Goudsche Courant, zondag 7 juli 1867

1867 551 DoDderdag 11 Julij GOUDSCHE COURAUT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeiceff D n 60 Openbare Verkoopingen te GOUDA op MA NDAG den 22 JULIJ 1867 des voormiddags ten 11 ure in het Logement de Paavw aldaar van Een Kapitaal HUIS en ERF met eenen fraaijeil TtÜn daarachter groot 5 Eoeden 30 Ellen sLiande en liggende aan de TarfmuKt te GoiiJA wijk H n 109 Zijnde in het Huis ZEVEN KAMEBS allen behangen en gestukadoord eene DIENSTBODENen MANGELKAMER goeden KELDER en KEUKEN ruime ZOLDERS en hetgeen meer tot een goed ingerigt Woonhuis behoort Te aanvaarden 1 Augustus 1867 En op DINGSDAG den 23 JULIJ 18B7 des voormiddags ten 9 ure in het gemelde Huis van eenen INBOEDEL bestaande in MEUBELEN BEDDEN en BEDDENGOED Fraai PORGELEIN gewerkt ZILVER enz Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den l jtaris W J FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda Aan den HANDEL DAGELUKSCHE GOEDERENDIENST per stoombooten Koophandel Landbouw Nijverheid Van GOUDA naar UTRECHT V V Vertrek van Qocda naar Utrecht Maandag en Dingsdag S j Uur Donderdag 1 Uur Woensdag Vrijdag en Zaturdag 4 j Uur Informaticn bij den Agent D de BRUIN hoek Oosthaven te Gouda die zich hiertoe aanbeveelt Biiuoenlandsclie SchroefstoombootReederij te DOKDRECHT MENST TUSSCHEN DORDRECHT GOUDA EN AHSTERDAI en daar tusschen gelegen Plaatsen to het vervoei van PASSAGIERS GOEDEREN en het Slepen van SCHEPllN met de Schroefetoombooten DORDRECHT n 2 Kapt V BISSCHOP DORDRECHT n 3 Kapt A VAN ANDEL DORDRECHT n 6 Kapt I GOVERDEN in directe tumduUing voor het VERVOER van GOEDEREN aan de Moerdijk 1 roet de Spoorweg Maatschappij GRAND CENTRAL BELGE van en naar België Frankrijk en Zmitserland 2 met den STAATS SPOORWEG van en naar Üiadhrnen Maastricit Eindhoceti Luik Vivegnis en Liers Ans beiden volgens te bekomen speciale tarieven Vertrek van Dordrecht Zondags Dingsdags en Donderdags s morgens ten 5 Ute y g Moerdijk Zondags Dingsdags en Vrijdags o a Ani ttrdam Zondags Woensdags en Vrijdags h n S Agenten te Dordrecht ten kantore der Directie Gouda J VAN AALST Vest Amsterdam A HENKE Biunen Amstel bij de Amstelstraat In directe verbinding te Dordrecht met DE VRACHTGOEDEREN STOOM VAARTMAATSCHAPPIJ te U ddelburg voor goederen van en naar Middelburg en te Am iterdam met den beurtschipper K ENGEL op Zaandam Zonder kosten van overlading D A N VR IESENDORP J J B J BOUVY J C DEKENG DURA Directeur A J VERBEEK V d SANDE Com tarit en Te HUUR aangevraagd tegen 1 AUGUSTUS een HUIS met TUINTJE bevattende minstens 4 KAMERS en een gemeubileerd BOVENof BENEDEN KWARTIER bestaande uit 2 a 3 KAMERS sn gebruik van TUIN beide met opgave vaa Huurprijs en Stand onder lelt K K bij d£ T Boekhandelaar P C MAAS te Gouda Goudsche Broodfabriek Onze broodprijzen zijn voor de volgende week FIJN KRENTENBROOD 42 Cts p N GEWOON dito 30 GEBUILD BROOD 1 kw 26 dito 2 I 23 ff 2 dito 3 n il I u u II ONGEBUILDdito IS ± v uui QUO l n II II II Klein Brood Weener Broodjes 2Vs C p st Kadetjes en Krentcnbroodjes 2 C per stuk GoCDA 6 JuHj 1867 PERK C TE KOOP 9 Bunders ZOMERGER T Vil Bunder HOOIGRAS TE HUUR 7 Bunders grasrijk WEILAND gedeeltelijk gemest alles gelegen in den Zuidplaspolder onder de gemeente ZEFEFHUIZEN in de nabijheid van Waddinxveen Te bevragen bij J van DBB LINDEN Landbouwer gemeente Zevenhuizen Engelsche Gezondheids PÜIen beioemd onder den naam van ENGELSCHE GAL SLIJM EN MAAGPILLEN Door eene mt er dan 25jarige ondervinding worden deze Pillen veel gebruikt daar dezelve boven velen de voorkeur verdienen dagelijks ontvangen wij er de bewijzen van Hare werking is zacht zij drijven de Gal en Slijm af versterken de Maag en bevorderen de Gezondheid Doosjes van 25 Cts dubbele voor 40 Cts verkrijgbaar te Gouda J H Boers Apoth Wijdatraat Del t O Hoog Apotheker Gravenhage 3 L F Snabilié Apoth Maassluis J J Schansman Apotheker Rotterdam C J W Snabilié Apotheker Vlaar ingen C N E Höchell Apoth Prijzen der Efifccten Gebleveu koers 54Vl6 85 4 pCt Ned w sch 2 dito 3 dito 4 Handelm op resc België Roths 2 Spanje obl 2 Portugal obl 3 Rusl obl H 5 d 1828 29 5 d 6 serie 5 d Lond 1862 5 d Amst 1864 5 dO Amst l860 4 Aand spoorw ƒ Oost Metall SpCt dito dito 2Vj d renteAmst Bd nat 1854 5 dO in zilv 1864 5 Italië Amst 5 Turk buitenl 5 Griekenland 5 Ver Staten 1874 5 d 1881 6 d 1882 6 Mexico 1851 5 87 Vi 52 581 4 76lV AMSTERDAM Vrijdag 5 Julij 1 Liagste Hoogste j koers koers 1 541 8 54Vu 65 85V8 86 143 8 1431 4 i 3S ï 1 40V 40V8 95 95V8 737 74V8 85V 6 87 87 iJ 82 j6 83l 185V4 185 46 46 8 1 23 4 1 67 V 67V8 52 l6 52V4 j 58 581 4 3OV2 30 u 141 4 76 771 4 77V8 76 4 SH J 1 15W 16 1 CORRESPONDENTIE ËeD iazeuder up uc haagacbc ivuv v twll g van TÏncherygereedsrbappen ens u emt od3 berigt in het vorig nDmmer onjaist omdat zijn naam oiet vermeld is De oorzaak zal daarin liggen dat de verslaggever het dimr hem ingezondeoe minder opmerkenswaard achtte De redactie ontvangt zoo enkel eenige mededeeliog van fabi lekanten dat zij er niet aan denken kan de lijst der TerschlUende inzenders mede te deelen en zich vergenoegen moei uict de Tcrmelding der stadgenooten die eenige bekroonine verwerven of met eenige onderscheiding genoemd worden Boekdrukkery van A BRINKMAN Dexe Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avoads te voren Bc prija per drie maanden is 2 franco p post 2 25 Advertentien van 1 6 regels tol des aidd gs ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn KENNISGEVING De VOORZITTER van den RAAD der g meente Gooda brengt ter kennis van de ingezetenen dat aan de kiezers zijn toegezonden de oproepingsbrieven en stembiljetten tot het benoemen van vijf leden van den Gemeenteraad in plaats van de als zoodanig met den eersten dingsdag in September 1867 aftredende leden de heercn T P VIRULY G PRL CE G P BUCHNER M J L A de GRaVE en A LUIJTEN en dat wanneer eenig kiezer geen brief van oproeping of stembiljet mogt hebben ontvangen hij zich tot bekoming daarvan ter plaatselijke secretarie zal kunnen vervoegen Voorts worden de kiezers opmerkzaam gemaakt op het navolgende te weten dat de inlevering der stembriefjes zal aanvangi n op den 16 dezer maand des morgens ten negen eu eindigen des namiddags ten vijf ure dat het stembriefje schriftelijk ingevuld door den kiezer in persoon in de stembus moet gestoken worden dat geen ander stembriefje dan dat hetwelk van het gemesntezegel voorzien is mag w den gebruikt dat de in het briefje in te vullen personen duidelijk met naam en voornaam moeten worden aangewezen dat het briefje niet onderteekend mag zijn e i geene andere briefjes omvatten of daaraan opzettelijk zijn vastgehecht Gouda den 8 Julij 1867 De voorzitter voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOKN i3uttetilanit IjOnden 6 JuUj in de donderdag gehouden zitting van het huis der gemeenten zeide de minister van buitenl zaken in het uiteinde van keizer Maximiliaan geene aanleiding of reden te lien tot eenige bijzondere verklaring of stap van wege bet engelsche gouvernement Hij voegde daarbij dat de executie van den keizer eene jammerlijke en onstaatkui dige daad was al was het helaas ook waar dat handelingen van dien aard in de burgeroorlogen van Mexico en aidere spaanschamerikaansche landen slechts al te dikwijls aan we rszijden gepleegd wareL In eene bijeenkomst van belanghebbenden bij den veehandel zijn besluiten genomen strekkende om te verklaren datde beperkende bepalingen op den veehandel niet langer tedulden zijn en opgeheven behnoren te worden nu Ce veeziektebyua geheel verdwenen is dat in elk geval üaar de veepest zoo als algemeen wordt erkend uit het buitenland is overgebragt die bepalingen uitsluitend van toepassing behoorden tezijn op buitenlandsche runderen ten einde den engelschen veestapel voor besmetting te behoeden Volgens berigt uit Bombay van i junij was de kolonelHerewetber een gelastigde van het engelsche gouvernement weder te Massowah op de westkust der Roode Zee gekomer zonder iets gewonnen te hebben voor het doel zijner zending namelijk de bevrijding der engelsche gevangenen in Abyssinie en bad hg daarop uit Massowah een ultimatum aan koning P Daily News zegt ten aanzien van den dood deskeizers taximiliaan werd door den krijgsraad die hem veroordeelde niet als een gewoon krijgsgevangene behandeld maarals het hoofd van eene oproerige factie en antenr van het hetende decreet zoo als Murat werd behandeld door de wettigemonarchie te Napels Lopez door de spaansche regering op Cuba Walker door het gezag waaraan hij door den britsohen gouverneur ïau Iio dura crj igc e erd H = = T ïirooeasenmoeyeiyk een vorst uit een der doorlnchtigste huizen te be houweu als iemand van gewoon vleesch en bloed mear in De prijs der Advertentien van één tot zes regels met inbegrip au het zegel is 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte Mexico waar de nationale regering nooit had opgehouden te bt taan niettegenstaande een burgeroorlog die door vreemde interventie een oorlog voor de onafhankeliikbeid was geworden hadden deze oostenrijkscho titels en rang geene beteekenis Bovendien schijnt het wel dat eene monarchie de opstandelingen mag doen ombrengen bij honderden gelijk Oostenrijk gedurende 48 en 49 in Hongarije en Italië Pruisei iu Baden hu tweede keizerrijk in december 1851 maar eene republiek mag zich niet verdedigen tegen buileiilaiidsch geweid en terwijl men hare soldaten geen kwartier geeft is zij gehouden allen die met de wapenen in de hand gevangen genomen worden lijfsgenade te schenken op straffe van ie norden gebrandmerkt als eene regering van moordenaars Van Mulatten in eene voormalige spaansche kolonie vem iebi men dat zij even meuschlievend zullen zijn als een Narvaez Is dit niet onredelijk Inderdaad de overdrijving waarmede veie dagbladen over de7e zaak spreken kan slechts maken dat bet inni leedwezen dat liberalen en conservatieven e euzeer gevoelen over dit droevig uitelude den eestenrijkschen vorst door geheei andere gevoelens wordt vervangen In het huig der lords is vrijdag eene discussie gevoerdover het onderwijs en wel voornamelijk naar aanleiding vande klagt door den graaf van Cork geuit dat er geene scholenwerden gesubsidieerd tenzij de onderwijzers voor ien narenvan diploma s De spreker beweeide dat dit de bevorderingvan het onderwijs zeer benadeelde aangezien er thins zoo alshij beweerde 11 000 scholen van bet genot der staatstoelagenwaren uitgesloten en gaf ten slotte den wensch te kennen dat meerdere armenscholen zouden worden opgerigt De bisschop van Gloucester en de graaf van Airlie be ia nden die klagten welke de hertog van Marlborough wederlegde waarbij hij deed uitkomen dat het doel aii deu stan nas om te zorgen dat het onderwijs dat gege en werd goea v as En nu was het duidelijk dat indien de staat niet zorgde dat i leen geëxamineerde onderwijzers ct de scholen werden toegelaten men zich aanzienlijke kosten voor het toezigt ou moeten getroosten zonder dat men zich nog over ecj even goed resultaat zon kunnen verheugen In het bi is der gemeenten werd de discssie over de reformbill voortgezet het debat liep over het voorstel van 4ien heer Lowe en wel over het cumulatieve stelsel van stemuitbrengiug dat na een langdurig debat verworpen werd met 31i tegen 173 steramen Men verzekert cat de regering beve n naar Indie heeftgezonden om eene expeditie gereed te maken die bij voortdurende weigering van den vorst van Abyssinie om denbritschen consul en de overige europesche gevangenen los telaten tegen hem zal worden afgezonden 8 Julij In het lagerhuis heeft de heer Layard gevraagd of het waar was dat de Arkadion opeen turksch oorlogschip badgevuurd met het gevolg dat verscheidene manschappen aanboord gedood waren en of die daad niet met zeerooverij kanworden gelijk gesteld Lord Stanley heeft hierop geantwoord dat hij geloofde dat het be igt in hoofdzaak waar was maardat de zaak thans aan de regisgeleerde raadslieden der kroonter beoordeeling was gegeven en dat de regering geen gevoelendaaromtrent wenschte te kennen te geven voor en aleer hetrapport van die regtsgeleerden is ingediend De onderkoning van Egypte vergezeld van den prins van TV loo io mator n nvnnH oTi Vindsor aan ekomeU Hü werd in een hofrijtuig naar het kasteel gebragt De straten waren versierd en er was veel geestdrift Parijs 9 Julij In het wetgevend ligchaam heeft de heer Jules Favre verklaard dat hij het crediet van 27 millioen voor wapening en verhooging der soldij goedkeurde maar toch zijne stem tegen het ontwerp zou nitbrengen omdat de uitgave op onregelmatige wijze was geschied De heer Rouher erkende die onreeelmatighfcid maar ïoer le aan dat de regering aan den drang der omstandigneüen nan locgegc cu mcu Oc mmw zich tegenover een dreigend conflict en de regering hand