Goudsche Courant, zondag 4 augustus 1867

is Op het bal gepaard met vauxhall en vuurwerk waarbij nog eeue luchtballon met bengaalsch vuur zal worden opgelaten verwachten wij veel bezoekers Wij behoeven voor ditmaal geen gebrek aan uitspanning t = hebben want als de vermakelijkheden des zondagsavonds il de sociëteit Ons Genoegen zijn afgeloopen dan worden wij al weer drie avonden geroepen in het theatre Gregor ZschoUi dat zeker in athletische acrobatische gymnastische en meerdere kunsten alsook in doubles tableaux vivants een der eerste op dit gebied schijnt te zijn en zoowel door zijn uitgebreid repertorium als billijk gestelde prijzen eene bijzondere aanbeveling verdient B Marktberigten Gouda 1 Aug Bij weinig handel werden tarwe en boekweit merkelijk hooger gehouden rogge en haver prijshoudend gerst vond tot de vorige prijzen slechts weinig koopers Tarwe Poolsche per 2400 kilo ƒ 435 Koode Kleefsche 425 Zeeuwsche per mud ƒ 12 80 a ƒ 15 Rogge 8 75 a ƒ 9 10 Gerst ƒ 6 50 a ƒ 7 85 Haver ƒ 3 80 a 5 10 Boekweit Fr per 2100 kilo 215 Noordbr 260 Kaas Aangevoerd 86 partijrn ƒ 27 ü 29 50 Goeboter ƒ 1 20 a ƒ 1 40 Vi eiboter ƒ 1 00 a 1 20 ADVERTENTIEN behag Taa den oorlog opgaat dan is zij de laatste echo der politieke reactie Wanneer die stem zich in Duitsohland laat hoorei dan ia zij de kreet van verraad Berlijn 31 Jul § De yord Deutsche Zeitang Wüderiegt de beschuldigingen van de zgde der France ea de ophitsingen der Pruisische journalistiek Het blad meent dat men gaarne bereid zal zijn tot pogingen um een einde te maken aan den wederzijdschen vijandigen toon der dagbladen in de beide landen V ier regeringen met elkander op zuik een vriendschappelijken voet staan Weenen si Julij De Xeue freie Prcsse deelt een rapport der rekenkamer mede over de financiële uitkomsten van het jaar IStJö waaruit blijkt dat de staats inkomsten in dat jaar veertig millioen onder de raming zijn gebleven 1 Aug De Abendpost meldt dat de door de nationalbank voorgeschoten 60 millioen florijnen door het ministerievan financiën geheel in banknoten zijn terugbetaald De ochtendbladen berigten dat voorloopig bepaald is dat keizer Napoleon deu 8 9 en 10 Augustus te S burgblijft De heer de iloustier en de heer von Metternich vergezelden hem Keizerin Eugenie bezoekt de keizerin van Oostenrijk te Ischl De heer von Beust zal den 7 te Salzburg komen Florence 31 Julij De kamer van afgevaardigden heeft het artikel der wet waarbij het jaarlijksohe inkomen der kroon bepaald wordt op lï i millioen aangenomen ötnnenland GOUDA 3 Augujtus Donderdag is door de politie alhier aangehouden de persoon van Fieter Johannes van Tilburg woonachtig te Amsterdam die een knipje uit den zak van een boerenmeisje had gerold deze persoon die den ouderdom van 38 jaren heeft bereikt heefi da irvan H a jaar in de gevangenis doorgebragt ter zake van mishandeling diefstallen bij nacht en het laatst 5 jaar voor zakkenrollen Bij besluit van 28 julij jl heeft Z M op de daartoegedane aanvragen aan 54 vereenigingeu ten doel hebbendedoor oefening in den wapenhandel en bijzonder in het schieten s lauds weerbaarheid te verhoogeu zijne toestemming tot hareoprigling verleend Daaronder komt voor de weerbaarheidsvereeuiging Burgerpligt alhier JÏen schrijft aan bet Leidsch Dagblad Jat met jhr deErauw maar zeer waarschijnlijk de heer Geerlsema tot oomraissaris des konings in de provincie Groniugin benoemd zalworden Men verneemt dat behalve do liestaande postzegels van 5 10 en 15 cents eerstdaags mede aan de postkantoren verkrijgbaar zullen worden gesteld postzegels van 20 25 en 50 cents en later ook die voor drukwerken In de dienst der posikarreii is eeue verandering jebragt om het vermissen van pakketten te voorkomen is op elke postkar voortaan behalve de postiljon een conducteur geplaatst De postkarr tijn van nieuw model kleiner en zonder kap Door deze ijzigiugen is ook het vervoeren van passagiers en bestelgoederen door poslkarren opgeheven van welk vervoermiddel anders nog al veelvuldig werd gebruik gemaakt an de Ind Beige wordt gemeld dat het bankiershuisLangrand Dumoiiceau aan de nederlandsche regering concessieheeft gevraagd tot droogmaking van de Zuiderzee of een gedeelte daarvan Volgeus een te s Ilage uit Parijs ontvatgen telegram is de heer Dunkler directeur van het muziekeorps van hetregiment grenadiers en jagers benoemd tot ridder van hetlegioen van eer en evenzoo de kapitein van het corps de hr Crommelin De heer VoUmar ka lelmee üer heeft de goudenmedaille erlangd terwijl aan het mi ziekcurps alsnog bij aaderetoewijzing de tweede prijs is toegekend ïe Woerden is den 31 Jnlij door het collegie van tioogheemradeu en hoofd ingolander van het groot waterschap vanWoerden benoemd lot secreta sntmeester bij gezegd waterschap de heer H iii Wijk in de phats van den heer 11 J van Erp Taalnian Kip overleden Men schrijft cns uit Zoelmond vao 1 Aug Vrijdagnacht barstte er bovcii deze gemeente een vreeselijk onwederlo vergezeld vaii zv aren regen Gelukkig hield het niet langaan en heeft meu geen ongelukken te betreuren doch de regenbleef aU bij stroomen nedervallen In den voormiddag vandien eifden dag viel te Tiel en omstreken hagel die nog aleenige schpde heeft aïtngerigt Door den aanhoudenden regen gaat het met de aard ppelen niet beter zij beginnen te rotten en men spreekt zelfs van ziekte Het zoude wel e betreuren vallen daar ze goed uitleveren en heerlijk van smaak zijn llogge en tarwe staan zeer goed en op enkele plaatsen staat de rogge reeds aan schoven niettegenstaaande het onguuslige weder dat den hooibouw ook zoo zeer belemmerd heeft De andere veldgewaasen staan ook goed n hel en veel Appelen zijn schaars doch de peren beloven een goeden oogst Het is te hopen dat er goedig droogt ei warmte kome opdat men ongestoord kan voortgaan met den bouw waaraan m n nu eenigen lijd bijna niets heeft kunnen doen Men schrijft uit Hengelo dd 1 aug Bijna overal staatde rogge reeds op schoven De opbrengst is op de meesteplaatsen middelmatig op enkele plaatsen slecht door de nachtvorsten in mei De haver en gerst beloven een goeden oogst De boekweit staat prachtig Jammer slechts dat de voortdurende regen en koude de bijen verhinderen van dit gewas deahonig in te zamelen Nog slechts op zeer enkele plaatsenvertoont zich het bederf in de aardappelen De weiden leverenallerwege overvloedig gros De hoeren klagen echter dat hetgras hoen el welig niet voedzaam is zoodat van de melk veelminder boter gemaakt wordt dan andere jaren Naar nit de Veenen wordt gemeld verkeeren de snijboonen en komkommers ten gevolge van ainhondend guur endonker zomerweder in een ziekelijken staat en blijft er weinigkans op gewas over tenzij dat weder spoedig door warmtemogt worden vervangen Daarentegen is de bloemkool allerwege gelukt en hebben er bij uitgebreide teelt thans zooweluit Noordholland als uit Eijnsbarg groote schepsverzendingenplaats Bij levendige markt komt de prijs op ƒ 6 a ƒ 6 50 de 100 stuks Gemengde Berigten oV io Altona zal zicii aansluiten bij het tolverbond en de vrijhaven opheffen De wet op de miDisteriele verantwoordelijkheid is door den oosteorijkschta keizer bekrachtigd De frausche guzaot Dano ordt te Mexico cis gijzelaar vastgehouden Op Mitylene heeft 7 julij op nieuw ecuc aaidljcviug plaats gthad Hamburg zal jaarlijks tot de boudalastefl moeten bijdragen 1 300 000 th De veeziekte heeft geheel opgchoudi Q in Bcijcreu doch heerscht nog in Sak a ooburg K ïizuriu Charlüt t is wceu dag avond op het kasteel Tervueren bij Briiss el aangekomen Du FrauscLen hebben drie cstelijkp pi viucieu van Neder Cochi jChina bezet Te Aïnstcru im wil men roet etii Kapitaal van 150 diiizcsJ gulden een lucifersfabriek oprigten Salnave is met algemeene stemmen gekozen tot president van Haiti Joarez weigert het presidentschap in Mexico te aanvaarden Het legioen van Antibes door desertien gedund zal gereorganiseerd worden Kotsuth is te Waitzen met ecüparige stemmen tot afgevaardigde voor deu rijksraad verkozen an H 27 julij zijn aangetast in Zuid Holland i ii Gelderland 1 totaal 7 rnudereu ou Bismarck is beuoeind tot bondskanselier Bij Berlijn zal eeue nieuwe gevangenis gebouwd wordeu voor 3000 persouen Onder het ganiuotu te Vizeu in Portugal heeft eeue mislukte pogiijg tot opstand plii itD gehad Dfu 2S dezer zal het 4de algemeen evangelisch natiouaal zeudiugsfeest gehouden wordeu op het landgoed de Vogelen ang J bij Haarlem De groothertog van Baden wi eene duitsche pairskamur ir stelicn waarin d touvereine vorsten zittiug zullen hebbeu Riccioto Garibaldi heeft gedueiieurd net den redacteurvan de Nazione die zijn vader had bcleedigd Eene eerste bezendingvan 500 osseu in Italit voor rekening an het ministerie v oorloggekocht is te Parijs aangekomen De oostcurijksche inkomsten zijuin l ti6 40 millioen onder de ramii g gebleven Ingezonden Mijnheer de Medacteur Als een vervolg op mijn vorig keimisberigt is dienende dat de aangekondigde soiree musicale door het operetten gezelschap onder directie van den heer Pfhiging in het lokaal jNut en Vermaak naar wensch is uitgevallen de volle zaal en het gedurig applaudissement gaven blijk van aller tevredenheid ja allen getuigden een genotvoUen avond te hebben doorgebragt dat hh commissaris in de sociëteit 0n3 Genoegen zich dus niet te beklagen zullen hebben een dusdanig engagement voor 4 dagen met genoemden heer Pflaging te hebben aangegaan is buiten twijfel en zoowel de voorloopige opkomst als ae gedurige bijval geven hiervan blijk In den schouwbnrg van den heer Bakker de tweede tent vanaf den korten tiendeweg wordt uitmuntend gewerkt Klaasje Zevenster is heden met groot genoegen ten tooneele gevoerd sn vond algemeen bijval De gevulde zitplaatsen in het nieuw fransch paardenspel getuigen dat men toch altoos veel prijs op die oefeningen stelt De verschillende lange groote dikke of kleine dames die er te zien zijn bevredigen de bezoekers en zullen zeker geen spijt hebben deze kermis te hebben bezocht Het grand salon de Lyon krijgt eene onverwachte opkomst de consnmatie s uiterst goed en de prijzen billijk waarom wij dan ook niet twijfelen of dit zal genoemden heer wel aansporen ons meermalen met ean bezoek te vereeren De salon des variétés van de hh Boas en Judels wordt aanstaanden zondag geopend het zoude overbodig zijn iets te hunner aanbeveling te zeggen ieder weet dat de groote tent dikwijls nog te klein Voor de menigvuldige bewijzen van deelneming bij ons veertigjarig Huwelijksfeest ondervonden betuigen wij langs deze onzen hartelijkeu dank C VAN DILLEN A A ViN DILLEN geb VAN riEE Meijs In het Lokaal der STADS BOE GEE SCHOOL VOOR JONGENS van MAANDAG 5 AUG tot DONDERDAG 8 AUG ingesloten van des morgens 10 tot des namiddags 4 ure mr VOOR EEN IEDER spp te ZIEN WI de TeekerJngen der Leerlingen van de Openbare Scholen alhier Van ITERSON Commissaris GOPDA 1 Aug 1867 WORDT TE HUUE GEVRAAGD EEN KLEIN EDIS op een der beste standen dezer stad geschikt tot uitoefening eener nette Winkelzaak Opgaai van prijs stand enz worden franco ingewacht onder letter V aan het bureau dezer Courant De Notaris A KLUIT gevestigd te Moordrecht zal den fla en 16d AUGUSTUS 1867 s voormiddags 10 uren in het Hop van Hoiaand te Zevenhuizen in het openbaar veilen en verknopen Een © OUWMANSWONING met SCr JR HOOIBERG en ERVEN en 12 Bunders 41 Roeden 90 Ellen BOUW en WEILAN slaande en gelegen onder de gemeent Zevenimien in de kadastrale Sectie Biis n 555 562 564 565 566 en 614 Te aanvaarden 1 November 1867 Informatien zijn te bekomen ten kantoren van de Notarissen A KLUIT voornoemd A DE WALL JANSSEN te Fiane en A N MOLENAAB te Zuid Waddinxveen Burgerlijke Stand GOUDA Geboren 30 Julij Johaaaa Maria oaders J de Hoop en il KoeBaas Dirk ouders D Stolwijk en E Lammer 31 Keinicr ouders H Wicrsma en I Feis Geertruida Henriette ouders H teo Zeldam Oanswijk en A C van Bommel Neeltje Maria ouders Hvau deu Heugel en L de Jong 1 Augustus Authouia Wiltieimina ouders N C Vi iezer eü M van Vleuten Catharina ouders A Rietveld en H Groeneodaal 2 Maria ouders A Steijl en C H Mulder OvESLEUES 29 Jnlij C van Dam 3 j 4 m 30 M an dtiSteen 11 m H F Gorissen i v 31 S Dubbel 19 d 1 Aug E V C Stikker 2 m J C Barneveld 2 m V Kastelein 4 m Gehuwd 31 Jnlij J T Jaspers en E van Bcnzeko n T J Steenlaad eu J C vau Rooij J H H BotscfauijFcr en C N Kkij eg S Meijer en M C van btraakn A vau vliet en S Laurier J do JoBg eu M B S Weijman J D van de Water ea A N de Koning H vau Zauteu eu T Scbumer Theatre Gregor ZschoUi Directeur van den Keizeilijken Circus te St Petersburg en het gepriviligeerde K K Theater te Weenen op zijn doorreis naar Sottudam Drie gproote j evarieerde Voorslellingfen in het Lokaal NUT en VERMAAK op de Oosthaven te Goiui welke zullen plaats hebben op MAANDAG 5 ÜINGSDAG 6 en WOENSDAG 7 AUGUSTUS 1867 met zijn onnavolgbaar Personeel van 40 Artisten 16 Dames en 24 Heeren bestaande uit Athletïsche Acrobatische Gymnastische Karakterische Comieke Clowns Doubles Tableaux Vivants en Russische Pantomimisten met medewerking van den Sjarigen MULAT genaamd MÜLLAY HASSAN KABILLO wiens werkzaamheden noch nimmer in Holland te zien zijn geweest Dit alom gerenommeerd Heeren en Damespersoneel waaraan de eer ten deel viel om in de voornaamste Theatres hunne talenten ten toon te spreiden zooals in Amerika Neiv York Londen Parijs Hamburg Weenen Moscou Leipzig Dresden en het laatst te St Petersburg alwaar de Directeur den Keizerlijken CIRCUS onder zijn beheer heeft en daar 92 achtereenvolgende voorstellingen met het meeste succes heeft gegeven hetwelk hem doet hopen dat zijne alhier te geven voorstel geL met de opkomst van een talrijk publiek vereerd zullen worden l RANG 99 Cents 2 = RANG 50 Cents Hel Bureau is van s morgens 9 uur geopend tot het bespreken der plaatsen WEDER GEHEEL NIEUWE WONDER VOLLE ONNAVOLGBARE OPTISCHE ILLUSIEN D e wondervolle Kast of I riOTEUS i DE een levend sprekend MENSCHENHOOFD dezelfde wa irmede MAJU in h t PALEIS vooK VOLKSVLIJT was Vóc af D KANE S Heize naar de Noü dpool ter opsporing van Sir JOHN FPArKLIN Eiken avond alle uur MA jrj Raderstoomboot d IJssel Van Gouda Maandag en Dixgsdag smorgens C uren de overige werkdagen s morgens 7 urcii Zondags s morgens 6V2 Van Rotterdam op gelijke dagen s namiddags 2 uren Zondags s avonds 5 uren D ï liiks Hetuiirkaartta ZONDAG 4 AUGUSTUS TOT ZEKERE EN FINALE SLUITING VAN DE DAME staande op de Markt over het Herthuis Prijzen bekend Goudsche Broodfabriek Onze broodprijzen zijn voor de volgende vieek FIJN KRENTENBROOD 42 Cts p N B GEWOON dito 30 GEBUILD BROOD 1 kw 27 n dito 2 24 II dito 3 22 ONGEBUILD dito 9 ROGGE dito 14 Kadetjes Krentenbroodjes en Weener Broodjes 21 2 C p stuk GoüUA 4 Ang 1867 PERK C