Goudsche Courant, donderdag 19 september 1867

1§07 Donderdag 19 September Il 571 GOUDSCHECOUEAMT Deze Coorant verachynt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren Xïcprijsperdrie maanden is 2 franco p post ƒ 2 25 Advertentien van 1 6 regels tot des middags ten 12 ttfe grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D n 60 De prijs der Advertentien van één tot zes regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent oor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte I3uttenlan Londen is September Het aüntal leden der arbeidcisvereenigingen hier te lande wordt op 800 000 geschat Door de eerst te Sheffield en nu te Manchester van wege het parlement geopende enquête komen feiten aan het licht die in het oog van velen grond geven om te beweren dat al die 800 000 handwerkslieden het aanwenden van geweld ter bereiking van de oogmerken der vereenigingen geoorloofd achten Die feiten worden door de dagbladen en onder het publiek veel besproken men hoopt dat de onlangs bij een wet bepaalde instellingen van vredegeregten voor geschillen tusschen arbeidslieden en werkgevers zal bijdragen om den engelscben handwerksman tot meer billijkheid en zachtmoedigheid te stemmen doch men denkt algemeen dat er nog een wet zal moeten worden vastgesteld om het regt van vereeniging minder gevaarlijk te maken Berigten uit St Domingo van den 31 aug melden datop Haïti een opstand is uitgebroken Salnave is gevlngt Hetpresident ohap is den heer Cabral aangeboden Parijs 16 Sept in de Liberté is opgenomen eene vertrouwelijke circulaire van maarschalk Bazaine dd Mexico 11 oct 18 53 aariii hij den bevelhebber der troepen gelast met de uiterste gestrengheid te werk te gaan en alle republikeinen die men mugt meester worden neer te sabelen Volgens de mexicaansche dagbladen werden ingevolge het decreet van 5 oct 1865 9244 personen gefusilleerd Serlijn l September De koning heeft den keizer en de keizerin der Franschen tot een bezoek te Berlijn uitgenoodigd en deze nitnoodiging is door hen aangenomen Zij zullen bij hunne komst alhier al de vorsten der noord duitsehe bondstaten aantreffen 16 Sept De conferentieo met de notabelen uit SleesnijkHolste a worden geregeld voortgezet De loop der onderhandelingen voedt de hoop dat eindelijk de beslaande beswarenuit den weg zullen v orden geruimd De begrooting voor het postwezen voor den noordduit schen boud is in ontvangst geraamd op 22 98 5 500 thaler enin uitgaaf op 20 544 060 thaler zoodat er een batig saldo vdn 2 421 500 thalcr overschiet De begrooting voor het groothertogdom Baden voor dejaren 1867 en 1868 bedraagt in ontvangst 12 301 484 fl terwyl de uitgaven zijn geraamd op 13 623 674 fl zoodat er eenjaarlijksch tekort is van 1 750 000 fl waarin voorzien zalworden door eene verhooging van de grondbelasting en de belasting op gebouwen Het budget voor het ministerie van oorlog is voor elk jaar geraamd op 4 850 00 fl dat is 1 847 873 fl meer dan in het vorige jaar 17 Sept Heden is gekozen tot president van den rijksdag de heer dr Simson met 132 van de 187 uitgebragiestemmen tot ccct vice president met 158 van 189 stemmende hertog van ITjest en tot tweeden vice president met 99 van 181 stemmen de heer v Bennigsen Hamburg 16 Sept De Hamb Nachr deelt eene particuliere depêche uit Weenen mede volgens welke de bijdragen tot de gemeenschappelijke lasten van Oostenrijk en Hongarije tusschen deze laatste en de cisleithanische landen zullen verdeeld worden in verhouding van 30 en 70 percent terwijl voor de rente der staatsschulu de cisleithanische landen zullen belast worden met een bedrag van 25 millioen van welk montant vervolgens door Hongarije 28 en door de andere landen 7 2 percent zal worden bijgedragen Muachen 16 Sept Nadat de portefeuille van justitie zes maanden vacant is geweest is thans de beer Lutz tot nu toe skonings kabinet secretaris tot hoofd van dit ministerieel departement benoemd Deze minister zal bijdragen om Beijeren s zelfstandigheid te handhaven Woeuen l Sept De Fresse zegt dat in het regerings voorstel het kapitaal der algemeene staatsschuld zal worden bepaald op een bedrag overeenkomende met 25 millioen renti welk bedrag alleen ten laste der cisleithanische lan len zoude komen omdat daarvan niets ter diersteder hongaarsche lan ci zou gebruikt worden Van de rentt der staatsschuld zou mgarije 30 percent overnemen terwijl uec mede 30 percent o quotum tot de gemeenschappelijke rijkslasten zou bijdragen Het budget van den rijksdag sluit met een deficit van 48 volgens anderen van 50 tot 55 millioen Madrid 14 Sept De gouverneur beveelt aan allen die wapenen in hun bezit hebben om die binnen drie dagen uit te leveren op straffe van als rebellen beschouwd te worden Het besluit waarbij de soldaten die met verlof zijn tot de actieve dienst worden opgeroepen is ingetrokken Petersburg 16 Sept De hr Simons imerikaansch consnl te Odessa heeft den keizer namens de iinerikaansche bevolking aldaar een adres aangeboden waarin gezegd wordt dat Amerika veel aan Kasland is verpligt en dat de emancipatie der boeren in Rusland door de Amerikanen werd beschouwd als leidende tot de wezentlijke vorming van een vrij volk Ten slotte werd in bet adres erkentelijkheid betuigd wegens de houding van Rusland tijdens den burgeroorlog De keizer heeft bij zijne dankbetuiging voor dit adres de hoop te kennen gegeven op eene voortdurende vriendschap tusschen beide natiën 6mnenlanb GOUDA 18 September Maandag is de zitting der staten generaal door Z M den koning met de volgende aanspraak geopend Mijne Heeken Stel ik er prijs op in persoon uwe vergadering te openen dubbel pangenaam is mij heden het vervullen dier taak na ik u gunstige mededeeliugen nopens den toestand van het vaderland kan doen De losmaking der betrekkingen van een onzer gewesten tot Duitschland iu het vorig jaar tot stand gekomen Heeft sedert hare internationale bekrachtiging gevonden in het tractaat van Londen vmi den 11 mei jl Het onschadelijke der werken in de Ooster SchelJe aangelegd zal noor de ondervinding bevestigd aar ik mij durf vleijCn er toe bijdragen om onze betrekkingen tot België op deii voet van wederzijdsche vriendschap meer eu meer te bestendigen Ik kan mij verheugen in het behoud eener zeer goede verstandhouding met alle overige buitenlaudsche mogendheden Terwijl ik met welgevallen de loffelijke wijze vermeld waarop zee en landmagt aan hare roeping beantwoorden zal ik mij toch verpligt zien uwe medewerking in te roepen om aan onze nationale militie uitbreiding te geven Intusschen zal voor eene behoorlijke oefening der schutterij voor zooveel de bestaande wet dit toelaat worden gezorgd Tot beteugeling der epidemische ziekte die zich hier en daar in ons vaderland andermaal vertoond heeft worden de voorzorgsmaatregelen genomen die onder hoogeren zegen daartoe kunnen bijdragen Hetgeen in denzelfden geest geschied is om de veeziekte tegen te gaan bleef niet zonder gunstig gevolg Sedert geruimen tijd komen slechts enkele sporadische gevallen dier ziekte voor Het openbaar en bijzonder onderwijs bleef ook is het afgeloopen jaar mijne levendige belangstelling wekken Het wets ontwerp op het hooger onderwijs zal binnen kort een onderwerp uwer beraadslagingen kunnen uitmaken Aan uwe overweging v mede w orden onderworpen een wetsontwerp tot verligting van den last dien de wet op het zegel op de periodieke pers gelegd hoeft Handel scheepvaart en nijverheid verkeeren in een bevredigeoden toestand Nieuwe wettelijke verordeningen op den ijk van malen K 4