Goudsche Courant, donderdag 26 september 1867

24 Sept De Etendard deelt onder reserve mede ditGinbaldi er n geslaagd is om ondanks de waak a imheid der Italia insche troepen te Corneto bij Civita Vecohid te landen De Moniteur meldt in een telegram uit Florence ditGaribaldi op bevel der itnluansche regering te AsinaluugaS in tPerd is op het oogenblik dit hij zich gereed maakteom he piuaeiijk grondgebied biunen te dringen Berlijn 23 September De con erv itieveu vrije conservatieven en u itionul libiralen iii den rijksdag Zijn overeengekomen om in het ontwerp adres de volgende zinsnede in te lasschen 1J kunnen van onze zijde iileen dm de groote taak voltooid acüteu nanneer de iuid du uche staten m den noord duitschen bond de plaats zullen hebben mgeuomei overeenkomstiï art 79 der bondsconstitutie Bij be uit van den 22 september is de pruisischc tweedekamer ontbonden liet besluit wordt voor fgegam door eenrrpport onderteekeud door t geheele ministerie w nriu de bewec redenen voor de ontbinding worden opgegeven Florence 21 Sept De Gazzetti Lffiiiale bevat de volgende verklaring mu het gouvernement pingnnde de beweging legen Eome Het ministerie heeft tot d sver den loop der gisting uaauvvkeurig gidegeslagen Die gisting strekte om onder den dekmiutel v in den roemiijken niim van Kome het land over te halen tol eeiie chending der internationale veringen leunende op de goe Ikeunng van het parlement en de eer der nitie De regeriLg betreurde het ladeei doe dergelijke aan hitsingen berokkend aan de rust en het crcdiet van den tilt en im de financiële operatien vv lanan de gemeenschappelijke welvaart verbonden is De regerinK heeft tot dusver de regten van alle burgers gecerbiedigd mnr thans nu men met ver kra hting dezer regten van bedreigingen tot feiteu wil over gaan acht de regering zich vtrpligt het opei baar vertrouwen en dt ouvereiiuteit der i t te handhaven Getrouw nn de verklinnjen door h ur in he parlement afgelegd en door die wetgevende vergadenngen goedgekeurd zal zij daaraan volledige uitvoering geven Geen burger van den vnjcn staat migzich boven de wet stellen of de pilals innemen van de groote mag ten lu deu staat lardoor ltili wordt ge toord in de moeije Ijke tiak ijner org ni atie en het 1 md m de ernstigste ver wikkelingen worlt me legeskept De r gering stelt vertrouwen ïn de wijsheid en c e v idcrhndsliefde der Itihinen ra ar mdien iemand trach e ie va ige telde bcpilin ien te ehe en en de grei s te ov r chr l n wairvan oi s eerewoord ons moet vernijlcrd louden ihn zal iie regering dit m geen geval tochten en nu de ovt r leis de verantwoordelijkheid liteu van de gevolgen huneer 1 indelingen 22 Sepl Ganbildi hctft hi Icn dc e stad verl ilen enzich u ir re 70 Iie eic i v i i h cue re Ie huid w laim hijne egd heeft t it 1 ilie de oproep ii v in Rome niet van dehand kan Wjzeu erscheijene afgevaardigden der linkerzijdehebben heden ochtend eene bijeenkomst gehoudeu om over denstaatkundigen toestand te raadplegen Morgen zullen zij opnieuw eene bijeenkomst hebben Het officiële orgaan zegt dat de telegrammen uit de provinciën in het licht stellen dat het artikel m het regenngsbladtegen ae partij vau handelen overal goed is opgenomen Volgens de Opinione heeft de pauselijke regering bijua al hare troepen uit de provincie Irosinone teruggetrokken ea ze te Rome geconoentreerd 2 Sept Eenige kisten bevattende 300 geweren naar Perngi bestemd zijn aan het spoorweg station alhier aangehouden Gisteren heeft de pauselijke politie te Varni een honderdtal arrestatien bewerkstelligd Ook hier ter stede zijn in denafgeloopea nacht eenige mhechtenisnem ngen bewerkstelligd Een brief uit Rome verzekert dat al de officieren van het legioen van Antibes hun ontslag hebben ingediend De pauselijke regering blijft voortgaan met het concentreren van troepen te Rome De Italië meldt dat de minister van oorlog bevel heeftgegeven aan de nulitaire divisien om troepen naar de pauselijke grenzen te zenden Bome 20 September Heden ochtend heeft de paus een consistorie gehouden In zijne allocutie heeft hij plegtig het decreet veroordeeld strekkende om in Ttalie het heiligschennend werk te voltooijen van de overweldig ag der kerkelijke goederen Hij verklaart bet decreet metig en bevestigt de censuur tegens de overweldigers uitgesproken Athene 22 Sept in bengten uit Canea van den 19den dezer wordt verzekerd dat de vijandelijkheden op Caadia hervat zijn Talrijke gevechten zouden op onderscheidene punten met ongunstigen uitslag voor de Turken plaats genad hebben 6mncnlanb GOUDA 2o Septcmlier Ter kaasmarkt vaaren heden aangevoerd 212 partijen die Tan 34 tot J 50 vlug werden verkocht Heden morgen is de meestersknccht B H aan deukorenmolen van den heer V Joukei op de vcst bij het omkruijen door het breken van den ketting een stuk bout zoodanigtegen het ligchiam aangekomen dat hij over de balie ge worpen werd met het ongelukkig gevolg dat hij neerkomendeop de sti aatkeijen m korte cogenblikken een lijk w is In de zitting van de tweede kimer der staten generaalvan zaturdag zijn de beraadslagingen over het ontwerp adresvar an woord up de troonrede bepaald op maindagten 11 ureIngekomen is een ontwerp ter aanvulling vau artikel 19 5 dergemeentewet Dit artikel luidt De besluiten der gemeentebesturan tot het instellen afschaften of veranderen van jaarmarkten of gewone marktdagen wolden un de goedkeuring der gedep staten onderworpen zoover de goedkeuring daarvan niet bij algemeenen maatregel vin mwend g bestuur aan Ons is voorbehouden Dit stuk zal worden gedrukt en naar de afdeelmgen verzonden In de zaturdag gehouden zitting van de tweede kamerheeft de minister van financiën de stiatsbegrooting voor 1868 aangeboden De mnusier heeft dairbij eene nitvoerige rede ehouden waaruit blijkt dit het resultaat van de dienstvan 1806 nog gunsuger b tig = lot heeft dan de minister zicheerst kon voorstellen en dat de luiting dei begroeting vande vermoedelijke uitkomsten vin de dicn t van 1867 kanworden verkregen o ider aanwending der buitengewone middelen waarvan de niiuister vroeger gesproken heeft De ontving tcn voor IshS worden geraamd op ƒ 1Ü0 0S2 217 waaronder bijdragen uit Indie ten bedrage van ƒ 10 619 555 ovcisehot der beschikb ire middelen v m 1865 a ƒ 6 920 000 batig slot over 1860 a ƒ l 5bO 000 batig slot uit Indie dienst 1867 ƒ 9 000 000 De voorgestelde uitgaven voor 1 68 bedragen ƒ tl 075 990 Is j of ƒ 7 Dt 0 172 bl a mindei dan die van 1867 Onder deze som komen de volsjcnile t mvragen voor ee iekte ƒ 500 000 witerwegen van Vin tenlim en Rotterdam 1 642 000 spoorwegen J 12 001 000 aiitbuuw van gepantserde vaartuigen 2 257 000 nalioinli schuld ƒ 2 029 668 99 materieel der artillerie en driagbire wapenen met inbegrip der vermoedelijke verbooglug van ƒ 500 OtHl voor aankoop vm generen ƒ 1 26 52j m terifel der genie ƒ I 0 i8 9j0 te z men ƒ 41 75i 143 99 blijven dus voor de over ge uitgaven ƒ j2 922 46 19 2 De mii I ter meent it wij mft onze teginwooidige inkomsten cu b iteii voldoende ui e behoefte zullen kunndi voo zien met uitzondering alleen dtr uitgaven voor de voltooijins van de staatsspooiweeën Do minister meent eelitcr lettende op de regtstreeksche en mdirecie vuordeelen van de exploitatie der spoorwegen zondei belangrijk nadeel voor s lands crediet en zelfs zonder groot bezwaar voor de s batkist dat eene leening kan worden aangegaan De minister besloot zijne rede met de volgende woorden Over het geheel mijne heeren zal mijne rede u naar ik mij vlei den muruk hebben gegeven dat de toestand onzer geldmiddelen voorzigtigheid eischt maar vooralsnog geene ernstige bezorgdheid behoeft te baren en dat s lands financiën voor het tegenwoordige althans den invloed ondervinden van de welvaart waarin het nederl tndsche volk zich over het algemeen onder Ilooger zegen raag verheugen In de zuting van de tweede kamer van maandag wasaan de orde de beraadslaging over he ontwerp van adres mantwoord op de troonrede Dit concept is slechts een weerklankop die rede De eerste zes paragraphen werden zonder discussiegoedgekeurd Over de zevende paragraaf de geldelijke aangelegenheden betreffende had eene gedaohtenwisseling plaats tusschen de hh Geertsema en Transen van de Putte en de ministersvan financiën en van kolomen De eerste zag tegenstrijdigheidin de verklaring der troonrede dat m de behoeften zou kunnenworden voorzien zonder buitengewone maatregelen en hetgeenin de zitting van zaturdag 11 door den minister van financiën werd gezegd omtrent een buitengewoon middel dat strekkenmoest om de voorgedragen uitgaven te bestrijden De heerFransen van de Putte deelde die meenmg en vroeg of er bijde regering bezwaar bestond om mededeeling te doen van desaldo s der laatste vijf jaren van de mdische kas om daarvangebruik te maken bij het onderzoek der staatsbegrootmg Deminister van financiën toonde aan dat er geen verschil in deverklaringen der troonrede en v an zijne rede bestond en gafde noodige inlichtingen tot regt verstand van hetgeen in beidestukken voorkwam en de minister van kolomen zeide bereidte wezen om aan deu door den tweeden spreker gesiten wenschte voldaan Daarna werden de zevende paragraaf en ook deachtste aangekondigde ets ontwerpen zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd De negende paragraaf betrof het koloniaalbeheer De heer van der Hncht vroeg aangezien de rede van den minister van kolomen in de eeiste kamer hem op dit punt met duidelijk genoeg w is voorgekomen of deze va 1 zins w is de cultuur aangelegenheden spoedig in overleg met de volksvertegenwoordiging te behandelen en of de voorstell n daartoe konden worden te gemoet gezien voor de behandeling der Indische begrooting De minister van kolomen ant voordde dat omtrent de regeling der koffij cultuur een onderztek aanhangig was omtrent de suikercultuur werd eene regelii ontworpen Omtrent de uitgifte van woeste gronden was hij voo wettelijke regeling maar wachtte dienaangaande op bouwstoffen tot zamenstellmg van een wetsontwerp De heer van der Hncht was ni t voldaan over deze inlichtingen zoodat de minister nog nader in eene verduidelijking zijner meenmg trad Tusschen den heer Keuchenius en den minister van buitenl zaken en van kolomen volgde daarop eene woordenwisseling over het door de regering gevolgd beleid en daarmede in verband staande uitkomsten De beide ministers kwamen op tegen de bewering dat ZIJ het christendom op Java vijindig gezind zouden zijn omdat naar het oordeel des sprekers de evangelisatie aldaar met genoegzaam bevorderd zou zijn geworden zij toonden aan welk standpunt de regering hierin wenschte m te nemen te weten met zelve te evangeliseren maar tevens ook toe te zien dat de evangelii dienaars in de uitoefening hunner taak geene belemmeringeu ondervonden ISadat nog eenige leden eu ook de ministers van buitenl zaken en van kolon en het woord hadjen gevoeld werd de paragraaf zonder stemming goedgekeird Paiagraaf 1 O VVest lndiej eu de olot paragraf weiden zonuci beraadslaging of stemming goedgekeurd en het geheele adres met algemeene stemmen aangenomen lu de zitting vin gisteren was am de orde het voorstelvan de hh Dullert en Godefroi tat herzieuu g van het reglement van orde Omtrent dit voorstel heeft eene commissieden 2 jl verslig uitgebrigt De conclusie van haar rappor w la vvij stellen derhalve der kimer voor dat zij tot hetbenoemen door tusschenkomst der afdeelin en van eene commissie besluite die zich in deu i ingeduiden geest met hetontwel pen van een bij wijze viu pi oefneming m te voeren reglement voor het ondeizoek en de opeubire beraadslagingenbezig houde en dit ontwerp aan het ooideel der kamer onderw erpe Alleen voegen w ij er den w eu ch nog bij dat deheeren Dullert en Godefroi tot die nieuw te benoemen com missie mogen behooreu Na eenige beiaadslaging is die conclusie met weglating van de w 001 den in den aangeduiden geest aangenomen met 32 tegen jl stemmen Door den heer van Lek werd op eene volledige herziening van het leglement aangedrongen De tweede kamer der staten genend z il na tfloop deizitting van gisteren in overweging nemen Je volgende wets ontwerpen 1 wijziging van artikel 5 der vv vau 19 april 1867 staatsblad n 20J houdeuae voorzieningen omtrent denveetyphus 2 wijziging van hoofdstuk V der staatsbegrootmgvoor 1866 3 begrooting wegens den arbeid der gevangenenvoor 1867 4 wijziging van het X de hoofdstuk A der staatsbegrootmg van 1866 en 51 bekrachtiging van een crediet door den gouverneur generaal van Ned Indie geopend bovende begrooting van Ned Indie voor het dienstiaT 1867 Sedert het ontstaan der cholera te Rotterdam op 1 augzijn aan die ziekte overleden tot en met 20 sept jl te Rotterdam 303 te Dordrecht 88 te Delft 102 en te s Gravenhage 39 personen tot en met 19 sept te Zaandam 94 personen tot en met 14 sept te Bleiswijk 22 te Delftshaven 20 te Pernis 15 te Schiedam 12 te Vianen 17 en te IJsselmonde 14 personen Men schrijft uit Hardmxveld Den 19 dezer werd eene beslissing genomen m zake de verbetering van t voorgemaal in den Alblasserwaard Zoowel in den Over als in den Nederwaard w rd besloten deze verbetering te doen plaats hebben door toepassing van stoomvermogen Van hoeveel belang deze beslissing is zal elk die kennis nam van de schade en het ongerief veroorzaakt door den hoogen waterstand gereedelijk toestemmen t Kernachtige rapport onlangs aangaande de verbetering van het voorgemaal in den Overwaard van de vier deskundigen m t licht versche nen heeft zeer zeker t zijne tot deze gewenschte uitkomst toegebragt Gemengde Berigteo o Ko Men wil m het volgende jaar te londen eene internationale tentoougtelimg houden van door ambachtslieden vervaardigde voorwerpen Yao 7 14 sept i lo Engeland en Schotland geen enkel geval voorgei omi n van veeziekte De loterij zal m Hanover voorloopig bhj eu bestaai Te Parijs mort men over de dnurte van het orood In geheel oord ultschland wl men et bnefport verlagen tot 1 silbergroschen Ook Brunswijk heeft eene militaire conventie gcsloitn met Pruisen De veetyphus is uitgebroken m Moravie Te Meudou bij Paiijs htbben digclijks proefiicmiuger j Ln s met de bernchte d aa bare kauoimen m met nieuw rcvoWcrge chut De sjeeker gemetiiteraad wtigert het aanleagen eeuer schietbaan In Tunia n een opsund uitgebarsteu Zaturdag jl heeft men op iiulu twee schokken fiu aardbeving aargenomen Te toseon htboeo talnjke en aaoziLiilij e fullissementen plaats gegicp n Ook in Honganj il men de ha i bloau aan de gteatelijke goederen Varia De troonrede i = gelezen eu door 1 et land beoordeel 1 ile taik der vertegenwoordigers begint Alle is couleur e ro buitenhndsche en bmneolandscne betrekkingen ille ia i niintend de financiën verleden jaar m zulk een Ireurigen toe md door het libeiale mmiaterie achtergehtei blijkens de vcr larmgeu van onze specialiteit van fi i incitn Zjj nu dar de veelvuldige uugaven loor veepest ni üd2 eucrcL fortitiL ticn spoorwegen enz enz in uitmuntenden taat een goede cvoor ieder huisvadei iet hij dat de boei in het fina ie misloopt dan behoeft hij slecht veel bi engewone uitgaven te crecren en het geld weg te gooijen al oi het geen waarde had en de uitkomst zal hoogst verrassend zijn een batig sildo zal een volgend jaar aan zijn geldzorgen een einde maken En dan zoude men nog durven beweren dat er geen wonderen meer gebeuren Onze speciihteit gelooft aan de weduwe van cirepta en wij zien het het land va irt daar we bij eg dan met het moderne ongeloof d it aan geen wonderen meer geloofl eu stoutneg durft zesgen dat of verleden j ir of nu de wi rheid verdrviid ia oor het geheele land 13 het te hopen dit de minister zich verleden jaar vergist heeft geluklig is het een kwestie van cijfer en alhoewel men een massa cijfer tot verschillende doeleinden kan gebruiken zullen er toch nog wel in de kiraers gevonden worden wier gezigt met zoo beneveld ib of zij zullen in staat zijn de waarheid aan het licht te brengen Len donkere stip ontsiert de tioonrede even ds de me icaansche eïpeditie den roem van den derden Napoleon De kolon en verkeeren in geen besten toestand daar heerocht verw irring en onzekerheid en toch de kolomen moeten ons in staat stellen tot het doen van zoo vele uitgiveu wiaraan zon der het aau ieder waar ïsederlander dierbaar batig slot met te denken was Hoe is dit mogelijk oude men bijn i vragei uu toi g P e e J ar zetelt de redder m den nood Je man die alleen uitkomst kon geven en to h nu het oo plegtig verklaird i moet men het wel gelooven Wie zal dm nu de uitkomst geven Len speciihteit voor kolom de zi en is reeds gewogen maar te ligt bevonden een tw ede zal beproeven de verwarring te doen ophouden Genees verkoudheid door koude en longtering door sterke rum leert een genee w ijze de minister schijnt op onze zieke kolomen dezelfde genees ij e te willen toepassen Verwarring heerscht toch in de troonrede bij het artikel kolomen zooddt niemand juist Kan zeggen wat men wil of met wil verwarring heerscht ook in de antwoor den door den minister bij de schermufieling in de eerste k imer gegeven De specialiteit voor kolomen schreef reeds eenige jaien maar toen was hij nog met tot specialiteit verheven en toen was er een liberaal minister van kolomen dat de tijd voor onderzoeken voorbij was dat wagervrachten rapporten tot mets deugden dat de tijd van handelen en uitvoeren gekomen was en nu was het onderzoeken schering en inslag ond rzoek naar den eigendom van den grond onderzoek naar T cultuur onderzoek naar de koCfij cultuur in een woord joet onderzocht orden en toch kent de minister ook tizcgde van zijn geachten vriend Rochussen zeg mij wie u zaaK in Indie moet onderzoeken en den uitslag van het onderzoek zal ik u zeggen De minister behoeft dus geen negen maanden op het antwoord uit Indie te wachten Als hij de personen tot het onderzoek benoemd heeft zal vneod Eochussen hem binnen het uur de result iteu van dat onderzoek mededeelen dit gaat vlug en is bovendien onkosibaar 70odat het batig saldo uiet onder het onderzoek beh left te lijden In de tweede kamer zal waarschijnlijk wel een tipje van het kleed dat alles bedekt worden opgeligt eu dan z l het kunnen blijken wat de ministei wi De tiuonrele sprec van verwarnug die verwarring moe o dan ojk ophouden