Goudsche Courant, zondag 28 juli 1867

APVERTENTIEN Lokaal NUT en VERMAAK op de Oosthaven te GOUDA Donderdag den 1 Augn us 1867 des avonds ten 8 ure SOIREE MUSICALE door het met roem bekende Operetten Gezelsohap onder Directie ran den Heer Jean Pflaging Zaturdag den 3 Augustus 1867 des avonds ten 8 ure A L VALXHALL GROOT met schitterende GAS ILLUMINATIE en na Middermacht ÏIIIWIIK f vervaardigd door den vermaarden Kunst Vunrwerkmaker J F HENDRICKX te AttlKerpen waarbij eene LUCHTBAIiLON die met BENGAALSCH VUUK zal wanïen opgelaten Het Orchest in den tuin zal bezet zijn door het Staf Muziekcorps van het 4 = Kegiment Infanterie onder Directie van den Heer KEIJZER terwijl het BAL zal worden gedirigeerd door den Heer ROOZESTRATEN ENTREE 49 Cents nonlcn gebragt buiten die wellie reeds Joor de commissie zijn voorgesteld Bij die motie is voorts aan de commissie voor het badgec opgedragen daaromtrent een sumoiier rapport in te dienen in het begin der volgende zitting KonStantÜMpel U Julij De turksche legatie te Athene telegrafeerde gisteren dat Sphakia door de turksche troepen bezet ec door de opstandelingen ontruimd was welke laatsten op de vlugt geslagen waren Het gehec e eiland was onderworpen aan het turksche gezag GOL D i 27 July Bij het hevige onweder dat gisteren in dezen omtrekwoedde is onder Sluipwijk eere koe van G GraaHand doorden bliksem dood geslagen en aan den nieawen reeuwijkschenweg bij H Verd iyn een hoop hooi waarin de bliksem uederkwam ia brand geraakt en geheel vernield Op de tentoonstelling van visscherij gereedschappen doorde afd s Graveuhage der ned maatschappij van nijverheidzijn o a bekroond met de groote zilveren medaille onze stadgenoot B van Galen voor grondstof en nettengarens voor zeeën riviervisscherij als de best uitmuntende inzending fu hetbewijs van het hooge standpunt der inzending in dit bel mgrijkvak Voorts met bronzen medaille A en J Biezenaar alhiervoor be crkte nettengaren wed D Montijn te Oudewatervoor bewerkte grondstoffen E van der Kleiju voor bewerktezijden afval en grondstof voor zijden netten Men schrijft ons uit ApelLOoru van den 24 julij Deregens in de laatste dagen gevallen zijn voor veel gewassenzeer gunstig geweest Aardappelen geven een ruim beschot envan de ziekte wordt nog niets vernomen Zij worden verkochtvoor een rijksdaalder de mud De boekweit bloeit mcoi enbelooft eei buiteiige onen oogst De rogge staat dun op hetland het stroo i = kort en h beschot zal gering zijn zoodatrogge slech s een half gewas zal geven Kerseiiboomen hebben ruim gedragen perenboomen beloven veel appeluoomenw einig Het gras is op de hooge gronden door de t i selenderegens best gewassen zoodat de bouwman zich in v c en goedveevoeder mag verheugen Het gras is op de lage j ründenbuitengewxon hoog verpacht Per 1000 bedroefr de prijsvan het hooi het diibbel van verleden ja ir De veesupel verkeert in een goeden toestand De prijs van het vee is dalcide de boter geldt S4 90 cents per kilo De X Eott meldt Reeds vroeger is melding gemaakt van de cprigting van een internationaal vreilesverbond II t iiiternatioii lal cnmilé dat zich gevormd liet fl ora deze i k tot Jtaiul Ie brengen heeft thans eene circulaire uitgevaardigd waarin doel en strekking van het verbond trouwens reeds duidelijk genoeg uit den naam biij ende nord n uiteengezet Tot deelneming aan het verbond worden zonder üiulcischeid van ras van kleur of van sekse en zonder aanutmiiig van part j of godsdienst alle personen toegelaten die tui nrognimnia aannemen en zich geneigd gevoelen om aan de verwezenihjking behulpzaam te zijn Het verbond is z lUiengeslekl uit stichters l den en adhe enten De titel van stichters wordt toej fkend behalve aan de tegenwoordige irden van het comitt aan allen die in den loop vai het eerste jaar eene som van minstens honderd frs in eens zullen hebben gestort De leden betalen eene jaariijksche bijdrage van vijf frs De ajhercnteu nemen geenerlei verpligting op zich maar verleenen slechts door bunnen Jiaam steun aan de zaak Alie vrijwillige giften tot de geringste toe worden voorts met gelijKe ciacnteiijkheul aangenomen Tot de leden van het internatlunaal cotnitc behouren o a de heeren Michel Chevalier lid van den franschen senaat Couvreur redacteur van de liuU pendance Beige J Garnier hoofdredacief r van het Journal des Economistes Pater Gratrij lid der fransche akademie Isidor opperrabbijn te Parijs Martin Paschoud hervormd predikant te Paj ijs baron Justus von Liebig te Munchen Ch Summer lid van den senaat der vereenigde staten Canta oud lid van het italiaansche parlement Altgeld geheimregeringsraad in Pruisc Secretaris generaal is de heer F l nssv Men leest in de Goessche Courant De nieuwe minister van koloniën is gevonden en het modelkabinet is Ijreder voltallig waarschijnlijk wel voor eenige maanrfen want als de kamers niet meer bijeenkomen vóór de nieuwe zitting van september zit het vast om de eenvoudige reden dat men dood stil zittende zelden omvalt Maar al verkoos de kamer ook nog eens vóór dien tijd te vergaderen dan vordert de beleefdheid dat men den nieuwen ituliiris tijd gnnne om zijne huishouding in orde te maken en het eenige wat men verwachten kan is een programma zoo iets dat men op ééne lijn stelt met een wassen neus De N ütr Courant zegt Amsterdam is m geen enkel opzigt het Parijs van Nederland Maar het heeft regt in meerdere opziglen hoofdstad te zijn Jan het tot duswrrewa Het heeft het regt es de verpligting om niet alleen vöojwan te staan m ar voeraan te j an Dat in Amstei iam de conservatieve rigting eindelijlt na jaren worsielens het veld begint te verliezen is een feit dat de aandacK veraient te trekken Misschien is de tijd niet meer verre verwijderd dat Uit de achterstaande aankondiging blijkt dat in de eerste helft der kermisweek de heer A de Boer van Brussel in het lokaal Nnt en Vermaak uitvoeringen zal geven en het is zeker niet ongepast hier de opmerkzaamheid te vestigen op het oordeel over dien heer en zijn gezelschap uitgesproken in het Utr Prov en Sted Dagblad van 23 dezer waarin men het volgende eest Dezen avond geeft ook de heer de Boer zijne afscheidssoirée Het heeft hem en zijn gezelschap in de afgeloopen week niet aan bijval ontbroken Het ensemble van zgn orkest is uitmuntend en zijne solisten maken het den toehoorders regt genot elijfc Onder de dames vooral zijn goede zangeressen die ons bij zulke gezelschappen weinig beter voorkwamen en de Leide komieken laten niets te wenschen over Aan deze laatsten vooral heeft het gezelschap het te danken dat de toeloop altijd zoo groot bleef en de avonden genotvol voorbij snelden Bij het afdrukken dezes vernemen wij dat ook morgen woensdag eene benefice uitvoering zal plaats hebben Moge dit gezelschap ook elders denzelfden bijval genieten Gemengde Berigten o Het r conigeu tïjtl in den Stillen Oceaan ontdekte eiland was een canard dk tclfjr ondergedoken i = De minister van oorlotr hctft eene eommissie ötnoeind tot het doen van roorstellen ter verbeteniig van klffiiirtr vor I n ï en kn ernering der soldatei De cholera wotdt met prootu hcvu ieid op Siciiic In het liniburgsche dorp lJ rc i ijn 22 julij onderscheidtu boen iiphiaUeii 12 een prooi der vlammen geworden De sultan hteft 50 diiiicnd gulden gegeven oor de armen an I uüdjn De zitting m het uttirevend ligcliasu is wopnsdag te Parijs gesloftn Met qds worJt te Peterbburg de accijns van de biuneulauilsehe suiker iu tlO op id kopeken per pnd verhoogd Te Nett York Marktberigten Gouda 25 Julij Bij weinig handel werden tarwe haver en gerst tot iets lager prij eii afg geven boekweit fuim prijshoudend ïarue Toolsche per 24ÜÜ kilo ƒ 420 Roode Kieefsche ƒ 4 15 Zeeuwsehe per loud ƒ 12 75 a ƒ 14 25 liogge S Tö a ƒ 9 1Ü Gerst ƒ G 50 a ƒ 7 85 Haver ƒ 3 80 a 4 90 Boekweit Fr per 210Ü kilo 210 Noordbr ƒ 225 De handel in varkens en biggen was zoo weinig geanimeerd dit zelfs tot lage prijzen niet alles is kunnen verkochtworden ook naar schapen en lammeren was de vraag gering Kaas Aangevoerd 86 partijen ƒ 27 a 29 F0 Goeboter 1 20 a ƒ 1 40 Weiboter 1 00 a 1 20 Burgerlijke Stand GOUDA Geboren 23 Jalij Willem onders G yn Dort en J van der Lek 24 Cornelia ouders J Tan Krimpen en N Oudijk Evert oodcrsT Sanders en B NoorUnder M Gesiaa Henikiiu onvers G Kcüjseren G IL Galavazi £ Ii ah£th Fieternella ouders C Hoestmrgh en £ bluyter OVEftLKDBN 21 JuÜj G vao der Wolf 4 j 2 m 5 J Kewtergep 11 j 6 m 24 J P I ukrs S j M fa s 1 j S ja 25 J C van der Kleij 13 m P Kozenatréfén j J J Zoel 20 nï J W Zonoe 4 tt 26 3 M Blom 2 j Gfcuuwi 24 Julij J ïl Kiebert en L P Messemaker KENNISGEVING In de Sociëteit ONS GENOEGEN ta gedurende de Kermis op DONDERDAG VRIJDAG ZATURDAG en ZONDAG den 1 2 3 en 4 AUGUSTUS a s des middags ten I2Y3 ure eu des avonds ten SV2 ure Groot Vocaal en Instrumentaal CONCERT gegeven worden door het beroemde MuziekGezelschap onder directie van den Heer Jean Pflaging op bovrngenoemde avonden BAL ten 8I 2 ure onder directie van den Heer P ROOZESTRATEN en ZONDAG middernacht buitengewoon Jrttfl ttg Öuurnjerk vervaardigd en af te steken door den Heer P L VAN DER BRÜGH Namens de Commissarissen T GOEDE WAAGEN Secr LokaalNUTenVERlAAR op de Oosthaven te GOUDA Gednrende de Kermis van af ZONDAG 2S JULIJ tot en met WOENSDAG 31 JULIJ 1867 jUatinées eti Soirees Vocales en Ii trmnentales te geven doo het THEATRE CONCERT INTERNATIONALE uit BRUSSEL onder Directie Tia den Heer AUGUSTE de éOEK van Bna el Aauvang Matinee 1 uur Eutfée 25 Cents Soiree 8 49 Zie verder de groote aanplakbiljetten P C PINKSE van GOUDA maakt aan zijne geëerde Stadgenooten en Begunstigers bekend dat hij weder gearriveerd is met zijne beide Nieuwe Groote Poffertjeskramen die tevens van vele gemakken voorzien zijn Hij hoopt dit jaar weder dezelfde gunst te mogen genieten welke hem de laatste jaren zoo bijzonder als inwoner is be betoond geworden belovende eene prompte en zindelijke bediening g Zijne Kramen staan de eerSte eii derde a n af den Kokten Tie DEn EG J C SIBBES van aOTJDA maakt aan zyne geëerde Stadgenooten bekend dat hij weder dilj iar is gearriveerd mpt zijne twee groote elegante en zeer net ingerigte uiterst zindelijke Broeder en Wafelkranieo die nn nog sierlijker zijn dan vroeger ook heeft hij gezorgd voor goede en gemakkelijke zitplaatsen door een en ander hoopt hij dan ook dit jaar met diezelfde gunst te mogen vereerd worden die hem eene reeks van jaren in zijne geboortestad is te beurt gevallen Als altijd za hij zorgen voor eene prompte en zindelijke bediening met zilver beste boter de twee dozijn broedertjes voor 15 Centen Hij fcoopt tevens met ruime orders voor Wafelen vereerd te worden Zijne Kramen zijn geplaatst de 2 en 4 van af den Korteh Tiendeweg alwaar zijn naam in gasvlammen is voorgesteld De ondergeteekende beveelt 2ich minzaam aan tot het leveren van beste Roode en Witte WIJNEN diverse Soorten van BESSEN WUNEN gewone en fijne LIKEUREN aUoiede Nieuwe Bessen Gene ver en verder wat tot dit vak behoort tot BILLIJKE PRIJZEN GoLDA C van 01 JE 20 Julij 1SÜ7 Kleiweg E N 2 Urbanus Pillen bereid volgens het aloude eia echte Recept waarop men in het bijzonder attent maakt Zijn zeer nuttig in ongesteld lieden der MAAG en werken heilzanm op de SPIJSVERTERING Zij zijn uitmuntend tegen de GAL SCHERPTE in het BLOED en UITSLAG der HUID zij zijn ZACHT LAXEREND en SLIJMAFDRIJVEND Verzegelde doozen v m S Cent en dubbele doozen zijn r baar bij de heeren Aarlanderteen J F AUart Anmterdam J J A Vis Heilige weg bij het Singel n 321 Beljt H W de Kruijff Delfihar en J Koch Deventer Bergbujjs en v d Moer LHrkdand D de Vries Gouda T G Boekenoopen firma wed V d Heijden a GravenJiage J M Renesse Boekhorststr Legden J T Terburgh Iliarlemmerstr hoek Bakkerstefg Rotterdam A v d Toorn ANtsle Wagenst SchieduM D Jldltba Schoüiihoce A Wol f Tiel A F Paassen Vtreeltl F Alten i op hot Steenw over de Donke str 11 i Vlaardiiifjen Niiielstem Walter Woerden L Ruijtcr Het depot dezer SChtS Urbanus l illen sinds zoovele javeii met roem bekend en in algemeen gebruik is door ons te GOUda alleen en uitsluitend gepia tst bij den heer J G BOEKENOOGEN Apotheker opvolger van de wed J A P P viN DEu HEIJDEN op de Blaauwstraat ilen wor lt instautelijfc verzocht wel attent te willen zijn dat door ons b j niemand anders de Urbanus Pillen bereid volgens het oude en echte Recept in Depot zijn verkrijgbaar gesteld in de iierboven opgegeven Steden en plaat ien dan bij de hier bovengemesiide Vépóthoudtrs In elk doosje is een biljet voorzien met de eigenhandige naamteekening van de vervaardigers Wed KiESES Zoon Apothekers welke Hsndteekeuing zich ook bevindt op het Zegellak waarmede de Doosjes verzegeld zijn Wq verzoeken de gebruikers instantelijk daaxwel op te letten en raden hun aan WOl toe te zien bij wien men de Doosjes Pillen haalt Alleen die Doosjes aarin een biljet met onze Handteekening is zich aan te schaffen en zich te wachten voor het gebruik van de vele namaaksels 8 Bij fatsoenlijke Burgerlieden van de P G bestaat tegen half Aagnstos gelegenheid ter inwoning met vrij © kamer voor eeu HEEK of eene DAME Adres met franco brieven onder lett L L bij den Boekhandel iar P C MAAS Ja te G rfo