Goudsche Courant, donderdag 29 augustus 1867

1867 Zondag 1 September iH 566 afhangt is toch nog geheel iels anders dan de ergste motie van orde Burgerlijke Stand GOUDA GcBOBEN 23 Aug Johauoes ouders C Furrer eu A Ge Ruiter 24 Johanna Wilhelmina ouders S H van der Kraats en W J Jansen Johannes ouders A C Steenwinkel en V C de Vos Cornelia ouders P B Mreeftand en C van Loon Teunia Cornells ouders G C Hornes en M de Graaf 25 Johannes Jakobus ouders C van Eijk en A an der Sloot Abraham ouders V van der Znalm en A van Loon 26 Hendricus Geiaiduc ouders J Taat en A W Blom 27 Jacobus ouders J Brcmiaert en M Yiielaar OvEiii tufN 24 Aug J C Omgert 13 m A M GOUDSCHECOÜRAIJT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendetoeg D ii 60 ADVERTENTXEN BIJ TOEVAL TE KOOP voor een spotprijs Door den aanleg van Gas worden te koop aangeboden 40 PETROLEUMLAMPEN geheel compleet zeer geschikt voor FabrieLen Scholen Gestichten enz Te bevragen bij de HcHren Th HEGEWALD C Gouwe C 176 alhier rneping Weike gebreken heeft haar zamenstelling Dit zijn vragen die in de laatste eken reeds uit verschillende oogpunten behandeld zijn en vrij algemeen zijn alle partijen het eens ilat op de tegenwoordige zamenstelling veel is aan te merken lie eerste kamtr toch kan een regering onmogelijk maken Kan men hij dt ontbinding der tweede kamer geholpen door rood It en bhianu nog hoop koesteren op nieuw bloed bij de ontbinding der eerste kamer kan men daarop niet rekenen tenzij ook de provinciale staten konden onlbonden worden en dit wordt door de wet niet toegelaien Onze vertegenwoordigers mogen dan ook in hun volgende zittins een nelsonlnerp verdachten dat aan de regering de uood akclijke migt verleent om de losbanJigbeden der eerste kamer te kunnen tfgengaan want het afstemden van zulk een hoogst belangrijk ontwerp waarvan het zijn of niet zijn Heden overleed na een langdurig lijden mijne dierbare Echtgenoote M GTILD V MAKI V K MPO na voorzien te zijn van de genademiddelen der H Kerk in den onderdom van ruim 39 jaren waarvan ij IS jaren in een gelukkigen echt hebben doorgebragt Ttat ik en mijne kinderen in haar verliezen is eene waardige deugdzame echtgenocte en moeder VAN Dr J B ROLL te Amsterd im E J 00 STEN GorDi 28 Augustus l iJT Deze Droppels zijn een onfeilbaar geneesmiddel tegen alle Eheumatische Ziekten Jicht en Podagra en brengen zelfs in de hardnekkigste en meest verouderde gevallen nog hulp en verligting aan ledere flacon is met etiquette en georuiksaanwijzing voorzien Dépöt voor Gaiida bij den Apothekt T SIEEX MEIJER Aan den HANDEL DAGELUKSCHE GOEDERENDIENST per stüombooten Koophandel Londbouw Nijverheid Van GOUDA naar UTRECHT V V Vertrek van GoiD v naar UiiiEciiT Maandag en Dingsdag Sl j Uur Donderdag 1 t ur Woensdag Vrijdag en Zaturdag 4i o Uur Informatien bij den Agent D DE BRUIN hoek Oosthaven te Gouda die zich hiertoe aanbeveelt Urbanus Pillen bereid volgens het aloude en echte Recept waarop men in het bijzonder attent maakt Zijn zeer nuttig in ongesteldheden der MAAG en werken heilzaam op de SPIJSVERTERING Zij zijn uitmuntend tegen de GAL SCHERPTE in het BLOED en UITSLAG der HUID zij zijn ZACHT LAXEREND en SLIJJIAF DRIJVEND Verzegelde doozen van 371 2 Cent en dubbele doozen zijn verkrijgbaar bij de heeren Aarlanderteeii J F AUart Amsterdam J J k A is Heilige i eg bij het Sinsel n 321 Düft U W de Kruijff Delfshmen J Koch Deventer Bergbuijs en v d Moer üirkslnnd D de Vries Gouda J G BoekenoogeD firma wed V d Heijden s Gravenltage J M Renesse Boekhorststr Let den J T Terbnrgh Haarlemmerstr boek Bakkersteeg Botterdam A v d Toora Westc Wagenst Schiedam D Maltha Vlaardingen Nidelstein Walter Woerdtal L Buijter Het depot dezer echte Urbanns Pillen sinds zoovele jaren met roem bekend en in algemeen gebruik is door ons te GoUda alleen en uitsluitend geplaatst bij den heer J G BOEKENOOGEN Apotheker opvolger van de wed J A P P VAN DEK HEIJDEN op de Blaauwstraat WAARSCHUWING Men wordt instantelijk verzocht wel attent te willen zijn dat door ons bij niemand anders de Urbanus Pillen bereid volgens het oude en echte Hecept in Dépót zijn verkrijgbaar gesteld in de hierboven opgegeven Sfedeti en plaatsen dan bij de hier bovengenoemde Bépóthouders In elk doosje is een biljet voorzien met de eigenhandige naamteekening van de vervaardigers Wed Kienen Zoon Apothekers welke Handteekening zich ook bevindt op het Zegellak waarmede de Doosjes verzegeld zijn Wij verzoeken de gebruikers instantelijk daar wel op te letten en raden buu aan wel toe te zien bij wien men de Doosjes Pillen haalt Alleen die Doosjes waarin een biljet met onze Handteekening is zich aan te schaffen en zich te wachten voor het gebruik van de vele namaaksels 9 Latijnsche School De gewone jaarlijksche PR IJS UITDEELING zal plaats hebben op Maandag den 2 Sept des middags ten 13 ure in het Lokaal der Hoogere Burgerschool AUen die in de oude letteren belang steil n worden uitgenoodigd deze plegtigheid met hunne tegenwoordigheid te vereeren D D TERPSTRA Sector Gouda 27 Aug 1867 Prijs van het gedestilleerd bij G F van de VELDE te gouda met inbegrip van accijns bij eene hoeveelheid au minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVER 8 462 ju o per kan 65 cents idem i 47Vio Vo per kan 67 ets Jenever 2 soort Montwijn a 462 j per kan 63 cents inl BRANDEWIJN a 46Vio P f n 68 cents Meerdere of mindere sterkte naai evenredigheid Gouda 28 Aug 1867 Prijzen der Effecten pCt Ned w sch 2i jdito 3 dito 4 Handelm op resc België Roths 21 Spanje obl 21 2Portugal obl 3 Rusl obl H 5 d 1828 29 5 d 6 = serie 5 dO Lond 1862 5 d Amst 1864 5 dO Amst 186041 2Aand spoorw ƒ d 1882 6 Mexico 1851 5 AMSTEKD 4M Dingsdag 27 AugnstLS Laaghte koer 53l 631 2 831 10 138 Hoogste koers 531 8 84 13S1 8 GebleveB koera 84 138 30 8 91 31 38lVrc 921 8 92V 70V 84V2 841 4 78V2 176 ÏOVs 84 8 443 44 l 22S 8 667 8 501 55 8 67 50V 6 67 50V4 3OV16 30V 8 77V 8 77 13V4 77Vi6 V7Vi 13V8 rrï Boekdrnkkerij van A BRINKMAN Dc e Couiatit verschijnt des I onderdags en Zondags In de Stftd g ïscliiedt de aitgavti des avonds te voren De prijs perdï ie maanden is 3 franco p post ƒ 2 25 Advertentien can 1 6 regels tot des middags ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn Overzigt GOCDA 31 Anpistos Nog altijd houdt men zich bezig met het bespreken der salzburgsehe onderbacdelingeu en afspraken en o choon geen enkel feit zekerhe d geeft van het tot stand komen van eenige onderlinge schikking acht men het toch ontwijfelbaar dat Oostenrijk met Frankrijk denzelfden weg wil gaan en dit is genoeg om de gevoeligheid op te wekken van Pruisen waar men scherp let op den gang der zaken en een hoogen toon aanslaat tegen de benijders der zoo plotseling verkregene grootheid De fransche keizer het noorden des rijks bezoekende h eft te Atrecht en te Byssel eenige orakeltaal gesproken die in verschillenden zin kan uitgelegd worden en die ook meer ten Joel hebben zal de gedsehten te verbergen dan de wezentlijke meening bloot te leggen Het stelsel van geweld heerscbzucht en onderdrukking waarop de gewone staatkunde rust schuwt opregtheid als een pest en hult alles in een ondoordringbaren nevel lot dat het oogenblii gekomen is om te volbrengen wat in de duisternis is uitgebroed Zoo lang de volken het heil verwachten van het geweld zullen zij eich telkens op nieuw bedrogen zien Dit zal de onfeilbare uitkomst zijn der spaansche woelingen Willekeur en onderdrukking hadden Jaar eene hoogte bereikt die het radelooze volk tot opstand moest dwingen Toch zal het weinig baten ais de geweldenaars verdreven ja zelfs de eilenCige dynastie van den troon gestooten wordt wat heeft men te ver wachten dan eindelooze verwarring gedurige afwisseling van nieuwe onderdmkkers Zal men dan nooit begrijpen dat iiet niet gedaan is met de verandering van bestuur dat een door langdurige dwingelandij ontzenuwd volk niet dan door eigen innerlijke herschepping geschikt kan worden voor het genot van vrije instellingen Daarom strijden de duisterlingen allerwegen tegen de ware volksve lichting die alleen de grondslag van zedelijke hervorming kan zijn Het treurige spaansche bewind verblijdt ons dagelijks met berigttn die het uiteen jagen en verslaan der opsti ndelingen het dempen van het oproer melden terwijl de bijzondere berigten gewagen van den voortgang der revolutie en den nabijzijnden val der tegenwoordige regering voorspellen Het is onmogelijk uit die strijdige geruchten eenige zekerheid te putten Het vreedzaam Nederland kenmerkt ich meer en meer door gevoelloosheid De wap nkoorts beroert naauwelijks de oppervlakte het is een modespol eene voorbijgaande vertooning die den volksaard niet veranderen zal De oude krijgshaftigheid kan bij den voortgang der beschaving niet voortduren en de onzinnige opdrijving der vernielkunst zai slechts het tijdstip bespoedigen van den val der onzinnigste dwaasheid Maar overigens sluimeren wij dagelijks meer in staatkundige verdooving neemt altijd toe en wij hebben een ministerie dat uitmuntend instemt met den toestand des volks De minister van financiën is het hoofd dat ons ver zal brengen op den weg naar te kort en Icening tervvijl hij de kerkelijke zaken in zijnen zin ijverig ter harte neemt de veepestdooder schijnt in zijne handelingen meer en meer t5 n deren tot de praktijken van het behoud het ministerie van justitie vindt niets te doen omdat onze wetgeving zoo voortre felijk en zoo volledig is Oorlog en marine zijn onze hoofdzake i daaraan zullen wij onze schatten besteden om Europa eerbiec af te dwingen voor een klein volk dat groot wil zijn in dwaasheid Weldra komen onze vertegenwoordigers weder bijeen Gering is de hoop dat zij den toestand zullen verbeteren Onderlinge verdeeldheid der liber ilen sterkt de zw akke tegenpartij en houdt een ministerie staande dat nergens svmpathie vindt en zich zelven overleeft Geene verandering yan instellingen zal ons hu pe brengen De veredeling van den volksgeest door algemecr verbreide verlichting rustende op de ontwikkeling van al de standen der maatschappij kan alleen een beteren toestand voorbereiden De prys der Advertentien van één tot zes regels met inbegrip van het zegel is SU Cent voot eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden berekLcd naar plaatsruimte Maar ook hier is de ijver aan de zijde der duisterlingen die bet onderwijs langzaam ondermijnen en opentlijk aanranden terwijl zoo weinigen doordrongen zijn v n de dringende vcrpligting om te waken fn te ijveren voor den bedreigilun grondslag van ons volksgeluk öuttenlanïi Londen 28 Augustus De parlements verordening op J werkplaatsen treedt met 1 januarij 1868 in werking Zij geld n alleen voor fabrieken die 50 of meer pcr nen aan het werk hebhen Onder de bepalingen komen ook deze voor Geen kind mag onder den leeftijd van 8 janr worden aangenomen Kinderen mogen slechts 61 uur per dag vcrVen cd niet vroeger dan 6 uur s morgens noch later dan b uur s avonc Meisjes en vrouwen mogen niet langer dan 12 uur aan het werk zijn niet vroeger dan 5 uur s morgens en niet latf dan 9 uur s avonds Onder die 12 uur zijn V U schofttijd Zaturdags namiddags ten 2 uur zijn kinderen vrouwen en meisjes vrij tot maandag ochtend Voor ieder gfval waarin ds ouders hunne kiu ieren niet naar schooi zenden vervallen zij ia eene boete van zO sh dat is ƒ 12 De cngelscbe kruiser Highflyer die in het laatste jaarniet n inder dan 16 slavenhaalders op de kust van Mozambiqueen Zanzibar heeft aangehouden te zamen aan boord hebbende 574 slaven heeft dezer dagen berigt gezonden dat de sheikvan Kielwa aan de officieren van het schip gezegd had datdr Livingstone nog leeft dat alleen vas zija gevolg velen gedood zijn in een gevecht met de inboorlingen Uit het dezer dagen uitgegeven rapport van de commissie oor de landverhuizing blijkt dat uit Ierland verhuisd zijn inde S jaren tüsschen 1847 1854 gemiddeld jaarlijks 207 000 personen in de volgende 8 jaar tot s 2 gemiddeld slechts 60 000 s jaars Ia de laatste 4 jaar echter is de l i ivtrkuizing weder sterk toegenomen en het gemiddeld jaar getal 107 846 geweest In Cambridge Hall alhier is eene zamenkomst gehoudenvan de kleederraakers die den arbeid hadden gestanki Erwaren ongeveer 1500 personen tegenwoordig In de e vergadering werd onder anderen medegedeeld dat er eenige knnsbestond dat de gerezen geschillen tüsschen de werkbazen cide knechts konden woiden uit den veg geruimd Tot nu toewas voor een bedrag van £ 20 000 ingeschreven tot stijvingvan het fonds strekkende tot ondersteuning van hen die denarbeid gestaakt hadden De Times die niet veel gewigi hecht aan den opstandin Spanje zegt daaromtrent het volgende ƒ A ij weten bijnaniet of wij het welslagen moeten hopen of vreezen van eenebeweging aLs die welke thans weder heeft plaats gehad euwelke iislukt schijnt te zijn Wij wetci niet welke verandering een land als Spanje zou kunnen balen Tat het gouvernement van koningin Isabella moeijelijk slechter kon zijn danhet is wordt ai neen erkend maar daaruit volgt niet dateen ander gou eraement beter zou zijn Hoe verlangend menook moge zijn om een einde te zien komen aan het wanbestuur waaronder Spanje sedert zoo iangen tijd gebukt gaat is hetzeer moeijelijk middelen aan te wijzen waardoor het volk totbesef kan worden gebragt van de kwaal en bijna onmogelijkmannen te i oemen bekwaam of bereid om het geneesmiddelaan te wenden 29 Aug Naar men verzekert zijn aai de pruisischeregering de meest geruststellende verzekeiingeu gegeven betreffende de conferentie die tasschen de keizers van Frankrijk enOostenrijk te Salzburg heeft pla ts gehad Het moet vooralFrankrijk geweest zijn dat zich beijverd heeft om pruisischeregering te overtuigen dat hi t geene vij mdige bedoelingen tenharen aanzien bad F rijS 28 Augustus De tijdingen betreïTende de spa iit cl e revolutie luiden meer en meer verontrustend voor de dyii istie