Goudsche Courant, zondag 22 september 1867

ADVERTEBïTIEW 1867 Donderdag 2ö September 573 GOUDSCHECOURAUT De prijs der Ad LVtenticu au éJn lot zes regels met inbegrip aii hi t zetjel is bO Ct voor eiken regel daarbo 10 Cent Biiitengewou tters worden berekend naar plaatsruiiiiie Uitgave van A BEINKMAN Lange Tiendeweg D n 60 76 i Een woord ter behartiging De gedurige afwisseling der weersgesteldheid aan ttelke wij thans blootgesteld zijn geeft vele onaangename geuaanvordiiigüi vooral echter veroorzaakt zij Ligchiiaiu iongesteldheden Heeschheid en ex koudheiu H=t HOrPscne SIALZ EXTEACT heeft reeds lang bewcieu de zegen njksle gevolgen tegen deze vijanden der menschelijke gezondheid op te leveren niemand zal het ons daarom euvel luiden CENTRAAL DEPOT te Amsterdam Bloemmarht bij de Stilsteeg F 154 Te verkrijgen bij den Heer J C VAN VKEüMINGEN te Gouda Voor de vele benijzen van deelneming betoond bij liet overlijden van mijne geliefde echtgenoot betuig ik b j deze namens mijn zoon en verdere belrekkingen mijnen opregten dank G X DE VOOIJS GouD v 21 September 1MJ7 HATÏiflEfflnSIGALE te geven door het MUZIEKCORPS der dd Schutterij op ZONDAG ii SEPTEMBER 1867 des middags ten half een ure in de Sociëteit Ons Genoeoen HH Leden zijn geregtigd hunne Dames mede te brengen Openbare Verkooping te GOUDA in de P a a u w up MA NÜAG 30 September 1S67 s morgens 11 ure van EEN WOONHUIS CA wijk Q n yi afin den Katteusiïigel en TWEE WOONHUIZEN naast elkander ijk L u 112 en 113 aan den Groeneweg Breeder bij billetten Informatien te bekomen bij Notaris MOXTIJX Begrafenisfonds Voor eene Koninklijk goedgekeurde MAATSCHAPPIJ van GELDELIJKE UITKEER ING worden tegen ruime provisie AGENTEN gevraagd Alleen zij die bewijzen van soliditeit ijver en geschi vtheid kunneu overleggen en in staat zijn eene geldelijke borgstelling vau ƒ 25 a ƒ öO te geven komen in aanmerking Brieven franco aan den Heer L van den BROEK i te Eotterdam Oppert n 21 Ongefrankeerde brieven worden niet aangenomen Goudsclie Broodfabriek Onze broodprijzen zijn voor de volgende week FIJN KRENTENBROOD 40 Cts p N XEDEELAXnSCni VEKEENIGING vooK 1 S i A E L Openbare Bidstond op Woensdag 23 September Voorganger Dr A C A P D O S E van s Grartnhatje in het lokaal op de Peperstraat des namiddags 5l uur TOEGANG VRIJ Ve Israelieieii iinleu uitgenoodig l deze vergadering bij te onen ALLE SOORTEN VAN AVIJNEN van de gunstia bekende firma XAGT GLAS en ACHTERBERG te UTRECHT Verkrijgbaar bij W Van ELDEN KELDER KAN TOOR Westhaven B ISl Raam O 173 Gocda 21 September ISü ME SCHE RIÊ ÜE Te midden der Cholera ziekte in deze Gemeente ontstond er op Donderdag 12 September jl een hevige brand waardoor vele huisgezinnen van have goed en dak beroofd werden niet alleen maar ook lijdenden aau voornoemde ziekte moesten worden vervoerd naar veiliger plaatsen ïre T I M M E 11 S GEV OON dito 25 GEBUILD BROOD Ikw 27 dito 2 24 1 I I dito 3 I 22 I ONGEBUILD dito 13 ROGGE dito 13 Klein Brood 2 C per stuk GouPA 21 Sept 1867 PERK C Raderstoomboot d Itfssel Van Gouda Maandag en Bingsdag smor sens G uren de overige werkdagen s mor t valt met moeijel jk na te gaan in welke 7 2 j gi tT3 rv t H l fT Rotterdam op gelijke dagen s na hand te bieden een kleinigheid zal den ondergeteekenden welkom zijn iie zich bereid hebben verklaard tot onivnng van gelden en kleedinsstukken Van LAKERVELD BLANKEN Burg A TV HOLSTEIJN Predikant A HOOGENDIJK Hz irethouder F MIJNLIEFF Az Saadslid C 1 N t HOUT makm K VAN ERKEL Diaken 3 D HOLSTEIJN Rn Predikant te Krimpen ajd IJsael Niamerkerk ajd ÏJssel 21 Sept 1867 Dagelijks Retourkaarten w j vragetj toscheiden ons de behulpzame yj uren Zondags s avonds 5 uren Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te gouda met inbegrip van accijns bij eene hoeveelheid an minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVER K463 o 0 0 per kan 66 cents idem ü 47Vio per kan 68 cts Jenever soort Moutwijn a 462 jgO i per kan 64 cents inl BRANDEWIJN a 462 io o per kan 69 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid Oud Cartagena s BergplantenOlie f fa Talloos en van verschillenden aard zijn de onaangenaamheden die den mensch iu dit leven nu en dan bedreigen zij mogen al ook voor het oog van een ander verborgen blijven of niet maar ééne is er die in het oog loopend is en waarop spoedig een ieder zijne aandacht vestigt Het is eene betreffende ons hoofdhaar dat wpzentlijke sieraad of is het geene onaangenaamheid voor den mensch wanneer hij begint te bemerken dat zijne haren beginnen uit te vallen en dat hij begint te vreezen dat er de uitkomst van is kale plekken of het dragen eener p a r u i k Echter niet gevreesd spoedig het middel beproefd een middel eenig in zijn soort en dat alle middelen welke in den Parfumeurs winkel voorhanden zijn overtreft Het is dat middel dat sinds eenige jaren in den handel is gekomen eu nog voortdurend de goedkeuring van een ieder wegdraagt en genoemd wordt OUD CARTHAGENA S BERGPLANTEN OLIE Als gewone Pomade of Haar Olie gebruikt waartoe 3 a 4 fleschjes voor een geheel jaar toereikend zijn is het een zeker en onfeilbaar behoedmiddel tegen hel uitvallen en vroegtijdig grijs worden van het haar De prijs is slechts 60 cents per flesohje een prijs die niemand moet terughouden om het middel te beproeven Verkrijgbaai aan het hoofd depot te Delft bij A BREETVELT Az die hetzelve mede verkrijgbaar heeft gesteld bijMej de Wed BOSMAN Gmida J H KELLER iJoWerrfoM Weste agestraat A REIJNARD Oostpoort C WILHELMUS te If oerden A PRINS Znenhuisen W BARES Gorinchem A D LIVEU Dordrecht A J V D BERKHOF UtrecAl En meer bekende depots in ons Eijk Prijzen der Effecten AMSTERDAM Vrijdag 20 September Hoogste koers 531 4 137 4 laagste koers 331 1 631 2 84 i6 1367 8 303 39 92 7Öi7s 84V8 841 4 77 i77V4 22V2 637 8 5OV4 55V 3OV4 13 Geble C koers 531 4 pC t Ned w sch 21 2 dito 3 137 dito 4 707 84 Vj 1771 8 45 641 4 501 5 56 3Ö l6 45 64 i 60 B5l i 30 7 C s Handelm op rescBelgië Roths 21 2 Spanje obl 2 4 Portugal obl 3 Rusl obl H i d 1 28 29 5 d 6 = serie 5 d Lond 1862 5 d Amst 1864 5 76 6 d 1S82 6 Mexico 1851 5 Boekarnkkerij van A BRINKMAN Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitga e des avonds te voren De prijs per drie maanden is 2 franco p post ƒ 2 2 5 Advertentien van 1 6 regels tot des middags ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingebonden zijn 0 ttenlanÖ4 Londen 21 September In eene beschouwing over den geldelijken toestand van Groot Brittannie doet de Times met welgevallen uitkomen dat die toestand iu de laatste jaren uit een 6nancieel oogpunt beschouwd groote vorderingen tea goede heeft gemaakt Het blad betreurt het echter dat te gelijker tijd de uitgaven voor het leger regelmatig zijn gestegen en sedert de dagen van cl o hertog vau Wellington nagenoeg verdubbeld zijn Toenmaals bedroegen die uitgaven £ 15 millioen thans beloopen zij £ 28 millioen terwijl daarenboven nog eeue legermagt van 160 000 vrijwilligers tot stand is gekomen Volgens de Times kan die vermeerdering van uitgaven voor het leger niet aan de britsche regering worden geweten maar is zij het gevolg van wapeningen op het vasteland en met name in Frankrijk Engeland zou niet tot vermindering zijner strijdkrachten kunnen overgaan voor Frankrijk het voorbeeld tot eene ontwapening heeft gegeven 23 Sept De Pali Mall Gazette deelt een brief mede uitEgypte van den 10 jl waarin gezegd wordt dat koningTheodorus van Abyssinie in een gevecht met zijn eigen troepen gedood is H M heeft dezer dagen als eene erkenning van de velediensten door nn wijlen kapitein Speke bewezen met betrekking tot de ontdekking van de bronnen van den Nijl de familie van deze i kapitein die door een nootlottig toeval hetleven verloor voor dat hem eenig bewijs van hoogschattingvan wege het gouvernement gegeven was het regt verleendom een wapen te voeren op welks veld een stroomend wateris afgebeeld met het onderschrift de Nijl Het wapeabordzal aan de eene zijde worden gehouden door een hippopotamus en aan de andere zijde door een krokodil Zoo althansmeldt de Exeter Gazette De Aleppo is uit New York aangekomen met tijdingentot 11 dezer Er is weer eene correspondentie betreffende deAlabamakwestie openbaar gemaakt Daaruit blijkt dat da heer Seward voorgesteld heeft de zaak naar twee regtbanken teverwijzen De arbitrage is daarentegen door den heer Seward van de hand gewezen De Pan Anglicaansche synode wekt vrij algemeen belangstelling De verschillende diensten door de buiteulandscheanglicaansche geestelijken in de londensche kerken gehouden trekken veel hoorders Men ziet in de verbroedering en hetzamenzijn van anglicaansche geestelijken tot de engelsche staatskerk en die uit de koloniën en uit Amerika het opkomen vaneen bond fusschen de verschillende anglicaansche kerken diewelligt groote waarde zou kunnen krijgen wanneer in Engelandzelf het denkbeeld van scheiding tusscheu kerk en staat meerveld wint en tot uitvoering komt De vergadering van het congres voor de sociale wetenschappen te I ublin is dezer dagen geopend Gelijk men reedsverwachtte heeft lord Dufferin van deze gelegenheid gretiggebruik gemaakt om aau te dringen op de algemeene erkenning der noodzakelijkheid van de opheffing der iersche kerkals staatskerk Hij trachtte hierbij in zijne openingsrede duidelijk te maken dat Ierland van Engeland en Schotland verschilt ten eerste dooreen zeer beperkt fabriek wezen ten tweededoor de steeds aanhoudende landverhuizingen der bevolking ten derde door het feit dat terwijl Engeland en Schotlandthans bewoond worden door eene bevolking die naar homogeniteit streeft Ierland daarentegen verdeeld is door twee volksrassen die werkelijk aan elkauder vreemd zijn In de vierdeplaats wees hij op het verschil tusschen Ierland en GrootBrittannie ten aanzien van den nwendigen toestand der kerk en naar aanleiding daarvan kwam hij tot de conclusie aangaande de opheffing der staatskerk Naar men verzekert laathet zich aanzien dat deze bijeenkomst vau het congres veelbelangrijker zal zijn dan de zitting der vonVo jaren 24 Sept Van den 12 dezer wordt uit New York ge p len en hem il doen rebellen het regt v ia jXs oorzaak is geweest meld De heer Seward heeft den 27 augustus aau den gezant der vereenigde staten te Londen den heer Adams ctiie lijst gezonden der verzoeken om schadeloosstelling wegens c rooverijen der kapers tevens wordt de gezant gelast om biedig maar ernstig de aandacht van Lord Stanley daar vestigen eu hem kennis te geven dat de president eeiir tcliikking noodig acht ten einde de iendschappelijke bulrek iiigen tusschen beide staten volkom opmerken dat Engeland doe oorlogvoerenden toe te kennen van de kaperijen Parijs 23 Sept Men beweert iu sommige kriiigen dat wanneer Garibaldi zijne plannen op Rome ten uitvoer legt het fransche gouvernement tusscheu beiden zal komen en op leuw troepen naar Rome zal zenden Prins Nap ileon die gisteren te Varijs is teruggekeerd schijnt zeer neer a tig te zijn en men beweert dat hij het is die te verstaan heeft gegeven dat het kabinet der tuileri u aldus dacht te handelen Hoe echter deze handelwijze overeen te brengen zou ziju met descptemberconventie is duister Eene iuterventie van het fransche gouvernement zou te begrijpen zijn wanneer de italiaausche regering zich niet wilde verzetten tegen de pogingci van Garibaldi maar na de categorische verklaring van den heer Ratazzi kan daaromtrent geen twijfel meer bestaan en behoort dus ook Frankrijk van zijne zijde de september conventie in haar geheel te laten Iedereen is hier overtuigd van de goede trouw der italiaausche regering en zelfs gelooft men algemeen dat Garibaldi al ware het ten koste van een nieuw Aspremonte zal worden tegengehouden De Gazette de France is intusschen nog niet voldaan Het blad vraagt waarom men Garibaldi niet van Jen aanvang af heeft tegengehouden waarom men hem niet gevangen genomen heeft in plaats van er zich aan bloot te stellen hem te dooden wanneer hij naar Rome gaan wil Er zijn thans eenige nieuwe bijzonderheden bekend geworden omtrent de laatste beschikkingen door wijku UnzerMaximiliaan genomen De keizer heeft twee testameute nagelaten Het eerste door hem eigenhandig geschreven onderteekend is gemaakt in 1864 te Miramar kort loor hetvertrek naar Me iiico Dit testament stelt de keizerin Charlotte tot universele erfgename Het tweede is even zoo geschrevenen geteekend door deizer Maximiliaan en is gedigteekend uitQueretaro het werd kort vóór zijne veroordeeliug opgesteld Het blijkt uit dit document dat Maximiliaan toen stellig geloofde dat zijne vrouw in Europa overleden was Het is omdie reden dat de aartshertog Franz Karel vader van Maximiliaan in dit tweede testament als universeel erfgenaam wordtaangewezen Het eerste testament heeft aan de heeren Teschen Krauss belast met de regeling der nalatenschap van wijlenden keizer van Mexico tot grondslag gedieud Keizerin Charlotte zal waarschijnlijk naar het eiland Madera worden gevoerd Men hoopt dat het klimaat Idaar een gunstigen invloed op haar gestel zal hebben De Patrie besluit zijn antwoord op de kritiek der fransche bladen op de gereserveerde houding van de Patrie eu denConstitutionnel tegenover de circulaire van v Bismarck metde opmerking dat de regeringen die met Frankrijk in betrekking staan weten waaraan zich te houden betreffende de voorgewende zwakheid en het gebrek aan öerheid waarvan thansgesproken wordt Onze tegenstanders zullen nimmer beletten dat Frankrijk niet gelijk het behoort de maatregelen neemt die uit de gebeurtenissen welke plaats grijpen voortvloeijen en dat de eer en het belang des lands zich iu handen bevindtvau hen die daarvoor zullen weten te waken Ter zake van de nalatensciiap van keizer Maximiliaanwordt nog verzekerd dal de zaakgelastigde van den keizervau Oostenrijk en die van den koning der Beigen het nieteens kunnen worden en dat daarom eea proces tusschen debeide vorstelijke familien om uit te maken wc k der beide tten als geldig moet worden beschouwd onvermijdelijk i Sorden