Goudsche Courant, donderdag 19 september 1867

eene overwinning behaald op de Paruguayanen Het araenkaanechc eskader heeft ook Stokholm en Kopenhagen bezocht Te antes ib het s andbeeld van Bilhuh ingewijd De broeder van den japanschen taikoeu is met ge olg te s Hagu aangekomen lit Harlingen zijn in de laatste veertien dagen ruim 200 landveihuizers vertrokken naar oord Amerika De fabriekarbeiders te Enschede muiten tegen een ziekenfonds In Engeland worden sommige waterleilingen op zondag afgesloten Te Weenen vraagt men om algemeen stemregt Het bestuur der katholieke gemeente te Frankfort geeft twintig daizend gulden voor den opbouw van den protestantscfaen dom De frausche bank geeft een voorschot van 40 millioen fr aan het wankelende Credit Mobilier Rothschild zal de nieuwe oostennjksche leeniug Vi n 4 a 500 milhoen negotieren Spanje zal slechts 120 miUioeu leeucn Ingezonden Stads JVIuziekiiieesiei Met verwonuering las schrijver deze in het vorige nommei dezer Courant eene aanbeveling van den hr Bekker als stads muziekmeester at de reden dezer aanbeveling is kan men gemakkelijk bevroeden het is alleen uit vrees dat de heer kwast benoemd zal worden omdat de schrijver zelf wel overtuigd schijnt dat de hr Bekker verreweg voor hem moet onderdoen Mij dunkt het wire beter geneest die aanbeveling maar achterwege te laten en de zaak maar aan het bescheiden oordeel van den gemeenteraad toe te vertrouvven want op het eene scl rijven volgt net andere Dat de heer Bekker een uitstekend violist is zal niemand die het etamen heeft uijgewooud ontkennen maar djt de heer Kwast in de overige zaken d e ten gehoore zijn gebragt den beer Bekker ver vooruit 13 zal ook doo niemand belw jfeld woi en Wat het vioolspel van den heer Kw st betreft het was zpc o loende om van tijd tot tijd een orcliest te ondersteunen doch er is meer noodig dm uitstekend vioolspel d t begreep immers de gemeenten id ook maar al Ie wel anders hadden zij den sollicitant uit Bolsw ird wel kunnen betoemcn die ook zijn viool goed meester was en d m daarmede 400 gulden kunnen besparen Vt it weten wij van den heer Bekker Hij IS uilmuntend violist verder weten wij mets van hem Vk t veten wij vin den heer Kwast 1 1 ig het den noord hoUaudschen muziekkenners en zij zullen u om strijd hun leedwezen te kennen geven dat zij welligt dien uitstekenden man zullen moeten missen Er Is in dit gev d meer noodig dan goed vioolspel de muziekale geest in Gouda is seaert eenigeu tijd dommelig en slaperig getuige de belde all ler geveslig Ie mnziekgezelachippen Euphonia en CbcciIh welke in een zeer kwijnenden toestand verkeeren Wat hiervan de oorzaak is zd ik met be slissen mair dit is zeker dat tot herstel ecu ki ichnge hand noodig is om beide vereenigmgen neder lOt haren vroegeren bloei te doen geraken Ik hoop en vertrouw dat bij de aanstaande verkiezing de leden van den gemeeuteriad de wiirachtige belangen van Gouda s muziekale ontwikkeling wel zullen ter harte nemen opdat eeilang de we denkende muziekliefhebbers zich zullen mogen verheugen in de benoeming van den in zijn v ik zoo verdienstelijken en algemeen geachten heer Kwast Een w erkend lid van 1 uphoun Vergadering van den Gemeenteraad Dmgsdag 17 September Tegenwoordig de hb van Bergen IJzenooorn voorzitter de Grave Lnjten Prmce Uragga Keutii ger Rcnij Buchutr DioOplctver v Genntp Kist van btraaten en Pecters De notulen der vorige vergadering worden gelezen en gearresteerd Ziju ingekomen eene disposit e van gedeputeerde staten houdende goedkeuring van het raadsbesluit tot aankoop van ƒ 100 twee en halve pet ned schuld eene dispo itie van dezelfden houdende goedkeuring van de rekening der i dd schutterij over 1866 en eene dispositie van dezelfden houdende berigt van den ontv st van het raadsbesluit betreffende den in uit en doorvoer van vee aangenomen voor notificatie eenige adressen van verschillende personen om als brugwachter in aan merk ng te komen ter visie eigens magtiging wordt door B en W eene aanbeveling ingedieud als brngwachter bij de Groenendaal van K Schuhng H van een adres van 3 Vi Peeters c a tot aanbeveling v n J van Rijn al I brngwachter de hh Buchner Reutmger en lïem advibcreu om ten aanzien van dit adies over te gaan tot de orde viu den dag de hr X t ettrs IS daar tegen en wü het verzoek ter visie leggen hiermede vereenigt zich de voorzitter Na eenige verdere discussie wordt op voor ïtel van li en W met 10 tegen 3 stemmen bcslo en tot het ter visie leggen Aan de orde is het volgende rapport WelEd Achth Heeren De ondergeteekenden hebben de eer na het gehouden examen van heden 10 sept aan den Ed Achtb iiad dei ge cn n rp de binken Mn krni ig iiiieT u ter bekncht j n n orden toegezonden D oogst H la o i r h t algemeen luonleehg Minder ruim w ren ie opbrengsten der zee is chenje i Met bet werk der sla t bpuorv cgen wordt geregeld en met ei voortgegi in eeni dier lijntu n ideren hnre geheele V jjt jlilg I I r bij oiukrt onderi einingen nlien ecrl ng ederoni een mettal iijuen voor het verkeer geopend Hordiii Worden de be iande uitziglcn veru Wetaoutnerpei omtrent de geldelijke Uoor uu e Lera uMigingen o er de ontwerpen tot viststellino van het nieuue etbock v ui sli if ordering welke u andermaal zullen worieu ourgelej J zil de in ucruig der nieuwe resterlijke mriglmg worden be orucrd Oi bereiking in dat doel zal ook iicldri een ontwerp tot her leumg aii de reg terljke ndceang des i jks ain uwe ovcrHi ging worden onder V o pen en vleije ik inij tevens nog in den oop dezer zitting u e ontwerpen to Loven Ihu zullen u eerlmg een ontwerp tot regeling der ron uh re regtsimït ilsmede uiitwcipcn ter gedeeltelijke herziening Hl de criminele We ou ai n u act krijgsvolk te water en ic linie worden toegi ond teiuijl lan de zimenslelhng vin een nederlind sch wetbcek v m sti ifrcgt met on ifgcbrokeu Ijver wordt voortgewcrkt De wettelijke regeling der rijkspolitie zil insgelijks door u in bchaiddiig kunnen worden genomen De velerlei eischen en niKci loopende mceningeii op koloniaal gebed zijD met zonder invloed geb even op den tocst uid van s rijks oieizeesche bez ttmgen in Üo t Indie eu op dcu gang vau zaken ildaar Alijue eerste zoig dient daarom aan de krachtige bevor Ie in v m het siiitsoeliug in du gewesten te zijn geu jd in tl er voce dat diirbij tevens de rust en de tevn lenheid der imh che volken ewaarborgd b ijvcn aar diirtoe Eelegenbei i besliat zonder andere belangen Ie krenken zd ik tv v ns gnrne medewerken tot outnikkeliu vau land bouw en nijverh ld door particulieren Met leedwfzcn ecft mij het berigt vervul 1 eciier vrj hcvige airlbeving die in Ahdden Java talrijke olfers geciscnt heeft De toe tand d i wr ndi e Kjio ion blijft over hci Igemctn b De ovirige werkzaamheden die u wpchten zullen met de reeds v dde voor uwen ijvcr m het beh rtigen der u verIrouwiie bc 2cu een ruim veiu openen mogen zij door God gezegend ttjt he van het on alien d erbiir vaderland strekken Ik virkhir Ic ge ip zitting der st iten gene aal geopend l c zit 12 vin i eerste kimti der st iten generaal isgistCKii net leiie rede v i den voorzitter geopend Lr isvoorts medoi etui 4 ed au v m in cl omen stukken en be ichciilen De k inicr houdt zich uc met de benoeming vanleden ot het omwerpen van een antwoord op de troonrede De tweede k mer dei t iten genernl heeft gisteren onder leiding van dtu hec Reu ders tijdelijk voorziUer eenezitting tjchoudei Tn zijne reue wees genoemde spreker opde onzekerheid 111 den kolom uen toestmd hij spoorde aantot bevordering v in vasu gioiidbezit I ingdurige huur vrijenhandel en arbeid De k mci koos tot cinduliten voor hetvoorzi lerschap de heeren van Reenen Dullert en Lujben Aan het emce van het jaar 1S67 zil het aant d hoogereburgerscholen in het rijk 34 bedragen Die cholen kunnenonderscheiden worden in 32 openbare en 3 bijzondere eerstgenoemden weder a 12 rijksscholen en 20 gemeentescholenmet öjarigen drie met 4iarigen en acht met Sjirigen cursus Al de gemeentescholen met uitzondering var die te Amsterdamen 3 Gravenhage zijn gesubsidieerd De bijzondere scholen zijn gevestigd te Enschede met vijfjarigen cursus onder den naam van entsche industrie en handelschool te Amsterdam met dnej irigen cursus onder deu naam van handelschüol lu het jaar 1868 znllen nog worden opgengt 4 rijksscholen met driejarigen cursus te Heereveen Sappemeer Warflum en Assen en waarschijnlijk 2 gemeentescholen te Schiedam en Hoorn Volgens het regeringsverslag werd de openbare ehool in 1863 66 bezocht door 162 2 j3 jongens en 13J J02 meisjes zijnde 40q5 jongens cn 2 n meisjes meer dm in lt 04 De bijzondere school erd door 2ns3 jongens eu 25b2 meisjes bezocht zijnde 10b jongens en 193 mei je meer dan m 1864 m het vermoedelijk get il m de termen Tallende kinderen werd de school door 1 4 mot bezocht Uit sGravenhige wordt van zondag gemeld dat decommissiris viii policie aldiar de heer Beukmau bijgestaandoor den heer inspecteur Kloppert heeft aangehouden een persoon die in het bezit wis van p m 00 stuks valsche imenkamsehe etfecteu aldaar vervaardigd elk groot duizend dollars De iinsthoudene is genaamd G cn te Botterdam woonachtig Het Handelsblad voeït hierbij dat men niet te denken heeft a in N Men schrijft uit het t md oorne van den 15 septOver t algemeen kan ren tliins zeggen dat de oogst voordenregen binnen ei vrij joel uitgev Hen is Ook de airdippelen waai voor men zoo zeer vree Ie leveren een redelijk beschotcn zijn zeer goed vui kv alileit De pnizen irvan viricrenvan ƒ 2 70 tot ƒ 50 per mud Voor pu tc soort bedingt menzelfs tot 4 De lindmtn bee t dua alle redenen tot tpvre lenheid Het vns is echtei voor het meerendeel zeer slecht en t zou er hier bedroefd voor den wer ra in daarin uitgezienheliben ludicn er niet v ui elders w is aangekocht of voor andere plaitsen werd verwerkt Voor zeei velen toch is het afwerken V m vlas het eeiiige m ddel van bestaan en den gemeentebesturen van Zindliiid eu Oudenhooin 111 welke plaatsende behoefie diaiin het grootst is komt allen lof toe dat zij indeze het rcgte miildel hebben aingetvend om den handwerk man 111 dezen vviutei voor gebrek te bc ioeden Lit Nunspeet wonlt dl 14 Sept berigt De boekweiten udere granen zjn bjni geheel bitiuen de opbiengst overtreft ae verw ichting de vioege iirlippelen worde gerooiden zijn uitinuntend van smnk et beschot is verschillend doch van bederf verneemt men nie vin de luere soortenheeft men gocae veiwachting De lupsen zijn op d koolakkers zoo talrijk dat dezen neiiiig meer dan stengels vcrtoonen ook van sommige akkers met knollen is het loof afgekniagdDe spnirie kan als mislnkL beschouwd worden het schijntUit dit vicvucdcr bj de ortkiemmg door den si erken zon ieschijn veischroeid is De tweede snede vin het gi is 13 voortreffelijk terwijl het vee overvloed vin weide heeft Het vielescongre te Geneva heeft 11 de liatste zitting te midden van de algcmeene vern uring want toen scheenmen reeds zijn bekligeli k einde voorzien te hebben eenbesluit genomen tot opngtiug te Geneve of Bazel van eenfransch duitsch dagbl id onder den titel van de A ereenigdeStalen van Europa Er zal volgens he voorstel ook eenpermanent centraal comitc dat zi n zetel te Bern zal hebben opgengt worde liet reeds bestaande comité had reeds tevoren eene proclamatie aan de mureu v m Geneve doen aanplakken w itrin gezegd werd dit het congres zich ten taaksteK om zijne beguis len in Europa liïemeen te verspreidenD beguiselen nu zijn binnenlindsche vrijheid met de volledigedemocratie sympathie voor de verdiukte volken organisatievan de rationale militien en opheffing van alle hinderpalen die het despotisme m het leven roept of hmdhiaft om de volledige onlvikkehng der staatkundige vvijsgecrige en staathuishoudknndige vrijheden tegen te werken Gcraen lc Bcrigten o Ia Oostennjlv is een bedrag lan ol6 3S7 GöO fl papiergeld m omloop Men beneert dat Franknjk dt porta loslaat omdat men naar geen raad luistert De cholera is uitgebroken in Nicaragua aD 1832 tot ISGl IS de rusiische schuld jaarlijks toegenomen met 84 milhoen gulden smds ISGl leent Rusland elk jaar 186 milhoen A oor een standbeeld van Leopold I is m België bijeen gebragt aan bijdragen van 10 centimes 252 7oO 54 fr Met paschcn 1868 ve acht men dat de kerk van het heilige graf te Jeruzalem zal herboDi d zijn door de zameuwerking van een franschen en russischen bouwmeester Te Messina ttr cn dagelijks ruim IjO menschen aan de cholerc In den ataat Ohio u eene l relm chlne ui ge onden aarmede een kind op een dag 50 paar kou en kan meente Gouda uit de opgekomen soUicitanteu uaar de betrtkkiug van stads muziekmeester twee hoogst bekwame tooukonstenaars voor te drdgen zijude de heeren Jk Kwast van Formerend en C Bekker van den Heldei L hoogst gevoehg voor het vertrouwen ons bij vemienw ng betooLd hebben wij de eer enz F liührae J H BekkT R Hol De hr R utinger vraagt of er geen meer uitgebreid verslag bestaat ook i de hr Peeters merkt aan dat het voiige nitgebrtider i as d Top wordt door den voorzitter geantwoord dat het verslag wel kort i mctar da Lem mets meer is geworden en wordt daarna op voor tel ran B en W sloten het ingekomen verslag ter visie te leggen eu u de vol tudt ver dering over te gaan tot de benoeming lets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten Varia Onder de goede maatregelen die in Je laatste tijden gt Jurende den veetvphus en de heerschenJp cholera z n amgcweni bekleedt de desinftctie eene eerste plaats Het rem honden trc vau alle wat mensch en dier tot hunne besch kking hebb IS voor de algemeene volksgezondheid zeer wenschelijk V i irop echter wel het minst de aandacht gevestigd wordt zi i de bedttdeien enz in t kort de ledden en matrassen waarop men zich lederen avond rustig nedervlijt l het den erkenden trek van zindelijkheid bij het nederhndsche vo k geene oneer als door de ondervinding van deskundigen getuigd moet worden hoeveel duuenden in ous vaderland lu zieke en gezonde dagm tiui td mjftig en meer jaren op dezelfi r hedvedereu zoi ze 6M te hebben gezuiverd van de ruile i nadeehge dampni eu stoken waarmede zij na zooveel jaren zijn bezet geworden gezonde rust en verkwikking zoeken Wie k n het tegenspreken dat daardoor de ziektestoffen woideu bevorderd en de meu h meerdere vatbaarbeia verkrijf t om door de voor het bloote oog out htbire uitwaseming van die bedvederen zich vaker onges eld te gevoeicr ternijl hij zijn toevlucht neemt tot den geneesheer met voorbijzien van de eerste oorzaken die hij zelf zonder d larover te denken zonder die weg te nemen een groot deel van zijn leven onder zijn lichaam vinden kan Hoe vele oudeis geven hunnen kinderen zulke lang gebruikte bedden niet als geschenk uitzet of huvvelijkgift mede Hoe velen veruUjden zich voor weims gelds bij eenen uitdrager of op eene publieke vcrkooptng zich van heddeijjed te hebben voorzien zonder te weten of onderzocht te hebben of ze behoorlijk gezuiverd zjn Ontwaikt gij die slaapt want gij hebt veel te verantwoorden en veel vvoidt daaromtrent door u verzuimd Onverantwoordelijk IS het voor eenen Nederlander zich zelven en zijnen eveumensch diardoor aan gevaren bloot te stellen Onverantwoordelijk IS het als in eene gemeente nagenoe g of der bevolking gevonden wordt waar dagelijks en voor alles gebruikt worden de bedvederen enz eens in de tien jiren met gezuiverd ziju geworden Goud i s ingeze enen en omstreki i bezitten lu hun mulden toch due laveruiq i gele ieiilteden wa rondei eene luiy loniuUjl jeodroojieiik chemische en door kundige doctoren eu professoren at tleioltiie die m iedere om Gouda liggende gemeente waar zij gc o pen worlt in ieder huis waar daartoe gelegenheid is onder ieders eigen opzicht zoo men dat verlangt nuttig soliede tn eervol werkt A ie het ook wezen moge dat memand onzer daaromtrent onverschillig en zonder belangstelling zij I Hebt gij voor de minste uitspanning het geringste vermaak nat gelds over vergeet toch niet uwe bedzuivering waarbij gij zelf wat uvv leven en uwe gezondheid aangaan zoowel als beiden van uwen evenmensch het meeste belang hibt en paart jaarlijks eenige centen dan kunt gij wanneer het noodig i uwe bedden en mallassen gerein gd ea gezuiverd krijgen op eene wijze die in uw oog het meeste vertronnen verdient Dit strekke tot waarschuwing en opwekking en wie vinGoudas ingezetenen er belang bij mogt hebben die zie zijneGoudsche zuiveringstoestellen met voorbij C Burgerlijke Stand GOUDA Geboke 13 Sept Dirk ouders G van den Edel en J M Verdoaw 14 Pieter ouders P Soafreo en T A ci r 15 Loarentia Maria ouders 3 Hoogenvaard ea M J van Geut 16 Gerarda ouders A Pniisen beig en u ster 17 Johauua oudeis J van Stavei en J den Os Mana ouders M van Rijk en A erguost OVEELiDii 13 ïept H Carlier 60 j 14 A Pria nberg 5 m la C i scr 43 11 van Zijl huisvr van P van Heuueo 50 j 16 ft Holleatelle f w C A J V Kavesteijo Mcdcubl k hnisvr van Post Urü t 27 J 17 G nuseubei 1 J