Goudsche Courant, donderdag 12 september 1867

wept 1 200 000 man onder de wapens moet brengen Het publiek ch ji t meer geneigd te zijn zith door die m i itregelen te laten veroutru=leii dau zich ui sliap te iateu wiegen door de kei erlijke speeches en de diplomatieke circulaires van den heer de Moustier Vrij algemeen is dan ook het gevoelen verspreid dat hij iu het a instaande vooriaar oorlog zullen hebben Het ontbreekt hier ook niet lan personen die zich overtuigd houden dat n mneer Prinkujli IluitschLiud den oorlog met aandoet ora de voltooijirig dei duitache eenheid te beletten Duitschlaud als i juc uciL l v l üoid is Frankrijk den oorlog zal verklaren olgen die heden is het oorlogzuchtig instinct bij het duitsche volk langen lijd ondeidrukt in den laataten tijd meer en meer ontnaakt en nordt Duitschland door het milua re l ruiaen geheel gemilitiin ieerd In berig ea uit Madrid ordt een treur g tafereel opgehangen vin het militaire despoiismus hetwelk thani in Spanje heerscht Men kan zich reeds eau ilaanw denkbeeld van den toestand m dat land maken als men mgaat dat die reeds ondragelijk 13 geneest vuur dat de opstand as uitgebarsten Honderde soldaten korporaals en onderofficieren zijn door den maarschalK Narviez in rang bevorderd ter vervanging van de onderofficieren en officieren die aU verdacht vau liberale gevoelens uit de gelederen des legers verwijderd iju en dl die belooningcii en onderscheidingen voeren den overmoed der militairen jegens de burgerlijke bevolking ten top Geen burger IS meer bevti igd het geringste voorvveiid el is voldoende om hem voor den militairen regter e dagen en aan de wiUekeungste mattregelen bloot te stellen Spanje 13 als het are hermetis li gesloicn vooi He dignhden financiële regt3geleerd en letterkundige zoowel als staatkundige en zelfs de Patrie en de Fr nnce zijn van dezen verbodsmaatregel met uitgezonderd Geneve y Sept Het v redes congres heeft heden middag ten twee uur een teste zitting gehouden Garibalui 11 tot eerc voorzilter de I eer Jolisamt Staatsraad van Bern tot werkelijk voorzitter en de liter Eirni tot vice president benoemd u iribaldi heeft m zijne rtde aan het pauselijk ge ag het regt van bestaan ontzegd Berlijn 9 September Hier loopt het gerucht dat keizer Alexander tijdens ziju verblijf te ISicolcicvv bijua h t slagtoffer is geworden van een a nslag op ijn leven beproefd door twee Russen die zich als vrouwen verkleed hadden en tot vlok bij hem hajdm weien door te dringen Er zijn tal van personen gearresteerd doch het proces wordt geheim gehouden 10 Sept 11e koning heeft heden den uoordduilschenrijksdag ge p d l t een e troonrede naarm uitsluitend lokalebondsaangelegenheden bespioken worden Aan het slot zeidede koning De overluiïing dat het grootsche vraagstuk vanhet noord duu ch vrrbond alletn li ui kan opgeio t worden wanneer de bijzondtre belangen en de algemeeue en nationalebelangen elkander te gemcet komen heeft den grondtoon uitgemaakt vau de beriadslagmgen waaruit de bondsconsututieis voortgekomen Ik hoop dat die elfde overtuiging ook dengrondslag uwer beraadsi igiijgeii zal uitmaken Geterde heeren Gij zijt geroepen tot een arbeid des vredes en ik vertrouw dat onder Gods zegen het viaerland in vrede de vruchtenvan uvveu arbeid zal genieten Alhier vormt zich een comitc voor de universele tentoonstellina in 1872 alhier te houden Weenen S Sept Aan een der alhier verschijnende regeringso ganen wordt uil Midrid geschreven dat de opstand in Spanje thans wel is waar gedempt i maar dat de toestand der regering toch onhoudbaar is geworden Slechts ten middel zon den troon van koningin Isabella voor instorten kannen behoeden namelijk de benoeming van koningin Christina tot regentes waardoor koningin Isabella aldus feitelijk ten behoeve van hare moeder afstand zou doen van de regering De Neue Freie Pre se meldt dat de minister van finaneien d heer von Becke zijn ontslag heeft aangeboden engeeft als reden daarvoor op de geschillen wegens Hongarije osscben de beide ueputatien heerschende 9 Sept De Nene Presse schrijft Het antwoord vande hongaarsche deputatie tot beslechting der geschillen tusschende onderscheiden deelen des rijks laat de staatsschuld onaangeroerd De deputatie van den rijksraad wil zonder dat hetquotum van bijdrage voor de staats fl uld vastgesteld worlt jn geen vergelijk toestemmen daar zij lolhoudt dat de bijdrage defjitief voor het geheele rijksbudget moet vastgesteldworden Genoemde deputatie wil met in onderhandeling treden over het budget van 1868 6mnenlon GOLDA 11 September Gisteren is men begonnen gevolg te geven aan het katstgenomen raadsbesluit om op verschillende plaatsen der stad versch ijsselwater verkrijgbiar te stellen en schijnt daarvan aanvankelijk druk gebruik gemmkt te worden Men meldt uit Rotterdam van gisteren Heden stond ter openbare teregtzitting te regt zekere van Tilburg die zich op de kermis te Gouda schuldig had gemaakt aan zakkenrollerij De officier van justitie eischte eene gevangenisstraf van twee jaren De beklaigde werd daarna naar het gevangeuhofc in het geregtsgeboow geleid doch na eenigen tijd hoorde men eensklaps een rumoer hetwelk uit dat hok scheen te komen Alsnu bleek dat genoemde van Tilburg zich door middel van een klem oud mes den Is had trachten af te snijden De overige zich in het hok bevindende gevangenen hadden d larop het rumoer gemaakt Zij werden onmiddellijk mar eene andere cel vervoerd terwijl van Tilburg op den grond lag uitgestrekt geheel bebloed en het mes nevens hem Het laat zich gemakkelijk begrijpen dat er eene groote ontsteltenis heerschte doch onmiddellijk werden alle pogingen in het v erk gesteld om geneeskundige hulp te erlangen en Kwamen dan ook na siechts weinige oogenblikken de heeren chirurgijns Polano en Scliuijt die terstond hunne hulp verleenden Van Tilburg lo daarop per rijtmg naar het ziekenhuis aan den Coolsuigel vervoerd Men hoopt op het behoud van zijn leven Het is nog met bekend op elke wijze hij m het bezit vin het mes is gekomen Bij koninklijk besluit zijn met mgai g van den 1 november a s ter vervanging van de thans bestaandeprovinciale directien der dir behiit ui en uitg regteu enace ingesteld de navolgende vijf direclien te Rotterdam voorde provinciën Zuid Holland en Zeeland te Amsterdam voor de prov Noord lloUand en Utrecht te Groningen voor de prov Groningen iTiesland en Drenthe te Zutphen voor de provinciën Gelderland en Overijssel te Ein hoven voor de prov Ivoord Brabaiit en Limburg en IS tevens eene nieuwe indeslmg der controles voor gemelde middelen vastgesteld met bepaling dat die zullen worden waargenomen door hoofd controleurs controleurs en adjunct controleur op uen bij voormeld besluit bepaalden voet eene circul ure van den minister van oorlog ishet de uitdrukkelijke il van Z I den koning dat de troepen voor de militaire manauvres uitgerukt in htt behngder gezondheid steeds voor den middag in de ka eriie terug zijn Men beweert dat de aangelegenheid van het Noordzeekanaal een critisch tijdperk is ingetreden Althans zijn dewerkzaamheden aan de sluizen in den afsluitdijk te bchellmgwoude gestaakt De onderhandelingen tusschen de regeringen de amsterdainsche kanaalmaatschappij moeien gem gunstigverloop nemen In ieder geval is het weiischelijk dat hetbestuur ingevolge jne toezegging op de jongste alg meenevergadering van aandeelhouders mcdedeelingen doe omtientden stand der zaak enz De Groninger Courant meldt dat de minister van financiën reeds in het begin der maand augustus eene aanschrijvingheeft geiigt aan de ontvangers van de registratie en het buitengewoon zegel tot het opmaKen van eene zoo volledig mogelijke statistiek van de binnenlandsche dag en weekbladen ten einue 1 den hedeudaagsche stand der journalistiek vanons land te kunner vergelijken met dien van vroeger en ookvan andere rijken en 2 eene begrooting te erlangen van hetverlies dat de schatkist zou lyden bij eene eventuele afschaffing van het dagbladzegel waai voor deze maatregel de voorbereiding IS Wat betreft den omvang van de hervorming de er belasting meent men thans reeds te kunnen voorspellen dat zij slechts een halve maatregel belooft te worden omdat het zegelregt op de advertentien zal blijven bestaan en het zelfs nog niet uitgemaakt IS of wel het geheele zegelregt op de bladen aan de wetgevende magt ter afschaffing zal worden voorgesteld dan wel een gedeelte Het prov geregtshof in Zuid Holland heeft maandaguitspraak gedaan m zake de gemeente commissie der hervormdegemeente tegen de kerkelijke gemeente Leyden Het hof heeftbeslist dat de i leuwe gemeente commissie niet geregtigd waseen nieuw reglement voor het beheer der kerkelijke goederente ontwerpen Het hof heefl mitsdien aan de oude commissiehet regt toegekend om overgav rekening en verantwoordingte vorderen van het beheer van genoemde goederen het vonnis der lejdsche regtbank van 31 oct 1865 bevestigd en deappellanten veroordeeld in de kosten In eene algemeene vergadering der vereeniging van envoor nederlandsche industriëlen onlangs te sGravenhage gehouden IS o a met algemeene stemmen een besluit genomen om in het belang vau den nederiandschen werkman de regering d ngend te verzoeken dat zij zonder langer dralen ofaarzelen den beslissenden stap doe tot afschaffing der kermissen Sedert het ontstaan der cholera te Rotterdam op 9 aug 1867 zijn tot en met 6 sept daaraan olgende aan die ziekte oveieden te Rotterdim 237 te Dordrecht 63 te Delft 5 en te s Gravenhage 13 personen Te Zaandam stierven tot en met 5 sept 62 te Biuinisse tot en met 4 sept 17 te Amsterdam tot en met 3 sept 12 te Bleisvvijk tot en met 31 aug 0 personen aan cholera In andere gemeenten waar enkele gevallen voorkwamen bleef de ziekte tot dusver van sporadischen aard Naar men verzekert zijn er bij de departementen vanalgemeen bestuur onderscheidene wets ontwerpen in gereedheidgebragt die m het aanstaande zittingjaar aan de statengene raal zullen worden aangebeden Daaronder zon naar menzegt behooren een wetsontwerp waarbij het aan de regeringm het algemeen vergund wordt kermissen i schorsen De Staats Courant bevat de volgende curiositeit Bij koninklijk besluit van dezelfde dagteekening 6 Sept jl IS benoemd tot officier der orde van de Eikenkroon de heer J A Nuyts directeur der directe belastingen in en uitgaande regteu en actijnsen in de provincie Noord Biabant te s Hertogenbosch Ve Eikenkroon is eene Inxemburgsche orde zij kan dus alleen door den groothertog van Luxemburg niet door den koning der Nederlanden geschonken worden Veel minder nog kan omtrent eene benoeming m de orde van de Eikenkroon een koninklijk besluit worden opgemaakt daar art 7 3 der grondwet alle koninklijke besluiten en beschikkingen door een der hoofden van de ministeriele departementen mede onderteekend moeten zijn En nu kan dit behoeft wel geen betoog het toekennen van eene builenlandsche orde nooit eene daad van de nederland che regering zijn Alleen de groothertog van Luxemburg wij herhalen het kan over de loxemburgsche orile beschikken Uit de omst eken van Levden wordt dd S dezer gemeld dat het oogsten der verschillende graansoorten ofschoon sommige soorten een ruimer gewas hadden doen verwachten meestonder dioog weder ten einde loopt Ook blijkt het nu hetrooijen der late aardappelen is begonnen dat het beschotmeereudeels ruim is en weinige knollen door de bekende ziektezijn aangetast Men schrijft uit IJssclstein dd 7 september Omtrentden oogst in deze vruchtbare streek kan gemeld worden datde wuitertarwe een goed beschot heeft opgeleverd en pi m 18 mud per bunder opbragt De rogge is minder gunstig uitgevallen de opbrengst is echter redelijk het koolzaad heeft veeldoor de regens geleden de opbrengst is ger ng te noemen zomerkoolzaad leverde een rijk gewas wintergerst en havergaven ruime opbiengsten De vroege aardappelen werden doorde bekende ziekte aangetast de laten staan goed De boepelmakerijen alhier eene groote tak van nijverheid hebben thansreeds gebrek aan het zoogenaamde graauwe liout daar al dehoepels van die houtsoort verkocht zijn zoodat ofschoon hetgriendhout in den regel in de maand October of novemberverkocht wordt dit nu reeds door hoepelfabriekanten uit de hand opgekocht wordt Gemengde Berigten De pnj3 der enkele atlantische depcche zaï als prcef gedurende 3 maandeu verlaagd worden op 5 pond sterling De spaaoscbe opstand 18 weder uitgebroken te Alicante De fransch keizerhjke familie is te Biarritz Te Teheran is de cholera hevig uitgebroken De doodstraf der spaansche insurgenten ïs bij decreet veranderd in dwangarbeid In de gemeente btem is op 450 zielen lu de laat te drie en een halve maand geen sterr e al oorgehv n en In de laatste week van aug zijn m tngeland twee gevallen van veeziekte voorgekomen In de eerste dagen van julij zjn de vijandelijkheden weder begonnen door de Bncharen tegen de Russen De veepest breidt zich uit m Kijn Beijeren De exkomng van Napels verlaat Rome om zich te Tocern te vestigen De fransche mobile nationale garde krijgt de oude geweren veranderd naar het systeem Snider Op de avonden van 30 en 31 aug hebben zeelieden m de nabijheid van IJsiand on zettt nde ulcamsche uitbarstingen waargenomen In geheel Pruisen vereenigen zich de onderwijzera om van den koning een beter en bij de wet vastgesteld traktement te vragen Te Palermo zijn dsr hertogin de Baulfremont 70or 200 000 fr aan juweelen ontstelen Door het memgvuldig boren van artesische putten vrordt de woestijn van Sahara meer en meer in een tuin herschapen De geologische formatie is daar zeer gunstig voor dat werk De democraten htbben bij de verkieüugen in Califomie de zege behaald Ook m ÏSeder Oostenrijk is de teezickte weder uitgebroken Garibaldi heeft te Geneve den volke verkondigd dat hij naar Rome zal gaan Maandag is te Inspruck een congies van katholieken geopend waaraan 500 personen deelnemen Een engelsch student in de ontleedkunde wordt geregtehjk vervolgd wegens het eten van gebraden menschenvleeseh Ie Zurich zijn behaUe de zwitKKche nog 153 vreemde veeartsen m congres vereenigd waaronder een turksche koedoctor Riccioto de jongste zoon van Garibaldi is te te Londen om geld te zoeken voor zijnen vader Heden donderdag eet het congres te Geneve tot verbroedering der volken De achterStallen der belastingen m Itahe bedragen 200 miUioen fr Varia Een parlement wordt in alle constituvionele staten met een zoogenaamde troonrede geopend Door den vorst voorgelezen IS de rede evenwel bet werk van het ministerie en dit is volgeus het oitde re verantwoordelijk voor hetgeen de vorstelijke mond tot de vertegerwoordigers des volks spreekt Spotdig zal ons parlement weaer met een troonrede geopend worden Zoude het volgende geen bruikbaar model voor die plegtige gelegenheid zijn Mijne Heeren Ik waardeer het voorregt mj wederom te midden der vertegenwoordigers van het nederlandsche volk te bevinden Heeft mijn huis stdert eeuwen lief en leed met dat volk gedeeld de banden zijn door het gebeurde m het iaatsti jaar naauwer toegehaald en bevestigd De betrekkingen met de buitenlaiidsche mogeadhede u hoogsi vredelievend met eenige zelfs zeer intiem de i et kende bekwaamheden van onzen munster van buitenla 4 zaken hebben den europescben vredt bewaard en Limburg van het duiische juk verlost Hoe bevredigend dit nu ook moge ijn nog immer zijii er donkeie stippen aan den europeiohen hemel nog immer worden Europa s inkomsten door dtn gtwapenden vrede verlou deu en daarom rust ook op ons de piigt het voorbeeld oudoor naburige landen gegeven zooveel mogelijk te volzeii Vinden vrijwillige vereenigmgen tot gemeenschippelijke vicnmg in de i wapenhandel sletSts weinig bijval een wc op de schutteiijen die het geheele volk om 1 zil m di Ifeinte voorzien eu dringend bevelen wij de aannemipg zoo spoedig mogelijk p in Ik verheug mij dat land en zeemairt setrouw hare joeijpiijke pligten tot wering der veeziekte htbben vervuld een wetsontwerp zal u orden aangeboden om mij in s oat te tellen een eereteeken uit te reiken aan allen die aan deze campagne hebben dtel genomen Mogeu de weiten tegen de veeziekte en de circulaires tegen de cholera met Gods hulp strekken om ons vadeiland van die rampen te verlossen mogen zij krachtiger zijn din dweepzucht eigenbaat en onverschilligheid die vcreenigd zoo dikwijls de beste maatregelen hebben doen mi lukken Met levendige belangstelling wordt het onderwijs zoo openbaar als bijzonder door mij gadegeslagen Een voorstel van wet tot regeling vau het hooger 01 Ier WIJS zal u spoedig worden aangeboden Moge door een vlugge afdoening het onderwi s voor linge jaren geiegeld zijn en ook m dit opzigt aan de voir clirilitn der grondwet door ons ple ig bezworen vokimn Handel scheepvaart en nijverheid htbben den invloed o tr vonden van de drukkende onistandigheden wairu Europa gedurende don laatsten tijd verkeerc e De gewapeudi vreile 3 üuodelijk voor den bloi i van beiden het kanon voert heerschappij ve nietigt alle wiu 1 rt Wordt huropi eeiimial ver 0 1 vin de vreeze en keer het vertrouwen terug um gaat onze handel van zijn b indea ontslagen en onze nij erheid door de wetenschap onderrigt eeu schoone toekomst te gemoet Aan uw onderzoek zullen al die wetten norden aangeboden die nog noodig zijn om handel en nijverheid geheele vrijheid te verleenen opdat wij met voordeel het Hoofd zullen kunnen bieden aan alle concurrentie als de tijd van vertrouwen en gerustheid in Europa is terug gekomen Zoowel van rijkswege als door zamenwerkiug van particuliere krachten worden werken van openbaar nut ijveng voortgezet of voltooid De toestand van s rijks geldmjdaelen laat niets te wenschen over dank zij de overschotten van vroegere dienstjaren en het batig saldo uit Indie zoodat noch vermeerJering van lasten hier te lande noch leeningen zullen noodig zijn om in de behoeften te voorzien Nog altijd wordt de nieuwe regterlijke mrigtiag ijverig voorbereid In dit of een volgend zittingjaar zullen u verschihende wetter ter overweging worden aangeboden De afkoopbaarstelling der tienden wordt dringend verei cbt het wets ontwerp n vroeger toegezegd zal u andermaal worden aangeboden Moge uwe overweging ten gevolge hebtwi dat ook hier wordt afgeschaft wat leeds lang uit alle beschaafde lauden verdwenen is De toestand van Nederhndsch ïudie wekt me r dan ooit mijn bijzondere belangstelling Uw roedeburgers daar vr gen regt en het regt hun door de unngende behoef n der chntkist reeds te lang onthouden moet hnn 700 poen g mo plijk gegeven worden