Goudsche Courant, donderdag 20 juni 1867

ii ADVERTENTIEN 1S07 Zondag 23 Junij ü 546 MUDSCHECOUEMT Ondertrouwd A HAVERKAMP en vV WIJXXOBEL Leyden 12 Junij 1S67 S 3 Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeieeg D n 60 DE Belangrijk Berigi De voortreffelijke uitkomsien welke het gebruikder Schmidtsche Ant Sheumatische WaldwolVVattenil 25 en 30 et het pak Deunennaaldeu Olie a 35 en 70 et de flesch aan duizende lijders van Jichten Rheumatiek heeft opgeltverd niettegenstaande i üe andere geneesmiddelen te vergeefs beproefd waren de bijzondere aanbevelingen van HH Gen kundigen geven voldoende bewijzen der deugdelijkheid Ve rij baar 111 onderstaande depots alsook ae zoo alom beroemde WaldwolGe zonJheids i lleedingstukken bekend als behoed en geneesmiddel tegen alle Jicht en Eheumadsche aandoeningen Schmidtsche BORSTBONBONS a 30 et de doos zijnds het beste middel voor Slijm Hoest Verkoudheid Asthma benaauwde Borst enz KIEFERNADEL POMADE a 60 et de flacon is een goedkoop en heilzaam middel tegen Rheamatische hoofdpijn zwakheid der hoofdzenuwen het uitvallen van het Kaar en het vroeg grijs worden Verders verschillende Waldwol Artikelen volgens prijscourant Hoofd Agent voor Nederland M J C HAM Vtrecht Te GOVDA Mej de Wed BOSMAN Alphen L VAROSIEAU Z Boskoop J GOUDKADE Earmelen W G KITIVEES Hazerticoude Mej J GAARKEUKEN Rotterdam Wed P de KOSTER En verdere Depots ap de gebruiksaanwijzingen Aanvraag om DEPOT bij M J C HAM utrecht Schoonhoven Wed WOLFF en ZOON Woerden Geb PFENNING Woubrugge A de WILDE IJssehtein J B MOLLE 9 I eir Algrtiitent en éi nige Kennisgemng Vï Voor de rele blijken van deelneming onderronden bij het orerlijden van onzen veel geliefden zoon en behuwdzoon AUGl STIXUS ANTHONIUS FEANCI CCS betnigen wij bij de e ook namens onze overige kinderen en behuwdkinderen onzen hartelijken dank L E TIESSELINCK Kolonel L W C TIESSELINCK DE GeEEFP Gouda 17 Junij 1867 TE HÜITR tesen 1 Julij twee fraaije BOVENKAMERS gemeubeld of ongemeubeleerJ te zamen of afzonderlijk op een fatsoenlijken stand Te bevragen bij den Boekhandelaar A BRINKMAN Uitgever dezer Courant JANlRlHCE r vrageu een MAN en VROUW gehuud om in hanne PIJPENFABKIEK werkzaam te zijn grondige kennis van het vak is eene hoofdvereischte Reflecterenden vervoegen zich in persoon aan hun kantoor Prijs van het gedestilleerd bij G F van de VELDE te gouua met inbegrip van accijns bij eens hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVER a i6 O g per kan 64 cents idem a IT io la per kan 66 ets Jenever i soort Moutwijn a 48 o o P r kan 82 cents inl B ANDE VIJN a 462 io per kan 67 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid Openbare Verkoopingen te GOUDA Op DINGSDAG den 2B JUNIJ 1867 des Toormiddags ten 9 nre ten sterfhnize van Mejufvrouw EEMEEUS aan de Turfmarkt wijk H n 88 te Gouda van Ma Ohiehouten en andere MEUBELEN BEDDEN LINNEN en TAFELGOED KLEEDEREN JAPANSCH VERLAKT WERK enz Op WOENSDAG den 3 JULIJ 1867 des voormiddags ten elf ure in bet Logement DE Zalm te Gocba van Een kapitaal HUIS wijk K nO 199 en ERF alsmede een fraaije met vele Vruchtboomen beplante TUIN breed 221 2 en lang 80 ellen staande en liggende aan den FlUWeelen Singel te Gouda Zijnde net Huis zeer aangenaam geleger en hebbende uitzigt vo ór 0 Je meest bezochte wandelplaats en achter op Tuinen en Weiland en bevattende zeven KAMERS eene PROVISIEKAMER KEUKEN en hetgeen verder tot een goed ingerigt woonhuis behoort Te aanvaarden 1 September 18G7 En een stuk GROND liggende als voren breed 16 en lang 29 ellen waarop een twee of drie Huizen moeten worden gebouwd Terstond te aanvaarden Op de gemelde Perceelen zullen geene Fairieken noch ArbeidersKoningea mogen Korden gebouicd Op MAANDAG den 8 JULIJ 1867 des voormiddags ten 11 ure in het Logement DE Zalm te Gouda van Een goed onderhouden HUIS en ERF aan de Gouwe te Gobda wijk C n 177 Zijnde in het Huis VIJF KAMERS eene KEUKEN een KELDER en hetgeen verder tot een goed Woon huis behoort Te aanvaarden l Augustus 1867 En op DINGSDAG den 16 JULIJ 1867 uw voormiddags ten 9 ure ten sterf huize van Mejufvrouw SCHLÜTER aan de Gouwe wijk C n 177 te Gocda van Mahoniehouten ea andere MEUBELEN BEDDEN LINNEN en TAFEL GOED KLEEDEREN gewerkt GOUD en ZILVER enz Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FOBTUIJN DR0OGI EEVER te Gobda VAN Dr J B ROLL te Amsteedam zijn een onfeilbaar geneesmiddel tegen alle Eheumatische Deze Droppels Ziekten Jicht en Podagra en brengen zelfs in de hardnekkigste en meest verouderde gevallen nog hulp en verligting aan ledere flacon is met etiquette en gebruiksaanwijzing voorzien Dénót voor Gouda bij den Apotheker STEENMEIJER AMSTERDAM Diugsdag 18 Junij Hoogste koers 551 4 86V 6 143V8 41 V8 955 747 i aagste koers 551 8 85 s I43V4 4IV4 951 2 741 4 85 8 87 Vs 83 g 1851 46 Vi6 23 i6 67y 527 8 58V8 5C 121 j Gebleven koers pCt I 5Bl g Ned w sch 21 2 dito 8 dito 4 S3V4 47 67V8 52 u 627 8 3ÏV 31 26 12V8 Handelm op resc België Roths 2i jSpanje obl 2V2Portugal obl 3 Rusl obl H 5 d 1828 29 6 d 6 = serie 5 d Lond 1862 5 dO Am8t l864 5d Amst l860 4VsAand spoorw ƒ Oost Metall 5 pCt dito dito 2l sdo renteAmst 5 dO nat 1854 5 do inzilv 1864 BItalië Amst 5 Turk buitenl 5 Griekenland 5 Ver Staten 1874 5 d 1881 1 d 1882 6 Mexico 1851 3 771 ï5Vi6 77V8 BoeUrukkciij van A BRINKMAM Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avond te voren i c prijs per drie ina Ddeni8y 2 frdDcop postƒ2 25 A Ö vertentien vao 1 6 regels tot de middags ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn Overzigt GOCDA 22 iunij De stukken in de Inxemburgsche zaak gewisseld worden langzamerhand openbaar zonder echter belangrijke bijzonderheden mede te decleu die tot au onbekend bleven De in Engeland overgelegde stukken hebben betrekking op den afloop de fransche spreken van het begin en zonden wel schijnen aan te duiden dat de zaak van hier uitging en dat Nederland heil en troost zocht bij Frankrijk tegen vermoedelijke velleïteiten van Pruisen Naar ons voorkomt eene hoogst gevaarlijke en anti nationale staatkunde Gelukkig dat het geschil vooral door Engelands bemoeijing vreedzaam is geschikt nu zal het wijzer zijn dat nevelachtig verleden til te laten rusten en bedachtzaam vooruit te ien naar de verwikkelingen die niet ontbreken zullen bij de naderende oplossing der oostersche kwestie die wel spoedig ter baud genomen worden zal als de parysehe harddraverij ten einde spoedt Het is een nieuw en ongekend verschijnsel die bedevaart der vorsten naar Parijs men zuu een boekdeel kunnen vullen met al de geruchten berigten vermoedens en leugens waaitoe die bezoeken aanleiding geven Heden staat de reis van den sultan vast morgen is die afhankelijk van de mogelijkheid om het reisgeld te kunnen leenen De koningin van Spanje schrikt terug an de warmte of misschien van de groote kosten waartoe de middelen ontbreken Zij wil zes millioen gulden opmaken eerst ons te Parijs pret te hebben en dan om te Eome boete te gaan doen dan keert zij gereinigd terug tot har i gelukkige en welbeminde onderdanen De koning van Pruisen van zijne reis terug gekeerd gaat zich bezig houden met de bevrediging van het morrende Hanover en de regeling der deensche reclames Hoe moeijelijk eene schikking moge zijn ten aanzien der duitsche en deensche bevolking van noordelijk Sleeswijk zal die zaak niet ligt aanleiding geven tot vreemde bemoeijing Denemarken is te zwak om zich te doen gelden en de bondgenooten hebben het vroeger reeds zoo onbarmhartig aan zijn lot overgelaten De Franschen pogcben op hunne nitnemende financiën al stijgen steeds de krijgsuitgaven De italiaansche kamer zou nog wel 15 millioen willen bezuinigen op die verderfelijke kosten maar de minister verklaart zich daartegen Het is ook eene schandelijke ondankbaarheid als de volken de teedere zorgvuldigheid der regeringen miskennen die bereid zijn alles op te offeren aan het bevorderen van den vrede door eindelooze krygstoerustingen Men begint met eenigen grond te gelooven dat keizer Maximiliaan nog altijd de gevangene is van Juarez en heeft de zekerheid verkregen dat de Mexicanen niet gezind zijn hem zonder behoorlijken waarborg los te laten Mogt hij vrij te koopen zijn en treuriger uitl omst voorkomen worden Nu eerst beginnen wij volkomen in te zien hoe weldadig het een jaar geleden was de kibbelende liberalen weg te jagen en te vervangen door het homogeen ministerie der capaciteiten Wat hebben wij goeds te danken aan de eenstemmige werking dier gelgkgezinde voortreffelijke mannen Wij bedoelen niet slechts de gedaantewisselingen van den onnavolgbaren Pieter Mijer noch de diplomatische kunststukken van den doorknedea staatsman noch het verwonderlijk doorzigt van onzen eenigen financier die onze berooide geldmiddelen binnen een jaar tijd zoo treffelijk regelde en ophief maar wij zien bovenal op de vreedzame onpartijdige behandeling der wetten op de liefelijke eenstemmigheid in de vertegenwoordiging Met de lastige liberalen was niet te regeren nu is het volkomen bewezen dat de conservatieve partij door vastheid v n beginselen door eenstemmigheid van zin geroepen is om Toortdutend te waken voor het welziJQ des lands De prijs der Advertentien van één tut ien regels me inbegrip van het zegel is 80 Cent voor eiken regel da8rbo en 10 C nt Bnitengewune letters worden bertkend n l plaat ruimte I3uttenlantr Londen 19 Junij In de zitting van het lagerhuis werd het tweede gedeelte der reformbill aangenomen hetgeen betrekking heeft op de verdeeling der kiesdistricten De ongeregeldheden die te Birmingham dezer dagen plaats hadden zijn uitgelokt door het optreden als prediker van zekeren Murphy een Ier en genezen kathol ek Hij hield zijnepredikatien in een houten loous daarvooi in het miJJcn derstad opgeslagen en onderscheidde zich door ee ie ongemeeneheftigheid De katholieke Ieren liepen in meuigie te hoop deden met tegels en keijen een aanval op de woning van densecretaris der birminghamsche protestanten vereeniging vernielden er de vensters en bragten wonden toe aan vijf personen Daarop werd de volkshoop handgemeen met de poliiieilienaren dezen bedienden zich van hunne sabels een van hen bekwameen messteek een ander een steenv orp in het aange igt Volgens berigten van diugsi ag morgen kreeg le zaak toeu eeahoogst bedenkelijk voorkomen De wet houdende exceptionelebepalingen voor het geval van storing der openbare ords wasafgelezen de troepen waren op de been en meer troepen pertelegraaf ontboden Een soldaat was des nachts dooilgeschatenen een politiedieuaar doodehjk gewond Twee rr eele stratenwaren geplunderd en eene katholieke kapel door protestantenaangevallen en zwaar gehavend Volkshocpen gewapend metlange slokken verdrongen elkander op de straien Er heersehteuiterst groote opschudding en ontsteltenis Latere berigtenmelden dat men er in geslaagd was de rust te herstellen 21 Junij Gisteren avond hebben in het huis der lordsgraaf Russell en graaf Clarendon de staatkunde der regeimgin de luxemburgscbe aangelegenheid goedgekeurd u bet huisder gemeenten zeide lord Stanley dat er geene bevestiging isontvangen van de mededeeling betreffende de gruwelen doorOmer Facha gepleegd na zijne nederlaag bij Heraclion Hetartikel van het wetsontwerp betreffende de verkiezingen bepalende dat de stemming bij briefjes zal plaats hebben is verworpen met eene meerderheid van 28 stemmen Uit New York verneemt men van heden Alvorens Maximiliaan met den vgand capituleerde hebben de hem getrouwgebleven officieren zich vereenigd ten einde opentlijk hulde tedoen aan den moed huns kei ers en deede iardige wijze waarophij al de ongemakken gedurende den gansebeu veldiogi methen heeft gedeeld Men verneemt dat Escobedo zijne talrijkestrijdkrachten eeft vereenigd met de troepen van Diaz methet doel om de hoofdstad Mexico te belegeren Volgens eengerucht heeft Maiimiliaan eene proclamatie uitgevaardigd waarinhij keizer Napoleon van schanaelijke lafhartigheid beschuldigt dewijl hij hem aan zijn lot heeft overgelaten Parijs 20 Junij De France zegt dat er geen sprake is van het bezoek door keizer Napoleon te Berlijn af te leggen en dat het gerucht omtrent de komst des pausen te Parijs op geen wezentlijken grond rust het ministeriele blad belw ijfelt het insgelijks of de koningin van Spanje deze hoofdstad wel zal bezoeken De keizer heeft gisteren een bezoek gebragt aan den onderkoning van Egypte Daarna heeft Ismail Pacha op St Cloud den kroonprins bezocht wiens gezondheid en krachten geheelzijn hersteld De prins heeft den bezoeker minzaam ontvangenen hem voor zijne voorkomendheid dank geyegd Het blad de Situation zegt ter gelegenheid van den gedenkdag van den slag bij Waterloo dat de nederlagen van 1813 1814 en 1815 gewroken zijn op de Russen die men inde Krim sloeg op de Oostenrijkers die men in Italië heeftgeslagen op de Engelschen die men bij Inkermann redde Wij hebben ons op allen gewroken zegt het blad behalve opde Pruisen wanneer zal de beurt aan hen komen Het isbij deze gelegenheid niet onbelangrijk te vernemen dat hetartikel over het vervallen regt van Pruisen op de voormalige