Goudsche Courant, donderdag 5 september 1867

1867 Donderdag 5 September il 567 OUDSCHECOURAITT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendewcg y D n 60 Latijnsche School De gewone jaariijksche PEIJSUITUEELING zal plaats hebben op Maandag den 2 Sept des middags ten 13 ure in het Lokaal der Hoogere Burgerschool Allen die in de onde letteren belang stellen worden uitgeuoodigd deze plegtigheid met hunne tegenwoordigheid te vereercn D D TEEPSTEA Rector GotDA 27 Aug 1S67 Jr innenlandsclie SchroefstoombootReederij te DORDRECHT DIEKST TUSSCHEN DORDRECHT GOUDA EN AffiSTERDAllI en daar tussclieu gelegen l Iaatsen tot het vervoer van PASSAGIERS GOEDEREN en het Slepen van SCHEPEN met de Schroefstoombooten DOEDEECHT n 2 Kapt V BISSCHOP DOEDEECHT n 3 Kapt A VAN ANDEL DOEÜEECHT n 6 Kapt J GOVEEDEN in direcie aamluUint voor het YEEYOEE van GOEDEREN aan de Moerdijk 1 met de Spoorweg Maatschappij OEAND CENTEAL BELGE van en naar België Frankrijk en Zicitserlarid 20 met den STAATS SPOOEWEG van en naar Emdhov ii Maastric d EindIwren Luik Vicegni en Licrs Ans beiden volgens te bekomen speciale tarieven Vertrek van Dordrecht Zondags Dingsdags en Donderdags s morgens teu 5 Ure Moerdijk Zondags Dingsdags en Vrijdags Amsterdam Zondags Woensdags en Vrijdags 6 Agenten te Dordrecht ten kantore der Directie II II Gouda J VAN AALST A est Il Amsterdam A HENKE Biuueu Amstel bij de Amstelstraat In directe verbinding te Dordrecht met DE VRACHTGOEDEREN STOOMA AART MAATSCHAPPIJ te Uijüellurg voor goederen van en naar Middelburg en te Aiinsterdani met den beurtscliippcr K ENGEL op Zaandam Zonder kosten van overlading J J B J BOUVY Directeur Commissarissen D A N VRIESENDORP J C DEKING DURA A J VERBEEK v d SANDE OPENRARE DANKZEGGING ontvangen door den Heer C W BÜLLRICH te Berlijn ij betuigen bij deze der waarheid getrouw dat zich het Universeel Zuiverin sZont van lei Heer C W BuUrich te Berlijn Stralauer Strasse Nr 35 bij ons als een zeker middel tegen maagkwalen bevestigd heeft en kunnen wij dit met roem bekende huismiddel der lijdende menschheid niet genoeg aanbevelen KI Glad ba oh PETEE HEIXUICII ESriEE FliAXS HEINEICHS STEFAN JACOBS Mejufvr LAXDttEHE geb THEIS3EN JOHaNN PETER HASTENEATH GOD FEIED DILLEN Meer bijzonderheden vindt men in de gebruiks aanwïjzillgen welke in de navolgende Depots kosteloos te verkrijgen zijn Het UNIVERSEEL ZUIVEEINGS ZOUT van den Heer C W Bcllbich te Berlijn een gerenomeerd Huismiddel voor alle Maaglijders is verkrijgbaar gesteld Gouda bij den heer P J MELKEET 0 osthaven Rotterdam C J VV SNABILIÉ Apoth Groote Markt 1 Wed H W PEILLEVITZ j Gz Apoth ttrecM II W E STEEN Drog Vreebur W R HACKFOORT Diogestr Woerden IIEKRI vak den BERG Ieder pakje uit de Fabriek van den Heer C W BÜLLRICH draagt op dekeerzijde mijne handteekening Het Hoofd Dépot voor Nederland EMMERIK a d RUN H SARDEMANN Aaii ragen om Depots franco Openbare Verkooplng op DONDERDAG 5 SEPTEMBER 1867 des Toormiddags II uur te Gouda in de Zalm van Een perceel HOOILAND groot 4 Bunders 89 Hoeden 4 Ellen liggende in den Oudekoopschen Polder te SEKENDOBP Te aanvaarden en te betalen 1 Nov 1867 Nader onderrigt ten kantoren der Notarissen J G BEOUWEE NIJHOFF te Haastrecht en M J M GORDON te Bodegraven WORDT GEVRAAGD EEN STALJONGEN bij W van ELPEN Eaam O 173 EngelscËë Gezondheids Pillen beroemd onder den naam van ENGELSCHE GAL SLIJM EN MAAG PILLEN Door eene meer dan 25jarigO ondervinding worden deze Pillen veel gebruikt daar dezelve boven velen de voorkeur verdienen dagelijks ontvangen wij er de bewijzen van Hare werkiug is zacht zij drijven de Gal en Slijm af versterken de Maag en bevorderen de Gezondheid Doosjes van 25 Cts dubbele voor 40 Cts verkrijgbaar te Gmda J H Boers Apoth Wijdstraat Delft C Hoog Apotheker Gravenlmge J L F Snabili Apoth Maassluis i 1 Schansman Apotheker Sotterdam C I W Snabilié Apotheker Vtaardingen O N E Höchell Apoth Goudsche Broodfabriek Onze broodprijzen zijn voor de volff6ude cek FIJN KEENTENBEOOD 42 Cts p N GEWOON dito 30 GEBUILD BROOD 1 kw 27 II dito 2 24 I II dito 3 22 II II I II II ONGEBUILD dito 11 BOGGE dito 13 Kadetjss Krentenbroodjes en WeenerBroodjes 2i C p stuk Go uda 31 Aug 186 7 PERK C Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te gouda met inbegrip van accijns bij eene hoeveelheic an minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVER a462 q per kan 65 cents idem a 47 io per kan 67 cts Jenever 2 soort Montwijn a 462 jp j per kan 63 cents inl BRANDEWIJN i 16 o per kan 68 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid Prijzen der Eflecten AMSTERDAM Vrijdsg SO Augustus lAagite Hoogste lGeble ea pCt koers koers 1 koers Ned w sch 2Va 527 8 53Vl6 dito 3 631 4 63V 6 dito 4 84 8 S Vie Handelm op resc 137 4 138 138 België Eoths 21 2 Spanje obl 2Vs SlVs 311 4 31Vi6 Portugal obl 3 387ic 381 2 Eusl obl H 5 92 d 1828 29 5 d 6 serie 5 70Vj 70V8 ao Loud 1862 5 84V8 84 i6 dO Amst 1864 5 84V2 do Am3t I860 41 2 781 8 Aand spoorw f 175 176 176 441 2 44ii e 44V8 dito dito 2V 22V16 d renteAmst 5 66S 4 67 668 4 d nat 1854 5 501 8 501 4 501 4 d in zilv 1864 5 557 8 Italië Amst 5 Turk buite l 5 29 l6 20 8 Griekenland 5 Ver Stalcn 1874 5 761 4 d 1881 6 75i A6 d 1882 6 76 76 8 7613 16 Mexico 1851 5 14Vi6 UVs 1 14V8 Boekdrukkerij van A BRINKMAN Deze Courant verachijut des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren Peprijsperdriemaandenis ïs franco p po8t 2 25 Advertentien van 1 6 regels tot des middags ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure iugezondeu ziju KENNISGEVING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ter kennis van de ingezetenen dat de BEGROOTING van de INKOMSTEN en uitgaven der gemeente over het dienstjaar 1868 voor den tijd van veertien dagen op de secretarie ter lezing van een ieder is nedergelegd waartoe gelegenheid wordt gegeven op alle werkdagen van des morgens ten tien tot des namiddags ten één ure terwijl bovendien tegen betaling van kosten afschrift dier begrooting kan worden verkregen Gouda den 3 September 1867 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DEOOGLEEVEE FOETÜIJN v BERGEN IJZENDOORN öuttenlttnïr IiOndon 31 Augustus De reform league heeft verklaard dat zij zich niet wil ontbinden maar werkzaam zal blijven om de vrijgevige toepassing en wijziging der reformbill vooral door de invoering der geheime stem nitbrenging te verkrijgen I en dat zij het algemeene stemregt als het einddoel van haar streven beschouwt 1 Sept De Times geeft een uitvoerig beloog over dentoestand van Ierland en komt tot het besluit dat Ierlandover t algemeen in de laatste twintig jaren gestadig is vooruitgegaan en wel over alle klassen der maatschappij S Sept De gezant van Frankrijk heeft aan lord Stanleyeen depêche voorgelezen onderteekend door den heer de Lavalette als minister van buitenlandsche zaken ad interim enwaarin verklaard wordt dat het onderhoud der twee keizerste Salzburg van ntiemen aard gebleven is en de reis vankeizer Napoleon uitsluitend een bezoek van rouwbeklag tendoel heeft gehad Het dnblinsche blad de Freeman van maandag meldtten stelligste en met groote letters dat de priesters en prelatenin Ierland zich verklaard hebben tegen het denkbeeld onlangsdoor lord Russell uitgesproken om namelijk aan de godsdienstige grieven van Ierland te gemoet te komen door degoederen der staatskerk over de verschillende kerken te verdeelen De katholieke geestelijkheid verlangt geheele afschaffing der protestantscfae staatskerk Parijs 31 Augustus Berigten uit den Piraeus melden de terugkomst in die haven van de fransche vloot welke 5000 vlugtelingen van Candia op grieksch grondgebied had overgebragt Op haren laatsten togt had de fransche divisie 1200 vrouwen en kinderen aan boord Het verlies van de Arcadion had de insnrgenttn zeer te neder geslagen omdat dit Bchip hen steeds van wapenen en ammunitie had voorzien en zonder die hulp de beweging reeds lang zou onderdrukt zijn geweest In zqne rede te Amiens heeft de keizer zich slechts weinig duidelijker uitgesproken dan elders Het is jammer dathij niet nog een vierden maire had te beantwoorden Danzouden wij misschien eindelijk iets meer naauwkeurigs zijn tewelen gekomen van de plannen der regering In allen gevalleook ditmaal heeft de keizer zich niet de mea culp s bespaard en hij komt alweder op de mexicaansche expeditie terug en betreurt het dat zij mislukt is Intusschen helpt dat naberouwniet veel zoolang de keiser aan het fransche volk geen waarborgen geeft tegen het terugkomen van dergelijke ongelukken Zoolang dat niet gebeurt blijft alles bij het oude en blijft ersteeds reden tot ongerostheid en wantrouwen bestaan Pe Revue Contemporaine gaat vooit met de publicatie der belangrijke stukken waaruit blijkt dat de maarschalk Bazaine niet gedreven werd door de eerzuchtige neigingen waar De prijs der Advertentien van één tot zei regels met inbegrip van het z gel is SÜ Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters wordenberckeud naar plaatsruimte van men hem beschuldigd heeft Eeeds in t begin van hei vorige jaar had de fransche regering het besluit genomen om geen geldelijke opofferingen meer te doen voor Mexico zij zomi bevel aan maarschalk Bazaine om het hoofd te bieden aan alle smekingen en gebeden Terzelfder tijd ontving de m iarschalk uitdrukkelijke orders betreffende het terugzenden der troepen terwijl men intusschen Maximiliaan allerlei schoone beloften voorspiegelde Eigentlijk gezegd men moge zeggen wat nuu wil de fransche regering heeft moeten toegeven lan de pre ie der vereenigde staten welke opentlijk en krachtig werd uitgeoefend Er is een kabinetsraad gehouden onder het voorritterschap van den keizer De heer de Moustier is opzettelijk overgekomen om die vergadering bij te wonen De P itrie ontkent dat Pruisen alhier ophelderingen gevraau il heeft betreffendede bijeenkomst te Salzburg Er moet eene v m 25 aug gedagteekende nota van den heer de Moustier aan de diplomatieke agenten in het buitenland bestaau welke jl donderdagverzonden is en waarin de bijeenkomst te balzburg als eenbezoek van rouwbeklag en tevens als een waarborg voor denvrede au Europa voorgesteld wordt 1 Sept De Moniteur de l Année deelt het besluit vanden minister van oorlog mede van 24 aug waarbij gelastwordt om alle militairen zoowel van de garde als van de linietroepen die in 1S69 van de dienst kunnen worden ontslagen van de lijsten hunner corpsen te schrappen en hen op dereserve in te schrijven Bij een ander besluit van 31 aug wordt het halfjaarlijksch aantal verlofgangers vermeerderd 2 Sept Te Madrid zijn onderscheidene geruchten inomloop Zoo werd beweerd dat drie leden van het kabinetNarvaez hunne portefeuilles willcT nederleggen maar dat lijdoor eene buitengewone pressie van hunne ambtgenooten daarvan teruggebragt zijn dat het ministerie in massa zal aftreden dat de koningin op raad barer moeder voornemens is Kspartero met de progressistische partij aan het bewind te roep n en als contrast hiervan dat generaal Pezuela de absolutistpursang een nieuw kabinet zal vormen Volgens den heer Paulin Limayraj den ofïicieusen loftrompetter des tweeden kelzerrijks in den Constitutionuel is dekeizerlijke rede te Amiens de bekrooning van diens reis Menheeft dus terwijl het beruchte couronnement de l edifice nogaltijd in den steek blijft ten minste eene andere bekroning In de bewuste reüe wordt volgens den heer Limayrac de keizerlijke gedachte in al hare juistheid en in al hare kracht ontwikkeld en daarin voelt men den souverein die de voorbijgaandeincidenten der politiek zoowel in het binnen als in het buitenland beheerscht hetgeen de beste voorwaarde is om goed tazien en goed te regeren De heer Limayrac noemt de keizerlijke phllosophie eene verhevene philosophic en terwijl Napoleon III gezegd heeft dat hij die philosophic geleerd heelt in deschool des ongeluks in de universiteit van Ham voegt deheer Limayrac er bij dat de tegenspoed alleen hèii grootermaakt die reeds groot zijn j en dat vijfiien roemrijke jaren bewezen hebben dat Napoleon III tot diegenen behoort die eenezending in de wereld hebben en die geroepen zijn om grootedingen te vervullen De keizer heeft bij zijne reis door fransch Vlaanderen ookDuinkerken bezocht en vergezeld van den minister van openbare werken en eenige ingenieurs een grondig onderzoek gehouden naar den toestand der haven en der vestingwerken vandie stad en zich alle mogelijke inlichtingen daaromtrent doengeven In weerwil van al zijne vredelievende verzekeringen schijnt de keizer das een groot bch ng te stellen in de zakenvan oorlog Eeeds sedert eenigeu tijd bestaat htt plan om vanDuinkerken eene oorlogshaven te maken De algemeene stemming is op dit oogenbiik bijzondervredelievend en het schijnt dat wij bepaaldelijk een tijdvakvan apaisement zijn ingetreden De berlijnsche bladen voor weinige dagen zoo bitter en zoo heftig hebben hun toon