Goudsche Courant, zondag 14 juli 1867

ADVERTENTIEN 1867 Donderdag 18 Juiij 553 GOUDSCHE COUR AJÜT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D u 60 TE HUUR Door verplaatsing met 1 Augustus e k een zeer net BOVENHUIS op de Markt te huur met POMP zuiver water en verdere gemakken te bevragen bij C HOOGENBOüM Kosteloos GEREGTELUKE AANKONDIGING Bij Brieven van meeiderjarigverklaring verl end door den H 00 gen Raad der Nederlanden den 21 = Junij 1867 goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van den 1 Julij 1867 N 68 gratis geregistreerd den 8 Julij 186 zijn aan HELENA STEENBERGEN gedomicilieerd Guuda gegeven al de regten bij de Wet aan meerderjarigen toegekend behoudens de bepaling van artikel 478 van het Burgerlijk Wetboek C J FRANgOIS Procureur bij den Hoogen Eaad Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te GOUDA met inbegrip van accijns bij eene hoe reelheid an minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVEE a 462 jO j per kan 64 cents idem a 477j 7o per kar 66 cts Jenever 2 soort Moutwijn a 462 io per kan 62 ceuts inl BEANDEWIJN a 46 io P kan 67 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredi heid Gouda 13 Julij 1867 Heden overleed na een langduriglijden onze innig geliefde moeder ELISABETH VAN OUE Wed C A de GIDTS in den ouderdom van ruim 50 jaren Uit aller naam C J DE GIDTS Gouda 10 Jnlij 1S67 De ondergeieekende iunig gevoelig en hoogst d inkbaar voor de aenigvuldige n ondubbelzinnige blijken van belangstelling en toegenegenheid bij gelegenheid van xijn vertrek naar Groningen ondervonden heeft bij deze de eer daarvoor allen die daaraan deelnamen ook namens de zijnen zijnen opregten dank te betuigen J H BEKJCEE Gouda H Julij 1867 KIEZERSVEEEENIGIN6 OOUI3A Tot Kandidaten voor den Gemeenteraad tegen Dingsdag a s 16 Julij worden aanl evolen de eftredende Leden T P VniüLY G PKINCE G P BÜCHNER M J L A de GRAVE en A LüUT EN De KIEZEH£ EEEEXIGING Koning en Vaderland in het Kiesdistrict GO UDJ heeft voor de verkiezing van IJE LEDEX van den Gemeenteraad welke zal pliais hcuben op Dingsdag Ib Julij e k tot Lare Kandidaten gesteld en beveelt als zoodanig aan de aftredende Leden de Heeren D G P BUCHNER M J L A de GRAVE D A LUUTEN G PRINCE en T p vrauiiY Voordeelig Aanbod voor ƒ 290 TE KOOP eene nieuwe PIANINO 7 Octaafs met PALISSANDEE HOUTEN KAST Te bevragen bij KAMPHUIZEN alhier OUDERS en VOOGDEN welke wensc jen hunne Kinderen deel te laten nemen aan de ZANG CÜESUS der 2 klasse worden beleefdelijk nitgenooJigd zich voor 12 Augustus a s daartoe aan te melden H VAN LU EN EN ZangOnderKijzeresie Aan de Stearine KaarsenJabriek GOUDA te Gouda is verkrijgbaar SGHEIKUPIG ZDITERE GLTGERINE van 28 a 30 a ƒ 3 per Ned Pond De Stearine Kaarsenfabriek GOUDA Van ITERSON Directeur Openbare Verkooping te GOUDA Op MAANDAG den 29 JULIJ 1867 des voormiddags teu elf ure in het Koffijhuis DE Hakmonie aan de Markt aldaar van Een PAKHUIS met ZOLDEES en EKvi J staande en gelegen aan de Oosthaven te Gouda wijk B u 89 Verhuurd tot 1 Januarij 1868 voor ƒ 75 sjaars Een HUIS met Bovenliuis Erf en Tuin staande en gelegen als vorenwijk B n 90 Verhuurd tot 1 Mei 1368 voor ƒ 36fi s jaars En twee PAKHUIZEN en Erven met de daarin zijnde KAA3STELLING en PLANKEN PCHALE T en BALANS GEWIGTEN en WAGENS staande en gelegen in de Miunebroederssteeg te Gouda Verhuurd tot den laatsten Mei 1868 voor ƒ 250 s jaars Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van de Notarissen DALEN en van WIJNGAARDEN te Rotte rdam en FOETUIJN DEOOGLEEVEE te Gouda Pleiziertogi naar Haarlem voor naar HOLLAND op zijn smalst Op ZATUEDAG 20 JULIJ a s zal bij genoegzame deelneming door de Stoomboot VOLHAEDING een Pleiziertogt worden gedaan natr HaarleiA en wel des s morgens ten 6 ure van Gouda namiddag ten a ure van Uaarhm naar Gouda terug De prijs der plaats voor heen en terug is bepaald op ƒ 2 Plaatsbiljetten zijn van af heden te bekomen bij den heer W SMIT Ontvanger der Gabellen tot uiterlijk V rijdag Voormiddag tot een getal van pi m öü plaatsen bij een getal van minitr dan 40 plaatsen gaat de reis niet door en zullen de plaatsgelden gerestitueerd norden De Directie Goudsche Broodfabriek Onze broodprijzen zijn voor de volgende week FIJN KEENTENBEOOD 42 Cts p N S GEWOON dito 30 GEBLILDBEüODlkw 26 dito 2 23 dito 3 21 ONGEBUILD dito 18 EOGGE dito 12 Klein Brood Weener Broodjes 21 2 Cp st Kadetjes en Krentenbroodjes 2 C per s uk GoLPx 13 Julij 1867 PERK G Raderstoomboot d Ussel Van Gouda Maandag en Dingsdag smotgens 6 uren de overige werkdagen s morgens 7 nren Zondags s morgens 6V2 uur Boekdrulikcrij van A BRINKMAN Van Rotterdam op gelijke dagen s namiddags 2 uren Zondags s avonds 5 nren Dagelijks Setourkaarten Deze Courant verscliijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden is 3 franco p post ƒ 2 25 Advertentien van 1 6 regels tot des middags ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn i3uttenlanlr IiOnden H Julij Volgens tijdingen uit Konstantinopel heeft de turksche gezant te Athene die stad met verlof verlaten In eerstge oemde stad waren £ 520 000 ontvangen sis eerste storting der nieuwe leening De liverpoolsehe correspondent van de Manchester Courierzegt dat de handel thans oneindig veel meer stagnatie ondervindt en dat er veel meer gemis aan vertrouwen is dan inhet vorige jaar tijdens de crisis Talrijke liverpoolsehe firma shebben onderhandsche schikkingen moeten maken De Globe is van oordeel dat de aaüwezigheid van densultan en den egyptischen onderkoning die twee groote heerschers in de landen van den Levant oneindig betere vruchtenvqor beschaving en regeerwijze zal opleveren dan alle mogelijke protoccUen en bemoeijing der europesche kabinetten metde zaken van het oosten Het huis der lords heeft bij de behandeling der wet opden ambtseed met 69 tegen 55 stemmen een amendementvan lord Lyveden verworpen strekkende om den post vanonderkoning van Ierland ook voor roomsch katholieken opente stellen Hetzelfde voorstel is vroeger in bet huis der gemeenten gedaan en ook door die vergadering verworpen 16 Julij De reformbill is ten derde male in het lagerhuis gelezen Cranbourne en Lowe vielen de regering aan Bright en Disraeli verdedigden de bill De City of Baltimore heeft uit New Tork het berigt aaugebragt dat het congres een resolutie waarin het zijn genoegen zou hebben g uit over den val van Maximiliaan heeft verworpen Parijs 14 Julij De keizer heeft den heer Eouher het grootkruis in diamanten toegezonden van het legioen van eer Met een geleidend schrijven waarin Z M verklaart hem die onderscheiding te bewijzen als eene geringe vergoeding voor de onbillijke aanvalle waaraan de heer Eouher thans bloot staat noodigende 7 il den heer Eouher uit om op den ingeslagen weg voort te gaan De stedelijke accijnsen te Marseille hebben in het laatstehalf jaar 866 000 fr minder opgebragt dau in het half jaarvau 1866 Als oorzaken van dit onrustbarende feit wordengenoemd de stilstand in den handel het vertrek der werkliedendie zonder arbeid zijn en de tentoonstelling welke de reizigersen het geld naar Pargs trekt 15 Julij Heden is een aanvang gemaakt met het regtsgeding tegen Berezowski beschuldigd van moordaanslag opden keizer van Busland De beschuldigde erkende de feiten welke bekend zijn en betreurde het dat hij niet geslaagdwas De voorzitter constateerde dat de justitie geen medepligtigen heeft ontdekt De advokaat des beschuldigden namer acte van dat toen Berezowski naar de prefectuur van politiewas geleid de russische directeur van politie SouwaroS in derossische tasl hem heeft ondervraagd Nadat alle getuigenwaren gehoord heeft de keizerlijice procureur de MarL as debeschuldiging volgehouden Nog heden heeft het hof vonnisgewezen Berezowski is schuldig verklaard aan poging totmoord onder verzachtende omstandigheden en veroordeeld totlevenslangen dwaugarbeid Het wetgevend ligrhaam heeft heden beraadslaagd overde begrooting van oorlog De heer Garnier Pages zeide dathet noodig was om door vrijmoedige verklaringen de ongerustheid weg te nemen die ter zake van onze betrekkingenmet Duitschland voor de toekomst bestaan en die eene herTattiug van zaken tegenhoudt Duitschland is thans zamengesteld uit elementen zonder zamenhang op geweldadige wijzevereenigd maar wanneer Vraokrijk argwaan aau den dag legde zon de gevreesde eenheid door iet overdreven duitsche patriotisme tot stand gebragt woraen Sprekers conclusie was dat de kamer op vreedzame wijze op het gouvernement invloed De prijs der Advertentien van ée n tot zes regels met inbegrip van het zegel ia 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Bnitengewoae Ktters worden berekend naar plaatsruimte moet uitoefenen De volken wilhn flflÉt l l S j Duitschland zal nimmer een gevaar V V i Ü De Siucle wijdt aan den 78steM pkrdag van de bestorming dtr Bastille een hoofdartikefran den heer Lonil Jourdan waarin deze o a het volgende zegt De dooden rijden snel zegt eene oude ballade De levenden gaan langzaam Na 78 jaren strijd en inspanning na de omwentelingen van 1830 en 1848 zijn wij thans eerst zoo ver gevorderd te vachten op de wetten welke ons eene gedeeltelijke vrijheid zullen hergeven wij kunnen onze grond i ttige regten slechts uitoefenen binnen beperkte grenzen en naar het goedvinden der imbtenaren Men behandelt ons als kinderen of als zieken men is vuornemens de lectuur van het volk mr reglementen te onderwerpen men verbant onze groote schrijvers uit de volkshibliotheken Voltaire en Eousseau zijn verdacht men valt hen iu de openbare zitting van den senaat aan en treedt een man wien het hart op de regte plaats zit op om zijnen collega s te zeggen Neemt u in acht gij gaat te ver gij tast onzen grootsten roem aan dan wordt 1 j iu den ban gedaan De keur onzer studerende jeugd zend len heer de Sainte Beuve haren achtingsvoUen groet en de school wordt gesloten als ware er een afschuwelijk misdrijf gepleegd Zoo ver zijn wij sedert 78 jaren gekomen Ha Jen ij dan ongelijk toen wij zeiden dat de dooden snel gaan de levenden liasicntegen zeer langzaam voorwaarts schrijden Maar hoe langiaam zij ook mogen gaan wij zijn gerust zij bereiken huu doel Ten slotte heeft het verstand altijd gelijk Berlijn 14 Julij De regering w voornemens het plan tot het graven van een kanaal ter verbinding vr n den Eiju met den Weser en de Elve waarvan reeds sedert lang sprake was maar hetwelk door de toenmalige hanoversche regering op den achtergrond was geschoven weder ter hand te nemen Daarbij zou ook in aanmerking worden genomen het aanzoek der westeiyke provinciën om de Eems in dit plan op te nemen 15 July De beweging wegens de verkie ingen voorden rijksdag is reeds begonnen In de hoofdstad is de over I groote meerderheid der bevolking zoo bepaald democratisch dat de nationaal liberalen het niet wacren te voorschijn te komen Het is zelfs waarschijnlijk dat de heer Lasker niet herkozen zal worden daar hij zoo als zijne talrijke tegenstanders argumenteren eene dubbelzinnige rol in den rijksdag gespeeld heeft De partijen zijn in het algemeen zeer opgewonden en zoodra de dag der verkiezingen bepaald zal zijn zullen dagelijks kiezersvergaderingen gehouden worden Uit Hanover schrijft men dat er onder de bevolkingde grootste ontevredenheid heerscht wegens de aanslagen inde belasting De officieuse bladen hadden het steeds doenvoorkomen dat de pruisische belastingen veel minder bedroegen dan die vroeger in Hanover werden geheven terwijl hetthans blijkt dal men in alle steden van Hanover van 25 tot 60 pCt meer aan dir belastingen moet betalen dan vroeger Frankfort 14 JuUj Eene deputatie van leden van den senaat en de burgervertegenwoordiging heeft zich nair Ems begeven ons bij den koning aan te dringen op afwering van de nadeelen waarmede Frankfort wordt bedreigd door de te Berlijn ontworpen scheiding van het staats en stedelijk vermogen van de voormalige vrije stad en door andere financiële maatregeien inzonderheid de opheffing der stads loterij welke aan Frankfort jaarlijks 200 000 fl opbrengt De Augsb Allg Zeitung is gisteren door de politie tedezer stede in beslag genomen De klagten over toenemende misdaden tegen de veiligheidvan den eigendom en het vermeerderen der bedelarij in dezestad er omstreken vermenigvuldigen zich De dnnrte van levensmiddelen vooral van hrood en vleesch drukt zwaar opde arme klassta van de bevolking De vermindering der verdiensten neemt insgelijks zeer toe Naar men met zekerDeid verneemt zijn ever de wijze vanheffing en invordering der belasting op den tabak nog gpondsrhandeÜDgen geopend tusschen de regeringen v in iei tol