Goudsche Courant, zondag 11 augustus 1867

raden in Frankrijk zijn er slechts 18 die geen regeringskandidaten waren In den omtrek van Hope Town aan de Oranjerivier in Afrika ia weder een fraaije diamant gevonden van nagenoeg negen karaat 1867 Zondag 11 Augustus Si Burgerlijke Stand GOUDSCHECOURAIÏT GOUDA Geboeen 2 Aüg Joseph ouders D Homeman en L Davidson Johanna Elizabeth ouders J Zoet en J Pei t 3 Jan ouders J de Jong en H Vergeer Lena ouders W de Mink en L Korver Wiliemina ouders G J Visser en C C Houwel 4 Johannes Gerardns ouders M vaii Deth en j C Xromme Willem ouders P van Wcardhuizen en D Rupke Kornelis ouders K Vermaat en A van Reeden Correlis Benjamin Hendrik ouders B G J van Dtatekom gu M A V Minderaa Overleden 3 Aug C Helleman 4 w P Bloemendaal 64 j 4 P A de Lange 27 j S Schoonderwoerd 10 w 5 M H van Soest 17 m 6 M Thoen 7 j Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D n 60 ADVERTENTIEN OUD CARTAGENA S BERGPLANTEN OLIE Geen middel is zoo heilzaam voor den groei en het behoud der hoofdharen als die olie welke onder den naam van Oud Cartagena s Bergplanten Olie in den handel is gebragt Nog voortdurend ondervinden de gebruikers de heilzatre uitwerking vau dat kostelijk haarmiddel De vleijendste certificaten bevestigen dit Het is een zeker onfeilbaar middel tot behoud van het hoofdhaar het fraaiste sieraad hetwelk ons gegeven is het conserveert de kleur en verlevendigt de haarwortels zoodat de gebruikers gewaarborgd zijn tegen ontijdige grijsheid ea kaalhoofdigheid want het spreekt van zelve daar waar de groeikracht bevordert wordt de grijsheid langer uitblijft Om dit middel voer elk bereikbaar te stellen is de prijs 00 cents ais conservatie middel heeft men aan 2 of 3 lleschjes per jaar genoeg maar als geneesmiddel moet het bepaald eenmaal daags gebruikt worden Hetzelve is a 6ü cents per fleschje verkrijgbaar aan het hoofd dépot te Delft bijA BREEÏVELT Az en verder bijMej de Wed BOSMAN Gouda J H KELLEK Botterdam Westewagestraat A KEIJxVARD Oostpoort C WILHELMUS te Woerden A PRINS Zevenhuizen W BARES Gorincltem A D LIVEU Dordrecht A J V D BEEKHOF utrecht En meer bekende depots in ons Eijk DoordpoolezEteditie De suUan lieeft een bijbel in de turksche taal mede aaar huis geDomen De arme sultan heeft te Weenen en elders groote sommen aan de armen geschonken lu Spanje is een ontzettend ftantal oUigatien der staatsschuld uitgegeven die nog vclscher zijn dan de echte In den schom burg te Praag mag zclfs geen russisch minneliedje graongen worden an 21 27 jolij zijn in Engeland zes gevallen van veeziekte ïoorgckomeu en bovendien 24 gezonde runderen afgemaakt Eene hongaarsche ficule heeft haar Heden overleed aan eene slepende ziekts onze innig geliefde tweede zoon en behuwdzoon PIETEE ANDEIES op den leeftijd van 27 jaar W D DE LANGE J BE LANGE VAN Leecwbn Goi i A 4 Augustus 1867 De Heer en Mevrouw DE VLAMING betuigen ook namens hunne wederzijdsche ouders hun dank voor de bewijzen van belangstelling bij het voltrekken van hun huwelijk betoond Gouda 6 Augustus 1867 De ondergeteekende brengt bij deze zijnen hartelijken dank aan de talrijke bezoekers zijner ververschingstent gedurende deze kermis voor de ondubbplzinnige blijken van tevredenheid welke hij zoo i veelvuldig van hen heeft mogen ontvangen waaruit alzoo blijkt dat het laf en nietig geschrijf van B in de Goudsche Courant van Donderdag den 1 dezer het d vnrbij beoogde doel geheel gemist heeft A LACAN GocDA 7 ug IS 67 Aan den HANDEL DAGELUKSCHE GOEDERENDIENST p r stoombooten Koophandel Landbouw Nijverheid Van GOUD 4 naar UTRECHT V V Vertrek van Gocda naar Utkecht Maandag en Dingsdag S j Uur Donderdag 1 Uur Woensdag Vrijdag en Zaturdag 41 2 Uur Informatien bij den Agent D DE BRUIN hoek Oosthaven te Gouda die zich hiertoe aanbeveelt TAN DrXB BOLL tp Amsteedam Deze Droppels zijn een onfeilbaar geneesmiddel tegen alle Eheumatisehe Ziekten Jicht en Pcdagra en brengen zelfs in de hardnekkigste en meest veronderde gevallen nog hulp en verligting aan ledere flacon is met etiquette en gebruiksaanwijzing voorzien Dépót voor Gouda bq dea Apotheker STEENMEIJER Ondergeteekende teemt met de meeste bescheidenheid de vrijheid zich bij PARTICULIEREN HANDELAARS en KANTOEEN aan te bevelen tot het doen van meer of minder belangrijke COMMISSIËN lederen Dinsdag voor Rotterdam tegen matig Commissieloon verzoekende zijnen Begunstigers hem s avonds te voren daarmede te willen belasten A HAVERKAMP KatlMsingel Q 112 Prijs van het gedestilleerd bij G F van de VELDE te GOUDA met nbegrip van accijns bij eene hoeveelheid fan minstens tien kan a contant Zuiver overgehaald JENEVER a 462 io o per kan 65 cents idem a 47 io per kan 67 ets Jenever i soort Moutwijn a 462 io o per kan 63 cents inl BRANDEWIJN a 462 io per kan 68 cents Meerdere of mindere sterkte aaar evenredigheid GoüDA 7 Aug 1867 Prijzen der Effecten pCt Ned w sch 2V2dito 3 dito 4 Handelm op resc België Roths 21 2 Spa ije obl 21 2 Portugal obl 3 Rusl obl H 5 d 1828 29 5 dO 6 = serie 5 dO Lond 1862 5 d Amst 1864 5 do Amst l860 41 2 Aand spoorw f Oost Metall 5 pCt dito dito 21 2 d rente Amst 5 d nat 1854 5 dO in zilv 1864 5 Italië Amst 5 Turk buitenl 5 Griekenland 5 Ver Staten 1874 5 d 1881 6 d 1882 Mexico 1851 5 AMSTERDAM Dingsdag 6 Augustus lisagste Hoogste Gebleven kwrs koers koer 34 i 54 i6 54Vlt 64V 85V4 851 2 851 4 I88V4 138S 8 52V 31 V 31V 39 k 91 3i 8 nVi 7IV2 7IV2 83V8 83V4 83 84 8SV4 79 791 4 79 178 178 4 44 V fi 45V 45 22 22 k 22 66 6 507 Sl s SO Vic 56 Vi aoVifi 30V 6 30V16 12V 12 s 76 4 765 4 n h 76 8 15 ISVs Boekdrnkkerij van i BRINKMAN Deze Conraüt verschijnt des Donderdags eu Zondags In de Stad geschiedt de uitgave dea avonds te voren De prys per drie maanden is 2 franco p po8t 2 23 Advertentien van l G regels tot des middags ten 12 ure grootere pioeten vóór 10 ure ingezonden zijn Overzigt GOÜDA 10 Augustus Alles verkondigt het voortduren van den vrede Het incident Duinont de bemoeging van een fransch generaal met het legioen van Antibes zal geen spoor nalaten het is geheel en volkomPU uit den weg geruimd De fransche zoowel als de pruisisohe bladen wedijveren in het roemen der onderlinge vriendschappelijke betrekkingen de sleeswijksche grensregeling zal rustig afloopen De engelsche minister graaf Derby verklaarde aan het banket van den lord mayor dat Engeland voor alles het behoud van den vrede wenscbt eu wat belet dan toch het herleven van de vroegere gerustheid De bekommering ligt voorzeker niet in de onoplosbaarheid der hangende kwestieu die wel vreedzaam ten einde zouden komen bij onderlinge welwillendheid maar is meer te zoeken in diep geworteld wantrouwen tegen de vredelievende betuigingen van Frankrijks keizer en Pruisens gebieder Engeland is geheel opregt Oostenrijks belang eischt gebiedend vrede en Italië kan van eene niet ver af ijnde toekomst het bereiken van zijn doel stil afwachten maar Frankrijk moet vooruit lot vrijheid dat de regering niet wil of tot oorlog die het volk zijne belangen doet voorbij ien Pruisen is begonnen met het inkrimpen zijner armee maar toch is in alle landen de zucht blijkbaar om zich ten oorlog te bereiden Indien dit zoo moet voortduren zal de last ondragelijk worden en de gevolgen zulkn zich openbaren in woelingen en opstanden die de troonen doen schudden en de welvaart vernielen In Engeland spoedt de behandeling der reformbill ten einde Het hoogerhuis heeft maandag het voornaamste amendement betreffende de verhooging van den census dat kort te voren aangenomen was weder teruggenomen en donderdag heeft het lagerhuis op zyne beurt eene concessie gedaan en het weinige dat te vereffenen blijft zal geen long oponthoud baren Oostenrijk zoo lang achterlijk betreedt de baan van den vooruitgang het heeft harde lessen ontvangen die het tot den rand des verderfs bragten maar het schijnt nu in vollen ernst de verbetering zijner instellingen te willen In Frankrijk blijft het bij bedriegelijke woorden terwijl het ijzeren juk der despotic elke vrijere uiting blijft bedwingen Bismarck doet alles in Pruisen buigen voor zijn ijzeren wil niet inziende dat hg bet onbewuste werktuig is ter bevordering der duitsche vrijheid die de vrucht zal zijn van het outwaken van den beleren zin des volks In Spanje beproeft men hoeveel druk een volk kan weerstaan voor dat het uitbarst in onbedwingbare woede Griekenland wil maar kan niet het dreigt in magtelooze woede het moet toezien dat Candia uitgemoord wordt geheel Europa ziet toe iüj eene worsteling die de diplomatie in een oogwenk kon bedwingen als de vorsten iets anders bedoelden dan bevordering van eigen grootheid De altijd toegezegde hervormingen in het turksche rijk zullen nooit verwezentlijkt worden De ernstige poging daartoe ware genoeg om het gebeele vermolmde gebouw te doen instorten het fanatisme der Turken nog eens voor de laatste maal te doen ontbranden en den Islam uit Europa te verdrijven Mogten zij hunne beerschappij in Afrika gaan vestigen en dat werelddeel van de vernederende afgoderij verlossen en tot het beginsel der menachelijke ontwikkeling van hun profeet bekeeren öuttenlanïr Londen 7 Aug üit New Tork schrijft men met betrekking tot het in staat van beschuldiging stellen van president Johnson de meerderheid van het congres deukt de zaak aan te honden in de Iioop dat Johnson den een of anderen dag een zwaren misslag zal begaan die hem zoodanig in opspraak moet brengen dat een proces onvermijdelgk wordt en mitsdien tegen het tijdstip der verkiezing zijn crediet ten enenmale Tcrloren gaat De prijs der Advertentien t ii één tot les regels met Inbegrip vwi het zegel is 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden berekend naar plsatsruimte 8 Aug In de ting van het lagerhuis heeft lordMontage gezegd dat blijkens eene particuliere mededeeling deveeziekte in den omtrek vau Antwerpen uitgebroken was In discussie werd gebragt de reformbili zooals zy geametdeerd was in het hoogerhuis De heer Disraeli drong aau p de goedkeuring der amendementen die in het huis der lords aangenomen waren Het amendement betreffende den census voor personen die bij anderen inwonen is verworpen Daarna bestreden de heereu Gladstone en Bright op heftige wijze het ameudement strekkende om de vertegenwoordiging der minderheid in de hand te werkeu en drongen op verwerping aan Nogtans werd het goedgekeurd met 254 legen 204 stemmen Parijs 7 Augustus De Monileur deelt berigteu mede uit Mexico eu onder anderen eene depêche v ir den hr Dano van 8 julg gedagteekead Juarez wordt eeraiu ugs te Me ico verwacht Diaz voerde het bevel en scheen voor zooveel zijn persoon betrof geneigd te zijn om gematigd te handelen Nogtans was generaal Vidauri den 7 gearresteerd en denzelfden dag gefusilleerd De Étendard zegt dat het incident Dumont geen verkoeIbg gebragt heeft in de betrekkingen tusscben Frankrijk enItalië ja dat integendeel die betrekkingen nog naauwer zijntoegehaald door het vaste besluit wederzgds genomen om deseptemberconventie op loyale wijze ten uitvoer te leggeu Uit Italië wordt geschreven dat Mazziui nog al in deweer is en eene aanzienlijke in Engeland bjjeen verzameldesom gelds aan Garibaldi gezonden heeft ten behoeve van hunneplannen Intusschen wordt verzekerd dat de roroeinscbe grenzen uitnemend gedekt zijn tegen invallen van wie ook Despoorwegstations zijn vol soldaten en poliiie ngenieD die dereizigers naauwkeurig opnemen en ondervragen Des nachtseischen zij van iedereen passen en laten alleen de vroawen dooren de vreemdelingen die in de eerste klassu Tiven De Liberie verhaalt dat het huis der vertegenwooidigers te Washington met aigemeene stemmen een besluit heeft genomen fhoudende uitdrukking van de sympalhie der vereenigde staten voor de eandiascbe opstandelingen en opdragl aan de commissie voor de buitenlandsche zaken een rapport in te dienen over de wijze hoe men hun te hulp zou kunnen tomen Aan den Monileur wordt de tijüing medegedeeld datniet ver van Fort Larned in den noord amerikaanschen staat NewMexico door Indianen een meerendeels uil roomsciikath geestelijken bestaande karavaan ovirvaller is bij welke gelegenheid de bisschop van Santa Fc mei tien zeudelingeu omgehragten zes liefdeiusters door de Apachen of Comanchen weggevoerdzijn De bisschop een franschman was eerst kort geleden metde zendelingen en de zusters uit Frankrijk in de unie aangekomen Berlijn 5 Aug Volgens de Provincial Correspondenz blgkt uit de voorloopige vaststelling van bet budget voor 186S dat niettegenstaande de uitgaven zijn gestegen er geene nieuwe belastingen noch verhoogingen van belastingen behoeven te worden uitgeschreven Wat de dagbladen aangaande het deficit vau 1866 mededeelen beri st op eene dwaling de dienst van dat jaar toont een batig saldo aan van 7 980 000 thaler Het eerste semester van het loopende jaar heeft geen deficit opgeleverd integendeel hebben de gewone inkomsten meer bedragen dan de uitgaven Weenen 7 Augustus De oosteurijksche regering heeft te Florence officiële openingen laten doen en met nadruk betoogd dat het noodzakelijk is onverwqld en loyaal over te gaan tot de opheffing van het beslag op de goedereu van den hertog van Modena gelegd welke opheffing bij het vredestraktaat is voorgeschreven Aan een duitsch boheemseh blad wordt van hier geschreven r Men is pogingen op het spoor die uitgaande vanPetersburg in de residentie zelve hoogverraderlijke aanskgSHL tegen den staat ten doel hebben Een aanzienlijk han fshuia alhier moet medcdeelingen gedaan hebben omtrent rstelUa