Goudsche Courant, zondag 23 juni 1867

fH 5 1867 Donderdag 27 Junij De aanvoer van schapen en lamineren blijft bg voortdnrng aanzienlijk doch de handel was weder lusteloos gelijkmede in varkens en biggen Kaas Aangevoerd 55 partije ƒ 25 a 27 50 Goeboter 1 20 a 1 30 Weiboter ƒ 1 00 a ƒ 1 10 Burgerlijke Stand GOUD Gebosen 19 Junij Krijn Bartholomeus Adrianoa oaders J van Kra ÏOUDSCHECOUKAlïT ADVERTENTIEN Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendemeg D n 60 Voorspoedig bevallen vau een zoou A BE JCNG geliefde echtgenoote van J VAN KEANENBUEG GocD i 19 Jnnij 1867 Bevallen van een welgeschapen Zoon S JI WELTER Bokhoven ROTTERDJIM 19 Junij ld67 Voor de vele blijken van deelneming ondervonden bij het overlijden van onzen veel geliefden zoon en behuwdzoon AüGÜSTINüS ANTHONIUS FKANCISCüS betuigen wij bij deze ook namens onze overige kinderen en behuwdkinderen onzen liarlelijk nk L Ji ÏIESSELINCK Kolonel L W C TIESSELINCK DE GbEEEE GoCDA 17 Junij 1867 Gedrongen door gevoel van verpligting breng ik oadergeteekende opentlijk mijne dankbare hulde aan de GemeenteVroedvrouw in het 3 = Kwartier vrouu A ViN GEXT Eos voor de liefderijke en zorgvuldige behandeling mijner vrouw ELIZABET ZWA NEXBUEG die opden 16 Junij door hare hulp is verlostvan een voldragen dood meisje Naast God dank ik haar het behoud mijner vrouw wier toestand ook door onderscheidenedeskundigen als hoogst gevaarlijk werd beschouwd C HOUDIJK GolDa 20 Jnnij 1S67 Iet WEL De ondergeteekenden hebben JANSEN Boekhandelaar te Goïrfa als Colporteur van h8t HALF STUIVEES MAG VZIjy en de VADEELAND3CHE GESCHIEDENIS ontslagen en daarvoor in zijne plaats den Heer OUDSHOORN aangesteld een ieder die daarvan de vervolgen wenscht te ontvangen gelieve zich bij dien Boekbandelaar te vervoegen KDUPERS VAN DUUL Uitgevers s Grmenhage Kaderstoomboot d IJssel Van Gonda Maandag en Dingsdag smorgens 6 uren de overige werkdagen s morgens 7 uren Zondags s morgens eV uur Van Botterdam op gelijke dagen s namiddags 2 uren Zondags s avonds 5 uren Dagelijks Retmtrkaarten nenborg en A de Jong J M van der Wolf 20 den Berg Johanna Maria onders H Haverkamp en Jacoba ouders P M HoUhu sen en J van Overleden 17 Juny A Bos huisvr van H Snikkenborg 56 j P A Rymenam 9 m E A van Kijn 11 w K de LT s m t T J fi 20 G van der laan 3 m M Tijgerman 5 w T mT i Jo iJ T Stigter en S C Pinkse J Baartman en J M N Edauw T Marcos en C Biii C vra Eijk en J Vonk Salon de Rafralcbissement A de VLETTER Jr Ondegracht nabij de Drieharingsteeg berigt zijnen geëerden begunstigers dat hij behalve zijn SALON voor den 25 dezer het BOVENHUIS beschikbaar heeft gesteld tot het gebruik van verschillende soorten van IJS en andere VOrverSChingen tot het vak behoorende en er bovendien nog eenige andere mondbehoeften zullen te bekomen zijn Utkeciit Junij 1867 Goudsche Broodfabriek Onze broodprijzen zijn voor de volgende week FIJN KRENTENBROOD 42 Cts p N GEWOON dito 30 Il II II II GEBUILD BEOOD 1 kw 26 dito 2 23 dito 3 ff 21 ff ONGEBUILD dito 18 EOGGE dito 12 Klein Brood Weener Broodjes 2i j C p st Kadetjes en Krentenbroodjes 2 C per stuk GoüDA 22 Junij 1867 FERE 0 In de Haagsche W REL Prijs van het gedestilleerd bij G F van de VELDE te GOUDA mrt inbegrip van accijns bij eene hoeveelheid ran minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENBVEE a 46 io o g per kan 63 cents idem a 47Vio per kan 65 ets Jenever 2 soort Moutwijn a 462 q per kan 61 cents inl BRANDEWIJN a 46Vjo per kan 66 cents Meerdere of mindere sterkte naai evenredigheid GoüDA 22 Junij 1867 zijn te bekomen alle soorten van ENGELSCHE en BEIJEESCHE BIEKEN LIMONADE MINEEALE WAÏEEEN alsmede FIJNE TAFEL ZUEEN en MOSTERD beste GENUA OLIE AEOMATIQUE en D OELEANS AZIJN geurige waterhoudende THEEËN in diverse soorten LIEBIGS EXTRACT a ƒ 2 50 en 1 40 het poije PATÉS DE FOIES GEAS SARDINES ZALM en KREEFTEN enz DépSt van het ZUIVEEINGS ZOÜT voor Maaglijders P J MELKERT Haven Gouda NED RHIJNSPOORWIG IAATSGHAPPIJ Geldleening van ƒ 6 000 000 rentende 4 ten honderd s jaars verdeeld in 5000 obligatien ieder groot ƒ 1200 ingevolge besluit der vergadering van deelhebbers van 6 Mei 1867 Uitgifte der eerste serie van 1 200 000 of van 1000 obligatien ieder groot 1200 De Directie berigt dat door haar ingevolge magtiging der algemeene vergadering van deelhebbers van 6 Mei 1867 de gelegenheid tot deelneming is opengesteld in de eerste serie groot ƒ 1 200 000 van bovengemelde geldleening van ƒ 6 000 000 rentende 4 tep honderd sjaars volgens berigt eu voorwaarden zoo ten kantore van den Directeur Thesaurier Eokin E N 146 te AiMterixm als op alle Hoofd Stations kosteloos verkrijgbaar De billetten van deelneming in te leveren voor of uiterlijk op 1 Julij e k op alle werkdagen van 10 tot 3 ure ten kantore van den Directeur Thesaurier voornoemd Utbecht den 8 Junij 1867 De Directie der NederUmdscke RMjn Spoortoeg MaatscJiappij H AMESHOFF President 3 C JACOB Secretaris NB Ten gevolge van de vertraging welke de aankondiging in Engeland wegens Pinksteren heeft ondervonden is de termijn aldaar tot 4 July a s verlengd en blijft de gelegenheid tot inschr ving dus ook bier te lande tot dien datum open Boekdrukkerü van A BKINKMAN Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren Do prijs per drie maanden is S franco p p08t 2 25 Adverteotien van 1 6 regels tot des middags ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingezondea zijn KENNISGEVING De BUBGEMEESTEE van Gouda brengt bij deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer CoMMlsSABis DE3 KoNiNGS in de Provincie Zuid Holland op den 12 Junij 1867 is executoir verklaard het kohier van het patentregt over het dienstjaar 1866 67 i kwartaal Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder daarop voorkomende verpligt is zijnen aanslag op den bij de Wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van DEIE MAANDEN binnen welke de reclames behooren te v orden ingediend GoüDA den 25 Junij 1867 De BUEGEMEESTEE voornoemd Van BEEGEN IJZENDOOEN i3uttenlanïï Londen 24 Junij De Morning Post meldt dat de regering zal voorstellen om aan Liverpool Manchester en Birmingham drie der steden in het amendement van den heer Laing vermeld een afgevaardigde metr toe te kennen 25 Jnnij Graaf Eussell heeft gisteren in het hoogerhuiseen voorstel gedaan tot de benoeming eener commissie tot onderzoek van de aangelegenheden in de zaak der iersche kerk Na geamendeerd te zijn is dit voorstel aangenomen Men meldt uit New York dd 24 junij De presidentJohnson beefi laat gegeven tot krachtige voortzetting van hetplan tot reconstructie der unie overeenkomstig het gevoelenvan den attomey generaal Parijs 23 Junij Men is hier overtuigd dat er geen vrees meer behoeft te bestaan dat keizer Maximiliaan zal worden gefusilleerd Hoe hoog ook de losprijs zij dien Juarez voor hem vragen zal is de keizerlijke familie van Oostenrijk bereid dien te betalen De som zal worden betaald uit het patrimoniaal fonds dat onder de regering van keizerin Maria Theresia is gesticht een fonds waaraan die vorstin een groot gedeelte der particuliere bezittingen van de regerende dynastie heeft afgestaan De Etendard vermeld eene depêche van den heer Seward gerigt aan de amerikaansche legatie te Weenen houdendedat Maximiliaan veroordeeld is tot verbanning hij zou reedsnaar Europa vertrokken zijn Hg zal in Engeland aan walkomen 24 Junij De Constitutionne zegt dat er volgens deberigten alle reden bestaat om te gelooven dat Maximiliaannaar Europa scheep zal gaan of reeds scheep gegaan is Uit New York wordt aan Correspondance Havas geschreven dat de bezetting van Queretaro die na de inneming diervesting door de Juaristen is gevangen genomen 450 officierenen meer dan 8000 soldaten telde De inneming dier vestingwas het gevolg van verraad door Lopez een der generaalsvan keizer Maximiliaan gepleegd en z n verraad moet zoobehendig geweest zijn dat de keizerl ken die het anders nogwei hadden kannen aithoudea zich onmiddellijk genoodzaaktzagen te capituleren 25 Junij De Patrie zegt dat de commissie voor hetbudget beden eene vergadering zal houden waarin m Jedeeliug zou worden gedaan van een ontwerp waarbij het supplementair krediet noodig voor de nieuwe wapening van demarine en het leger op 158 millioen wordt bepaald Dezesom zon gevonden worden door de uitgifte van schatkistbons De overige kredieten voortspruitende uit de verhooging dermilitaire uitgaven zullen in het Donnaal budget voor 1868 vorden opgenomen BerUjn 83 Jang De opvatting van het luzembargsche waarborgtnctsat door de ecgelsche staatslieden en de eogel De prijs ia Advertentien vaa tén tot les regels met inbeerrip an het zegel i 80 Cent voor eiken regel daarboveu 10 Cent Buitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte sohe dagbladpers wordt door de N Pr Zeitung als een betree renswaardig en te gelijk als een onteerend verschijnsel aangemerkt Dat de verleende waarborg in de praktijk eigentlijk niets te beteekenen zou hebben en dat een man als lord Stanley er opentlijk voor uitkomt dat die verklaring van het gesloteue verdrag ook de zijne is noopt de N Pr Zeiting tut den uitroep Zoo diep derhalve is het Engeland der Cbatbams en der Pitts gezonken Uil W rschau wordt gemeld dat bij ukase is bevolenalle inbeslagnemingen van goederen van personen bij den opstand betrokken te schorsen voor zoo ver de voorwerpen vandat vermogen nog niet op staatsrekening zijn overgegaan allehierop betrekkiiig hebbende onderzoekingen moeten gestaaktworden Eene tweede ukase beveelt dat maatregelen zullenworden beraamd tot hulpbetoon aan de personen die door dewijziging van het bestaur des rijks hun middel van bestaanhebben verloren 24 Juny Het heerenhuis heeft met ai emcene stemmen 119 de constitutie voor den uoord duitschen bond aangenomen Daarna is de landdag door den minister von der Heydt meteene koninklijke boodschap gesloten In dit stuk betuigdejdekoning aan de beide huizen zijn dank voor de aanneming derconstitutie en werd medegedeeld dat de afkondiging van ditstuk in alle bondstaten onmiddellijk zal volgen Voorts werddaarin gezegd dat terwijl Noord Daitschlaud voortaan een naauwer staten verbond zal vormen de nationale gemeenschap waardoor de bescherming van het duitsch grondgebied reedsaanvankelijk gewaarborgd wordt ook hare goede gevolgen zaldoen blgken op het staathuishoudkundig terrein der duitsshevolken terwgl het tolverbond met welks vestiging aan de vereenigde ontwikkeling van Duitschland eerst beteekenis wordt gegeven in overeenstemming zal worden gebragt met de levensvoorwaarden van den noord duitscheu bond Ten gevolgeder gematigdheid en vredelievende gezindheid van alle mogendheden is het gelukt de vreedzame ontwikkeling der europesche betrekkingen tegen verstoring te beveiligen De redelieveade op vertrouwen gegronde betrekkingen tusschen denkoning en de monarchen Tan magtige naburige staten zijngewigtige waarborgen voor de gemeenschappelijke zamenwerIcing tot de duurzaamheid van den zegen aanbrengenden vrede Het streven der regering zal voortdurend naar het doel zijngerigt ten einde bij de beteekenis en de magt van het nieuwbekrachtigde staatswezen daaraan die zegeningen des vredesdeelachtig te doen worden Festh 25 Junij De landdag te Klanseaburg is bij koninklijk rescript ontbonden terwijl krachtens een 2 rescript alle besluiten van den vroegeren landdag te Hermanstadt buit werking worden gesteld ötnnenlanïr GOUBA 26 Jnn Wij meenen onze lezers opmerkzaam te moeten maken ophet concert dat zondag avond aanstaande in het lokaal dersociëteit Ons Genoegen zal gegeven worden door het muziekcorps van het regiment guides uit Bmssel onder directie vanden heer Victor Bender Wij vertrouwen dat onze stadgen oten mim gebruik zullen maken van deze allen aangeboden gelegenheid om zich te verg isten op een genot als wij hier slechts zeiden mogen smakes He gezelschap toob is met roem bekend en zal in eenige onzer aanzienlijkste steden ook op het thans te Utrecht gevierde feest zich dezer dagen doen hoorea ie zitting der tweede kamer was zaterdag geheel gewijdaan de vaststelling der uitzonderingen de opsammisjhetff on vnder die uitgifte niet begrepen is als daar bouwde g onden bij de inlanders in gemeenschap diyidnee b zit gronden in ontginning gemeene w