Goudsche Courant, donderdag 26 september 1867

GOUDSCHECOURAIT ADVEIRTENTIEN daarin zijn allen het eens een duidelijk antwoord op duidelijk gt teldc vragen kan alleen de verwarring doen ophouiieii Wij vertrouwen dat de vragen zullen ti daan worden het duidelijke antwoord zal vreezen wij uitblijien omdat het strijdig zoude zijn met de aangenomen geneeswijze Vele werkzaamheden wachten op afdoening Tal van belangrij se wetten zullen aangeboden worden en zeer gewcnscht zou de afiloening zijn maar dit zal nel onder de vrome wenschen behoorcii want onze vertegenwoordi ers erken niet vlug Ligt de trage gang van werken aan het reglement van orde dan is herziening hoogst noodzakel jk ligt het aan de leden der kamer dat zij dan bedenken dat nog vele zaken op regeling wachten en hst volk meer op de uitkomst ziet dan op de langste redevoeringen dat een adres H iarbij de vertegenwoci diging verklaart dat ij het ministerie haar vertrouwen ontzegt en liet hoofd van den slaat eerbiedig verzoekt zieh van andere raadslieden te voorzien veel meer indruk zal maken dan de langste redevoeringen tegen het regeringsbeleid der versehillende specialiteiten dat langdurige discussieu over de uitgave van f 1000 meer of minder bespottelijk zijn waar soms zonder eenige controle raillioenen worden toegestaan werden de begrootingen aangenomen of verworpen na een korte discussie dan werd veel tijd uitgewonnen en er zoude niet veel verloren zijn als vele geachte sprekers geen gelegenheid hadden hun vi aar aan de markt te brengen Minder spreken en meer doen moge de leuze onzer vertegenwoordigers iu dit zittiugjaar zijn het land zal daarbij welvaren P 1867 Deze Cooraat verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren Peprijsperdrie maanden is 2 franco p post ƒ 2 25 Advertentleu van 1 6 regels tot des middags ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn Overzlfft Zondag 29 September Uitgave van A BRINKMAN Lauge Tiendeweg D nO 60 il 574 De prijs der Advertentien van ten tct zes regels met inbegrip van het zegel is SÜ Cent vo eiken regel daarboven 10 Cent Bnitengewone letters worden berekend uaar plaatsruimte öuttenUnïr lllll UiïlSCII DROPPELS PILPE Beestenvoeder van de Noord Brabantsche BEETVVORTEL SUiKERFABRIJKEN Zich te adicsseren franco aan den Heer Jb VaS BIK HOOP Makelaar te Bergen op Zoom Prijs van het gedestilleerd bij G F van de VELDE te GOUDA met inbegrip van accijns bij eene hoeveelheid an minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 46 o o per kan 66 cents idem a 47 lo per kan 68 ets Jenever 2il = soort Moutwijn ü 46V o o P kan 64 cents inl BRANDEWIJN a iB io o o per kan 69 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid GocDA 25 Sept 1867 CORRESPONDENTIE Indien G te s Bcsch zijn verschuldigde aboQnementsgclden niet uaduiijk overmaakt zal zijn volle naam door middel van dit blad kenbaar gemaakt worden De familie KLUITMAN betuigt I bij deze haren weigemeenden dank voor tie veelvuldige bewijzen van belangstelling en deelneming in het smartelijk verlies dat haar op den 7 dezer getrotfen heeft M 11 KLUITMAN GouD i 25 Sept 1S67 De ondergeteekende neemt de vrijheid UEd kennis te geven dat hij door vertrek naar elders zijne Zaak bestaande in het fabriceren van GELAKTE HAARDEN en KAGCHELS POURNÜIZEN BRANDWAARBORGKASTEN enz heeft overgedaan aan AV H van SAKK Dankbmr voor het genoten vertrouwen dat hij alhier heeft mogen genieten zoo neemt hij bij l de vrijheid UKd zij Opvolger aan te bevelen IJE l Dir DienaoTy V G G O O R I S S L X Ingevolge bovfiist uude Annonce beveelt de ondergeteekende zich beleifdelijk aan zullende hij alles aanwenden zoo door prompte als civiele bediening zich het vertrouwen waardig te maken dat zijn Voorganger zoo ruimschoots mogt genieten Hoogachtend VEd Bk Bieiirmr W H YAN SARK GoLDA September 1867 MEXSCIIEW mE DE Te midden der Cholera ziekte in deze Gemeente ontstond er op Donderdag 12 September jl een hevige brand aardoor vele huisgezinnen van have goed en dak beroofd werden niet alleen maar ook lijdehden aan voonitetnde ziekte moesten worden vervoerd uaar veiliger plaatsen t valt niet moeijelijk na te gaan in welke droevige omstandigheden wij verkeeren en wij vragen bescheiden ons de behulpzame hand te bieden een kleinigheid zal den ondergeteekenden welkom zijn die zich bereid hebben verklaard tot ontvang va i gelden en kleediugstukken Va n LAKERVELD BLANKEN Burg A W HOLSÏEIJN Predikant A HOOGENDIJK Hz Wethouder F MIJNLIEEF Az Raadslid C IN t HOUT Diaken K VAN ERKEL Diaketi i D HOLSTEIJN Em Predikant te Krimpen a d l h ul JtiieuKerkerk ajd IJmel 21 Sept 1SG7 AANBESTEDING BURGEMEESTEK en WETHOUDERS der Gemeente Stolwljk zijn voornemens op Zaturdag den 5 October 1867 des middags ten twaalf uren ten Raadhuize dier Gemeeute in het openbaar aan te besteden Het doen der noodige herstellingen en vernieuwingen aan den Toren van gezegde Gemeente zooals in het Bestek nader is omschreven De Bestekken liggen van af Maandag den 30 September tot en met Donderdag den 3 October lsG7 ter lezing in de Herberg het voormalig Gemeentehuis bij G VAN DAM te Stohciji in het voormalig Raadhuis der Gemeente BergnmlexTd benevens in het Logement het HtuTHUis te Gomla zullende op gemelde dagen der ter lezing ligging der Bestekken dagelijks aanwijzing m loco gegeven worden door den Heer V PANNEVI3 te Ddft N B De gezegelde inschrijvings billelten zullen uiterlijk op Zatardag den 5 October 1S07 vóór des middags twaalf uren franco moeten worden iugezondea bij Burgemeester en Wethouders voornoemd onder het motto wlnschrijvingsbiliet VAN Dr J B ROLL te Ams ierdam Deze Droppels zijn een onfeilbaar geneesmiddel tegeu alle Rheumatische Ziekten Jicht en Podagra en brengen zelfs in de hardnekkigste en meest verouderde gevallen nog huip en verligting aan ledere flacon is met etiquette en gebruiksaanwijzing voorzien Depot voor Gouda bij den Apotheker STEEN MEIJER Openbare Verkooping te GOUDA in de Paauw op MAANDAG 30 September 1867 s morgens 11 ure van EENWOONBUISCA wijk Ü n yi aan den Katicnsmgel en TWEE WOONHUIZEN naast elkander wijk L n 112 en 113 aan den Groeneweg Breeder bij billetten Informatien te bekomen bij Notaris MONTIJN GEVRAAGD tegen November a s ten platten lande tegeu gOed lOOn ïwee Dienstboden Bockdrukkerij van A BRINKMAN Eene zindelijke werkmPid een burgerpot kunnende koken Een jong meisje geschikt om ligt huiswerk te verrigten beiden van goede getuigen voorzien Adres met franco brieven ouder letter B bij den Boekhandelaar G B viN GOOR te Govda GOUDA 28 September De italiaansche regering heeft blijk gegeven dat zij de september conventie eerlijk wil ten uitvoer leggen en d t we op het oogenblik dat hai r atregel ten aanzien der kerkelijke goederen te Rome wordt veroordeeld als heiligschendend Garibaldi is gevangen genomen toen hij op het punt stond de romeinsche grenzen te overschrijden Zoo wil men een tweede Aspromonte voorkomen hij wilde alleen te Rome eene revolutie provoceren en een einde maken aan de eindelooze discussien over het wereldlijk gezag aldaar Men is ni verlegen genoeg met den antieken held die in onzen huichelenden tijd niet past Hij wil wat allen willen Rome als hoofdstad van Italië en het einde der wereldlijke priesterheerschappij Hij komt opentlijk uit voor zijn gevoelen en hij wil zijn wensch verwezentlijken door geweld dat de geheele wereld eerbiedigt als het bekroond wordt door eene goede uitkomst Zoo was de oudheid toen gold dapperheid als de hoogste deugd Garibaldi is een held der oudheid stoutmoedig en onbaatzuchtig edel en groot in een tijd van list en bedrog van afwachten en ontveinzen van diplomatische kunstenarijen van veinzende betuigingen en valsche woorden Hij heeft het beter maar niet het beste deel gekozen hij schittert uit in den kring zijner tijdgenooten maar de ware vrienden van het heil der menschheid huldigen slechts de ongekende kracht der zedelijke overtuiging die door zachtmoedigheid overwint Geheel Italië is ontroerd over dit meesterstuk van kleingeestige politiek maar men hoopt de beweging te bedwingen nu de aanvoerder gevangen is Wat er volgen zal is weinig te berekenen want het is bijna niet denkbaar dat Garibaldi zich verbinden zal om rustig op Caprera te verblijven Frankrijk scheen gereed om naar Italië terug te keeren het wil zijn invloed op Italië niet verliezen Zoo diep gegriefd door de mexicaansche leleorstellingen zoo herhaald teruggezet u zijne duitsche bemoeijingen wil het toch ergens medespreken en ook dat zal nu voorkomen worden door de italiaansche gedweeheid Het slikte de bismarcksche waarschuwing met een bitterzoet gelaat roerloos ziet het toe bij debadensche stoutigheden en ontveinst ïijne oostenrijkscfae besprekingen De president van het wetgevend iigchaam Schneider heeft ook zijne rede uitgesproken en als de keizer en zijne ministers den vrede verkondigd maar hij verwacht dat men het nationaal gevoel van het geduldige Frankrijk zal ontzien En waarom zou men dat niet als de woelige FranBchen slechts begrijpen dat hunne groote rol is uitgespeeld dat de taak van Duitschland aanvangt dat de excentrieke fransehe omwenteling het voorspel nas der wezentlijke hervoraing van geheel Europa waarin de hoofdrol toekomt aan het volk dat de kern uitmaakt der europesehe ontwikkeling Het duitsche volk zal voltooijen wat Frankrijk zoo edel gezind zoo hoogst gebrekkig ten uitvoer bragt om na eindelooze worstelingen krachteloos te bezwijken onder vernederend despotismus Oostenrijk harrewart met bet juichend en overmoedig Hongarije en broedt over eene conversie en unificatie zijner schulden die onrust en wantrouwen wekt daar het niets anders kan zijn dan eene poging om den zwaar drukkenden last ten koste der schuldeiscbers te verligten men meent 16 millioen jaarlijks te zullen uitsparen hoe is nog niet duidelijk maar zeker dat de rentheffers zooveel binder zullen ontvangen Spanje heeft den opstand onderdrukt maar de opstandelingen houden zich schuil om weldra eene vernieuwde poging te wagen zoo blijft het land in gedurige onrust Op Candia is men weder bsgonnen met doelloos moorden De russische bemoeijingen worden ontveinsd De diplomatie ijvert tot schikking en bevrediging maar zij vermag niets anders dan qdel vertoon te maken de eenige beslissing van alle verwikkelingen zal vooreerst nog wel altijd door het zwaard gegeven worden en de vrede dien wij genieten is slechts voorbereiding tot de gruwelen van den oorlog Londen 25 September In de gisteren gehouden meeiuig der houders van obligatien der spaansche passive schuld is bekend gemaakt dat het beurs comité niet voornemens was af te wijken van den regel volgens welken de nieuHe spaansche schuld niet wordt erkend voordat de eischea van de houders der passive schuld voldoende geregeld zijn 26 Sept De Times bevat een artikel waarin gezegdwordt dat aangezien Aspromjnte de Iransorier bewoog omRome te ontruimen de arrestatie van Garibaldi te Asiualungade fransche regering ook aanleiding moet geven om Romedoor de touaven en andere vreemde huurlingen te doen ontruimen De Morning Post meent dat de arrest aie van Garibaldi waarschijnlijk een einde zal maken aan de revulntionaire beweging Parijs 25 Sept De Constitutionnel sprekende over de arrestatie van Garibaldi zegt dat het italiaansch gouvernement door vrij en uit eigen beweging te handelen gelijk het gehandeld heeft niet alleen een bewijs van loyauteit heeft gelevero maar ook zijne kracht heeft getoond en heeft doen blijken dat het de revolutionaire hartstogten niet deelt en ook met vreest maar dat het die weet in bedwang te houden Zulk eene handeling zegt de schrijver van het artikel de heer Bonifece is van zoodanigen aard dat zij tot groote voldoening zal s retken voor de voorstanders van orde en beschaving daar allen de waakzaamheid en energie van het italiaansche kabinetj zullen toejuichen en in die gebeurtenis een nieuwen waarborg voor de handhaving der algeroeene rust zullen zien Florence 25 Sept Het officieel orgaan deelt het volgende mede De agitatie waarmede men het land wilde aanzetten tot schending der internationale bepalingen heeft na deopenhartige en beslissende verklaring van het ministerie welverre van tot bedaren te komen meer levendigheid en stoutmoedigheid aan den dag gelegd Het ministerie heeft beslotenzijn pligt te volbrengen en het gegeven woord te handhaven Het is tot de overtuiging gekomen dat n de laatste dageneen groot aantal vrijwilligers naar de grenzen op weg waren dat er wapendepots waren opgerigt en dat er reeds meerderemanschappen volgden of gevolgd wareu Garibaldi die zichvan Florence naar Arrezzo had begeven sloeg over Asiualungadezelfde rigting in Het doel dezer beweging was van nu afte klaarblijkelijk De handeling was inderdaad reeds aangevangen Het gouvernement bevond zich dus in de onvermijdelijke noodzakelijkheid van h toe te laten dat in strijd metde openbare goede trouw het gezag der wet en de belangender natie de tractaten werden verbroken of bet gegeven woordgestand ie doen en tot eiken prijs de majesteit der et ongeschonden te bewaren Het ministerie heeft in dat opzigt zijnpligt gedaan De vrijwilligers die zich naar de grenzen opweg hadden begeven of aldaar reeds waren aangekomen werden gewaarschuwd van naar hunne haardsteden terug te keeren Zij die daaraan geen gevolg wilden geven werden teruggevoerd Generaal Garibaldi werd tevens te Asiualunga mnaam der wet gesommeerd van zijne plannen af te zien Tengevolge zijner weigering werd hij naar Allessandrie overgebragt De wapendepots werden in beslag genomen Het ministerie heeft alzoo zijn smartelijken pligt vervuld maar zoohet die vervulling langer had uitgesteld was het vooruit tezien dat het tot veel betreurenswaardiger gevolgen zou hebbengeleid De wijsheid der Italianen al kon zij de smart overdezen stap niet verminderen heeft dien stap echter mmdermoeijelijk gemaakt Het ministerie vertrouwt dat ten gevolgevan diezelfde voorzigtigheid weldra alle sporen der agiUtiemoeten verdwijnen tpgenover welke het ministerie naauwkeung7= ie taak in het oog houdt voor de eer van Italie s woorda voor het belang der natie De Opinione over de arrestatie van Garibaldi