Goudsche Courant, donderdag 11 juli 1867

derhalve op eigeu verantwoordelijkheid Zij vroeg thans eene bill van indemniteit De heer Picard vroeg waarom het crediet op de vlottende schuld was overgebragt De heer Vuitry antnourdde dat dit slechts een voorloopige maatregel was de regering wenschte het grootboek met dan d geval van volstrekte noodzakelijkheid te opeii n De heer Berrjer gaf de vrees te kennen dat de regering gedurende het reces der kamer het dotatie fond = van uet leger zou aanspreken De heer uitrj antnoordde dat de e vrees ongegrond was Het ontwerp betreffende het crediet van 158 millioen werd daarop aangenomen met 2dt tegen 12 stemmen Morgen beraadslaaing over ile begruotmg van uitgaven voor 1868 De heer Thiers 7al bij deze gelegenheid het woord voeren Berlijn 6 Juhj De N Pr Zeilung bevat een correspondentie uit arij meldende d it de muut cojferentie het omtrent de volgende beginselen eens is illeeu de gouden standaard wordt behouden De kleinste gouden munt heeft eene naarde an vijf francs De munteenheid ordt naar bet fransche genigt geregeld Ziiver za slechts tot pasmunt dienen De munt van lederen staat is overal gangfaar Julij De Norddeutsche Zcitung zegt dat alhier in goed ouderngte kringen mets bekend 13 omtrent stappen van Frankri ka zijde tot bemid lUing in de zaïk van IsoordSlees ijk en dat de beer Beuedetti ook i vertrokken zonder eeuise knestie n dien aard aan te roeren Weenen 6 July De Pre se zegt Oostenrijk heefc er mei bet minste behng in om bij Pruisen aan te dringen om zonder eenigen waarborg Noord Sleeswijk af te staan Oostenrijk kan bedaard af acht u dat Pruisen en Denemarken het met elkinder eens worden Het allerminst hebben hij reden om partij te kiezen of eene gevaarlijke bemiddelaarsrol op ons te nemen ij zijn tevreden met de rol van toeschouwer zoo lang men ona zeiveo met lastig val Kopenhagen 8 July De Berlmgske Tidende deelt een brief mede v lu 42o in Denemarken gevestigde Duitse lers lan de kolu s he en ain de Norddeutsche Ze ung inhoudende De ondergeieekendeu preken de meest dankbare erkenning nit egens hunne gi=tvrije en vriendschappelijke opneming m Deuem ir eL en verklaren uit eigen erv iring dat elke waarborg voor de Duitsche s m Noord Sleeswijk ten eenenmale oiertoUig 1 = ötnnenlanb GOl D 10 Juiij De eers kamer der taten generaal heeft zatiirdag eenigekleinere wetteL aangenomen oorls is de geheele zitting gewijd geweest aan de chutterijwet De hh In de zitting van maandag zjn de discussien over de ehutterjaet voorisezet De hh Hengst Fransen v d Putte Cremers Schot Sasse v Isselt en Michiels van Kessenichhebben breedvoerig tegen de wet gesproken terivijl slechts dehh Measchert v In de uting van gisteren zijn de beraadslagingen voortgezet De minister van biunenl zaken zijne rede voorzettende voerde nog eenige punten van verdediging aan De ministervan oo log nedenegde de bezwaren der sprekers voor zooverdie van militairen aard aren Hij drong aan op de aanneiring der wet ten einde de verdediging des vaderlands opgoede gronden te bouwen De hr de V s vaii Steenwijk verklaarde zitli niettegenstaande deze verdediging tegen de wet die hem met genoea a repliek des ministers wordt het ontwerp in stemming gebragt en verworpen met 19 tegen 15 stemmen Tegeu stemden de hh He r Sasse van IJsselt Hengst Schot Beerenbroek Nobel Geertsema Sassen van der Put ie van Heeckeren Villers Cremers Virul Michiels van Nispen en de Vos oor stemden de hh Huydecoper Rahusen Duymaer van Twist Tonckens Messchert van Yollenhoven Schimmelpenmnck T d Ltk de Clercq Hansen Joost van VoUenhoven Smit Aylva van Pallandl Jordens van Beeck VoUenhoven Taets en de voorzitter Daarna is de kamer tot nadere b jeenroepmg geisheiden Bij de tweede kamer der staten generaal is thans ingekomen een wets ontwerp tot wijziging van de wet op de middelen voor het dienstjaar 1866 en aanvulling van die voor 1867 De slotsom van dit oulncrp is dat de uitgaven voor 1867 zijn geklommen tot een bedrag van ƒ 117 903 494 24Vs Tot dekking van die uitgaven waren bij de wet van 29 december ISbb verschil ende middelen aangewezen ten bedrage van ƒ 107 099 117 8 s zoodat nog voorzien moet n orden in een bedrag van ƒ 10 204 376 37 Nu stelt de regering voor de raming der middelen voor 867 aldus vist te stellen 1 gewone middelen ƒ 70 569 o70 CO S Schadevergoeding van Japan ƒ 1 000 875 00 3 Bijdragen uit de geldmiddelen van Ivederlandsch Indie ƒ 15 466 341 faj Overschot der beschikbare middelen van 1864 f 11 628 090 lü j Batig slot van 1865 ƒ 13 i24 195 72i j Batig slot van 1866 ƒ 7 876 784 SO a Totaal ƒ 119 860 837 Ob j De uitgaven werden geraamd op ƒ 117 963 494 24 2 zoodat de dienst 1S67 voor het tegenwoordige een vermoedelijk overschot zou aanbieden van ƒ 1 902 362 82 Bij koninklijke besluiten van 7 dezer is bepaald datrijkshoogere burgerscholen met vyfjarigen cursus zullen gevestigd zijn te Leeuwarlen en Zwolle en met driejarigen cursus te Alkmaar en te Zalt Bommel Voorts zijn bij gemeldebesluiten aan die inrigtingen benoemd te Leeuwarden totdirec eur en leeraar dr C P Burger te Delft tot leeraarP H van Moerkerken te Gouda te Zwoll2 tot directeur enleeraar dr U JA Huberts te Zutphen te Alkmaar tot directeur en leeraar dr T van ken te Ledden V oorts isbeaoemd tot leeraar bij de rijks hoogere burgerschool teGouda II l W Bonte te Eheden Z M beeft pensioen verleend aan P Kroon gewezen hoofdonderwijzer te felolwijk a ƒ 5J0 s jaars en de benoem ng van M Bron burgemeester der gemeente Berkenwoude tot secr dier gemeente bekrachtigd De Staats Courant meldt dat den 5 julij te Londen deuit i seling heeft plaats gehad der acten van bekrachtiging ophet traktaat den 5 Maart 1 67 tnsschen Nederland en GrootBr innie gesloten ter regeling d r grensschenling der wederzijdsche lu imgen aan de kust van Gumei en ter invoeringaldaar van een gelijkvormig tarief van regten Wegens de verbetering van den gezondlieid staat derrunderen in het duitsche tolverbond en u Nederland ia inBelgië het in maart jl wegens de runderpest uitgevaarl gdeverbod van den invoer uit die landei van zekere voo werpenin België bij een koninklijk besluit van 4 dezer opgeheven Het verbod van den lu en doorvoer van rundvee uit Nederland blijft nog in stand Men schrijtt uit s Gravenhage aan de Amst Ct dd 7 julij Wat er ook elders betreffende het aanstaand vertrekdes konings naar Panjs gemeld is kan herhaild worden dataan het hof hler tot nu toe er uiels van bekend is Metzekerheid echter kan men berigten dat Z M bicnen weinigedagen welligt den 15 dezer vergezeld van een klein personeel naar het Loo zal vertrekken om aldaar een tot nu toe onbepaald verblij te houden Men schrijft uit Hoorn van 7 julij De aardappeloogstzal in onzen omtrek ditmaal eene opbrengst leveren zoo alsWIJ die in de laatste jaren niet gehad hebben De meeste velden staan rijk vol en zuiver Van ziekte is hier Goddankniets te bespeuren de stoelen le e en ruim op en zijn zeer goedvan smaak Het voornitzigt is dut silergunstigsi Men schryft mt het Westland 9 Julij Nog altijdblijft de uitvoer van oege aardappelen aanhouden en hoewelde prijzen eenigzins gedaald zijn blijven de ontvangsten aanzienlijk daar de ruime opbrengst nog ♦ oeneemt Men schrijft uit Nieuwveen dd 7 Julij AaDg ndeden stand der gewassen kan van hier gemeld worden dat ergegronde hoop bes aat dat de oogst eer bevredigend zal zynDe aardappelen staan heerlijk te velde en vertoonen tot opbeden nog geen s aor van ziekte Ook het zuivel is niettegenstaande bet weinige vee tameljk wel geweest gedurendede maanden mei en juoij De laatste sporen der vreeselijkeveeziekte zijn geheel verdwenen en de boerenstand begint weerlangzamerhand uit de vroegere bedruktheid lOt eene vrolijkerstemming te komen De aanfok van vee wordt met krachtvoortgezet n het bednjvige leven van een ov rvloed 5en hooibouw schijnt reeds nu alle doorgestane rampen te doen verge ai Uit Deventer wordt 8 deze gemeld Men verneemt Jat vele onpar ijdige ingezetenen a hier by de ophanden znnde verkiezing van leden voor den gemeenteraad hunne stem zullen uitbrengen op den hr dr J van Vloten als een blyk van erkentelykheid voor de vele en belangryke diensten door hem gedurende zyn twaalfjarig faoogleeraarsambt aau deze gemeente bewezen üii de thans openbaar geu aaVte mededeelingen en be ngten betreffende de Evangelische Alliantie blykt dat devoorbereidende schikkingen tot de vergadering van de ledenen voorstanders dezer vereeniging met yver en met gegrondvooruitzigl op gunstig gevolg worden voortgezet Op dezebyeenkomsten die te Amsterdam van 18 tot 28 augustus a s zullen worden gehouden worden met alleen de leden eu eengroot getal voorstanders uit geheel Europa maar ok u t zieen Amerika verwacht bUjkens genoemde meoedeelingen totbespreking van velschillen Ie voor de vereenigmg en haar doelzeer gevvigtige onderwerpen Men houdt de zilvermynen van Idaho voor de rykstenvan het amerikaans he vasteland Kostbare stalen van ruwzilver enz op de parysche tentoonstelling aanwezig vertegenwoordigen de mynen Poorman Oro Fino en Morgenstar allenop of aan den Oro Fi io Mountam gelegen m bet district Carson Idaho De buitengewone uitkomsten in de laatste zesmaanden van de myn Poorman verkregen wekkeu inderdaadverbazing De kleine ruimte waaruit zilvererts getrokken werd leverde door middel van het oude proces malen en amalgameeren eene waarde van 800 000 dollars of 2 000 000 guldenVan deze ertsen werd eene party uitgezocht van 15 tonnengewigt en over San Francisco naar New lork vervoerd waarmen er 68 pCt fijn ilver uithaa de an deze ruwzilverladingzyn stalen na ir Parys verzonden en aldaar geëxposeerd eenstuk daarvan woog toen het uit de myn kwam 510 engelscheponden zynde het zwaarste stuk zilvererts dat naar meuschengeheugen ooit gevonden 3 Men leest in het algemeen overzigt van het N Batav Handelsblad dd 27 mei o a het volgende De benoeming van den heer mr Loudon tot vice president vor den raad van Ned Indie ia hier met algemeen genoegen vernomen Groot vermaak gaven aan het indisch publiek de hevige aauvallen en grofheden van o heeren Ziiimcq Bergman mtgens vm loreest en andere kamerleden tegen ae aanleggers eu me depligtigen dersamarangsche haveu beweging De onbeschaamdheid door den pat arch V intgens te laste g legd aan hen div niet langer dulden Jaarlyks p m vyftig hunner natuur f nooten te zien vtrd mken is onbetaalbaar Menschenliefde en onbeschaamdheid sthynen lu het woordenboek der behoudsparty twee uitdrukkingen te zyn van eene beteekens moge ons op dien koop de eer te beurt vallen coor haar steeds onder de schaamleloozen te worden gerekend Ook het Carthago delenda van den hr Rochussen tegen de mdische drukpers kan by verstandigen slechts hilariteit verwekken Of is het geen onzin te beweren dat het grooter getal van europe sche soldaten in Indie door de drukpers noodzakelijk gemorden IS Wat zou de heer Rochussen overigens egen zulk een mou ster kunnen uitrigten Er is slechts ecu aarlyk ofdoead middel tot beteugeling der drukp rs waar zy eens tot volie levenskracht gekomen is namelyk hare vernietiging de doodstraf tegen alle uitgevers en alle rei acteurs Dt stelsel wordt nu m Spanje toegepast doch het is nog twyielachfi met welken eind uitslag Ook de keizer van hma heelv de dagbladpers m zyn ryk voor zoover het met in de magt der Engelschen of dei opstandelingen is verboden bet hinderde hem altyd van de overwinningen der rebellen te lezen gelyk de heer Bocbus en de aanval en hinderen tegen de politiek vau het batig slot Doch genoeg vf n deze dwaasheden die gelukkig zelfs in Nederland by weinigen weerklank vinden In de Pasoemah landen en op Borneo schynt de rust die uoor eenige ongeregeldheden verstoord geworden was weder herste d te zyn Van de Duitenhezittmgen valt overigens niets te vermelden dan dat onder toezigt van een adsistent resident op Sumatra de gmwelyke strafoefening van het krissen heeft plaats gehad De heer Wintgens zal het zeker zeer onbeschaamd vinden dat wy m naam der mensoheljkheid eischen dat aan zulke gruwelen op ned mdisch gebied een einde worde gemaakt De telegraaf brag ons na meer vredelievende tijdingen uie vooral den handelaren hoogst welkom waren eu naar wier bevestiging met verlangen wordt uitgezien lu de Javabode leest men Een geloofwaardig reiziger deelt ons het ongelooflyke feit mede dat op verscheidene plaatson m bet binnenland de gouvernements kofGj mkooppakhuizen gesloten waren en de belastingschuldige koffij werd geweigerd bq gebrek aan fondsen in handen der pakhnismeester aan wien volgens de bestaande bepalingen geen geld in voorschot was verstrekt Schooner patriarchale voorstelling s zeker on mogelyk dan die van belastingschuldigen die te vergeefs op d üanneming hunner belastingen aandrmgen De keerzyde echter IS dat de positie des inlanders onhoudbaar worot ludien hiJ eensdeels tot productie en levering aan het gauveruement gedwongen wordt en hem anderdeels de aanneming en de tegoeddoening van den karigen leveringspnjs door het gouvernement wordt geweigerd Het is dus zeer te hopen dat in dezen slechts by gouvem mentele industrie denkbaren toestand zoo spoedig mogelyk worde voorzien Ie Chicago vereenigde staten wordt rep Is sedert verscheidene maanden lichtgas gestookt uit ruwe petroleum M uverzekert dat deze gassoort vier maal ster ier licht geeft daudie uit steenkolen verkregen en dat het petroleum gas de helftgoedkooper is Aer cbeidene stoomvaartuigeo op de groote aroerikaansche nvieien die vroeger hout brandden in hunnv machines stokea nu petroleum De vuurkasten en roosters der machines moeten daarvoor eene met zeer kostbare verandering ondergaan waarvan de uitgaven spoedig door de we nige plaats die de nieuwe brani nof aan boord inneemt vergoed worlt Op amerikaansche en engelsche spoorwegen zyn almede wel geslaagde proeven genomen om de steenkolen duor pe roleuni te vervangen De productie bedraagt than in de vereenigde staten dOOO okshoofden daags De kaarsen en zeepfabriek van Lern en Durand in denabyheid vau Parys is zeker eene der reusic itigste van onzentyd De daartoe behoorende gebouwen be iin eene oppervlaktevan 40 000 vierkante ellen Er zyn vier afJeelmgea in de1ste smelt men het vet in de 2 Je maikt men gewone vetkaarsen in de 3de stearine kaarsen in ie 4ile verch Uendesoorten var zeep De s oom vertegenwoordigt er i 0 paardenkrachlen Dagelijks wordt er lo ÜO0 nel pond vet gesmolten 11 000 pond vetkairsen gemaakt U UGO pond vet u eL voortgebragt öOOO pond sttarine kair eu en 60 000 pond zeep zameuges eld De fabriek kOopt j nrli ks ic deaomtrek van Pirys 4 millioen pond vet op Het over ge omvangt zy uit Eusland en 4merika au de aan che kukryg zij voor 2 irillioen palmolie De jaar 6eaicnii de Berigten o Ko Ook de 77 larige Saota Anna dit mtt eene btide or tif en rekcniDg tegen Juarez was geland is cfusilleerd jU u tLt zendtlingcn ijn werkzaam om Croatie op te uijen i ludcl n e u c een vrjLorjs len voraaeo tegeu cld bevritiiG i si jt jdiuu cdreven ZQodrrf ij dit lOoriieroen op t en au 3 J Juu uer eu aan Mst in Z d HoUand 2 in Gelderland 1 totaal 3 rnnitrcu L e drie vallen maakten de uate geuios noodig van 23 runderen D iaatsie turksche leening van oo miUioen fr L looft IbpCï Üt i f afö en zijD weder geopend lu Ovenjssel Drei the tn ui Noor lio luLd benoorden het IJ Te Prtstau ia t e groote weverij veuranJ waardoor 900 perttonen van werk ziju beroGf In Frankri k dm 3 dezer 3U0 000 chas ej otgeweren aanbe teed De geheele fnn chegarde heeft den rouw aangenomen ver Maximiliaan an 23 29 juny njn in Eugeland aaogetafet 12 stuks hoorn ee In Engeland zijureeds 200 000 enfitUseweren veranderd in ütiidereeweren Het Burgerlijke Stand Geboben 5 Julij Gerarda ouders P Jongbloed en J Streng Christina ouders C van der KIe n en P C bluijter fi Hendrik Wilhelmus taders VV Zandijk en E van der Kind A s Hendricu ouders A H Peletier eu A Alblas 7 NViIheliaus Petrus ouders H Kramer en J A C Huijvenaar Wilhelmus Anthooius Hnbertns onders P Wurtz en C Wolslau Adam Cornells ouders J Alblas en M C boeterboek Adnana busanna ouders A Straver en J de Jong Jacoba onders J Traijen en J Mossou 8 Neeltje ouders H Helleman n C Fanger Johannes ouders C van UiUigen en H htarre OvEEiLDEN 3 Julij A vaD d r Laan 2 j 6 m 5 J B vaa Roijen 60 j Oosterling 14 d H Blok U m 6 L Perdijk 16 m J Belonje 2 j C J Huijvenaar 4 j J van der Star 78 j 7 G de tranknjker 13 n A Heetmau 2 j 10 m 8 J Truijen dj K A de rmd 3 j 10 m A Bme S m J L Cats 30 j 9 J H L van ochayik huisvr ran G H Pe ters 25 3