Goudsche Courant, donderdag 22 augustus 1867

tn 7 Zondag 25 Augiislijs 1 564 Heaen overleed tot diepe droefheid zijner kinderen in den ouderdom van rnim U jaren de Heer NI COLA AS IJ Z E N D O O R X Ridder der Orde van den Xederlandschen Leeuw Oud Burgemeester dezer Gemeente Gouda IS Augustus 1 G7 Heden overleed ons geliefd jongsteKindje JOHANNES HENDRIKÜS inden ouderdom van bijna 10 maanden N VAS DER GEEST Gouda M van der GEEST IS Aug 1SG7 PiSKSE Ihjeuieene keitnisgevlng GOUDSCHECOUKAIJT Uitgave van A BRINKMAN Za f e Tiendeweg D qO 60 Rijks hoogere Burgerschool met driejarigea cursus te Gouda Parijs 19 Augustus J M VAA MI DEI TAN OMEESTER berigt dat hij den 22 dezer eder te spreken is De INSCHKIJTING voor het schooljaar 1867 1868 zal plaats hebben VRIJDAG 30 AUGUSTUS e k des morgens van 9 12 uren in het Schoolgebouw aan den Twndeieeg Het voorafgaand examen der nieuwe Leerlingen wordt MAANDAG 2 SEPT des morgens te 10 uren terzelfder plaatse gehouden terwijl de OndergeteekenJe ich intusschen bereid verklaart tot het geven van verdere inlichtingen De Directeur W JÜLIUS Aan den HANDEL DAGELIJKSCHE GOEDERENDIENST per sioombooten Koophandel Landbouw Nijverheid Van GOUDA naar UTRECHT V V Ver rck van Gouda naar Utrecht Maandag en Dingsdag S j Uur Donderdag 1 Uur Woensdag Vrijdag en Zaturdag 4 2 Uur Infonnatien bij den Agent D DE BRUIN hoek Oosthaven te Gouda di zich hiertoe aanbeveelt Dr J B ROLL te Amsterdam B Deie Droppels zijn een onfeilbaar geneesmiddel tegen alle Eheumatische Ziekten Jicht en Podagra en brengen zelfs in de hardnekkigste en meest verouderde gevallen nog hulp en verligting aau ledere flacon is met etiquette en gebruiksaanwijzing voorzien Depot voor Omda bij Jen Apotheker STEENMEIJER Belangnjk Berigt De voortreffelijke uitkomsten welke het gebruik der Schmidtsche Anti Rheumatische Waldwol Watten a 25 en 50 et het pak Dennennaaldeu Olie a 35 en 70 et de flesch aan duizende lijders van Jicht en Rheumatiek heeft opgeleverd niettegenstaande alle andere geneesmiddelen te vergeefs beproefd waren de bijzondere aanbevelingen van HH Genees kundigen geven voldoende bewij jen der deugdelijkheid Verkrijgbaar in onderstaande depots alsook de zoo alom beroemde WaldwolGe zondheids Kleeü jgstukken bekend als behoed en geneesmiddel tegen alle Jicht en Bheumatische aandoeningen Schmidtsche BORSTBONBONS a 30 et de doos zijnde het beste middel voor Slijm Hoest Verkoudheid Asthma benaauwde Borst enz KIEFERNADBL POMADE a 60 et de flacon is een goedkoop en heilzaam middel tegen Rheumatische hoofdpijn zivakheid der huofdyuuwen het uitvalit n van het Haar en het vroeg grijs worden Verders verschillende Waldwoi Artikeleu Hoofd Agent voor Nederland M J C HAM VtrecM Te COVDA Mej de Wed BOSMAN Bchoonhmen Wed WOLFF en ZOON Woerden Geb PFENNING Wmhrwgge A de WILDE IJsiehtein J B MOLLE Alphen L VjVEOSIEAU ZSmkoop J GOUDKADE Earmele W G KURVERS Hazersicoude Mej J GAARKEUKEN Botterdam Wed P de KOSTER En verdere Depüis op de gebruiksaanwijzingen Aanvraag om DEP6T bij 1 J C HAM Utrecht NEDERLANDSCHE VEREEN IGING OOR ISRAEL Afdeeüng GOUDA Openbare Bidstorujl op rij dag 23 Augustus in hetLokaal op de Peperstraat VoorgangerDr A CAPADOSE s Gravenhage desnamiddags 61 2 uur ToegaUg VTij waarbij ook de Israëlieten worden nitgenoodigd Pres TlMMERS Tegen F November e k kunnen ecne Reuken en Rindermeid geplaatst worden bij Mevrouw ROLL Refleolerenden vervoegen zich in persoon tot het bekomen van nadere inlichti jea 264 Staats LoterlJ De TREKKING der EERSTE KLASSE begint MAANDAG 26 AUGUSTUS 1867 P ijs van het gedeslilleetd bij G P van de VELDE te GOUDA met inbegrip van accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVER 46 io 0 0 per kan 65 cents idem a 477io per kan 67 ets Jenever 2 soort Moutwijn a 462 j per kan 63 cents isl BRANDEWIJN i Ua per kan 68 cents Meerdere of mindere teikte sae i evenredigheid Gouda 21 Aug 1867 Prijzen der Effecten AMSTEKDAM Dingsdag 13 Augustus legate Hoogste Gebleven pCt koers koers koers Ned w sch 21 3 SSVs = 3Vl6 53 dito 3 63V2 dito 4 831 2 83Ve Kanüi m op resc I37S 4 1S7V8 België Hoths 2V2 53 Spanje j1 2V2 3IV4 Portugal obl 3 39 39Vi6 Rusl obl H 5 91 d 1828A9 5 d 6 serie 5 70V8 70 70 d Lond 18 2 5 84V d Amst 186t5 84V8 dO Amst l860 4 s 77 8 77V8 Aand spoorw ƒ 176V I77V4 nevi 44V4 4 s lB dito dito 2V2 22V8 22 s d renteAmst B 6 lt 668 d nat 1854 5 50 50V8 501 dO in zilv 1864 5 56 561 8 Italië Amst 5 47 Va Turk buitenl 5 3OV16 301 2 301 2 Griekenland 5 12 Ver Staten 1874 5 7 77 d 1881 6 77Vs d 1882 6 76 77Vi6 Mexico 1851 5 3V8 131 2 13V Boeldruk erJj vau A BRINKMAN Deze Cnirant ve schijnt des Donderdags en Zondags In de S rd gescliiedt de uitgave des a oads te voren De pr j per drie ma adea is 2 franco p post ƒ 2 2 5 Adve wCit én van 1 6 regels tot des middags teo 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn BEKENDMAKING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda overwegende dat de aziatische cholera in naburige gemeenten toeneemt waarschuwen een ieder zich te wachten voor het gebruik van schadelijke spijzen en dranken inzonderheid ook van onrijpe vruchten en bevelen ernstig aan p Ies te doen vat reinheid matigheid en gezondheid kaa bevorderen GocD V den 23 Augustus 1867 Burgemeester en Wethouders loornoemd De Secretaris De Burgemeester DROOGLEEVER FORTUIJN DE GRAVE Weth L B Overzigt GOUDA 24 Augustus Keizer Napoleon heeft werkelijk op ien 15 aug een be itii genomen Het betreft de voltooijing der buurtwegen Indien deze verbetering voldoen kon lan de hoog gespannen verwachtiiifreu dan mogt men de Eranschen de bescheidenste stervelinseii uoemei Ilet hosft meer van den berg die eea muis baart c het valt zelfs dtn grootsten aanbidder van den keizer moeijeiijk zijne pijnlijke l ïleurstelling te ontveinzen De concessiea zuilen door de noodzakelijkheid afgedwongen moeten worden anders komen zij nooit De buurtwegen zullen ook in hunne volmaking Frankrijk niet geven wat het behoeft en zelfs betwijfelt men het doel van dezen maatregel daar sommigen ir het bijeenbrengen der gelden voor die wegen slechts een voorwendsel zien om eene groote kas te vormen die ter gelegener tijd voor andere behoeften gebruikt kon orden De ontmoeting der beide kei ers te Salzbarg wekt oneindig meer belangstelling Eer t heeft men eindeloos gebazeld over de beweegredenen dezer zamenkomst en nu regent het dagelijks berigten over al wat daar gesproken en verhandeld wordt De waarde dezer mededeeliugen is stellig nul zoolang men die voor iets anders houdt dan gissingen Al die berigten komen eerstemmig daarop nede dat Frankrijk en Oostenrijk zich beraden over de middelen om Pruisen in zijn verderen loop ie stuiten vooral ten aanzien zijner pogingen om ZoidDnitschland te overheerscten De belangen van Oostenrijk en Frankrijk gaan hier zamen en zoo kan men vrij zeker zijn van het onderwerp der verhandelingen waarvan echter wel niet meer zal uitlekken dan men ncodig acht bekend te dor ïporden Menige vorstelijke afspraak zoo heeft ook dit jaar geleerd komt niet tot uilvoering De beste plannen worden verijdeld door geheel onvoorziene gebeurtenissen en de groote magthehbers blijken zoo dikwerf geheel magteloos als zij meenen over het lot der volken te kunn n gebieden Bij de prorogatie van het engelsche parlement zijn maatregekn aangekondigd tegen den afschuwelijken dwingeland Theodorij die engelsche onderdanen gevangen houdt en voortdurend met den dood bedreigt Niet dan gedwongen gaat het bedachtzame Engeland over tot maatregelen van geweld tegen het afgelegene en vrij ontoegankelijke Abyssinie maar men kan verzekerd zijn dat die niet zoo roekeloos zullen doorgezet worden noch zoo treurig ten einde loopen als de rcemTolle mexicaansche expeditie Eindelijk is een opstand uitgebroken in Spanje die den troon dreigt omver te werpen Het geval was voorzien de maat was vol Prim wil zich nog eens aan het hoofd stellen hij heeft twee proclamatien uitgevaardigd en hij verkondigt nieta ia verhevener niets regtvaardiger dan eene re olutie wanneet de verdrukking de uiterste g snzen der dwingelandij heeft bereikt en de wanorde tot stelsel is verheven Wij zijn T£n een ander gsvoelen en geloovea niet dat do orde uit iJe prijs der Advertentiea van één tot zes regels mtt inbegrip van het cgel is t U Ceut jv eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden berekend na r plaatsruimte de revolutie öuitenlanïï IiOndeU 21 Aug Het parlement is heden geprorop 1 met eene koninklijke boodschap naann hoofdzakelijk het i gende gezegd wordt De betrekkingen met de vreemde mogendheden blijven van den meest vrici il5ch ippelijken aai Bij het begin van het tegenwoordige jaar bestol er groote vrees dat de geschillen usschen Frankrijk en Prniscn tot een oorlog zouden leiden waarvan het eindgerolg onmogelijk w ia te voorzien De goede raad van het bnlsc souvprnement en andere onzijdige staten was evenwel onder medewerking van de gematigde gezindheid der beide meest bij de iak betrokken mogendheder gelukkig voldoende om die dreigende ramp te verhoeden en de koningin vertrouwt dat er thans geen grond meer bestast om voor eene algeroeene verstoring van den vrede te vreezen In den verderen loop der rede wordt gewezen op hetgeen gedaan is ten einde van den koning van Abvssinie de in vrijheid stelling der britsche onderdanen te verkrijgen doch wtike pogingen vruchteloos zijn gebleven zoodat zich de noodzakelijkheid heeft voorgedaan van hunne onmiddellijk in vrijheid stelling te eischen en maatregelen te nemen om dien eisch te ondersteunen voor het geval dat het ten laatste uoodig mogt worden bevonden gev eld te gebruiken Zinspelende op de Ijeweging der fenians in Ierland tegt de koningin 1 die bewegins byna geheel is bedwongen oiwlcr bloedstorting en dat heeft men te danken aan de dnppe Li ui der troepen aan het hevvonderenswaardig gedrag der politie en aau de trouw der bevolking Het is verblijdend d it de heerschappij der wet v vdedigd werd zonder dat een enkel menscheuleven daardoor opgeofferd moest worden De reformbill voor Schotland die in het huis der gemeenten reeds de tweede lezing had doorgestaan 13 door deregering ingetrokken zij zal in de volgende parlementszittingop nieuw worden ingediend zoo mede de bill houdende bepalingen ter wering van omkooping en andere verkeerdhedeiibij de verkiezingen De wetsbepalingen tot wijziging der representative instellingen van Engeland zullen eerst met 1 januarij 1869 ia werking komen Indien er voor 1SG9 eene parlementsontbinding plaats greep zouden de aigemeene verkiezingen nnar de thans bestaande wetsbepalingen moeten geschieden deze blijven ook de uitsluitende regel voor de verkiezingen ter vervulling van plaatsen in het huis der gemeenten die vóór ls69 door sterfgevallen of aftreding open komen Uit New York wordt van 10 ang geschreven De minister van oorlog Stacton is wel door Johnson ontslagen maaraangezien hij dit ontslag niet als wettig erkent oefent hijnog zijn functien uit al is de president ook niet meer methem in gemeenschap Het kabinet moet van oordeel zijn datdi president volgens de wet omtrent de staatsambten denminister kan ontslaan terwijl deze het tegendeel beweert enop aandrang van vele republikeinsche congresleden niet aftreedt 23 Augustus De Times meldt dat de admiraal H irris britsch gezant te Bern benoemd is tot gezant te s Hage inplaats van den heer Huskisson De heer liarris zal te Berndoor den heer Lumley vervangen worden Parijs 21 Augustus De Patrie maakt een depêche van gisteren uit Madrid bekend waarin gemeld wordt dat twee insurgenten benden Arragon dooririkken ongeveer 250 man sterk behalve een hcjderdlal overgeloopen karabinlers In Catalonie waren drie benden ongeveer van dezeltile kr icht De Patrie voegt er bij dat luidens de berigten de gehecle poging tot opstand mislukt is De Figaro bevat een brief uit Tonlon=e van eergisteren vaoi verscheiden bijzonderlieden omtrent de verieliillende bewe gin jr Ui