Goudsche Courant, zondag 22 september 1867

Berlijn Ib September Het budget van den noord duit heil boud 15 bij den rijksdag iniediend De Uegiüolmg bedraagt 72 15s i4d tb m uitgaaf en 52 3 0 h7i i th iii ontvargst In het deficit vdii 19 S37 567 th m door Pruisen worden vooriien voor lC b73 305 th baksen voor 1 541 490 en de andere itateo voor 1 432 772 ih 19 Sept De BOrseuzeituug egt dit het voorstel der ooslenrijksche regering tot regeling au het financiële geschil noordelijk aldn luidt De beide ministers van financi n zullen uiterlijk met 1 mei ISGS aan de betrokken ligchamen der volkaveriegenwoordigmg een voorste indienen door hen gezameutlijk opgemaikt hetwelk ten doel zal hebben een zoo omvangrijk mogelijke verandering van de tol nog toe bestaande verscliillende schuldbrieven in Ltne schuld met gelijkvormigen rente standaard op den basis van den tegenwoordig genoten interest eu zooveel mogelijk nel wegnemmg der amortisatiekosten Weenen l Sept De Presse zegt dal tot de unificatie van de staatsscliuld besloten is en dat deze maatregel uiterlijk 1 mei l C aan het oordeel der vertegenwoordiging zal v crdeu ondernorpeu 19 Sept Het Fremdenblatt meldt dat de deputatieatot beslecktiDg der financiële geschillen in principe zijn voorde goedkeuring viu het regeringsvoorstel behoudens waarborgvoor de regtcn der staats schuldeischers HonzarjC zou bereid zijn om in 1868 aan den intrest der stiats ohiild J8 i miUioen en verder jaarlijks 32 miUioen als ijii vast aandeel in de rente der staatsschuld bij te dragen De Presse zegt betreffende de unificatie der staatsschnldbrieven d it deze in tn ee categorien verdeeld worden Totde eerste behooreu die van 2 3 S r 4 4 pCt de 5 pCt metai eken en de 5 pCts oostenrijksche gegarandeerden ïotde tw ede behooren de leeningen in zilver betaalbaar de nationale lecningen de enge sche en fransebe leeningen de belastingvrije leeningen en de neener glognilzer obligatien oorde schuldbrieven der eerste categorie wordt G pCts eöect voordic der tseede categorie wordt staatsp ipier in goud betaalbarr a ingebo leii 211 Sept De Neueireie Presse maakt eene memorie vande porie openbaar ott irent de onderhandelingen tusschen denkeizer van Rusland en Fuad pacha iii Livadie De czaar heeftbq die gelegenheid de porte dringend uitgenoodigd om Candiaaan Oriekenlud af te staan hetgeen door Fuad pacha van deband werd gewezen Hierna gaf de czaar Ie kennen da dewapens dan zouden beslissen Te gelijker tijd deed de russische gezant te Konstantinopel aan de porte het voorstel loteene alliantie tusschen Eusland en lurkije waarin in plaatsvan den ifstand vin Candia de s aatkuiidige en administratievezelfstani igheu van uidia en levtii de neutraliieit van TurkijebiJ eventuele aanstaande verwikkelingen in Europa gevraagdwerd alsook de verpligting van Turkije om alle kwestieu inhet ooslen direct met Eusland zonder inmenging van anderemogendheden te regelen Dit voorstel werd ook door de Porievan de hand gewezen ötnnenlanb GOIDA 21 Sqitember Aanstaanden woensdag 25 september zal alhier de gewone groote kaasmarkt worden gehouden Donderdag il is alhier door de politie in beslag genomen een vaUch 50 en een 25 c stuk Gister morgen heeft een spoorwegarbeider den arm gebroken door een schok van den zandtrein de ongelukkige isterstond overgebngt naar het gisthuis Bij besluit van Ib September jl heeft Z M goedgevonden tot voorzitter van de tweede kamer der statengeneraalvoor het zittingjaar ISb 68 te benoemen mr G J C vanKeenen In de woensdag ten 11 nre geopende zitting van deeerste kamer zijn da geloofsbrieven van den heer Stork tenfine van onderzoek in handen eener commissie gesteld en werddoor deii voorzitter medegedeeld dat hel concept adres in antwoord op de troonrede gereed was er ui de afdeelingen kmonderzocht worden Tot dat einde weru de zitting tot 3 uregeschorst Alstoen op nituw bijeengekomen werd tot de toelating van den heer Stork besloten en werden de beraadslagingen over het concept adres bepaald op donderdag ten 11 ure In de donderdag gehouden zitt ng was bedoeld conceptadres aan de orde De algemeene strekking en vervolgensde § § 1 tot 8 werden goedgekeurd Bij § 9 kolomen rigttede heer Duymaer van Twist eenige vragen tot den ministerTan kolomen umtrent zijne inzigten en denkbeelden op koloniaal gebied De minister van buitenlandsche zaken antwoordde voor zoo ver de vragen van den spreker de regering betroffen dit ZIJ vasihoudt aan het programma Mijer hij zette dit meer 111 t breede uiteen De heer Hasselmiii nunisler van kolomen beantwoordde daarop meer bepialuelijk den heer Duvmar Hij IS zooals bekend was voorstander van het culluur sleisel den aanhef van art 56 regenngs reglement vat hij dus imperatief op Hij ontwikkelt zijne gronden voor die opvatting en zet zijne meeumg uiteen nopens de Indische aangelegenheden De heer Dujmaer was met voldaan over het antwoord van den minister van kolomen Doch een amendement van denzelfden heer hoofdzakelijk om de behoefte aan wettelijke regeling der cultuur aangelegenheden m het adres op te nemen terwijl het adres sprak van va tf grondslagen werd verworpen met 18 tegen 6 stemmen Het geheele adres is vervolgens aangenomen met 21 tegen 3 stemmen Daarop is de kamer uiteengegaan In de donderdag ten 1 ure gehouden zitting der tweede kamer heeft de heer an Iteeiieo het voorzitterschap aanvaard met eene rede waarin hij sprekende over de vraag of eenige wijziging in de wij e van erken noodig mogt zijn daarbij voegde zonder beperkiüg van de regten der kamer of miskenning van de eischen etner vrije discussie In deze vergadering heeft ook de heer van Sijpestein zitting genomen e zijn een aaut il wetsontwerpeB ingekomen meerend el3 reeds bekend en waiionder de indische begrooting voor 1SG8 i Volgens de veiklanns van den minimier van kolomen m de andere kamer komen daarop belangrijke sommen voor ten behoeve van het onderwijs en tot verbetering van de haven van Samarang Tot Gisteren is in de zitting der tweede kamer het ontwerpadres in antwoord op de troonrede van de commissie ingekomen Op voorstel van deu voorzitlei is besloten negentienonderwerpen in het vonse ittingjaar met afgedaan weder mbehandeling te nem n Lmdelijk is de vtigadering overgegaantot de benoeming der leden voor de huishoudelijke commissieder kamer en van die der commissie voor de stenografie Men verzekert dat op de begrooling voor ii t departement van oorlog gelden worden aangevraagd voor het houden van een oefemngskamp in het volgend jaar te Jlilligen Tevens zou eene verhooging der tractementen van de onderofficieren worden voorgesteld Men schrijft mt Oud Beijerland Zelden heeft de vlasoogst plaats geh id ouder begunstiging van zulk heerlijk weer als dit jaar Het gewas is ongedeerd en du zal uoudzakel jk op Je k vaUle t een gunstigen invloed h=bben De oogst op het eiland Kozenburg i als afgeloopen tebeschouwen mtgeromen van het zoracrzaad tietwelk bij gunstig weder in de volgende week te veld al wolden afgedorscht Het wmterkoolzaad is goed ges aa J a gaf van 25 tot 33 mud per bunder maar heeft door den velen regen even alselders veel in waarde verloren De tarwe is mede een goedgewas en droog binnengehaald De rogge die hier minderverbouwd wordt is ook tamelijk goed Geist is maar middelmatig de haver mooi van kleur geeft een ruim beschot I doch is minder wigtig De erwten zijn mede best ingezameld en meest allen puik van kook De paaiden en duivenboonen staan minder gunstig en de opbrengst zal beneden t middelmatige blijven Het vlas is hier heel goed geslaagd en gedeeltelijk lot buitengewoon hooge prijzen te veld verkocht Beetwortelen en aardappelen zullen geen ruim beschot opleveren In een brief uit Java van 9 julij jl leest men Mijer doet mets Men beweert dat hij afwacht hoe het met het ministerie zal gaan hij il zich noch door liberale noch door reactionaire maatregelen antecedenten scheppen tegenover een nieuw ministerie In de eerste plaats wil bij gou verneurgeneraal blijven Wel is zija invloed toch merkbaar Er heerscht bij voorbeeld eene epidemie van vroomheid te Batavia vooral oij de ambtenaren die in de eerste plaats ambtenaren willen blijven doch dit is dan ook het eemge kwaad dat hij doet Is Inijeren dan ook geen kwaad Het londensch vredegenootschap sedert 50 jaar werkzaam heeft dezer dagen een adres gerigt aan de vrienden van den vrede op bet vaste land van Europa waarvan het slot aldus luidt Het werk dat wij ondernomen hebben is van dien l aard dat het een hooge mate van vertrouwen standvastigheid en moed vereischt V ij moeien ons voorbereiden op de onverschilligheid van de gelukkigen der aarde op den s ot en verachting der cynikers op de werkjame en bittere vijandschap van hen die voordeel tiekken mt het systeem dat wij bestrijden En echter gelooven wij dat de krachten waarover wij beschikken grooter zijn dan die waartegen wij e worstelen hebben want de edelste en de hechtste grondslagen der beschaving I staan ons ter zijde I De handel met zijne daizende banden immers heeft betrekI kingen van belang en wederkeenge afhankelijkheid tusschen de I n tien in hel leven geroepen De industrie vertakt zich m I internationale associatien welke den arbeidersstand der verI schillende landen door banden van sympathie onderling verI binden I Het licht der wetenschap doorboort de nevelen deI fooroordeelen en spoort de verschillende volkeren insgelijks tot eene mnige verbroedering aan i De rede en het geweten der menschheid ontwaken allengs meer en meer uit den toestand dien men zou kunnen noemen de slaapziekte der eeuwen en beginnen zich te ver tlen tegen de zinneloosheid en afschuw elijkheid van den oorloog i En de godsdienst welke toch m alle menschen slechts de kinderen van téa en denzelfden vader erkent De godsdienst zal zijnen zegen schenken aan onze onderneming zoo geheel m ha aioüie met zijnen waren geest met de wijze waarop die behoort te worden begrepen en met opregt en heiligheid gewaardeerd Opgewekt door zoodanige verzekeringen zoo weest vrienden en broeders weest standvastig en gelrouw m de voortplanting vin dit groote werk dat het kan met missen deu zegen zal weirdragen van God en menschen Mevrouw Lewalt Stahr heeft aan het geneefsche vredescongres een brief van adhesie geschreven waarin zij de volgende door hiar ontworpen tien artikelen legen den oorlogter kennisse van de vredevrienden brengt I Zijne geschillen met een ander door vuistgevecht en stokslagen te willen beslechten is schandelijk en een verstandig mensch onwaardig 1I Wat schandelijk en onwaardig is voor een enkele is voorzeker onwaardig en schandelijk voor tien voor honderd voor duizend voor honderd duizend III Is het reeds beneden de waarde van den mensch en chandelijk een persoonlijken twist door een vuistgevecht te willen uit den weg ruimen nog on aardiger en schandelijker Ij het te vechten op last van eei ander ten profijte van een ander en menschen te dooden die persoonlijk u geen kwaad hebben gedaan IV Twee menschen die op straat vechten worden door ieder verstandig mensch gelaakt en het komt niemand in de gedachte den ove winnaar te bewonderen V Waarom bewondert men de overwinnaars m een gevecht geleverd door honderd duizenden menschen om en voordeel te behalen dat bijoa nllijd hun voordeel met is AI Als twee menschen elkander op de straat vuistslagen toedienen komt het niet bij hen op God tot getuige te nemen of zich te verbeeluen dat God bijzonder belang stelt m den uitslag vin hun strijd Twee menschen die met elkander vechten kunnen ook op dit denkbeeld met komen VII Indien twee vechtende persüiien uuifdeii piLki u van een God der vuistslagen en zijn bijstand inroepen voor een onzinnige en onfatsoenlijke handeling zou men ze ongetwijfeld gekken of godlasteraars noemen VIII Eveneens zou men gekken of godlasleraars noemen tien of twintig menschen die op straat vochten en daarbij den God der vuistslagen ainriepen opdat hij een der twee vechtende pnrtijen mogt bijstalu IX Hoe groot moet het aantal vechtenden zijn opdat het wezen hetwelk gij God noemt en als een God vm liefde dagelijks aanroept deelneming toone in twisten met vuistslagen tusschen onbeschaafde en redelooze menschen X Gelooft gij werkelijk dat het aantal vechtenden indrukkan maken op God op een God die de oneindigheid moetzijn Gelooft gij met dat het preken van een God derveldslagen even goed godlastering is als het spreken van een God der vui stslagen Het internationale congres ter bevordering der veeartsenijkunde dezer dagen te Zurich gehouden heeft zich ten aanzienoer mnderpest met de volgende veiklaringen vereenigd I De voorstellingen welke meu zich aanvankelijk van die ziekte had gevormd hebben door de ondervinding der laatste twee jaren geene wezentlijke wijziging ondergaan Dat andere herkaauwende dieren als schapen en geilen vatbaar voor die ziekte waren is op nieuw gebleken 20 Men blijft bij de door hei vorige congres uitgesproken meening dat de duur der quarantaine tot wering der runderpest op tien dagen gesteld moet wordep Men zal trachten te bewerken dat Eusland door de europese ie staten gezamentIijke wordt uitgenoodigd om geen vee hetwelk aan de runderpest of aan eenige andere ziekte lijdt uit zijn grondgebied te laten uitvoeren I 3 Het congres oordeelt dat er geene andere middelen tot I sluiting der besmetting zijn dan het afmaken Zal dit krachtige middel volkomen afdoende zijn dan dient hij die daardoor vee verliest zekerhe d van billijke vergoeding te hebben Hierin moet elke regering voorzien 4 Volkomen afdoende middelen lot cntsmetiing zijn nog niet ontdekt De deskundigen moeten voortgaan zich te bedienen van die welke aan ieder van hen de beste schijnen De spoorwegwagens zouden met ont=mettent e middelen gereinigd dienen te worden zoodra daarom uu oek door lentn belangliebbenden persoon werd gedaan 5 De onderscheiden staten van Europa zullen worden uitgenoodigd om onderling eene overeenkomst aan te gaan van gelijken aard als die waarbij Badeu Beijeren Hessen en urtemberg zich te Mannheim hebben verstaan omtrent de maatregelen te nemen in geval de mnderpest m hun gebied nitbarslte Verder heeft de vergadering eensiemmig besloien het russ sr gouvernement te verzoeken om e andtre europeache staten u te nood j en tot net benoemen eener internationale commissie die tot taak zou hebben de russ sche steppen te doorreizen eu de oorden alwaar de kiem der rumlerpest vooral te zoeken is te bezoeken opdat men il oo het kwaad in den wortel aantastend afdoende maatregtleu tot deszelfs volkomen uilrueijiiig kunne nemen Er is besloten in het jaar 1 70 neder eene interna uiiai zamenkomst ter bevordering der veeartsen kunde te houuei en wel Ie Brussel Gemengde Berigleu oO De cholera blijft te Rome met afttisbelemle li ï l moeden De stoomboot Bresil 13 bij de zte vau Manuora o t r i ld iiuor teue L ci sche bark ftaardoor 30 persocen verdronken lu Italic zijn i notarissen afgezet omdat zij uit vrees voor de cholera huu po t Vi rji t hadden De koniug der Hellenen 10 het regeren at en wil an i TLiitm gaan Itven De stad bakburg heeft a n keizerin Lugtuie ecu album aaogebodijn waarin 40 gezigten nit den o u r k dat 5000 tl ko t De tunntl door de Sierra iStvada 16SÖ voet hoog is o too d eahet vlakke Hnd lan htL zontmeer in aanslnitiug gebr t raet de pa ific spoorwegtn Mazzini keurt het gtiirtf bc vrLc e toiigres af Keizer Napoleon heeft zijue 41 arbeider woiiiiigLti il dt avenue Daumeaml ten geschenke n aau de mait th ippij van ourotr nde go dtreoder panjsche arbeii Ic Horeuce zijn rLida tü percetltu kerkelijkegoederen verkocht v 448 9S9 fr Oois reek 200 Iranachen dieait Mexico rtpatrn ren zijn te Ne ork aangekomen Genera lTurr voormalig adjudant van Garibaldi js naar Hongarije terug gekeerd In Epiruï eu Ih ssalib zijn onlusten uitgebroken In Nassau ishet den sehoolonderw ijzers ernstig verboaen op de jagt te gaan Rusland heeft de aangebodene alliantie met Turkije afg ezeu Twee Rothschilds Aijn te Peter hurg aangekomen om ten spoorweg te koopen an 8 14 sept is m Te iJemmtl ingereu Doorntnburg tn Re ea zal nitn kcrmi boudto zonder orgeldraaijers litdjeszaugcrs en kiamfrs Ie Parijs verwacht men dat de keizer van Ooatennjk zich aldiar te gelijk zal bevinden met Uor tmiiiücl en Marktberigten Gouda 12 Sept Tarwe rogge en gerst braglen weder hooger pnuen op tirnijl h ver en boekttt it tot mmder prys werden afgegeven Tarwe Poolscbe per 2400 kilo ƒ 4tjO Eoode kleef che ƒ 455 Zecuwsche per mud ƒ 13 ïO a ƒ 15 öD Kogge 8 75 a ƒ 10 25 Gerst y 6 50 7 75 Hner ƒ 3 75 a ƒ 4 80 Boekweit Fransebe per 2iUU kUo ƒ JOü oo dbrabantsche ƒ 240 De handel in schapen was 700 wexmg geanioieerl atniet al het aangevoerde werd Kaas Aangevoerd ö3 pirtijen ƒ 24 a 27 Goeboter ƒ 1 30 a ƒ 1 40 Burgerlijke Stand GOIDA Geboken 17 Sept Johannes ouders i Breimer eu i Huivenaar Jannetje Adriana ooders A meerling en A Westbroek 18 Geertrui ouders Vv Zegveld en J Kocmmnti Reinier ouders D de Werk en M C Wout Coinelis HuberttJ ouders i Kraanenvdd en G vau Loon AViUem Nicolaas ouder J liogervorst eu M Hul 19 Cornelia Johanna ouders E P Nieuuland en 1 CM de Bas OvtlatDt 18 bept C A o Jen auk 3 w J de Bruin 1 j B L van eeu fa m 19 Kius 2 j 3 m GïHi WD 18 Sepr l van M ren en 1 M Besem M V rsihut en G van Gor tl 11 Reparoii en Loot ti i 1 en M Gramicb