Goudsche Courant, zondag 15 september 1867

Begrafenisfonds Voor eene Koninklijk goedgekeurde MAATSCHAPPIJ van GELDELIJKE UITKEEEING worden tegen ruime provisie AGENTEN gevraagd Alleen zij die bewijzen van soliditeit ijver en geschiktheid kunnen overleggen en in staat zijn eene geldelijke borgstelling van ƒ 25 H ƒ 50 te geven komen in aanmerking Brieven franco aan den Heer L van den BROEK J te Rotterdam Oppert n 21 Ongefrankeerde brieven worden niet aangenomen BEKENDMAKING BUEGEMEESTEE en WETHOUDERS van Gouda Gezien art 54 en 166 der wet van den 29 Junij 1851 staatsblad n 85 Brengen ter kennis van de ingezetenen dat de raad dier gemeente heeft benoemd twee vaste commissien belast met de voorbereiding van hetgeen waarover hij heeft te besluiten Dat tot leden var de eerste dier commissien belast met het ontwerpen van en het herzien der plaatselijke verordeningen tegen wier overtreding straf is bedreigd Onder het voorzitierschap des Burgemeesters zijn benoemd de Heeren M i ij A DE GEAVE W J FOETUIJN DEOOGLEEVEE J REUl NGER en M P P P KIST en tot leden der tweede Commissie wier werkkring is het bijstaan van Burgemeeste en Wethouders in het toezien op het beheer en het onderh jud van ea de zorg voor alle plaatselijke werken en eigendoDimen der gemeente behalve Burgemeester en Wethouders vaii welke de eerste is Voorzitter de Heeren G PRINCE en D W WESTEEBAAN Gouda den li Sept 1867 Burgemeester en Withouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DEOOGLEEVEE FOETÜIJN v BERGEN IJZENDOORN Goudsche Broodfabriek Onze broodprijzen zijn voor de volgende week FIJN KEENTE rBE001 40 Cts p N GEWOON dito 25 ff ff ff GEBUILD BEOOD 1 kw 27 dito 3 ff 24 ff ff ff n dito 3 22 ONGEBUILD dito 19 EOGGE dito 13 Klein Brood 2 C per stuk GntiDA 14 Sept 1867 PERK C Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te GOUDA met inbegrip van accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVEE a46S io o o per kan 66 cents idem a 47 o o per kan 68 cts Jenever 2 1 soort Moutwijn a 462 of o per kan 64 cents inl BEANDEWIJN a 462 io 7o P r kan 69 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid GoCDA 14 Sept 1867 Prijzen der Effecten AMSTERDAM Vrijdag 13 September laagste Hoogste i Gebleven koers 1 koers koers 533 63 Vl6 8 4 = 136 8 l37V8 ISfi a KENNISGEVING j = og5o De BURGEMEESTER van Gonda brengt bij deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Commissaris DES KoMNGs in de Provincie Zuid Holland op den 3 Sept 1SC7 zijn executoir verklaard het kohier van het patentregt over het dienstjaar 1867 68 n 2 het voljaars l kwar taalkohier voor de belasting op het personeel dienst 1867 68 i no 3 Dat voormelde Kohieren ter invordering zijn gesteld in han den van den Heer Ontvanger dat ieder daarop voorkomende ver t pligt is zijnen aanslag op den bij de Wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van DRIE MAANDEN binnen welke de reclames behooren te worden ingediend Gouda den 9 Sopt 1867 De Burgemeester voornoemd VAN BEBGEN IJZENDOORN AFKONDIGING De BUEGEMEESTER en WETHOUDEES van Gouda doente weien dal bij Koninklijk besluit van den 24 Augustus 1867 n 60 is goedgekeurd dat ten behoeve der iemcpuleGouda worde geheven eene belasting voor het in die Gemeentete ontvangen onderwijs op de Gemeente Burgerschool tot hetbedrag in het Raadsbesluit van den 23 Julij 1867 uitgedrukt in te vorderen overeenkomstig de voorschriften derVerordening van gelijke dagteekening zijnde de inhoud vanbeide stukken als volgt De Baad der Gemeente Gouda gelet op art 37 der wet I tot regeling van het middelbaar onderwijs heeft besloten Art 1 Voor het onderwijs op de Gemeente Burgerschool is voor lederen leerling verschuldigd DRIE GULDEN in I het jaar Wanneer meerdere leerlingen uit een huisgezin de school bezoeken voor ieder TWEE GULDEN Art 2 Van de betaling van schoolgeld zijn vrijgesteld zij die onvermogend zijn Gedaan te Gouda ter openbare Raadsvergadering van den 23 Julij 18G7 De Secretaris De Burgemeester DROOGLEEVER FOETÜIJN v BEEGEN IJZENDOOEN 1 Hoogste koers 63 8 84 1371 8 pCt Ned w sch 21 2Jdito 3 dito 4 Handelm op resc België Eoths 2V3Spanje obl 21 Portugal obl 3 Kusl obl H 5 d 1828 29 5 d 6 serie 5 d Lond 1862 5 d Amst 1864 5 do Amst l860 41 2 Aand spoorw ƒ d 1882 6 Mexico 1851 5 SIV4 92 70V 84 177V 45 22V8 64V8 50 56 30 31V 6 387 92 i TÖVs 8 V2 84 i6 77 8 177 451 8 22 i6 63 BOll ul 561 177V 45 5 64V8 50 56Vi5 30 Door verandering van Affaire wordt Xlit de hand te koop gepresenteerd een goed onderhouden HUIS op eene der beste standen dezer Stad waarin sedert onheugelijke jaren het vak van MANUFACTUREN is en nog wordt uitgeoefend Franco te bevragen bij den Uitgever dezer Courant onder de lett K K SO s 127 7B l 76 UiVwl 76 76 15 76 Boekdrakkerij van A BRINKMAN OPENBABE AANBESTEDING BUKGEMEESTER en WEÏHOUDEKS van Gouda zijn voornemens op Vrijdag den 20 September 1867 des namiddags ten 1 ure in het Baadhuis aldaar bij inschrijving aan te besteden Het ophalen van PUIN en VUILNIS binnen die gemeente vallende voor den lijd van 2 jaren en S maanden of van 5 jaren en 8 maanden ingaande ü n 1 October 1867 Waarvrui de voorwaarden dagelijk i de zondag uitgezonderd van des voormiddags 10 tot des namiddags 1 ure op de plaatselijke secretarie ter inzage zullen liggen gesloten ge egde se De INSCHKIJVINGS BILJrTTEN beinoren te vermelden dcL jaarlijkscheu prijs die voor ieder der twee tijdvakken wtrdt aangeboden en zuilen op zegel geschreven door den inschrijver en zijne borgen geteekeud en behoorlij uiterlijk des namiddags ten 5 ure van den 1 September 1867 Oj cretarie moeten zijn ingeleverd WAARSCHUWING De Apotheker H voN Gimbokn te Emmerik beproeft dior misbruik zoo vel van mijne firma als die van mijn concurrent A W BuLlnif H voorheen F C Stigma s een onecht noch van mij noch van mijn genoemden concurrent ontvangen fabrikaat als echt BÜLLBICH S UNIVERSEEL ZUIVERINGS ZOUT in den handel te brengen Hij heeft daartoe mijne gebruiks aanwijzing woordelijk laten nadrukken en slechts het opschrift veranderd in UNIVERSEEL ZÜIVEEINGSZOUT van A W C W BULLEICH alleen echt te bekomen bij den Heer K VON GlMBOR N Ik verklaar evenwel hierdoor dat de Heer vos Gimborn geen depot van mijn Universeel ZuiveringsZout eiit en nooit gehad heeft Het is voor Nederland uitsluitend bij den Heer H SABDEMANN te Emmerik verkrijgbaar Het fabrikaat van den Heer H von Gimbom is totaal onecht waaromi men er dus op bedacht moet zijn zich door de nagemaakte gebrulksaanwijzingen niet te laten misleiden Ik heb ingevolge de wet een vervolging tegen hem ingesteld Berlijn 31 Augustus 1867 C Vi B U L L R I C H Met betrekking op bovenstaande advertentie van den Heer C W BULLEICH te Berlijn berigt ik dat het alleen echte C W BULLBICH sche UNIVEESEEL ZÜIVEBINGS ZOUT een gerenomec d huismiddel tegen maagpijn maagkramp zure oprisping braaklust onpasselijkheid gebrek aan eetlust slechte spijsvertering enz verkrijgbaar is gesteld in verzegelde pakjes a kilo tegen den prijs van 90 Cts te Gouda bij den Heer P J MELKEET Oosthaven Rotterdam C J W SNABILIÉ Apoth Grocte Markt ff I u 1 Wed H W PEILLEVITZ J Gz Apoth VtreeU W E STERN Drog Vreeburg ff W E HACKFOOET Diogestr Ieder Woerden HENBI van den BEEG Brochures over het gebruik en getuigschriften worden gratis afgegeven pakje dr gt op de keerzijde mijne handteekening Het Hoofd Dépot voor Nederland EMMERIK ajd RIJN H SABDEMANN Belangprijke Afsiagf Bij deze heb ik d eer te berigten dat het LIEBIG s VLEESCH EXTEACT bij mij te verkrijgen is halve potten ƒ 3 80 vierde ƒ 2 en achtste ƒ X 15 en om hel gebruik van dit zoo heilzaam als SQttig huismiddel te vergemakkelijken ziiii jiiijne potten allen van hoUandsehe gebruiks aanwijzjngen voorzien P J MELKEET Haven n 14 GotiDv BIJVOEGSEL hij de Goudsche Courant van Zondag IS September 1867 I VERORDENING houdende voorschriften op d invordering van het Schoolgeld op de Gemeente Burgerschool te GOUDA Art 1 Het verschuldigde Schoolgeld wordt door de loerlingen zelve zoo zij meerderjarig zijn en zoo zij minderjarig zijn door hunne Ouders of Voogden betaald aan den GemeenteOntvanger in vier termijnen en wel in de 2 3 4 en 3 maand van den cursus Art 2 De beoordeeling wie zonder het betalen van Schoolgeld op de School kunnen worden toegelaten geschiedt door de commissie van toezigt op het middelbaar onderwijs Art 3 Zij voor wie het verschuldigde Schoolgeld op de daarvoor bepaalde termijnen niet voldaan wordt wor lea op Ie School niet langer toegelaten Gedaan te Gouda ter openbare Raadsvergadering van den 30 Julij 1867 De Secretaris De Burgemeester DEOOGLEEVEE FOETÜIJN v BERGEN IJZENDOOEN En is hiervan afkondiging geschied waar het behoort den 10 September 1867 De Secretaris De Burgemep er DEOOGLEEVEE FOETÜIJN v BEEGEN IJZENDOOEN AFKONDIGING De BUEGEMEESTEE en WETHOUDERS van Gouda doen te welen dat door den Eaad dier Gemeente in zijne vergadering van den 3 September lö67 is vastgesteld de volgende Verordening VERORDENING houdende nadere bepalingen ter voorkoming en bestrijding van besmettelijke ziekten A rt 1 Het is verboden de bjlieu oo el vr u volwassen personen al an kindereu te vervoeren in andere rijtuigen als die uitsluitend tot dit doel zijn bestemd en ingerigt en door Li urgemeester en Wethouders goedgekeurd Het uiterlqk aanzien van die rijtuigen moet hunne bestemming doen blijken Art 2 Het is verboden rijtuigen tot het vervoeren van lijken bestemd te gebruiken tot het vervoeren van personen ook bij het begraven en van goederen 1 Art 3 Ingeval van besmettelijke ziekte zijn Burgemeester en 1 Wethouders geregtigd om te laten ontsmetten en reinigen a Gebouwen of Schepen waarin zoodanige ziekte zich vertoond heeft en waarin de bedoelde voorzorgsmaatregelen naar hun oordeel niet of niet behoorlijk zijn aangewend h Gebouwen of Schepen waarin huisgezinnen wonen uit meer dan twee personen bestaande en die slechts t n vertrek I tot huis en slaapkamer dienende in gebruik heb ien c Privaten en Urinoirs in Sociëteiten l ogenii nten Herbergen Koffijhuizen Scholen Gestichten Stoombooien en openbare inr gtingen van allerlei aard waarin dit naar hun oordeel niet cf niet behoorlijk geschiedt Art 4 Aan de leden der gezondheids commissie en de door Burgemeester en Wethouders aan te wijzen personen wordt de bevoegdheid gegeven om tot het uitvoeren of het doen l uitvoeren der bepalingen van art 3 de betrokken woningen gebouwen en schepen ten allen tijde binnen te treden zelfs tegen den wil der bewoners mits voorzien van schriftelijken last en met inachtneming van de voorschriften der wet van den 31 Augustus 1853 staatsblad n 83 Art 5 De overtredingen van de bepalingen van art 1 en 2 en het niet toelaten of verhinderen van het ontsmetten of reinigen worden gestraft met eene geldboete van ƒ 10 tot I ƒ 25 en gev ingeinsstraf van 1 tot 3 dagen te zamen of I iif onderiijk Art 6 Onverminderd de bepalingen van art 11 van het I Wetboek van Strafvordering zijn met het opsporen van de I overtreding dezer Verordening belast de Directeur der Begraafplaats en de beambten van Politie Zijnde deze verordening aan de gedeputeerde staten van Zuid Holland volgens hun berigt van den lO September 1S67 in afschrift medegedeeld En is hiervan afkondiging geschied waar het behoort den 11 September 1867 De Secretaris De Burgemeester DROOGLEEVER FORTUIJN v BERGEN IJZENDOORN 1 lioekdrukkenj van A BRINKMAN