Goudsche Courant, donderdag 5 september 1867

ieeds verlgemitigd Viel vindt de Kreu eituiig de keutrlijkc riJevoenngtii van Hot e jnt wair te zijn dat de z iik der insurgenten m öpiiije minder unstig stiat Ten gevolge van een valsch gtrutht omtrent de abdicatit der koningin heer cht er ontbinding in het kamp der opsiindelingen el houdt op sommije puuccn de in urrcctie nog stand mnr over het algemeen kin gezegd norden dat de zaïk verloren is en dat Isarv lez inomfeen Serlijn si nj In onze staatknndige en commerciële knngen is men tl n neder gerust gesteld over de Lijeenkombt te S d burg Heklir is de st iat van zaken nog nel met oit zal hij terst nordtn als de circulaire der franschc regering bekend znl zIjH n int naarmate de inhoud daarvan zal zijn zal Pruisen zijU politiek jegens Oostenrijk en Fruikrijk afbakenen lutusschcn IS men hier m genoonlijk goed ingelichte kringeu het ge oclen toegedinn dat men zich zeci bedrogen zou 1 Sept De deelneming nnn de verkiezingen nas gistereu niet zoo i ilrijk nla op 12 febr toen de verkiezingen voorilen constitueren Ien njksi ig plaats vonden Jleii berekent datm he gehetl nog geen 33 pCt van de kiezer is opgekomen Sopcns den uilshg der verkiezingen is nog niets met7ekerheid Ie zeggen dit z il eerst na verloop van een drietaldagen hft ge al kunnen zijn Hier ter stede is de opkomstder kit rs il laun geneest men schat hun aantal op 20 pCt minder dm bj de liitstc ver lezmgen 2 Scpt Tut de ncinige hondsvotten die het heilhuns vauerhnd of Dt rus scue In dide on kt ut htt officiële bengt in denCourrier Inm iis lopen Tiet cjuccntreren der rnssische troepen op i e oos Cl njk icLe grenzen Lr heeft slechts garnizoensverandering geen leger benegiug plaats Het imerikaui=che eskaler hctft na een schitterende ont Frankfort ui Vug Op het uuermtionanl congres voor vee ir eihji unde te Zuneh zal tderhnd norden vertegen oordigd door de heeren dr II van Cappelle referendaris bij htt dep Mi bun ziken dr P H J ellenbergh directeur derijksveerrtseuijschool Ie l trccht en dr J B Snellen oppereon inio r voor de veeiuspcclie in Zuid Holl lud Weencn 31 Vug Ilet gemeentebestuur dezer stad heeft met eenparige stemmen beslotei om een adres a in d z nksraad te enden ter gunste vin de gehcele opheffing van hei concordaat Het schijUt zieh Ie bevestigen d tusschen het oostenrijksclic en hongnirsche ministerie eene schikk ng tot standgekomen i betreffende de kwestie der openbare schuld Dieovfreenstemmiug is verkicgen in den kabinetsraad waarin doorden keuer het voorzitterschap bekleed is De minister vonBecke IS n nr Gastein vertrokken ten einde den heer vonBeut meuedeelmg te doen van het verkregen resultaat endien langaande tot eene definitieve beslissing te geraken De Pesther Llojd meldt Dezer d igen heeft de president vande regtbank tot behandeling der drukpers aangelegenheden eenschriftelijk verzoek aan het stedelijk bestuur van Pesth gengt datonmiddellijk de nog voorbinden eKemolaren vanden MagvnrUjsagnaarin de brief is vervat van Kossuth aan zijne kiezer zoudenwordeu verbeurd verk aa d De magistratuur heeft hierop af ijzend beschikt ten gevolge van eene ministeriele beoch kking volgens nelke de verbeurdverklaring van een tijdschrift slechts door den regter van instructie kan bevolen norden 1 Stpt Tusschen de oostenrijksche en frin ehe kabinetten heeft eene levendige n isseling van depêches plaat waaruit j UI 11 111 goed onderrigte kringen afleidt dat de salzburger bijeenkomst bel mgrijke resultaten ter gevolge il hebben hr norden reeds toeber idselen gemankt voor de uitlevering van het atoüelijk ov r hot van den hertog v Eeichstadt N ipolcon II aan ïrankrijk Dit zal met zekere plegligheidgeschieden De njksraad zd uiterlijk den 16 dezer zijne werkzaamheden hervatten De landdagen zullen ook bijeengeroepen worden om tijdig hunne begrooting voor 1808 vast te stellen De hongiarsche rijksdig zal naar men verneemt den 18 dezer ijiie zittingen hervitten Madrid 31 ug De regermg zal geene depêches nopens den opstand metr doen aanplakken daar alle gevaar is gen eken o September De koningin heeft een beslnit uitgevaardigd vvairbij ille met tijdelijk verlof afwezige militairen onderde wapen geroepen eu tijdelijk alle aanvragen om verlof afgenezen norden 6tnnenlanö GOIDI 4 September Bij goed w der heden namiddag ten 6 ure op de markt muziekuitvoering door het muziekcorps der d d schutterij Alen leest in het Hindelsbhd In Indie kunnen de liberale beginselen gezegd worden behouden neinige uitzonderingen de overtuiging van ieder eerlijk en onafh inkelijk deskundige te zijn De geregelde en openbare bespreking der i idische belangen in conservatieven geest behoort hier te lande voor goed tot de geschiedenis Zuo schrijft de heer van der Does de Bije in het ï ieuw Batav Handelsblad en al wat men uit Indie hoort stemt daarmede volkomen overeen Toch zijn er nog lieden al waren het mnr lUeen de tegenwoordige m nislers en hunne dertien voogden in de tweede kamer die zich verbeelden dat zij Indie kunnen regeren met anti liberale beginselen omd t zij zich vvij maken dat het liberalisme in ludie lechts onder een bandjevol vrijarbeiders huist roeger is nel eens gezegd aat wanneer ma ir eerst het bestuur over ludie weder in handen nas van de conservatieven de oude beginselen van koloniaal bestuur spoedig weder in eere zoude komen en ain geen liberale theorieii meer zon norden gedacht De hoop der conservatieven dat het hnn gelukken zou de openbare meening hier te lande en in Indie voor zich te winnen is gebleken eene ijdele hoop te zijn oor ieder die nog eenige illusie raogt hebben gehad omtrent conservatieve beginselen IS de eonseivatieve praktijk jedurende de vijftien maanden sedert de lio ralen van het bewind verwijderd werden verloopen ruimscuoots voldoende geneest om hem van die illusie te genezen De conservatieve partij heeft als regeringspartij uitgespeeld hare onmagt en hare mpopulanleit zijn voldoende gebleken en de kans is zelfs voor haar verkeken om met betrekking tot de koloniale politiek die lang om het zoo eens te noemen haar cheval de bataille is geweest het verloren terrein te herwinnen Eene onafgebrokene spoorweg commnnicatie tusschen tweeder verst van elkander gelegen punten van het europesehevasteland werd door den in het voorjaar van 1867 in hetpjreneesche schiereiland geopenden Estramadura spoorweg voltooid Door den aanleg en de opening van dien weg bestaater gemeenschap per spoor tusschen Lissabon n St Petersburg een afstand van 3940 eng mijlen 6 339 765 ned ellen oimeer dan 1200 uren gains Die Ijzeren band begint alzoo aan de monden van de Taag en eindigt aan de ineenvloeijing van de Wolga en de Toka te Nichnei Novogorod loopende over Madrid Parijs Brussel Berlijn en Warschau Een expres trein die 11 uren gaans per uur aflegt de gen one spoed van sneltreinen zou dus dien weg in 110 uren of ruim 41 2 dag afleggen en dus een reiziger m dien koiten tijd kunnen verplaatsen van de hoofdstad van PortugTl naar het hart van Eusland Men schrijft uit Ziandam vm 1 sept Heden voor S 1 dagen weid de kermis geopend en liet het zich aanzien datZIJ goed bezocht en eene rijke bron van kerraisvermaik vordenzou Tnee dagen later vertoonde zich de cholera op versv hillende plaa u in een hevig karakter In vier dagen weiden 53 personen aangetast die bijna zonder uitzondering binnenkorten tijd stierven Gisteren alleen trokken 28 begiafenissendoor de stad De kermis die voor een groot deel uit tentenen spellen v as opgeslagen gekomen uit Eotterdam is niet geschorst maar in de laatste tnee dagen vooral slecht bezochtDe slagtoffers zijn meest allen kmppe burgers Gisteren wasde ziekte veel miuder Op verzoek der eholera commissie nordtteer verdampt op de erven en is karbolzuur in de meestewoningen aanwezig Uit Putten op de Veluwe wordt van zondag bciigtGisteren vertrokken van hier per spoor 163 personen uit deze en andere gemeenten ten einde zich in de vereenigde staten van Isoord Amerika te gaan vestigen Onder de reizigers bevindt er zich een dit een kapitaal van ongeveer ƒ 28 000 medeueemt De Middelburgsche Courant wijst op het verzuim waaraan de kiezers zich door hunne slechte opkomst bij verkiezingen voor gtmeeuteraad prov staten en tweede kamerschuldig maken Die courant geeft echter ook de middelenter genczuig der knaal aan In de eerste plaats nenscht zijde oprichting van vereenigiugen van m hoofdpunten gelijkgezinden m den geest van Bargerpligt te Amsterdam waarmeer ontwikkelde kiezers andere opwekken en inlichten Maarook de gemeentebesturen konden de belangstelling aanwakkeren en wtl eenvoudig door het bevorderen van openbaarheid hetverspreiden van kennis omtrent de gemeente aaugeltgenheden Middelen hiertoe zijn 1 zorgen voor goede verahgen dergemeenten dszittingen 2 afdrukken vdn begrooting rekening enz voor zeer jjeringen prijs te doen verkoopcn 3 het kohier van den hoofdelijken omslig m ifdruk voor iederverkrijgbaar te stellen IJ door de keerzijde van het ainsUgbiljet voor den hoofdelijken omslag te bestemmen tot de mededeehng vm een korte schets der gemeente financien eenover igt der begrooting etn vergelijking van sommige postenover eeuige j iien of dergelijke mededeelingen met raadplegingvan bijzondere omstandigheden Dit zou belnive meerderebelangstelling ook het uut kurnen hebben dit de belastingmet mmdtr tegenzin werd opgebragt als men mmelijk zagvoor welke nuuige zaken men zijn geld opbrengt en dat inalles een geest van gepaste zuinigheid en mauw gezet overlegvalt op te merken Wel veire van hiernn te voldoen zegtde Middelburger ziju er nog gemeente besturen dic de publiciteit welke ZIJ niet kunnen voorkomen op alli rlei wijzentegenwerken en bemoeijelijken Als een goed voorbeeld indeze wordt door haar het bestuur der gemeente Vlissingengenoemd ReeUWi k 2 September Laatstleden zaturdag legde onze geachte burgemeester dt weled gestr heer t Brick in eene raadsvergadering zijne betrekking neder als hoofd dezer gemeente en werd hem tot blijk zijner 25jTrige trouwe vervulling dier betrekking een prachtigen zilveien inktkoker met gepiste inscriptie door den raad aingeboden Heden nas het voor onze gemeenft een wre fee tdag waartoe niet alleen de geheele gemeente miar ook ele belangstellenden uit de nabange gemeenten naren opgekomen Onze nieuw benoemde burgemeester de weled heer F H Bulsus Brack ten 3 40 ure per spoor aangekomen te Gouda en van daar met eene koets afgehaald werd aan oen ouden baars bij het begin dezer gemeente opgewacht dooi eene eerewaoht te paard van on veer 50 personen en door de stafmnziek van het 4 regi ment infanterie Na aldaar te zijn vernelkorad nerd ZEd door een groot gedeelte onzer uitgebreide gemeen ie door genoemde eereracht en de muziekanten geleld tot dat ZEd aan het raadhuis kwam en daar door de beide wethouders werd binnengeleid om geïnstalleerd te norden naarna door de muziek een e volksliederen uitgevoerd werden De sierlijke tnbnne wera door de muziekanten bezet terwijl van tijd tot tijd eenige fraaije vuurwerken werden afgestoken afgewisseld door muziek Een gul onthaal viel dan ook n et alleen den raad d8eerewacht en den muziekanten ten deel maar illes gaf blijk dat men met deze benoeming ten hoogste was ingenomen Oud AlblaS l Aog Heden mogt onzen naardigen onderwijzer het geluk te beurt vallen gedachtenis te vieren van zijne veertigj rige ambtsbediening in ons midden A eerti r jaren geleden tot hoofdonderwijzer der openbare school benoemd heeft irederik de Koning zich door ijverige pligtsbetrachting de achting en liefde der ingezetenen mogen verwerven en schoone geschenken waren de stoffelijke ben ijzen dat de dorpsgenooten dien dag met onopgemerkt wilden laten voorbijgaan Ook de ambtsbroeders van den jubelaris van wier ezelschap hij reeds tal van jaren voorzitter nas mren allen opgekomen om den jubelaris een bewies van hunne hoogachting aan te bieden en lu de feestvreugde te deeleu en de gehouden toespraken van autoriteiten eu vrienden getuigden vin warme belangstelling in den mm die zoo vele jaren zijne beste krachten besteed had aan het onderwijs Moge hij nog lang gespaard blijven voor zijn gez n voor zijne talrijke vrienden en voor de gemeente voorzeker die nensch herhaaldelijk geuit vond neerklank m de harten van alle feeatgenooten Gemengde Berigteu De sultan wil den aaaleg v d spoorwegco be ur lcreD Tp P tharest IS een nieuw ramibterie benoemd De fransche geicant te MexicoIS te Ï ew York aangckoineD Een gerucht zegt dat de C4 ar m deKnm ernstig ongestf ld is geworden De Hongaren wiUec aiei meerbetalen dan dOpCt lu de al emceue lasten en 22pCt lu de i t iat thulddat oogenoegzaam wordt geacht Amsterdam heeft deze pra licht an ecLC ii elsche maai chapinj bekomef dat 30 duizeiid uidenminder kost tn beter is dan hit vroegere Het iclw i tti Dagblad is gLata kt omdat htt uu ti oo m en ïeel geld k Op de zaaadainscbL kermis s de tholei htvip uuci brokt n t gelsche eipeditie naar Abjsüiüie zal iiit t uor Lalf dccLmber i Dt speelbank te Baden Baiieo zal no voortdurcuemde ao 1S70 Te Londonderry btbb u oiiluateu plaats gchdti mlreligiehaat en politieke partijschap Dt bchtpta komende uit td rïand ziju ui bpauje aan quduutame ocderworpca Uosleun h deaktvolstrtkt aan geen staatsbaukroct Dtufmarkca il zijue wcstiut cbebezittingen verkoopen aan Amerika P koning van België is Diet te Kijssel geweest hoewel de teltj raa hi l nationaal vredescongres gehouden worden In htt kamp van Cha uüo IS een kruidmagazijo gesprongen waardoor ticn scldatta en een kaptttin gedood en vtlcn gekwetst erdtn Lc boot an Baltimore uaar Havre met diie man is er aan en di btmauniii vtrdroiken Maandag O sept wordt te Mtchtlen htt ut de r t cougre geopend Te Nagasaki ziju 70 Japiuncrs ge aL en gcztt omdat zij zub lieteudoopcn Op de Amazouen nvitr zijn talrijke havens eoptud Bad c heeft tene prtmien Iecniug van 12 miUioen sloten voor denaauUg van = poorvvcj tn Dt vij3ndtlijkhedi n op Cdölia zijn ge taakt De amsterdamscht kermis is uitge teld tot nadtr De tad Enosm Rum he is eehetl donr hrand v n n De ihuU i u tsebrokenm den staat Illinois Te Montreal zyu Ib u CO OOOu nllons petroleum door brand vcniitld Vergadering van den Gemeenteraad Dnig=J iï 3 Lp cuiber Tegenwoordig dt hh mr an Btr ti IJzendjorti de dr t r h Livten Prince Buthntr van Gennep van 5traTltu tn Pt tcr a de opcniUo der vtrgadering v ordtn dt nieuwt kdt i duor dtJ voor zitter beecdij d en daarna verwelkomd Dt noti Icn der vorige vergadering worden gekzen en larre Ou icr de lezing ia ue heer KeuliOper binnen gen omea Zijn ingekomen eene dispobUie van hh gedeputeerde staten houdende mtdel O d t de rekening der bauV van letni met op enomtu kan w rd l dt begroeting maar die bank btschouwd moet woideu aU l ue iiistLli Lj van weldadigheid voor informatie eene dispo ilit van hh gedeputeerde staten hondende mededeelic van de hfibenoeming van den heer J Broedelet l it cnoolupzieuL iii htt 7de district van Zuid Holland de begrootingen van de verschillende in telliUp en van wddidiLLeil C3 worden die gesteld in handen van dt hh Prince v Gennep i v straatca eene missive van 1 tn V in ti deudt de gtnietute btcrüutint voor 1863 welke wordt gesteld in baudtu van bovengenoemde heeren een adres van H van logerden verzoekende m aanmerking te mogeu Vomen bij de benoeming van brugwachters Ter visie In velband hiermede stellen B en V voor om geauthonsecrd te worden tot het opmaken eener voordragt van geschikte personen voor deze be trekkingen De heer Peeters vraagt of de waehtüclden niettenim kunnen blijven voortgaan D voorzitter antwoordt dat du punt bij de begrooiinz zal behandeld worden een adres van C Cosijn houdtode verzoek om m bet belang der ge zoüdheid het urinoir hij de kerk op de haven weg te ruimen daar dit eeo ondragtbjken stark verspreid B en stellen voor dit adres in hunne handen te stellen ai = minder behoorende tot de competentie van den raad De hü Reutinger Buchnei pn Luyten verklaren zich tegen het behoud van dit voorwrp Hierover worden nog verdert di eussien gevoerd cu eu olhjk net vooistti van B en W aangenomen mtt 7 tegen 3 stemmen een adres van J de Brum oud 72 jaren verzoekende eenigen ouder stand op grond var vroegere der Kcmeentf ia het boittuhind bewtz ne dieasten De heer Buchner merkt aan dat deze persoon armla tis i te Broek doch daarteaen wordt aangevoerd dat het geen venoek is om armbedeeUng ter visie Ï8 aan de orde 1 een ontwerp verordÊnmg tot voorkoaung ca bestnj ding van besmettelijke ziekten Naar aanleiding der aanschrijvingen vtu hooger bestuur hebbes B cl W m overle en met de gczondbeiJ cormni ne en met die voor de ver ordeningen dit toucept opgemaakt tot bet reu i ei van huizen schepen enz waar gevallen van cholera zijd voor tkomen lsmtde tot het desin fecteren van urinoirs gebouv en herbergen ii enz De heer van btraaten wenstble nog verder te gaan eu dit toe te pas en op de huidenzoutenj adn den Tierdencg wa i itk roi ende zelt i d g heden een verre aaudtn stank