Goudsche Courant, zondag 4 augustus 1867

1867 559 Donderdag 8 Aupstus GOUDSCHE COURANT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D n 60 J Binnenlandsclie ScliroefstoorabootR ederij te DORDRECHT DIENST TUSSCHEN DORDRECHT GOUDA EN AISTERDAI en daar tusschen gelegen Plaatsen tot het vervoer van PASSAGIERS GOEDEREN en het Slepen van SCHEPEN met de Schroefstoombooten dOEDEECHT nO 2 Kapt P BISSCHOP DOEDEECHT n 3 Kapt A VAN ANDEL DOEDEECHT n 6 Kapt J GOVEEDEN in directe aansluiting voor het VEEYOEE van GOEDEEEN aan de Moerdijk 1 met de Spoorweg Maatschappij GRAND CENTEAL BELG r van en naar België Frankrijk en Zwitserland 2 met den STAATS SPOOBWEG van en naar Eindhoven Maastricht Eindioren Iuik Ficet nis en Liers Ani beidea volgens te bekomen speciale tarieven Vertrek van Dordrecht Zondags Dingsdags en Donderdags s morgens ten 5 Ure II Moerdijk Zondags Dingsdags en Vrijdags Amsterdam Zondags Woensdags eu Vrijdags 6 Agenten te Dordrecht ten kantore der Directie Gouda J VAN AALST Vest Am iterdam A HENKÉ Binuen Amstel bij de Amstelstraat In directe verbinding te Dordiecht met DE VEACHTGOEDESEN STOOMVAAET AIAATSGHAPPIJ te Middelhurg voor goederen van en naar Middelburg en te Amxterdam met den beurtschipper K ENGEL op Zaandam Zonder kosten van overlading D A N VRIESENDORP J J B J BOUVY J C DEKING DURA Directeur A J VERBEEK V d SANDE Commi smissm Aan den HANDEL D A G E L ü K S C H E GOEDERENDIENST per stoombooten Koophandel Landbouw Nijverheid Van GOUDA naar ÜTEECHT V V Vertrek van Gocda naar ütbecht Maa ndag en Dingsdag S j Uur Donderdag 1 Uur Woensdag Vrijdag en Zaturdag 4V3 Var Infoinatien bij den Agent D DE BRUIN hoek Ousthaven te Gooda die zich hiertoe anbeveell m VAN Dr J B ROIiL te Amsterdam Deze Droppels zijn een onfeilbaar geneesmiddel tegen alle Eheumatische Ziekten icht en Podagra en brengen zelfs in de hardnekkigste en meest verouderde gevallen nog hulp en verligting aan ledere flacon is met etiquette en gebruiksaanwijzing voorzien Depot voor Gouda bij den Apotheker STEENMETJER ar KONINKLIJK PERSONEEL ffij achten het on en pligt het g achte Pvbliek oprntrkzaain te maken ten einde alle vergissing te r rkomen om irel op den naam te letten Staande de Kolossale net ingerigte TENT op de Groote Markt 3 VOORSTELLING TE GOUDA op Zaturdag den 3 Augustus 1867 en verder eiken aVOnd gedurende de KERMIS ten 8 ure GRAND THEATRE GROSSO onder eidi g tn Directie van Professor IIENRY SMITH Directeur van het Alhambra Pallas te Londen Hoogere Gymnastische Acrobatische Plastische Karakteristieke Comische Kunst Prt dacten TableauxVivants en Zwevende Groepen ENGELSCHE PANTOMIMISTEN opgeluisterd door KALGSPINTHECHEOMOKEENE of de CEYSTALGEOT der NAYADEN en Voorgesteld door een personeel van 20 Dames 12 Heeren en S jeugdige Artisten waarvan de jongste slechts zeven jaren telt Het Eurean is geopend van s morgens 9 uur tot het bespreken der plaatsen Engelsche Gezondheids Pillen beroemd onder den naam van ENGELSCHE GAL SLIJM EN MAAG PILLEN Door eene meer dan 25jarige ondervinding worden deze Pillen veel gebruikt daar dezelve boven velen de voorkeur verdienen dagelijks ontvangen wij er de bewijzen van Hare werking is zacht zij drijven de Gal en Slijm af versterken de Maag en bevorderen de Gezondheid Doosjes vao 25 Cts dubbele voor 40 Cts verkrijgbaa te Gouda J H Boers Apoth Wijdstraat Delft C Hoog Apotheker s Gravenhage J L F Snabilié Apoth Maassluis 1 J Schansman Apotheker Rotterdam C J W Snabilié Apotheker Flaardingea C N E Höchell Apoth SALON des VARIÉTÉS van AMSTERDAM onder directie van P Boas rV Judels staande met deszelfs nieuwe groote Schonwburgtent voor btt STATIONSK 3FFIJHUIS te Gocua op ZONDAG 4 AUGUSTUS 1867 I of de liefde eener Duivelin Nieuw kluchtig Tooverzangspel in 9 Tafpreelen naar t Frausoh les Amours da Diable vrij bewerkt door den beer J BOTH met nieuwe deooratien macbinerien en costumes Muziek van GRISAN Aanvang 8 ure Prijzen der Plaatsen 1 Bang ƒ 1 49 2Rang l 3 Rang 0 7 5 4 Rang ƒ 0 40 Plaatsen zijn aan het Bureau te bespreken a 10 Cents extra Prgs van het gedestilleerd hij G P van de VELDE te GOUDA met inbegrip van accijns bij eene hoeveelheid an minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVER a46 jo o j per kan 65 cents idem a 47Vio per kan 67 cf Jenever IA soort Moutwijn a 46Vio P r an 63 oents inl BRANDEWIJN a 46Vjo P r tan 68 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid Gouda 3 Aug 1867 Boekdrakkerij van A BRINKMAN Dexe Courant Terwbijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie niSduden is 2 franco p post 2 25 Advertenties van 1 6 regels tot de middags ten 12 ure grootere moeten vtiór 10 ure ingezonden zijn AFKONDIGING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda gelet op de bepalingen van artikel 30 der verordening van politie brengen ter algemeene kennis dat bij deze door hen vergunning wordt verleend om de straten te schrobben behalve waar die in de laatste twee maanden zijn vernieuwd of hersteld op Vrijdag en Zatardag den 9 en 10 Augustus 1867 tot des voormiddags 11 ure Verder herinneren zij aan de eigenaars of bruikers van gebouwen en erven hunne verpligting om de straten riolen en goten vóór achter en ter zijde van die gebouwen en erven eenmaal s vpeeks te doen reinigen en verder schoonhouden op de nakoming waarvan door de politie streng zal worden toegezien Gouda den 7 Aug 1867 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DROOGLEEVER FORTÜIJN v BERGEN IJZENDOORN öuttcnlanïï IiOnden Aug In het huis der gemeenten heeft de beer M CuUagh Torreiis bekend gemaakt dat hij een voorstel zal doen ten einde nu het huis besinit te doen nemen om de verandering door het huis der Lords gebragt in den census voor personen die bij anderen inwonen niet over te nemen Verder is van regeringswege aangekondigd dat weldra vele belemmerende bepalingen op den invoer van vee ter zake der veeziekte gemaakt zullen ingetrokken worden In het hoogerhuis is vrijdag de reform bill in comitéafgehandeld Volgens berigten uit New York van 25 Julij heeft Salnave eene algemeene amnestie op Haiti uitgevaardigd waarvanalleen Geffrard uitgezonderd is Uit Mexico wordt van den IS Julij het volgende gemeld Marqnez is nog niet gearresteerd De generaals Castillo en Otero zijn gefusilleerd De fransche gezant wordt in de hoofdstad gevangen gehouden tot aan de komst van Juarez Uit Philadelphia wordt aan de londensche Times hetvolgende omtrent Mexico geschreven Daar de stad Mexico zich heeft overgegeven kan men nu zeggen dat de republikeinen in het ongestoorde bezit van tet gansche land zijn althans voor zoo ver het hun door buitenlanders betwist is geworden Doch terwijl het keizerrijk ten val kwam nam de onderlinge verdeeldheid der mexicaansche republikeinen gestadig toe Het algemeen gevoelen te Washington is dat Juarez spoedig van het staatkundig tooncel zal verdwijnen dat bij binnen kort voor een of anderen mededinger zal moeten plaats maken en welligt hetzelfde lot ondergaan zal als keizer Maximiliaan Escobedo bunkert naar bet hoogste gezag in de republieiii en zal ziek misschien in de plaats van Juarez dringen Een aanvoerder van eene gewapende bende genaamd Gomez en een ander met name Canales hebben weder eene oproerige beweging ondernomen en zij i bezig krijgsvolk bijeen te brengen om zich meester van Tuuipico te maken deze nieuwe beweging tegen Juarez breidt zich in geduchte mate uit In het noorden van Mexico hebben Lozada en eenige zijner staatkundige aanhangers aan het hoofd van 12 000 man krijgsvolk zich onafhankelijk van Jnarez en voorde vestiging eener zelfstandige republiek in dat deel van Mexico verklaard Marqnez de generaal die in de laatste dagen van het keizerrijk de hoofdstad Mexico tegen de Juaristen heeft verdedigd worat gezegd zich bg Lozada en diens nanhar gevoegd ie hebben Die bewegingen zoo geheel in overeenstemming met de rnateloosbeid welke Mexico s geschiedenis sedert lang kenmerkt De prijs der Advertentien an één tot zes regels met inbpgrip van b t zegel is SO Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte zijn slechte voorboden voor Jnarez en doen verwachten dat zijn bewind kort zal duren Hij heeft meer gevaar binnenslands dan van buiten te vreezen wel worden er in de vereenigde staten hier en daar vrijbuiters expeditien tegen Mexico uitgerust doch deze zulleu denkelijk alvorens vasten voet in Me co te kunnen krijgen door het washingtonsche bewind met krachtige hand worden gestuit Dat bewind is zeer gunstig voor Juarez gestemd en houdt het oog op de voorgenomen expeditien De reform meeting in Hydepark werd door lU üOO personen bijgewoond en is in volmaakte rust afgeloopen Lord Eussel s amendement om den census van £ 10 voorpersonen die bij anderen inwonen te hf rstellen is aangenomen Lord Stanley heeft in antwoord aan den heer Beirne bevestigd dat een depêche ontvangen is v th den coi ul opCandia gedateerd den 24 julij waarin wreen rden der lurken berigt werden dat echter ook een andere aupecbe ontvangenis waarin het turksche gouvernement verkla it dat daaroverstrenge strafoefening gehouden zou worden Lord Stanley geloofde dat Turkije werkelijk wenceht de gewelddadigheden teonderdrukken maar onbekwaam is om zijn troepen volkomenin toom te houden FarijS 4 Augustus De keizer heeft halen de bnitenlandsche commissien voor de universele tentoonstelling ontvangen en op een adres van hen geantwoord Wij kunnen steeds me genoegen terugzien op dit groote internationale feest waarop het genie en het werk uit alle deelen der wereld vertegenwoordigd waren Gij hebt u daar kunnen overtnigen dat alle beschaafde natiën geneigd zijn om één geheel uit te maken Ik dank n voor de woorden welke gij tot my de keizerin en mijn zoon hebt gerigt Zij deelen mijn erkentelijkheid jegens u voor de welwillende pogingen welke gij in het werk hebt gesteld om den luister der tentoonstelling te verhoogen ik betuig n mijne sympathie en uit de beste wenschen voor de instandhouding van den wereldvrede Deze woorden werden zeer toegejuicht De Patrie antwoordt op een heftig artikel der Berliner Correspondenz en zegt dat het laster is te beweren dat Frankrijk na zich te zeer op den voorgrond te hebben gesteld zichttr q getrokken heeft wegens den indruk die door de eerstest in Duitschland is te weeg gebr gt Uit Constantine wordt vernomen dat de cholera aldaarvreeselijke verwoestingen aanrigt Te Biskara telde men 150 dooden per dag Het schijnt dat de fransche bevolking nogniet veel van de kwaal geleden heeft maar onder de arabiscbebevolking is de sterfte zeer groot Men vreest dat ook hcioverige gedeelte van Algerie door de ziekte zal worden aangetast Deze ongelukkige kolonie welke reeds door hongersnood en vreeselijke ellende wordt geteisterd bevindt zich ineen beklagenswaardigen toestand De inboorlingen nijten alhunne rampen aan de Franschen en de haat tegen de christenen is algemeen Men verzekert dat Kossuth een marifest zal openbaarmaken waarin hij de redenen zal medcdee en waarom hij hetmandaat van afgevaardigde bij den hongaarschen landdag nietaanneemt Volgens brieven uit Mexico had de beer Dano den 25 junij met 300 Franschen gepoogd zich naar Vera Crnz tebegeven maar republikeinsche troepen hebben hem genoodzaaktnaar de hoofdstad terug te keeren Twee aanzienlijke tijdschriften de Eevue des deux Mondes n de Revue cin emporaine publiceren te gelijker tijd artikelen over de aangelegenheden van Duitschland en komen daarin beiden tot de conclusie dat de oorlog moet worden vermeden en dat men dien niet k m vermijden dan door de vrijheid Het artikel in eerstgenoemd tijdschrift waarvan de schrijver zich niet noemt maar dat vrij algemeen aan den graaf van Parijs wordt toegeschreven laat zich aidas resomeren of Duitschland slokt Pruisen is of wel Pruisen absorbeert Duitschland en van het een of bet ander dezer dternatieven zal de handhaving vau den vrede afhangen Is t