Goudsche Courant, donderdag 29 augustus 1867

i iiii 111 iiiu cimanncn en tifii christtucn zitting zullen hebben liv LTiek i bc injKÜli ers verlaten in massa bit eiland CauJia Duüklti kr pel is iiitgCTOoai d tot ict geien van eenige concerten iuAirninhiiral Hall te Ixmden Slcu spreekt te Weenen van eenenicnne letning van 40 a 30 millioen De jBus heeft 2000 fr aan il behoeftige israelieten te Rome geschonken President Johnson heeftgtijorail Sheridan als militair gouveru ur uieen der vijf afdeelmgenva i b t uiden doen vervangen door generaal Thomas Van 11 17 aoLyim in uid IIoUand i runderen aangetast en 15 stuks afgemaaktals ziek of verdacht De pruisiscbe marine zal voorzien norden vannieuwe kanonnen tegen de pautser ehepcn De brief over de buurti cgcii heeft den keizer den eern am verwonen van keizer der boeren Santa Anna is naar Vera Cruz ïcbragt om daar tcregt te staan In de eimstlekeu van York hebben ten gevolge an zivare onvieders civcr troomingen plaats gehad Al de troepen van het kamp van Chalons zijn voorzien van chassepotge eren Prol Vreede heeft te Gent gratis den oorios verklaard aan Donnés Dekker De groothertog van Oldenburg is te Havre aangetast door de mazelen ïc Ems hooptniiu op het behoud der speelbank tot 1S75 De sultan heeft denczaar ten be ock genoodiL d die gaarne met groot givolg al komen Te Nentilc in Schotland is door groote onvoorzigtigheid een bewaarplaatsvan buskruid in de lucht gevlogen naarbij een neikman znaar geknetstis Te Rii sel is bij eene repetitie de tribune van een militair muziekkorps luictort waardoor e t u dragonder werd gedood en een twaalftalgeknctst welden lu l vpte belooft men zich een rijken oogst TeLonden loopcn 1200 letter etters zonder nerk Van 11 17 aug isin Engeland 1 rund aangetast en 103 ge oude afgemaakt ter afwendingvan besmetting Te Mnlilhanien zijn tnec gebouwen eener katoen spinnerij verbrand waardoor 2 millioen fr schade is veroorzaakt en 1000 werklieden broodeloos zijn De kosten der panjsche feestelijkheden op 15 aug bedragen 486 000 fr De nationale eng schuld bedroeg op 31 maart jl 777 47 S04 pond sterling ISritsch Indie heeft m 1865 voor 450 millioen gulden aan katoen verzonden Marktberigten Gouda 22 Aug Tarwe Poolsche per 2400 kilo ƒ 430 Roode Kleefsche ƒ 425 Zeeuwsche per mud ƒ 12 75 a ƒ 14 80 Kogge 8 75 i ƒ 9 80 Gerst ƒ 6 50 b f 7 75 Haver ƒ 3 80 a 5 00 Boekweit Pransche per 210Ü kilo ƒ 225 Noordbrabantsche ƒ 265 Varkens en biggen met aanzienlijken aanvoer en tragenhandel ook in schapen was de bandel lusteloos Goeboter ƒ 1 20 a ƒ 1 40 Weiboter ƒ 0 90 a ƒ 1 10 Burgerlijke Stand GOUD A GEBORF 19 Aug Hendrik illem ouders H Kabout en W van der Vreede 22 Geertruida Alida ouders H Loget en S Huberts 23 Elisabeth ouders H de Zeeun en G van den Berg OvdiLtDEN 19 Aug F Woerlee 7 m i J SlaraaP 5 w A J Oonincx 75 j C ieunland b v Gehuwd 21 Aug A de Kruijl en P Huurman T H Prinsenberg en E Jansen 1807 Donderdag 29 Augustus H 565 GOUDSCHECOURAIÏT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D n 60 VEE In alle gemeenten van Nederland waar jSfeèrlandsch National e V e everzekering nog niet vertegenwoordigd wordt kunnen VEEHOUDERS als AGENÏ geplaatst worden Brieven r X o aan de Direklie te Bolterdam Oppert n 21 Ongefrankeerde brieven worden niet aangenomen 3ltiucrtetTtten 25JARIGE 5 jiif 7 j ü i 1 iii iJ i XI üf è f bHrd ii ü C i E K E IJZER G KAM PO GouD i 25 Augustus 18Ö7 JIv nr lanllttre Kinderen BurgeravoiKlschool Z j die nog virhiigeu ingeschreven te word ii ills IceriiDgeii der Burgeriivoudschool hebben d iartoe de gelegenheid op Maandag Dingsdag en Woensdag aanstaande den 26 27 en 28 Augustus s morgens tusschen acht en iifjiH ujr in het gebouw drr Hoogere Burgerschool atm deu Langen Tiendeweg Ook vroegere leerlingen die nog niet ingeschreven zijn en de lessen weder willen bijwonen moeten zich op nieuw laten inschrijven Xa den bepaalilen tijd zal de toelating niet dan bij uilzqndering plaats hebben ïot nadere inlichting dient dat aan de Burgeravondschool onderwijs wordt gegeven in hindteekenen regtlijnig en bouwkondig teekenen rekenkunde meetkunde natuur en scheikurde werktuigkande en technologie geschiedenis HoUandsche taal ea staathuishoudkunde De Directeur der Burgeravondschool K MARS TE HUUR Te GOUDA vraagt men zoo spoedig mogelijk voor een jongmensch te huor eene KJ MER alleen tot nacht erblijf Adres met franco brieven onder lett B C bij den Boekhandelaar P C MAAS Je aldaar Openbare Verkooplng op DONDERDAG 5 SEPTEMBER 1S67 des voorraiddags 11 uur te GoLD i iu de Zalm van Een perceel HOOILAND groot 4 Bunders 89 Hoeden 45 Ellen liggende in den Oudekoopschen Polder te UEKENDOEP Te aanvaarden en te betalen 1 Nov 1867 Nader ouderrigt ten kantoren der Notarissen J G BROUWER NIJHOFF te Haastrecht en M J M GORDON te Bodegraven MAANDAG Lappeudag Opruiming MANUFACTUREN waaronder JAPONSTOFFEN a 20 Cents de El alsmede GEDRUKTE KATOENEN SCHORTJES a I2V2 Cent het stuk bij E S CATS op den Kleiweg De Haagsclie Winkel Ontvangen eene partij puike Chin Gember en Jap Soija tegen veel verminderde prijzen echte West India Arrowrood en Eau des Carmes beste inmaakazijn a 15 ets de flesch alle soorten van Limonades en Minerale Wateren Het echte Liebig s vleesch extract is te bekomen in potjes a ƒ 2 50 en ƒ 1 40 bij P J MELKERT Eaxien 14 Gouda Een Sclioenraakersknecht bekwaam voor zijn VAK kan vast werk bekomen Brieven franco onder lett G ter drukkerij van H GOORISSEN Gouda 204 Staats Loterij De TREKKING der EERSTE KLASSE begint MAANDAG 28 AUGUSTUS 1867 Goudsclie Broodfabriek Onze broodprijzen zijn voor de volgende week FIJN KRENTENBROOD 42 Cts p N GEWOON dito 30 GEBUILD BROOD 1 kw 27 dito 2 2i I ir It II II dito 3 22 ONGEBUILD dito 19 Il II n II EOGGE dito 13 Kadetjes Krentenbroodjes en WeenerBroodjes 2V2 C p stuk Gouda 25 Aug 1867 PERK C RaderstoombcDt Ussel Van Gouda Maandag en JHng dag smorgens 6 uren de overige werkdagen s morgens 7 uren Zondags s morgens 6Y2 inr Van Rotterdam op gelijke dagen s namiddags 2 uren Zondags s avonds 5 uren Dagelijks Retourlcaarten Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te GOUDA met inbegrip van accijns bij eene hoeveelheid v an minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVER a462 o o P 65 cents idem a 47 io o per kan 67 5ts Jenever 2 soort Moutwijn a 462 j ƒ per kan 63 cents inl BRANDEWIJN a 462 jo per kan 68 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid Gouda 24 Aug 1867 Boekdrukkcrij van A BRINKMAN Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden is 2 franco p post ƒ 2 25 Advertentie van 1 6 regels tot des middags ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zyn BEKENDMAKING De BURGEMEESTER der gemeente Gouda gezien het besluit van den heer Commissaris des Konings in de provincie Zuid Holland van den 22 Augustus 1867 brengt ter kennis van de belanghebbenden dat voor het verrigten van noodzakelijke herstellingen aan de MALLEGATSLUIS te Gouda de vaart door die sluis zal zijn gesloten van den 2 tot en met den 5 en van den 9 tot en met den 12 September eerstkomende zcodat den 6 7 en 8 September 1867 de schuttingen geregeld zullen plaats hebben Tijdens die stremming zullen de schepen met liggende masten kunnen varen door de donkoro SluiS Voorts zal zijn gesttcnid de passage voor rijtuigen en voetgangers over de dubbele ophaalbrug aan het Ral at buiten de Potterspoort van den 2 tot en met den 5 September eersikomende en voor rij of voertuigen over de dubbele ophaalbrug over de sluis den 9 September 1867 Gedurende die afsluiting zal de passage kunnen worden genomen langs den Turfsingel Gouda den 27 Augustus 1867 De Burgemeester voornoemd TAN BERGEN IJZENDOORN öuttenlanlr XiOnden 26 Aug Er zijn berigten ontvangen uit Newïork van 15 Aug De admiraal Tegethofï is te New Orleans aangekomen Volgens berigten uit Vera Cruz van 31 julij is Juarez te Mexico met geestdrift ontvangen De president heeft eene proclamatie uitgevaardigd waarin hij het land geluk wenschte met het herstel van den vrede Meu vtrzckert dat Marquez gevangen genomen de verrader Lopez ermoord en de prins von Salm Salm ter dood veroordeeld is Het mexicaansche congres zal iu november bijeenkomen en de verkiezing Toot den presidents etel in december plaats hebben Bij de regering is het officieel bcrigt ontvangen dat deopstand in Spanje toeneemt Onlangs heeft zich hier het geval voorgedaan dat eenzadelmaker die in de jury moest zitten doch verhinderd was zijn meesterknecht zond om zijne plaats te vervullen Toennu de naam ran den zadelmaker werd afgeroepen antwoorddede knecht in zijn naam en nam zitting alsof hij zijn baaswas De zaak is ontdekt en de knecht tot 5 p st boeteveroordeeld terwijl de zadelmaker zal opgeroepen worden omzich te verdedigen tegen den eisch van 100 p st boete tegenhem ingesteld Er is eene bekendmaking van Baring Brothers met betrekkking tot eene conversie van de spaansche passive schuld De regering geeft geconsolideerde bonds uit en ontvangt gedeeltelijk in betaling verschillende klassen der passive schuld Men meldt nit Tew Tork dd 26 aug De domiuikaansche republiek heeft aan de vereenigde staten de baai vanSamana verkocht Volgens de New Tork Times zal de welvaart in de zuidelijke staten spoedig hersteld zijn van de door den burgeroorlog geleden Terliezen De oogst is daar zeer overvloedig De katoenoogst belooft 2 50O 0C0 balen te zullen opleveren tegen 1 800 000 in bet afgeloopen jaar 27 Aug De Moin Post zegt dat bevel is gegeven om deexpeditie naar Abyssinie te organiseren het bevel zal wordenongedragen aan William Napier de expeditie zal bestaan uitartillerie infanterie en kavallerie Db onderkoning van Egypte verstrekt 6000 kameelen en moilezels De prijs der Advertentien n ééu tot xes regels met inbegrip van het zegel is 30 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Bnitengenone letters worden berekend naar plaatsruimte De City of Londen is uit New York aangekomen medebrengen berigten van den 17 De kieterslijsten iu Louisi nazijn opgemaakt en bevatten de namen van 48 000 blanken t ii 83 000 zwarten Volgens berigten van den 3 uit Matanno was Castillo ontsnapt en Coruales in opstand tegen Juare cuop marsch naar Matamoras Parijs 25 Augustus De France bevat een artikel getiteld eerbied voor de tractaten waarvan de conclubie s all volgt Oostenrijk Franknjk en Engeland en waarschijnljk ook andere regeringen denken eenstemmig over de staatkunde die zich resumeren laat in de volgende noorden eerbied vouc de tractaten van Parijs en van Praag Niet minder en niets meer Deze staatkunde heeft niets agressief niets eerzuehtiga waarover Pruisen en Rusland zich zonden kunnen verout aien of beklagen Indien die mogendheden gel jk wij hopen op loyale wijze besloten zijn niet af te wijken n de bepalingen die geteekend zijn en de strekking hebben om den vrede te bevestigen dan maken zij den oorlog gevaarlijk voor de eerzuchtigen die den krijg zouden trotseren Het bevestigt zich dat de maarschalk Bazaine eenememorie schrijft tot regtvaardigiug van zijne handelingen inMexico Tijdens de laatste hevige aanvallen waaraan demaarschalk heeft blootgestaan heeft hij herhaaldelijk om eenonderhoud met den keizer verzocht om te vragen dat deregering hem tegen die aanvallen beschermen zou maar hijia er niet in geslaagd den keizer te spreken Hij heeft toenbegrepen dat men hem opzettelijk wilde vermijden en daaropheeft hij het besluit genomen eene memorie te schrijven waarinniets zal worden verzwegen Het is echter niet waarschijnlijkdat men die memorie in het licht zal lalen versfhijueu De Patrie schreef dezer dageu Wij ontvangen depêchesuit Salzburg welke ons nopen op te komen tegen de gewaagdemededeelingen door een groot aantal dagbladen opgenomennopens de bijeenkomst tusschen de beide kei ers Er i uiemand te Salzburg die kan zeggen wat in die conferentie isvoorgevallen en de gesprekken welke enkele oosteunjkschestaatslieden met keizer Napoleon hebben gehoudeu zijn insgelijks geheim gebleven Bij de verschillende gelegenheden waarop keizer Napoleon en keizer Frans Jozef opentlijk blijkhebben gegeven van de gevoelens welke den grondslag vanhun onderhoud hebben gevormd is het vertrouwelijk karakter dier gesprekken zeer naauwkeurig aangewezen eu onzedepêches melden bijzonder de woorden door den keizer uitgesproken tegen de deputatie van den gemeenteraad van Salzburg Deze depêches regtvaardigen overigens volkomende terughoudendheid ouzer correspondenten die even goed inde gelegenheid waren de bijzonderheden der conferentie tevernemen als de andere buitenlandsche bladen met dit onderscheid dat zij in last hadden niets te verzinnen De laatste berigten uit Mexico door de dagbladen vao NewYork aangebragt melden dat al de vreemde gevangenente Queretaro en Puehla gevat ten getale van 800 in laatstgenoemde stad waren opgesloten De geheele mexioaansche pers I met eene enkele uitzondering predikte zachtmoedigheid Juarez had aan dien algemeenen wensoh geen weerstand kunnen bieden en eene proclamatie uitgevaardigd waarin hij lijfsgenade schonk aan de officieren van het keizerlijke leger De divisiegene laals zonden worden veroordeeld tot zeven de brigade generaals tot zes de kolonels tot vijf de majoors tot vier jaren de kapiteius tot één jaar gevangenisstraf De luitenants zouden eeu jaar staan onder het toezigt der politie De generaal Diaz gouverneur van Mexico had de kooplieden opgeéisoht goedschiks de sommen voor te schieten voor de betaling i et troepen gevorderd hij zou ze anders met geweld leenen Het is gemakkelijk te begrijpen dat de kooplieden der hoofdstad zich gehaast hebben aan dit verzoek te voldoen 26 Aug De Moniteur de l Armée meldt dat de desertien in het legioen van Antibes opgehouden hebbeu doordiende pauselijke regering zoo verstandig is geweest om op Ixnaleschaal aan alle onderofficieren en soldaten die weg üj ir