Goudsche Courant, donderdag 11 juli 1867

ADVERTENTIEN 1867 Zondag 14 Juiij W ê 2 Aan den HANDEL D A G E L LT K S C H E GOEDET ENDIENST per Stoombooten Koophandel Landbouw Nijverheid Vaa G O U J A naar UTRECHT V V Vertrek van Goida naar Utbecht Maandag en Dingsdag S j Uur Donderdag 1 Uur Woensdag Vrijdag en Zaturdag é s Uur Informatien bij den Agent D i E BRUIN hoek Oosthaven te Gooua die zich hiertoe aanbeveelt dOUDSCHEGOURAlïT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeiceg i n SC VAN Dr J B KOLL te Amsterbam Deze Droppels zijn een onfeilbaar geneesmiddel tegen alle Rheumatische Ziekten Jicht en Podagra en brengen zelfs in de hardnekkigste en meest verouderde gevallen nog hu p n verligting asn Iedere flacon is met etiquette en gebruiksaanwijzing voorzien Depot voor Gouda bij den Apotheker STEENMEIJER Genezen dadelijk alle catharrhaüsche keel en borstaandoeningen als verslijming heeschheid hoesten en D onder medewerking van beroemde geneeskundige auto iteiten welgelukte vereeniging van sappen der doelmatigste kruiden en wortelen heeft de Stollwerck SChe Borst Bonbons wereldberoemd doen worden Depots bevinden zich het pakje a 31 cent te Gouda bij den Apotheker J G BOEKENOOGEN op de Blaauwstraat te Schoonhoven bij A WOLFF Gevoelig voor de vele bewijzenTan belangstelling en decijeming onderTon ieu bij het smarteli verlies van gadeen kind betuigt de oudcrgeteekende daarvoor ook namens de betrekkingen hartelijken dank L EXALTO MooKDEECHT 9 Jnlij 1867 ER WORPT GEVRA GH EEN VERWERSKNEGHT loon tegen 12 CentS per uur bij W RADDER te Gouder vk Slijm en laagpiUen Deze FXLIiMN die sinds vele jaren met het ueste gevolg tegen de Slajm en als maagversterkend gebruikt worden door hare zachte werking spijsvertering zeer bevorderen bijzonder goed tegen de gal en zeer za cb t laxerend zijn zijn tegen 32 j cent het doosje met berigt van het gebruik verkrijgbaar bij de heeren Apothekers Aarlaiii rTt w J F AUart AmtterdoM Y de Haan en Zoon apothekers Kalverstraat n 255 Bommel t ZaltJ J v d Vegte Dtl t V Wilschut Jklfskacen J Koch Derenter Berghuis ea v d Moer Dirk iland 1 de Vries Dordrecht H J Giltay Gouda 3 G Boekenoogcn nrma Wed J A P P v d Heiden op de Blaauwstr t Mage i Visser en Zoon Spuistraat Harderirijh A Greidanus Leijden J T Terburgh Haarlemmerstr Rotterdaiii v Santen Kolf korte Hoofdsteeg Schiedam v d Hoeven en Numan Sckoonhoteit A Wolff Tiel A J F iasseu Utrecht F Altena op den Steenweg over üe Donkersiraat n 372 Tl i i i n J M Lagernerff LET WEL De SLIJM en ilAAGPILLEX bereid volgens het echte l CCept zijn door mij te Gouda alleen en uitsluitend verkrijgbaar gesteld bij den Heer J G BOEKENOOGEN apotheker opvolger van de W J A P P v N DEU HEIJDEN op de Blaauwstraat Om elk doosje der echte en sints onheugelijke jaen gebruikte Slijm en Maagpillen is pen biljet voorzien metde handteekening van J J SCHRET DER apotheker welke handteekening zl h ookbevindt op het zegellak waarmede het doosjeverzegeld is Men gelieve daar wel attent opte zijn en zich te wachten voor het gebmik van een namaaksel dat men trachtin omloop te biengen S BOELHUIS op VRIJDAG den 26 JÜLIJ 1867 des ï irmiddags ten 9 r e om contunt geld ten Sterfhuize va i den Heer THIJS de VRIES iC jSLLISfP IJK van reisen zindelijken en netten INBOEDEL bestaande in MEUBILAIRE en andere ROERENDE GOEDEREN Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den Notaris A N MOLENAAR te Zuid Waddixxteen frijs an het gedestilleerd bij G P van de VELDE te GOUDA met inbegrip van accijns bij eene hoeveelheid fan minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 463 j o o per kan 64 cents idem a 47Vio o per kan 66 ets Jeneyer 2 = soort Montwijn a 462 j Oj per Ijan 62 = cents inl BRANDEWIJN l 46Vio P kan 67 cents Meerdere of mindere sterkte naar eve aredigheid Gouda 10 Julij 1867 Al die iets te vorderen heeft van ofschuldig is aan den boedel van H de RUIJTER in leven Kasteleii te Driehrugge gemeente Lange Ruige Weide gelieve daarvan vóór 1 Augustus a s opgave ofbetaling te do n aan den Notaris MONTIJ N te Got DA Prijzen der Effecten AMSTERDAM Dingsdag 9 Jnlij Laagste Hoogste O leve koers Voers oers 54 0 54S 65V es s 851S 5 86 1431 4 53 33Vi6 40 40 6 945 4 73 73V8 853 8 87 8 82 V 6 1851 2 185 46V 6 46 6 46Vl 23 231 4 667 6 671 4 66 52 8 52V4 52 i8 581 j 587 8 58 is 3OS 4 30 SOVs 14V8 141 2 77 77ViB 777 77 771 8 161 I6I 2 16V18 pet Ned w sch 2i jdito 3 dito 4 riandelm op re c België Roths 2V £ Spanje obl 21 2 Portugal obl 3 Rusl obl H 5 d 1828 29 5 d 6 serie 5 d Lond 1862 5 d Amst 1864 5 dito dito 2V2d rente Amst 5 d nat 18 4 d inzilv 1864 5 Italië Amst 5 Turk buitenl 5 Griekenland 5 Ver Staten 1874 5 d 1881 6 d 1882 6 Mexico 1851 5 Boekdrukker von A BRINKMAN Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren Pe prijs per drie maanden is 2 franco p post ƒ 3 25 Advertentien van 1 6 regels tot d s middags ten 12 ure grootere moeten vóór 10 uro in c onden zijn Overzigt GOCDA 13 Jnlij Nog altp blijvan de dagbladen zich bezig houden met de bijzonderheden van de mexicaansche onik ooping en r et de optelling der parijsche bezoekers als aanvulsel voor ortbrekende nieuwstijdingen Men verwacht weldra oproer in Spanje aanval op Rome en woelingen in het oosten In de fransche wetgevende vergadering hebben Thiers en Favre hartige woorden gesproken over de bloedsohuld die Frankrijk op zich geladen heeft door de onzinnige mexicaansche expeditie maar Rouher doet een be oep op de ecnstemmigucid waarmede de vrije vertegenwoordigers des volks alle maatregelen der regering hebben goedgekeurd En waarlijk de verachtelijke gedweeheid eener slaafsche meerderheid is een treurig vers5hijn=el het supplementoir crediet van 153 millioen is zoo gaaf toegestaan dat de regering gerust ka i oortgaan op den ingeslagen weg en zich stil en rusteloo mag voorbereiden tot den komenden strijd üe zamenstemmiüg van Pruisen en Rusland wordt door weinigen betwijfeld en men begint dan ook te geloovt i in de mogelijkheid eener triple alliantie van Fran rijk Oostenrijk en Italië Pruisen en Frankrijk slaan elkaader gade en hoe ontveinsd ziet men gedurige blijken van de wrok tusschen Pruisen en Oostenrijk De keizersiaat zoekt overigens herstel op den goeden weg van den vooruitgang Het gaat Pruisen voor in de regeling der ministeriele verantwoordelijkheid en denkt aan de afschaffing der doodstraf Mogten de Oostenrijkers niet toegeven aan den wrok tegen Pruisen en zich niet laten verleiden om zamen te zweren met den aa tsvijand tegen Duitschland dat de kern eu de kracht van de w aarachtige beschaving in zich draagt De vooruitzigten zijn niet helder de gemoederen zijn ontrust en weinigen vertrouwen op de voortduring van den naauwelijks bevestigden vrede Het conservatieve engelsche ministerie zal het werk der liberalen volbrengen de kieshervorming zal in het hoogerhuis behandeld worden en de pairs zuilen waarschijnlijk de in vele opzigten gewijzigde bill ter gunste hunner vrienden aannemen De sultan zal bij zijne engelsche vrienden schitterend ontvangen worden en beleefdheid van hartelijkheid kunnen onderscheiden Engeland alleen is de opregte steun van den zieken man die ondanks elke inspanning zijn einde ziet naderen Tervijl on ministerie alle moeite doet om eenen onmogelijken minister van koloniën uit te vinden heeft het onverwacht een vreeselijken schok bekomen door de verwerping vau het bij de tweede kamer zoo moeijelijk aangenomen wetsontwerp op de schutterij De eerste kamer schijnt niet ingenomen met dat militairisereo van vreedzame burgers en boeren De krijgshaftige opwinderij is reeds merkelijk aan het bedaren die panische schrik die ontzenuwende vrees voor Pruisen verdwijnt en wij konden gerust al die noodelooze krachtsinspanning opgeven Wij hebben niets te vreezen dan onze eigene dwaasheid Het is niet ïoo ver gekomen dat wij zonder zware misgrepen iets te duchten hebbeu voor onze onafhankelijkheid of zelfstandigheid Krijgstoerustingen knnnen dit gevaar wekken zij zullen het nimmer wegnemen en wat men ook beproeve welk vertoon men ook make nimmer zal de militaire geest wortel vatten op onzen vreedzamen grond Wij zijn der wereld vooruit en den oorlog ontwassen De schromelijke overdrijving van den geest des gewelds zal alleen strekken ter bevordering van het ontwaken van den beteren zin der volken het rijk des gewelds spoedt ten einde en kan de laatste uitbarsting vreeselijk zijn een beter tijdperk nadert de dwaze oorlogsroem i wijken voor de hoogere glorie van verlichting eo volksgelnk De prijs der Advprtentien an één tot zes regels met inbegrip van het zcgtl is 8u Ceut voor eiken regel daarboven 10 t tut BnitengfcWQUP etters werden Gerekend naar plaats ui mte öuttenlanö Londen lU Julij Graaf Derby heeft in het hoogeriiuis in antwoord op lord Redcliife op krachtige wijze zijue afkeuring over de handeling van Juarez jegens keizer Maximiliaan te kennen gegeven eu verklaard dat zijns inziens de Mexicanen een jegens ile europesche mogendheden uittarteuden toon aanslaan Hij bevestigde voorts dat de uitlevering van het lijk van Maximiliaan geweigerd is en deelde mede dat de Franbche gezant in Mexico zich volgens lie laatst ontvangen berigten gereed maakte om te vertre kcn uit vrees dat hij als gijzelaar zou worden gehouden tot de uulevering van Vlmonle Het lagerhuis heeft de refcrmbill in comité aangenomen De Friend hangt een aliertreurigst tafereel op van deellende waaraan de armen in het oosten van L nde Toderten prooi zijn nu de fondsen onlangs door de opencare efdadig neid bijeengebragt zijn uitgeput Er is ten eeLcuuialegebrek aau werk zoodat verreweg het grootste gedeelte derfamilien geen bronnen van bestaan hebben p niei v v ordtde liefdadigheid ingeroepen en te ernstiger i j u v inter e erin aautogt is inderdaad zegt de Friend men mag met I etoog op de vele uitgehongerde uatuurgenooten dn daar leven niet zonder ernstige vrees aan de toekomst denken il J ij In de zitting van het lagerhuis op nejen heeftlord Star ey iu antwoord op eene interpellatie e huird datde regering aan haren zaakgelastigde in Mexico bevel had gegeven om zoo het keizerrijk mogt vallen er de nieuwe regeri g niet te erkennen maar zich te bepalen tot het beschermen er britsohe belangen De heer Disraeli beeft voorgesteld om de di cu icu uv rde tweede lezing der reformbill voor Schotlarü te doen plaatshebben na de derde lezing der reformbill voor Engeland e Wallis Men meldt uit New York dd 4 julij Op aandrang vande engehche en pruisische gezanten heeft Juarez de voltrekkingvan het vonnis van Maximiliaan aanvankelijk drie dagen ritgesteld doch na dit tijdsverloop heeft hij hem laicu ti i doodbrengen verklarende dat het welzijn van Mexico den doodvan Maximiliaan noodzakelijk maakte Escobedo kütJigde aan dat hij de bezittingen van alle imperialisten zou verbeurdverklaren Faxijs 10 J lij De munt conferentie heeft heden hare laatste zitting gehouden waarin het rapport van tn heer Parieu is aangenomen en de weuschen der conferentie in het resumé der beraadslagingen zijn uitgedrukt Alvorens uiteen te gaan hebben de gedelegeerden eene dankbetuiging tot hu i voorzitter prins Napoleon gerigt 11 Julij De Moniteur de l rmée deelt het rapportmede van den minister van oorlog van 4 april Daarin wordtgeconstateerd dat door de terugkomst van het legioen uitMexico bet aantal ofTeieren op non activiteit vermeerderd isen dat daardoor bij de jfonttrie het avancement wordt belemmerd Ter voorziening hierin heeft de minister voorgesteld bij ieder regiment infanterie de twee compagnien te herstellen die in 1865 gesupprimeerd waren De keizer heeft dien maatregel goedgekeurd In de zitting van het wetgevend ligchaam op heden heeltde heer Rouher in antwoord op eene vraag van den hr Pieard verklaard dat eene officiense mededeeling van het bedrag dercischea jegens Mexico zal gedaan worden 12 Julij In telegrammen uit Athene van gisteren welkehier werden ontvangen wordt bet berigt als con Omer Pachavoordeden op de Candioten hebben behaald tegengesproken Iu die telegrafische berigten wordt verzekerd dat Omer Pach toen hij tot Sphakia heeft willen doordringen door de Candioten terug geslagen is met verlies van 500 man aan dooden en gekwetsen Beriyn lO Julij De Prov Correspondenz zegt dat het tolverdrag met janaarij 2 s in werking zal treden en tot ultimo december 1877 van kr plit zal zij De hestnnde ver