Goudsche Courant, zondag 14 juli 1867

dragen zullen in stand woricn gehouden De ledeu der conferentie zijH eder vertrokken n bebben zich niet bezig gefacuden met de kwestie tot verhooging der belastingen Hetzelfde blad zegt dat er geen financieei deficit is Het financieel bestuur meent dat men er ook niet voor behüefl bezorgd te zijn en het blad keurt dus de verhoogingder belastingen af De Nord Dentsehe Xeitung deelt uittreksels mede uitbladen die in Kopeubageo het lieht zagen en die legen Duitsehlaud zijn gerigt Het blad meent dat elk man van eer zalmoeten erkennen dat men zich met dergelijke uitvallen jegensde pruisisf he regering aan de ergerlijkste pliglverzaking schuldig mankt en dat men zich daardoor te meer genoopt gevoeld om besclierming voor de op deensch grondgebied wonendeDuitsehirs te verlangen i e Staats Anzeiger deelt de koninklijke verordeningenmede waarbij de zegelbelastiug op sp elk arten de zcgelreotenvoor wissels en dagbladen en de belasting op kalenders in denieuw aangeivorven Lmden worueu ingevoerd wijders een besluit tot uitgifte van 5 millioeu aan schatkistbiUetten De heer Grootc lid van h t pruisische iiuis van afgevaardigden heeft p den Isten dezer den dag waarop denoordduitsche tonstiti tie voor de geheelc monarchie in werking is getreden ii i tmandaat nedergelegd Als redenen geefthij op dat het oumugelijk is den nieuwen staat van zaken inovereenstemming te brengen met de door de pruisische grondwet ïoüigeschreven verpligtingen De hevige taal welke het deensche blad Faedrelandetjegens Pruiseu voeri maakt alhier een hoogst onaangenamenindruk Als een staaltje van de verregaande verbolgenheid waaraan men in Denemarken lucht geeft wijst mea o a opde woorden van genoemd blad dat de tefjenwoordige dynastievan den deenschen troon behoort vervalieii verklaard te worden wanneer de krconprius eene duitsche prinses huwt PruisenTOidt voorts de voorpost der barbaarschheid in Europa genoemd 11 Julij De regering hee t den gezant uit Mexico teruggeroepen Uit Ems wordt gemeld dat de groothertog van Oldenburg gisteren eene langdurige conferentie heeft gehadmet den koning betreffende de ex koningin van Hauover Menbeweert da de regering haar ee i termijn van 14 dagen heeftgesteld om het kasteel Marienburg en tevens Hanover teverlaten De groolieriog heeft zich later naar Zwitserlandbegeven De Xord Deutsche Zeitung zegt dat in de goed ingelichte kringen niets bekend is van eene nota van den hr vunBeuat betrekkelijk av 5 van het vredestractaat van Praag Hetzelfde blad wederlegt bij herhaling de meeuing van lord Derb e er de strekking van het luxcra iurgsche traetaat Het blad zegt dat alhoewel geen der mogeuuhedeu individueel gehouden ib om voor de onafhankelijkheid van het luxemburgsehe grondgebied naar de wapens te gi ijpen zij collectief wel degiirfc gebonden zijn om voor die onafhankelijkheid in het strijdperk te treden 12 Jullj De Slaats Auzeiger deelt de verordening mede krachtens welke de kiezerslijsten voor de verkiezingen der ledeuvan den noord duitschen rijksdag den 20 dezer moeten openbaar geraar kt worden zullende de dag der verkiezingen naderworden vastgesteid De Zcidlersche Correspondenz kant zijh op de heftigstewijze aan legen het door graaf Derby in het parlement gesprokene over het luxemburgsche iraclaat Het blad vraagt tenslotte wie vooitaan nog gewigt zal hechten aan een tractaatmet Engeland wetende d it de tractaten slechts zoolang doorEngeland zuilen worden geëerbiedigd als dit met de belangenvan Engeland strookt Weenen lO Julij In Ue heden gehouden zitting van het huis van afgevaardigden is het ontwerp van wet cp de ministeriele verantwoordelijkheid aangennmea In de zitting heden door het huis der afgevaardigdengehouden heeft de minister van eeredienst de heer Miihlfeld het regeringsvoorste betreffende het concordaat toegelicht Hijdeed uitkomen dat de wensch tot opheffing van het coucordaatsedert het aanvankelijk aanbieden van zijn voorstel bij de bevolking was toegeuomeu dat de vrijheid en gelijkheid op godsdienstig gebied nog nood akeiijker waren geworden dan oppolitiek gebied zoowel in Oostenrijk als daar buiten de verhouding anders zou zijn geweest indien grootere godsdienstigeverdraagzaamheid had bestaan De invloed in Duiischland zoudan eene andere gedaante hebben aangenomen De redenaarkeurde af het niei opnemen der Israëlieten van Hongarije inde lijsten der jury s en wekte het huis op om Hongorije met I zijn voorbeeld voor te ga n De regering achtte zich verpügteenen anderen neg in te slaan de tijd drouj Het huis besloot het wets ontwerp nopens het concordaat in handen testellen van eene commissie van ib leden Florence U Julij in de kanjer van afgevaardigden heeft de heer Eatazzi de correspondentie overgelegd betreffende de laatste onderhandelingen met Home en er bij gevoegd dat hij de pnbliekmakiug daarvan niet noodzakelijk achtte Sprekende over het ontwerp hetreliende de liquidatie der kerkelijke goederen trad hij in eenige ophelderingen nopens de partij welke het aannam en die w= ke zich daartegen verklaarde hij verdedigde de grondslagen der wetten van julij 1866 en handhaafde het regt van den staat op de goederen der gesnpprimeerde eorporatien Tusschen de regering en het parlemeBt liestonden geene punten van verschil met betrekking tot de hoofdkwestie op buiten en binuenlandseh gebied De vrijheid der kerk kon eerst worden verleend indien de kerk de waarborgen gaf en de cor ccssien deed waarop de burgerlijke magt regt had Inmiddels genoot de kerk volledige godsdienstige vrijheid De regering wilde niet aanspreken de goederen behoorende aan niet kerkeüjke coiporatieu Zij was van oordeel dat de wetgevende magt geene bepalingen kan maken betreffende de benoeming van bisschoppen omdat daardoor inbreuk zou worden gemankt op de regten der kroon De uitvoerende magt kon niet toestemmen in eene beperking tot 430 millioen omdat 600 millioen volstrekt noodig varen tot het intrekkeiï van papier met gedwongen koers Hij noodigdo de kamer ten otte uit om door daden van haren vasten wil te doen blijken tot nakoming van aangegane verbind enissen en tot he nemen van ai die maatregelen welke zouden kunnen leiden tot herstel van het crediet van den staat De redevoering van den minister werd levendig toegejuicht Konstantinopel 9 Julij Officieel wordt gemeld dat Omer Pacha na eene gelukkige landing zijner troepen bij Castel Franco aan de bij Sphakia verschanste Candioten eene volkomen nederlaag heeft toegebragt hij had de hoogten van Sphakia stormerderhand ingcomeu en bezet De insurgenten worden thans in de grovten waarin zij gevlugt waren geblokkeerd De Turken hebben bij deze gelegenheid ook 5000 geweren buit gemaakt De meeste districten hadden zich onderworpen ötnnenlanï GOUDA 13 Julij Gisteren genoci de heer mr J L A de Grave het voorregt de herinnering te mogen vie eu zijner 25jarige verTiiUing der betrekking van wethouder in deze gemeente Mogt hij de veelzijdigste blijken van deelneming en belangstelling ijlier stadgenooten ontvangen inzonderheid verdient het vermelding dat hem door zijne medeleaeu in den raad waarbij zich voegden de secretaris en de ontvanger der gemeente aangeboden werd een sierlijk geschenk in zilver In deii avond van den 8 Julij jl had in eene vergar dering van het hier ter stede gevestigde zanggezelschap Cfficilia eene eenvoudige doch indrukwekkende plegtigheid plaats De heer J II Bekkcr muziek direcieur vau hetzelve nam afscheid en niemand zal het verwonderen dat al de leden daardoor gevoelig aangedaan waren omdat hij door zijn wijs beleid nimmer verflaauwden ijver zijne trouw3 behartiging der belangen van Cfficilia zijne onverwrikte standvastigheid in het handhaven der regelen van orde dat gezelschap allengs had weten op te voeren tot eeneu staat van bloei welke gedurende eene reeks van ruim 10 jaren ofschoon veelvuldige verwisselingen in dat tijdvak onder de werkende leden plaals grepen nimmer taande nooit afnam Voorzeker waar zulk een pijler op eens wordt weggeruki daar trilt en waggelt het gansche gebouw Natuurlijk was het dan uok dat de leden den waardigen vertrekkenden directecr een stoffelijk blijk van hoogachting liefde en dankbaarheid beslaande in eene pendule e iwee coupes verlangden op te dragen welke hem bij monde van een hunner met eene korte en harleiijke toespraak werd aangebodec Gevoelig getroflfen bedankte de heer Bekker voor dit bewrs van toegenegenheid waarna de vergadering met de overtuiging dat de gedachtenis aan Bekker steeds bij hare leden in hooge eere gehouden zal worden uiteenging De jaarlijksche cursus aan de rijks hoogere burgerschool alhier werd dezer dagen wederom ten einde gebragt met het houden der openbare overgangs examens die van regeringswege der burgerij worden aangeboden als eene gelegenheid om eenigermate kennis te maken met den gang van het onderwijs Gisteren vrijdag avond werd de volgende beslissing van de vergadering der leeraren aan de verzamelde leerlingen medegedeeld door den directeur Uit de eerste klasse zijn tot de tweede onvoorvvaardelijk bevorderd A C van Aelst J W A G Soefer U J GijsAerU R Wout Th Boon van Oitade en 1 S Roll voorwaardelijk C I van Trotsenburg M J de GidU H Mroethvijsen li W I Boon van Ostade W A Zkleiuan J A Jeuwidlér W il C Uoogendijk F J van Zeijlen en H H O Martinius zoo zij nam lijk bij het begin van den nieuwen cursus 2 september e k elk in twee vakken wegens onvoldoende of geringe v rderingen een herexamen met goed gevolg afleggen De zeven overige Iherlingen dezer klasse zija niet rijp geacht om een hoogeren cursus nu reeds met vrucht te kunnen voJgen Uit de tweede klasse zijn tot de derde onvoorwaardelijk bevorderd voor het olledig onderwijs Feesten en S L Sanders voor de door heu gevolgde lessen D M van Zeeuwen en F Goedeicaagen ook nog voor het volledig onderwijs W de Mooij mits hij een goed herexamen aflegge in één vak en voor de door j em gevolgde lessen G Soogenbooi behoudens een herexamen in Uit s Hage wordt aan d Arnh Cour geschreven datde heer Heemskerk bepaaldelijk verlangt zijne portefeuille nederte leggen Zoo Z M dat ontslag mogt weigeren zou hetalternatief zijn de ontbindinf der eerste kamer Aan het ministerie van binnenlandsche zaken is donderdag aanbesteed het mnkea en steüen van den metalen bovenbouw der brug over t Waal bij Bommel Daarvoor waren achttien biljetten inge iomen De miuste inschrijver was de beer J C Harkort te Harkortten bij Hageu Westphalen voor de som van ƒ 1 063 700 In de Friesche Ct leeet men let volgende Nog altijd wordt gevraagd adres Plein s Gravenhage een meesterknecht in de fabriek van rijksdaalders genaamd departement van koloniën Alleen zij zullen in aanmerking komen dia bewijzen kunnen overleggen van goed gedrag in het bijzonder van genegenheid om zich te schikken naar de bazen der fabriek Voor bekwaam worden gehouden zij die in den kortsten tijd de meeste rijksdaalders zullen weten te schroeven uit Javanen bijkomend vereischte meewarigheid huichelen met den armen inlander dien de slechte liberalen hier te lande verderven door hen te verlossen van de heerlijke en beminnenswaardige heerendiensten zwetsen over de eerbiediging van het familieleven der Javanen over de eerbiediging van den adat of der onder de inlanders wettige zeden over de eerbiediging van alles wat echt Male sch en Javaansch is maar hij moet het bij al deze aardigheden met praten afleggen en bij snikkend zuchten laten blijven wat daar boven is is uit den booze Het welzijn der patricische familien is het welz jn van Nederland de commissionair in koffij is de nederlandsche handelaar geld pioduceren hoe ook dat is rijk zijn en rijk worden wie het anders meent of wil mag niet in aanmerking komen voor minister van koloniën De Arnh Courant Lieldt In strijd met het te s Gravenhage algemeen verspreide gerucht dat ook onze correspondent ons mededeelde vernemen wij van eene andere zijde dat laet den heer Ilart cn gcenerlei onderhoud waarvan de strekking zou wezen om hem de portefeuille van koloniën op te dragen heeft plaats gehad De hr Hartsen zelf heeft dit positief verklaard Bekend is het evenwel dat hij in den ministerraad is geroepen terwijl men hem herhaaldelijk met verscheidene ministers heeft gezien De groothertog van Luxemburg heeft eere proclamatie aan zijne onderdanen gerigt waarin in korte bewoordingen de loop der jongste gebeurtenissen wordt geschetst en de maatregelen die genomen werden om te verhoeden dat de groothertog zou verpiigt worden de souvereiniteit over het groothertogdom op te offeren waarvoor hij door den oorlog die dreigde uit te breken een oogenblik b ducht was Voorts wijst de groothertog er op dat het londensche tractaat de banden tusseheu het huis van Oranje Nassau en zijne onderdanen heeft bevestigd en de zelfstandigheid van het groothertogdom heeft versterkt en hij koestert de overtuiging dat de bevolking in den nieuwen toestand die geboren werd nieuwe elementen zal vinden tot bevordering van de welvaart en den vooruitgang De vaderlandsliefde de intelligentie en de liefde tot orde welke de bevolking koestert leveren daarvoor de noodige wtarborgen Bovendien deelen de bladen een groothertogelijk besluit mede waarbij amnestie wordt verleend aan allen die veroordeeld zijn tot boeten van niet hooger dan £ 5 francs en tot gevangenisstraf van niet meer dan S dagen Gemengde Berigten De verrader van den mesioaanschen keizer Lopez is geschrapt vaa Je lijst van het legiocu vau eer Te Delft is aan de hh de Veer c s concessie verleend tot den aauleg eener duiuwaterkidiog De boschgrond in Kuslaod behalve Finland eo Pole is door de rou vernementsiugenieurs begroot op 16 millioen bunders alnave is met bijna algc uieeue stemmen gekozen tot president dr repubUek Haïti Éenigc originele manuscripten van romans au Walter f cott z ja te Londen verkocht voor ruim 15 duizend gulden iJe twttd kamer vau Hes= i Darmstadt heeft een voorstel aaugeuomcn tot afschaliiiig Jt r u ekcrwet De oostenrijksche admiraal TegethoiT gaa te Vera Ciui het lijk opvragen van Waxitniliaan De briefport tusschen Jïiigciand ea Amerika wordt met 1 jan a s verlaagd tot 6 pence De duitscho badplaatsen missen de gewone Icverdigbeid Van 30 jjnlj tot 6 julij zijn aangetast In Zuid FTolland in oord Brabant 1 totaal 2 runderen Zekere Dismaii Nederlander te tpper Sapdnsky in den staat Oiiij heeft de kunst v m koperhatden uitgevonden 4edurt onheugelrkja ijd verloren Donderdag jl is te Heen Iiet op nieuw een geval vau veeziekte voorgekomen De soldij der manschappen bij het eugelsrhn leger 1 = uet twee stuivers daags verhoogd Doiid rdag jl is de exr j V n Hanover te Weenen aangekomen De oostenrijksche hiiid j hciir gt ihan mper dau 3000 millioen fl Vergadering van den Gemeenteraad Vrijdag 12 Juhj Tegenwoordig do hh van Bergen IJzendooni ijorzitter en a do overige ledeu Xa de opcing di r vergadering vierd door den voorzitter te kt i uca gegcveo dat hij en r ir hij vertrou de te spreken in den geest via al de kdcn ich De uotuiL n der vungc scrgaikriLg worden ilt en km tioedgeki ui I r ir den voor ïittcr wordt hulde gebrnpt vi 1 n hrcr wethouder Ülo e die gcduieiid j r n die b v ig h ft k nuaen verder in eene luepasselijke aanspraak de he tc v ii r i sproken dat het hem nog laug vergund moge 7 J l U bLÏangen de er gemeente voor te staar algcmeene bijvalshetuiguigtni elke rede door den jubilaris met dankzegging werd beintwoord Ts ingekomen een adres vr s mej Koth hulpon b iiicrcss aan de burgerschool voor müi jes verzoekende ouislag tcgeu rptember a s De voorzitter stelt loor dit verzoek dadiilijk te bthanilLlcn en woidt het ontslag eervol verleend Een ad es van mej U N Brinkman om in aanmerking te komen ils helpster aau de school van handwerken bij de tussclitn ehool ter Drie adressen van verschillciuk personen oui aauL c tLiiï worden al brugwachter ter visie benoeming in ecue volgcüdc le M iLring Een adres van P van Schaik verzoekende beu K md te worden als bmgwa hter in de plaats van zijne overledene moe i r ter visie Dour B en W zijn nagezien e i in orde bevondijn de boeken btscheiden en kas van den gemeente ontvanger iti de kas werd bevondcu ƒ iliSU l j 5 Notificatie au de orde is een voorstel tot goedkeuring van de rekcnin en erantwoordiug van den schuttcrsr md de dd schutterij en die san het burgerlijk armbestuur over het diLii tjaar 1SG6 De rckeuingen der schutterij hebben ter visie gelegen en op voorstel van den voorzitter wurden die met danivzcggnig aau de rendanteu goedgekeurd dat ook geschiedt ten aanzien der laatstgenoemde T t hnlponderwijzeresse aau de opentjure chool voor jonge jufvrouwen wordt m et algemeene steiitmcn benoemd mej M C Fabius Hierna gaat de vergadering over tot eene zitting met gefloten deuren tot het aanhooreu eener medcüctiiug Na heropening der vergadering wordt ten gevolge an het rapport der commissie ter examiuatie der soilicitautCD naar de vacerende betrekkin van muziekmeester met 10 tegen 5 slcn men besloten tot eeue vtririruwde oproeping en wel met 10 tegen 4 stcuimen tot een verhoogd traciLiueut van 800 Hierna eindigt de vergadering Marktberigten Gouda 11 Jnlij Tarwe Pcokcne per 240Ü kilo ƒ 420 Roode Kleefsche ƒ 415 Zceuw=che per mud ƒ 12 a ƒ 14 50 liogge 8 75 f 9 40 Gerst f G a ƒ 7 90 Huver ƒ 4 a ƒ 4 70 Boekweit i per 21 ÜÜ kilo ƒ 300 Koordbr ƒ 225 De ha del in schapen en lammeren was iels vlugger varkens en biggen waren raoeijelijk te plaatsen Kaas Aangevoerd 84 partijen ƒ 26 a 29 50 Goeboter ƒ 1 20 a ƒ 1 30 Weiboter ƒ 0 90 a ƒ 1 00 Burgerlijke Stand GOUDA Geboben 9 Julij Arentje Pieternella ouders J Xederberg en H Alebeecq Pieter coders L H Tin Leeuwen en M an den Broek 11 Pieternella Cornelia ouders H H ïchraveu ea J A Hijdelaar Bzegiel ouders P Blok en P Scbarleman 12 Sara ouders A Dubbel ea S Kunst Hendrik ouders H Kunst en 3 van Leeuwen Overleden 9 Jnlij C an der Linden wed A Leeflang S3 j 10 T Begeer huisvr van J Rietveld 60 j S yan Hofwegeu 4 j E van Oije wed C A de Gidts 50 j G van den End 2 j C Homes 7 j 11 D W iltcnburg U ra Gehcwp 10 Julij L den Kdtl en C C van der Vviuduu