gemeenteraad Zaturdag 1 Juny Tegenwoordig de hb van Bergen IJzendoom de Grave De notulen der vorige vergadenng worden gelezen en gearresteerd De heer Renttioger had echter vooraf opgemerkt dat hy zich niet her nnert dat de tydelyke benoeming voor een jaar was bepa ild en dat enkele leden dit gevoelen met hem deelen De voorzitter beweert dat het builen twijfel IS dat alleen van zoodanige b aoeming sprake is geweest en daarom bet besluit zoo is genotuleerd Ingekomen zyn een disposite van hh gedep staten houdende goedkeonng van af a overschrijving van posten op de begrooting n 1866 notif eene ssue van bet israelietisel armhestanr iitzenjexidv fe eciDg van de stichten gesteld in handen m r tnn niEae iKst mtde ait de hh Prmce Reuttinger eq Lajten eene missive der commissie voor het middelbaar onderwijs houdendeeens wijziging in de verdeeltng der vLkkeu van onderwys en in deregeling van de betaling der avondschool ter visie twee adressen van H Havefaad m J den Houden verzoekende inaanmerking te komen bij de benoeming van brugwachters ter visie Aan de orde is de benoeming tydclyk en voor met laBger dan een jaar van een direoteor der zwemschool De sollicitanten zijd F Belouje J de erk C do Jong P de Jon O an Zutpben J M Groenendaal J de Vos S van Ryk H J CiCeenbergen jr N de letter en J van oer Heij Hy stemming is benoemd L van der Hey met 6 tegen 5 stemmen uitgebragt op C eu P de Jong Ondtr de stemming is de heer Weaterbaan binnen gekomen Met algemeene goedkeuring is bepaald dat het beslait zouder resnmtM zal ten uitvoer worden gtlegd Hiermede eindigt de vergadering MIJMERINGEN Zieke koeien ziek ondernijs en zieke schutters zijn dne zeer verschillende patiënten De eerste is hoe a el met zwaar verlies van krachten ten gevolge der menigvuldig aangewende knakzalverijen aan t beteren de ziekte der tweede heeft veel overeenkomst met de cholera waarover men veel spreekt en schrijft maar per slot bitter wemig van eet en die der d rde is sedert eenige dagen de aanhoudende zorg van een raad van twee en zeventigen die elkaar onderling veel waars en veel goeds vertellen maar v ier aanhoudende zorg en inocte toet liet zullen baten omdat in eene goed geconstitueerde praktische meoschelijke samenleving een ziek zoowel da een gezond schutter een onbe tainbiir iets is Hel voorstel de Braiiw waarop eik rechtgeaird Gouwenaar trot ïch kan zijn mair niet behoeft zal zoo het m behandeling wordt genomen weinig licht over de resultaten der onderwijs wet van 57 verspreiden Diirom zoude onze andere afgevaardigde eene weldail bewijzen met dleen nn ons district maar aan geheel Nederland indien liij ii sgeiijks bij wijze van voorstel bij Hunne Hoogmogenden eeus eene discussie wist uit te lokken waaruit een g truuvv en nauwlettend bgbladlezer de volgende resultaten kon putten De openbare school moet in t godsdienstige neutraalzijii Als een gevolg aan te merken der stelling Ieder femelaar heeft een fem lstelsel op zijn eigen hand i Examens stain gelijk met loterijen of soms met hazardspelen vergelijkende niet mmder De nedirhnd che volks chool kun geru t len toei = weerstaan met alle bijzondere inheemsche en alle ui hee n che scbolen doch dit geeft niemand recht om ii tar als m Ifl volks chooite beschouwen Dit allei n zou zij lu w i vrheui ZjO wanneerde kinderen zeer weinig en op sommige plaatsen in t geheelniet werden bezig gehouden met al die oiAuwe vakkea van dewet van 57 maar eenvoudig mets anders leerden dan goed 4 De meeste onderwijzers zijn uit e htffi i volk dit werkt nadeelig op hun arbeid Alleen de traktementen knnren dit Terandereo De drie fokscholen kosien heel wat geld en kuni en nietanders dan slechte vruchten geven Dit is ook icepa elijk opvele normialiurichtingep Khssikaal onderwijs heeft oneindig veel voor mdieu het Diet al te klassikaal is Men kan met het volste regt beweren dat de scauttersv et zoo zy aangenomen wordt door de tweede kamer uer laten generaal in gemeen overleg is daargesteld m ar w mneer het waar is dat amendementen meest opwellingen van t oogei b ik en zelden doordacht en m harmonie met de geheele wet ziju dan zullen de gevolgen ook met uitblijven De modernen zijn in alles modem zij verwerpen zelfs de van ouds zoo bekende vergaderings formaliteiten Het Dagblad met zijne suiker artikelea het olksblad metzijn gekrenkte eer het Handelsblad met zijne zelfverdedigingen de Nieuwe Hotterdammer met zijne zeetijdingen en Indischenieuwtje de Oude Utrechtenaar met zijne kain léonachtigh£id zoo el op gebied van politiek al spelling alle en nog oneindig veel zusters meer uit de burgerklasse zijn bg vonnis terdood veroordeeld uitgesproken m den jare 1867 door de toekomstige redaktie van het onovertrefbare nooit alaier vertoonde weergalooze monsterachtige geheel meuw m ideeën zjnde toekomstige Dagblad van Xederland G Burgei lijke Stand G eo v 1 IiiBiJ llb lmus Headrieos ouders H Scheer en A M va J dei Hoeven Eli abelb ilhelmnia Clazioa oaders H OvEElEDE 2S Mei P A Burghout 6 m 31 G T de