Goudsche Courant, donderdag 29 augustus 1867

crlof te grien Met indere moorden de oplossing vaa liet legften geschiedt thans in wetlisen vorm De keizer en keizerin hebben gisteren de te Parijs aanwezige onderwijzers ten getale ao 7 OU ten gehoore ontvanjjen De keuer heeft hun zgn dank betuigd voor hunne toe ugdine a in hunne moeijelijke reHerige werkzaamheder en 27 Aug De Monitear deelt het antwoord des keizers mede aau den maire van Atrecht Dit luidt als volgt Gij hebt gelijk met te vertrouwen op de toekomst Perpignan 25 Berlijn 2 = Aug De opgenonder cd welke voor de v Hiiezirgen van den noorddi itschen njksdog besta it wordt eUeu ddg grooter en m gelijke mate neemt de spanning tussehen de liberalen toe De conservatieven doen daarmede mtuurlijk hun voordeel Men berekent dat nu de nationaallibenlen gemeei e zaak met de conservatieven hebben gemaakt de zunere liberalen m den rijksdig slechts op 40 stemmen zullen kunnen rekenen 26 Aog Men z t dat het plan tot overbrugging vande Elbe wegens te hooge kosten daaraan verbonden zalworden opgegeven Eene naaunkeurige berekening heeft doenzien dat de kosten tot het leggen van eene brug tot verbinding van Harburg met Mtona 7 000 000 thl beloopen lit Fnnkfort wordt gemeld dat nadat de baten en hsten door de commissie vin liquidatie van den duitscben bondzijn opgemnakt gebleken i dit er een netto roerend actiefter verdeclmg overblijft van 7 2i ini florijnen Hierin zijnmet begrepen de v i le goederen v lu Uainz lilm llastott enLindiu die voorloopig nog gemeenschappelijk eigendom blijven der s aten von den voormaligen bond de waarde daarvan 13 ge ichal op O OjO böiJ Ieu schrijft aan de Koln Zeitung dat men uit officiëlebron vernomen heeft dat de onderhandelingen tussehen Zwitserlind en de Nederlanden die edert langen tijd over hetsluiten van een handelstraotaat werden gevoerd nu onlangsdoor de holhnd che regering afgebroken zijn omdat naarmen zegt het met mogelijk nas de weiischen van den bondsraad in te willigen om de in Nederland residerende Zwitsersvr j te stelleu van de schutte ij terwijl anderzijds het gouvernement der Nederlanden geene voldoende zekerheid kouverkrijgen betreflende de vrije nederzetting van Israëlieten mZwitserland Men neemt daarbij aan zegt de correspondent yau de Koln Zeitung dat redenen van politiekenaard geleid hebben tot het afbreken dier onderhandelingen Die redenen worden echter niet genoemd De hessische notibelen zijn hier aangekomen en hedenheeft eene eerste bijeenkomst onder voorzitting van den miBis er Eulenberg plaats gehad VtTeenen 25 Augustus De Nene Presse meldt dat in de discnssien der gedeputeerden tot beslecnting der geschilpunten tussehen de onderscheiden deelen des njks door Hongarije verklaard is dat 25 pCt het maximum aandeel 11 hetwelk Hongarije van de staatsschold bereid zou zijn over te nemen De geschillen met Engeland betreffende de practische uitvoering van het handelsverdrag zijn beslecht jn dier voege dat ten opzigte van den invoer uit Engeland de tegenwoordige regten van kmeht blgven voor zoover zij niet door overeenkomsten met Etsnkrijk en Italië betreffende het tanef Terandenng hebben ondergaan De aTondbladen melden er wordt een circulaire aan degezanten in het buitenland voorbereid waarin betoogd wordthoe de zamenkomst der beide vorsten te Salzburg moet opgeTst wordea en dat het resultaat der bijeenkomst is eene byzondcTie wuirtrarg voor hst behoud Tan den vrede De Bobe Uk bcTsl een ontleding ran het tegenvoorstel ran Je gedeputeerden dei Cis Leilhaansche landen volgeus hetwelk bij de bepaling van het wederzijdsche quotum in de staatslasten de directie belastingen tot grondslag moeten aangenomen worden en diensvolgens Hongarije 3b pCt zou moeten bijdragen Tegenover de geruchten volgens elke in de bijeenkomstte feilzburg een benija geleverd is dat Oostenrijk en Irankrijktegenwooidig em zelfde belang hebben zegt de Abendpost datbij die bijeenkomst wel eenstemmigheid over de hangendekwesUen maar geen onderling verdrag tegenover een anderemogendheid tot stand pTekoojen is Stnttgart 25 ug Beijeren en Wurtemberg willen geen zuid duitchen bond ouder Oostenrijks leiding maar als zelfstandige staten de vrijheid behouden om naar gelang der behoeften een bondgeuootschip te vormen Hunchen 27 Aug De Sud Deutsche Zeitmg onder redactie van Fröbel omschrijft de igting van haar programma aldus Beijeren als hoofdvertegennoorciiger der zuid duitsche staten neemt eene bemiddelende poiitie aan tussehen Pruisen en Oostenrijk ter voorkoming van een conflci tussehen die twee mogendheden Madrid 25 Aug Catalome i geheel en al bevrgd van oproerlmgen In Arragon vlugten de opstandelingen in wanorde en velen hunner ouder erpen zich aan het gezag In Sarragossa even als in het verdere deel des lands 13 het volmaikt rustig De portugesche regering heeft alle spiausche officierv n en andere opstandelingen die op Portugals grondgebied de ijk hebben genomen naar zijne eilanden gezonden i3tnnenland GOIDA 28 Augüsi Dingsdig den 3 sept aansta inob zullen il de gemeenteraden vergaderen tot toeb ing der nieuw benoemde leden entot beroeming voor zooveel noodig vin weihouders De commissaris des ko uugs in deze provincie heeft methet oog op de in een Ibtal gemeenten om Rotterdam vooigekomen gevillen van choleri bij circulaire van den 17 dezer en met verwijzing niu die van den 1 mei ItiGb hh burgemeesters en wethouders m dt provincie verzocht den bij de aatst aangehaalde circulaire voorgeschreven zuiveringsmaatregelook toe te passen of te doen toepasson in openbare inrigtingeu sociëteiten logementen koffijhuizen scholen en Men schrijft uit s Hage aan de Ani t 11 dat teneinde te zien welken loop de cholera nemen zil eu of daaruitook gevaar voor de miliciens van 1863 zou kunnen ontstaan de opkomst van die vcrlofgangers zal worden uitgesteld totden 20 september Iviar men verneemt heeft de regering alies voorbereid om binnen kort de tegenwoordige schutterijwet overal in hetrijk en dus ook lu hel hertogdom Limburg m volledige toepassing te brengen en de bestaande schutterijwet te reorganiseren Aan het Utrechtsch Dagblad wordt geschreven dat hetplan schijnt te bestaan om meer jeugdige hoofdofficieren inhet leger te doen plaats nemen Dit zal natuurlijk ten gevolgehebben dat vele loofdoffijieren en kapiteins zullen gepensioneerd worden het is dan te verw icnteii dat men kipi eiuszal krijgen die n ei onder zijn dan 30 en m ijoors met ouderdan 40 jaren Ook ohijnt er aan gedacht te worden de kapiteins in twee in plaats van drie klissen te verdeelen Men meldt ons van Lexmond dd 26 Augustus Onder begunstiging van prachtig zomer eder werd heden alhier de wel bekende paardenmarkt gehouden Er waren buitengewoon veel paarden aan de lijn en voor prmsische en fransche reKening vas de handel zeer levndig Vele schoone paarden van ƒ 400 tot ƒ 600 werden aangekocht en naar naburige landen gezonden De landbouweude stand was ook ook maar zelden zoo talrijk vertegenwoordigd t was duidelijk te zien dat ieder zich eens m zyn kring wenschte te ontspannen De inzameling der gelling o mannetjes hennep m denAlblasseren Krimpenerwaard uitmakende de eerste pink dooruitmuntend weder begunstigd is op sommige uitzocderingenna allerwege afgeloopen De uitkomst die op vele plaatsenniet meer dan V4 gemiddeld naanwelijks Vs ge oplevert 18 aUezins treurig vooral voor eene nijvere volksklasse denloogenaamden daggelder die onder hoog opgevoerde landhunrgebnkt r t zijne beperkte middelen van bestaan eene zorgelijketoekomst te gemoet gaat De zaailing of zaadvoortbrengendehennep wier groeitijd op p m 3 weken 13 aan te nemen 19 sedert het zoo gelukkig veranderde weder terk doorgegroeid Zij zal echter öij de verbeterde nitzigten wegens het te laatin den grond brengen van het product hoog water en denatte weersgesteldheid verre beneden eene gewone opbrengstblijVen Omtrent de verwachtingen van den oogst in de provincie ZuidHolland wordt o a het volgende medegedeeldwinteren zomertarwe staat bijna algemeen zeer goed te veldeen men verwacht aarvan bij goede qualiteit een ruim beschotAlhoewel de rogge over het algemeen minder gunsiig zal uitvallen dan de tarwe kan men toch ook eene redelijke opbrengstte gemoet zien Winter en zomergerst belooft een redelijkgewas Haver staat vnj algemeen goed ie velde eu geeft uitzigt op een ruim gewas Het winterkoolzaad heeft door denhoogen waterstand veel geleden en belooft slechts eece middelmatige opbrengst Het zomer koolzaad daarentegen belooft vrijalgemeen betere uitkomsten Alhoewel uit enkele streken wordtgemeld dat de ziekte m de aaroappelen zich in meerdere ofmindere m ite vertoont kan men ech er verwaohten dat deopbrengst ruim en de qualiteit goed zal zijn daar van uit deVijf Heerenlanden Alphen en omstreken de Beijerlanden Nieuwveen en omstreken Rotterdam en omstreken het Westland Woerden en omstreken Delft en omstreken wordt gemeld datdit gewas tot dusver niets te wenschen overlaat Erwten euboonen staan bijna algemeen uitmuntend te velde en gevenuitzigt op een best gewas Men schrijft uit Bergen op Zoom In deze streken is men ijverig bezig met het binnenhalen der tarwe die over het algemeen goed medevalt De halm is bijzonder goed gevuld De rogge is in de churen geborgen maar met dit product is het minder gun tig gesteld Sommige boeren die van 8 10 gemeten te velde hadden waren met in staat hiervrn genoeg voor hun eigen gebruik in te zamelen een akker die verleden jaar 90 mudden opleverde heeft nu slechts 40 i 50 mudden opgebragt De boekweit die zich in den beginne zoo schoon voordeed heeft door het iinhoudeiid natte weder veel geleden Enkele laag gele gen akkers = ijn geheel verregend De haver stait buitengev oon goed clit is ook het geval met de erwten en hoonen De appelen en peren beloven mede een ruim beschot Omtrent de aardappelen worden allerlei geruchten verspreid Het meerendeel der boeren klaigt echter over dit product men houdt het er echter algemeen voor dit dit klagen hoofdzakelijk ten doel heeft om de hooge markt nog wat te kunnen behou len De N Lir Cour zegt Er is een tijd geweest dat wijop den munster Heemskerk nog als op den eenigsten werkzamen en beknaineu man lu dit ministerie vertrouwden dagelijks verliezen wij grond om te dien opzigte op hem te blijvenbouwen Zulk een kinderachtigheid als de harlingsche zaak isgenoegzaam om alle denkbeeld aia een hksch en ferm aaneen mannelijk karakter te doen verloren gaan En het verzuim om maatregelen te neme legen het uitbreiden der cuoiera is een bew ijs van onnadenkendheid en onbekwaamheid Koeijen levens hebben wiarde menschen evens niet Dat schijnt de leer van Zijn Excellentie te zijn van bmnenLndsche zaken die openthjk een belooning vin Z M laat vragen omdat de rimderpest heeft opgehouden Gemengde Berigten De gele koorts ia uitgebroken te Npw Oilean eu te GaUeston In Montenegro is eene zamenzwenng ontdekt om bet land aan Se vie te brengen De spaansche regering geeft drnk gecon MDlideerde boos uit In den staat Miasoun njn njke en uitgestrekte tinmijnen ontdekt Keizer apoleon zou zich nu weldra naar Brussel begeven De turksche kruiser T eddin heeft na een hevig gevecht het grieksche schip Arcadi in de wateren van tandia op het tnud gedreven en vermeld wairbij vele menscher omkwamen De sultan heeft aan den pnns vau Wallis beloofd dat hij met alleen zijne chns eoorderdanen maar ook het christendom zal beschermen Professor van Oosterzee heeft hg de allian ie te Amsterdam durven zeggen dat Kome nog zijn ouden haat tegen het Evangelie met heeft afgelegd In Michigan wil men bij de nieuwe grondwet het vervaardigen en verkoopen van sterken drank verbieden Men doet pogingen in Ierland om den viasbouw uit te breiden en te verbeteren Ongeveer 1500 gaswerkers hebhen eene meeting gehouden tot het verkrijgen van vermindering van werkuren zij willen van 84 uren per v tek dalen tot 56 Te Montevideo IS eene zamen wermg ontdekt die den generaal Flores met zijn staatsraad lu de lucht wüde doen vliegeo De stokslagen zyn la Pruisen afgeschaft voor de tweede kla vse van dcD soldatenstand De heer Boissevaiu te Arnhem is gedecoreerd door den eikoniog van Hanover Men verwacht te Parys dat Frankrijk en Oostennjk een vredesmanifest zullen uitgeven Men zal lu Italië beginnen met het veilen van 150 milhoen geestelijke goederen De party door de inwnders der tentoonstelling den keizer aan te bieden is misUkt door gen van deelneming Mea spreekt van eene mini=te conferentie te Dresden De eng regenng laat den landbouw voortzetien door soldaten waar de boerenarbeiders we gerachtig ziju en hoo rer loon eischen De dagelijkache entreegelden der tentoonstelling reeds gedaald tot 30 duizend fr zijn weder tot 80 gestegen daar men aanstalten begint te makeo tot den verkoop der gebonweu Zaturdag avond is Coevorden 7ijn vici hm en door vijf gez aueu Uenooud af ebraid De eng regering vmI transportstoomscüepen huren voor de abjdun sche expeditie Lit Athene berigt men nog eens dat de Turken op Candia geslagen zijo Men verzekert dat oate minister van justitie zich overwerkt heeft en eenigen tijd rust zal bthoticn an l o uov zullen in Pruisen 92 886 soldateu naar huis gezonden worden Te KonstantiQopel circuleert een bnlgaarsch manifest aan de nts ische oatw Rusland heeft 100 000 achterladera besteld volgen Berdan a sreteem Te Asfaton heeft weder eene ontploffing plaats gehad ia eene Aeeniijlenraijn waarbij 14 persooeu omgekomen zijn eder 1793 zijn m Engeland opgerigt 8 315 maatschappijen an weldadigheid en oDkrstand daarvan zijn 13 935 te met gegaan door achteloosheid oi ooeerlijkheid De schepen van Tnest moeten te Koostautinopcl quarantame houdtn wegens de cholera Varia Nu onze financiële toestand m orde en ons belastingstelsel voor geruimen tijd geregeld is breekt de tijd voor den m uister aan om zich krachtiger in de kerkelijke aangelegenheuen te laten gelden als specialiteit vi or de hervormde en ere eerediensten dainn regel en orie f brengen en ain d i eii woordige losbandigheid een einde te miken De barnit aar door stilt en kerk vereenigd iren ijn toi h lu u larttai jaren allei gs losser geworden de l beraie miniMerien heliben de kerk langzimerhand aan zelfbestuur willen genenieu eu de opheffing der ministerien van eeredienst en tal van ver chiHeude kerkelijke reglementen waren diarvin het g volg Zoo leis kan niet blijven tijdens onze voorva leren as de kerk aau den staat onderworpen Willem 1 hmdhaafde il koning het gezag over de kerk en die toestind moet zoo poedig moge lijk hersteld worden Wil de minister 21 h dan ook met het dognii be ig beag houden dan hebbe m j apoedig weder higepreken en dragonnades Ie wachten en wij zullen ons weer kunnei verbeelden in den goeden ouden lijd te leven toen men op commindo moest gelooven en met gelooven Wat de stiat voorschreef Arme modernen het zwaard hangt u boven het hoofd Betreft de tusschenkomst der regering slechts huishoudelijke en financiële aangelegenheden dan zal doo die regeling een hartig compliment aan kerkelijke besturen gemaakt worden het zal oo veel zijn als een brevet van onbekwaamheid en dat zil toch zelfs de utrechtsche kerteraad met verlangen Zal bij de toekomstige wet op he hooger onderwijs de theologische ficuiteit behouden blijven Zal aan de nederlandsche hoogeschool of hoogescholen voortdurend de gelegenheid blijven tot vorming der leeraren voor het hervormde kerkïenooi chap terwijl de andere kerkgenootschappen daartoe andere inrigtuigcn hebben De tegenwoordige specialiteit voor hervormde eere dienst zal die vraag wel toestemmend beantwooruen en toch bestaan tegen die rege ing eenige bezwaren die niet geheel over het hoofd mogen worden gezien De hoogescho en wor den door het rijk onderhouden de hoogleenren door cie re gering benoemd Ware er nu slechts ctn rigting in de heivormde kerk dan zoude er voor de regering geeo bezwair 7ijn en de ken e van een hoogleeraar zoude meestal gem ik Kelijk zijn maar nu welke rigting of liever eAe pirtij zal de hoogleeraren leveren Znllen de modernen of de liberai n of de orthodoxen of de oud gereformeerden of de kerk o der t kruis of de afgescheidenen die toch illen onder dezelfde vlag willen varen en de elfde geloofsbelijL enissen er kennen de begunstigde partij zijn die aan de iiederlandsch hervormde kerk hoogleeraren verschaffen Arme mini er die zoovelen moet trachten te voldoen en het juist daardi or waarschijnlijk niemand naar den 7in zal maken Zoude het niet meer dan tijd iji cm de kerk geheel mondig te verklaren en zich van regeriuesweg niet meer met kerkelijke zaken te bemoeijen vooral nu de hervormde kerk gelegenheid heeft gekregen om haar ve tegeiiw ordiger te kiezen Maar het zoude van te veel beleid en voorzigtigheid getuigen om nu reeds de mondigverklaring der kerk te durven verwachten Het was te verwachten dat na de verwerping der sohutterijwet door de eerste kamer de orginisatie dier kamer zon ter sprake gebragt worden Men had zoo iets uiet kunnen denken en van daar van alle kanten aanvallen en een flaanwe verdediging had het een andere wet gegolden men zoude misschien meer stemmen vernomen faebbeL om den hands hoen voor de meerderheid der eerste kamer op ie nemen maar nu het land door de wapeningskoorts besmet was scheen men zijn reputatie van vnjheidliev ci d Nederlander zijn dapperen voorzaten waardig die goed en bloed voor s lands onafhankelijkheid veil badden enz euz niet in de waag chaal te willen stellen en liet bedaard de schnttersvriendeii uitnizeii Het goede in die zaak is echter dat weder gelegenhfui ireaexpn is om over con itilutionele kweslien te prei en Waar d ent de eerste kamer in ons regeringsstelsel