Goudsche Courant, donderdag 27 juni 1867

Zondag namiddag zijn te Zaandam met baden twee jonge lieden van 19 en van 25 jaar omgekomen Do franscfae regering heeft in Hongarije 500 000 centenaars granen opgekocht Burgerlijke Stand GOUDA Geboben 20 Jooij Dirkje ouders L Smit 21 Adriana ouders A Heg en J van Vliet P de Jong en D van Wijk n C 24 ADVERTENTIEN eiu de goaverpements koflijtu sn de djatti en andere Loltbosschen gronden binnen eeu door den gouT gen voor elk gewest vast te stellen afsknd van gouvernementsaanplantin gen enz Dt heer Thorbecke had vrijdag eeae met ds strekking der wet overeenkomstige verduidelijking van eenige onderdeelen van dal art voorgedragen waaraan de tjer Kochussen zgne acÜMHie schonk meeuendie i t het in de bedoeling des heeren Thorbecke lag om h t erfpachtsregt zeer te beperken Dit moge uit de aanvankelijke toelichting op te maisn zijn geweest de nadere verklaring van den voorsteller op zaturdag bewees ten lDif liJk le dat men zich had vergist want de hh Fransen v d Putte Godefroi en anderen nu de redactie van de amendementen bepaald gefonouleerd was en in verband gebragt met een auiler amendement op art 4 ondersteunden en verdedigden het amendement en de minister moest zelf erkennen dat de wijtigiügea in art 2 verbeteringen waren doch was minder geneigd om het amendement op art 4 over te nemen Toen evenwel de kamer dit met 41 tegen 13 stemmen had goedgekeurd verklaarde Je minister nu ook de verbeteringen in art 2 over Ie nemen terwijl nader nog een amendement an den heer v d Linden op eeu ander onderdeel van dit art mede werd aangenomen en daarna art 2 in zijn geheel Ju de fitting van maandag beeft de heer Uullert zijneinterpellatie tot deii minister van justitie gerigt over de toepassing der vreemdelingen wet Het feitelijk overzigt van hetgebeurde met de Hanoverauen eerst te Arnhem gevestigd endaarna meer over het land verspreid kwam van de zijdevan den interpellant overeen met hetgeen de heer Boissevaiiideswege heeft medegedeeld en ook in deze courant is opgenomen Hij vroeg ten eerste of die feiten zich zoo haddentoegedragen r en zoo ja dan kwam hij tot de conclusie datin deze legen de wet was gehandeld en tegen onzen aioudenroem vau gastvrijheid De min erkende voor het grootstegedeelte de juistheid der feiten maar er ontbraken ook omstandigheden ai n voornamelijk dat die vreemdelingen heterkende plan hadden om een vrijeorps oj te rigten tegen Pruisen doch dat zij dit na het verdwijnen van het uitzigt opoorlog hadden laten varen dat zij slechts tijdelijk waren toegelaten zonder uitreiking an verblijfpas en wisten dat zijniet op den duur zouden kunnen verblijven dat ja de regering het regt had gehad tot uitzetting overeenkomstig art 12 der vreemdtlingen wet maar dat men in deze met heuschieid en gematigdheid heeft willen te werk g an De regeringmoest zich niet blootstellen aan t verwijt dat zij onze neutraliteit niet had gehandhaafd Van den anderen kant werddoor den interpellant en onderscheidene andere sprekers betoogd dat die personen eenmaal toegelaten zijnde met anderskonden worden uitgezet dan op grond van gevaar voor depublieke rust maar dat dan daartoe niet een zijweg moestzijn ingeslagen maar de weg door art 12 gewild dat is hetprovoceren van een koninklijk besluit waarvan echter mededeeilcg moest worden gedaan aan de staten generaal Na had de regering eerst als t ware medegewerkt tot het verlof omverblijf te houden en daarna komt het bevel om binnen zekertijdsverloop het land te verlaten Bij zoodanige toepassing derwet was geen vreemdeling meer veilig en werd dan ook sterkaangedrongen op herziening der wet vooral ca ds afschaffingvan het passenstelsel De heer DuUert heeft ten slotte gezegd d it de minister in deze nog niet gehandeld had Er was weleei e aanbeveling tot vertrek onder bedreiging vao uitgeleide maar de minister was nog vrij en bij zou dus de naderehandeling van den minister afwachten Opmerkelijk is datteruijl de heeren Dallert Godefroi v Eek v Beymi v d Linden en v Limburg Brouwer de handelingen des ministersin deze op regijkundige en andere gronden bestreden de eenigeverdedigers vaa de handelwijze de ministers waren de heerenSaaymans Vader en van Zinnicq Bergman Hiermede was deze interpellatie afgeiuopen waarna de dis cussie over de erfpachtsivet voor Java werd vcorigezet Het oorspronkelijke art 3 der voordragt is op voorstel van den heei van de Putte door den minister ondersteund vervallen als overbodig na de m art 3 gebragte wijziging maar een cieuw art 3 door dienzelfden afgevaardigde voorgesteld en strekkende om de gebruiksregten welke de nlandsche bevoU king uitoefent op gronden niet vaÜejde in de termen van art 2 bij uitgifte in erfpacht te doen e erbretiigen of daarvoor schadeloosstelling te verieeaen op de wijze bij koloniale ordonnantien te bepalen werd na velerlei wooixlenwisseling en ontrading door den heer Thorbecke afgestemd met 31 tegen 26 stemmen Dingsdag werden in de tweede kwamer de discussienTOortgezet van art 5 af inhoudende dat de gronden voor 75 jarvi in erfpacht worden uitgegeven De hee Kochussen haddaartegen bezwaar De heer Pijnappel stelde een amendementvoor om die tijdsbepaling te veranderen in hoogstens 75 jaar De heeren Fransen van de Putte Godefroi en de minister van koloniën bestreden het amendement de eerste meer bepaald de argumenten van den voorsteller Het amendement werd verworpen met 45 tegen 13 stemmen Op voorstel van den heer W van Goltstein wcrdt art 7 behandeld voor art 6 in welt laatste art de mnistCT nog eene wgziging brengt Art 7 wijst aan wie en wie ni tot mededinging worden toegelaten De heer Vader verlangde dat ook Javanen werden toegelSf ten De heer W van Goltstein stelde een amendement voor tot toelating van de inlanders en tot uitsluiting van de vennootschappen De heer Wintgens stelde een amendement voor om alleen Nederlanders en inlanders toe te laten De hr van de Pnite stelde een amendement voor om alleen Nederlanders en ingezetenen van Nederl Indie toe te laten en verder om de laatste alinea van het art te doen vervallen Nadat verschillende ledep over art 7 het woord hadden gevoer = dat artikel door den minister van koloniën verdedigd en zijn Je daarop voorgestelde amendementen door hem bestreden op verlangen van den heer Pijnappel bragt hij wijziging in alin 4 Heden voortzetting Men verzekert dat na de afdoening van het wetsontwerpnopens de uitgifte van woeste gronden in erfpacht in nederl Indie de tweede kamer der staten generaal nog eenige andereaan de orde gestelde wets ontwerpea zal afdoen maar dat tochhet bepaalde voornemen bestaat om zoo dit maar eenigzinsmogelijk is deze week de werkzaamheden ten einde te brengen Uit eeu ingezonden stuk in de Arnh Courant onderleekend door mr J H ü Boissevain blijkt dat de commissaris van pulitie te Arnhem de heer J H Hoogbruin den Hanoveraneu die tijdelijk te Arnhem verblijf houden heeft aangezegd dat ZIJ ten gevolge eener aanschrijving van deu minister van Justitie dd 14 dezer binnen drie weken het grondgebied van het rijk moeten verlaten De commissaris voegde er bij dat zij door aan deze uitnooJigiog te voldoen de onaangename gevolgen eener uitleidiüg zouden voorkomen De betrokken bauoversche uitgewekenen hebben evnwel in die aanschrijving niet bertisl raaar onmiddellijk hunne bezwaren in een adres ter keunis des konings gebragt Het oordeel vau mr J H G Boissevain over genoemde feiten is dat daarin ligt opgesloten 1 eene kreuking van de eer van Nederland 2 eeue schennis der wet 3 eene poging om de in dergelijke gevallen door de wet verlangde controle van de staten generaal te ontduiken Volgens de Tijd wordt in berigten uit Kome van geloofwaardige zijde gemeld dat de Heilige Stoel zich werkelijkbezig houdt met bet denkbeeld om een algemeen concilie teberoepen De zaak wordt in overweging genomen om nietnu maar mettertijd misschien in het najaar daartoe over te gaan Gemengde Berigteo De atlautische kabel van 1866 is weder geheel in orde gebragt r Van 9 15 juuij zijd in Eagelaod vijf nieuwe gevallen van randeriwst vcorgekomen De dikste pantserplaten der psrijsehe tentoonstelliag worden doorboord door frausche karoonen van 24 pouders l e bonden te lUrecht zijn losgelaten om deel te kunneq semeu aan de leesten De krooDÏngsfeesten te Festb hebbto meer dan 100 000 guldt n bdoojten Er zij u reeds meer dan 400 bisschoppen te Kome vergaderd Üe noorweegsche handelaars beginnen den zalm te verzenden in kisten met ijs gevuld De ko ngin vcd Pruisen heeft aan de evangelischo kerk te Baden Baden twee beeldeo geschonken Van 9 15 jnnij zijn aangetast in Zuid Holland 8 in Utreclrf 1 totaal 9 runderen Voortdurend worden uit Hongarije vele paarden vervoerd naar Frankrijk Fraawhe bladen vertellen dat Maxiraïliaan uitgebannen en op reisis naar Europa De portnge che afgevaardigden hebbeq het voorstellot afschaffing der doodstraf aangenomen Den banoveranen in denlaatsted tijd talrijk tot ons overgekompn vrordt een langer erblqf inons l Dd ontzegd Ia Bulganje lijq 0 roerigc bewegingen uitgebipken Te Kott bij Aken is een kruidmolen ia de l ch espi ongen naibij twee personen werdeq g kwetst In Engeland werden verleden jaar 20 000 pond kokkelkorrcls cocnlns indicp ingetperd dieblechts dienen om het bier te vervalscbea Er is besloten tot de ntbinding van den zeveobergBcben Isoddag t De kenet vbd Oostenrijk he ft volledige amnestie verleepd aau alle politieke veroordeelden gevonnisd sedert 3 maart 1848 Een madridsph blad bekent t f opa Spanje niet meer rekent onder d begaafde natiën Te Geneve is besloten tot het bouwen van een nieuw mlneain Èn vai e nenieawe bibliotheek voor 950 000 fr De herziening der iersche k5 wet k uitgesteld iot eeue VDlgendtt parlemeDtsattiog In oostelijk Gitlicien kla t men voort rend QYfr russtscjie woehngtn nta Annai isdoor de Juarkteoi in Mexico gevangen genomen rr De komi vanBeyeren heeft goedgekeurd de ïoetreding tyt het hervormoe tolverbond De porte beefl het voorstel betretfende Candia aangenomen eBrealau is eène nienwe beurs ingevrijd In Frankenland ia weder tengefal v n rnndecpest vow kdmen De bisscbpppen hebben te Botne 10 millioen aangebragt als opbrengst van den p stiersp Diog Z M MoripoIsDti kom g vanee dm eilanden van Nieuy f Ze t ï Si een dagblad opgerigtf door hem zelv n geredigeerd t verhooélQg vanhet belgiscbe budget vau oorlog zal niet meer dan I tiillUoén1 edrag n Heden overleed mgn geliefd echtgenoot JAN CHRISTIAAN LOMAN emeritus Predikant van Amsterdam in den ouderdom van 78 jaren C M LOMAN Stoop GooDA 22 Junij 1867 r Nog treurende over he verlies van mijnen eenigen Broeder en f boren Zoon trof mij heden een nieuwe zware slag door het afsterven mijner hartelijk geliefde echtgeinote NEELTJE VEIJ LANDT in den ouderdom van ruim 32 jaar mij nalatende een dochtertje te jong om haar gemis te beseffen L EXALTO MooEDKECHT 24 Junij 1867 Algemeene Kennisgeving Bij deze hartelijken dank gebragt aan allen die zoo vele bewijzen gaven van belangstelling bij de bevalling mijner echtgenoot H F BOLL GODD V 26 Junij 18S7 He T WEL De ondergeteekenden hebben JANSEN Boekhandelaar te Gouda als Colporteur van het HALF STUIVERS MAGAZIJN en de VADEHLANDSCHE GESCHIEDENIS ontslagen en daarvoor in zijne plaats den Heer OUDSHOORN aangesteld een ieder die daarvan de vervolgen wenscht te ontvangen gelieve zich bjj dien Boekbandelaar te vervoegen KUUPEBS VAN DUUL Uitgevers s GravenAage Latijnsehe school te Gouda Het EXAMEN van TOELATING zal plaats hebben Zatardag 20 Julij e k in het Lokaal der Latijusche School des middags ten 12 ure Bij den Leeraar in de Wiskunde en nUuwere taUn den Heer J L TERWEN bestaat gelegenheid tot het plaatsen van Kostleerlingen D TEBPSTHA Eector GoPDA 22 Jnnij 1867 Burger Bewaarschool INSCHRIJVING van KINDEREN voor het 3 Kwartaal op Zaturdag 29 Juni e k des avonds tasschea 6 en 7 ure aan het Locaal der School J N SOHELTEMA Foorz Vajj ZEULEN Secr van Kossum Catharina ouders OVKKLEDEN 21 Junij P van Willigen 46 j P J van det Loos wed A van Vunren 38 j il V J E de Koning 4 m 22 6 Brink 3 j 5 m S Boot 2 j 6 m G GroeoeGdaal 3 j 10 m J van den Berg 17 m J C Loman 78 j M Bruijnje 7 j 5 m 2 A G Minkt huisvr $ a W flüfrktmkamp 68 j E Brandt 3 m 24 N Bate burg 11 m M L Siol 4 w M J van Dam 15 w A de Jong 1 j 5 m A M Ame z 3 j 6 m M Noordeman 3 j 6 ra P Boer 2 j 9 m J van Wingerden 16 m A de Jong 4 n GtHUWD 26 Jnnij P Verdonvr en C Bouter F W Easebaggers en J de Jong Openbare Verkoopingen te GOUDA Op WOENSDAG den 3 JULIJ 1867 des voormiddags ten elf ure ia het Logement DE Zalm te Gouda van Een kapitaal HUIS wijk B nf 19S en EEP alsmede een fraaije met vele Vruchtboomen beplante TUIN breed 22I 2 en lang 80 ellen = U ande en liggende aan den FlUWeelen Singel te GouDi Zijnde het Huis zeer aar genaam gelegen en hebbemle uitzigt vóur op de meest bezochte wandelplaats en achter op Tuinen en Weiland en bevattende zeven KAMERS eeue PllOVISIEKAMER KEUKEN en hetgeen verder tot een goed ingerigt woonhuis behoort Te aanv iarden 1 September 1SC7 En een Stuk GROND liggende als voren breed 16 en lang 29 ellen waarop een twee of drie Huizen moeten worden gebouwd Terstond te aanvaarden Op de gemelde PerceeUn zullen geeue Fabrieken noch Arbeiderstconivgen mvgen Korden gebomcd Op MAANDAG den S JULIJ 1867 des voormiddags ten 11 ure in het Logement DE Z LM te Gouda van Een goed onderhouden HUIS BH ERF aan de Gouwe tr Goudi wijk C nO 177 Zijnde in het Huis VUF KAMERS eeue KF UKLN een KELDER en hetgeen verder tot een goed Woonhuis behoort Te aanvaarden 1 Augustus 1S67 Op MAANDAG den 15 JULIJ 1867 des voormiddags ten elf ure in het koffijhuis DE Harmonie te Gouda van de navolgende onroerende Gutdiirr alle staarde en liggende te Gouda als Een HUIS en ERF aan de Gouwe wijk C n 74 TWEE HUIZEN PAKHUIS en ERVEN aan het Loramerdswatertje ijk G nO 98 99 en 100 DRIE HUIZEN en ERVEN aan de Nienwe Haven wijk N n 126 12S en 129 Een HUIS en EBF in de Lange Noodgodsteeg wijk B b 62 Een HUIS en EBP in de Vlamingstraat Wijk O n 367 Een HUIS en EEP in het Klooster aan den Raam wijk O n 274 Een HUIS en ERF aaa den Turisingel wijk P nO 140 Een HUIS en ERF aan de Wachterstraat wijk P xfl 144 En een HUIS en ERF in de Dubbele Buurt aan de Oosthaven wijk B n 12 En op DHSGSDAG den 16 JULIJ 1867 des voormiddags ten 9 ure ten sterf huize van Mejufvrouw SCHLUTER aan de Gouwe wijk C n 177 te Gocda van Mahoniehouten en andere MEUBELEN BEDDEN LINNEN en TAFEL GOED kleederen gewerkt GOUD en Zn VER enz Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTUIJN DROOGLEEVER te Golda üBai VAN Dr J B EOLL te Amstebbam Deze Droppels zyn een onfeilbaar geneesmiddel tegen alle Rheumatische Ziekten Jicht en Podagra en brengen zelfs in de hardnekkigste en meest veronderde gevallen nog hulp en verligting aan ledere flacon is met etiquette eu gebruiksaanwijzing vooriieD Depot voor GoHda bij den Apotheker STEENMEIJER