Goudsche Courant, donderdag 3 oktober 1867

1807 Donderdag 3 October 1 595 GOUDSCHECOURAUT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D nO 60 Heden overleed in den ouderdom van ruim 2 jaren aan eene kortstondige doch hevige ziekte mijne innig geliefde echtgenoot C A J W EAVESÏEIJN MKDENBLIK na eene gelukkige echtvereeniging van slechts 11 maanden W POST DKOST GocDA 16 September 1867 Wegeti hutenlmul c1ie Betronllmj eerst heden jeplaatst lATINÉEliniSIGALE door het STAF MUZIEK van het 4 Eeg op ZONDAG 29 SEPTEMBER 1867 des middags ten half een ure in de Sociëteit Oss Genoegen als gewoonlijk GOËNEN EN GÖÖff VIiiziekliaiidel Magazijn van PIANO S uit de fabrieken van ERAED PLEIJEL HERZ enz ORGELS HARMONIUM ORGELS ALEXANDER STRIJKINSTRUMENTEN van oude en uieu e Meesters Oude Gracht bij de Gaardbrug n 164 te VTBLCIIT Naar aanleiding der annonce geplaatst in de Goudsehe Courant van den 26 September biedt zich de Ondergeteekende volg iarne aan ter ontvangst en inzameling der giften welke men mogt bestemmen tot leniging der rampen die de gemeente Kieuicerkerk aid IJsiel getroffen hebben Dankba r zal melding van dezelve gemaakt worden in dit blad J VAN LAKERVELÜ BLANKEX GouDi 27 Sept 1SC7 De Ondergeteekenden hebben de eer te berigten dat hun Magazijn van af heden ruim voorzien is van HA ARDEN en KAGCHELS van de nieunste Modellen en Constructien KEUKENPOUR NUIZEN HAARDSTELLEN en STANDAARDS KOLEN en TURPBAKKEN enz Van Berkel en Götte Goudsehe Broodfabriek Onze broodprijzen zijn voor de volgende week FIJN KEENTEN BEOOD 40 Cts p V 8 GEWOON dito 25 CEBÜILD BEOOD 1 kw 27 h dito 2 24 dito 3 22 ONGEBmi D dito 19 EOGGE dito 13 Klein Brood 2 C per stuk GoCDA 28 Sept 1867 PERK C NEDERLANDSCHE VEREENIGING VOOE ISRAEL Aan verkeerde opgave onzerzijds van den bepaalden dag onzer BIDSTOND op 11 Woensdag 25 Sept hebben wij met leedwezen het niet optreden van den Heer ü A CAPADOSE toe te schrijven Namens het Bestuur Pres A TIMMEES Openbare Verkooping te GOUDA in de P a a u w op MAANDAG 30 September 1867 s morgens 11 ure van EEN WOONHUIS CA wijk Q n yl aan den Kattensingel en TWEE WOONHUIZEN naast elkander wijk L n 112 en 113 aan en Groeneweg Bi eder bij billetten Informatien te bekomen bij Notaris MONTIJN tlIEiXSCHEiWRlENDEN Te midden der Cholera ziekte in deze Gemeente ontstond er op Donderdag 12 September jl een hevige brand waardoor vele huisgezinnen van have goed en dak beroofd werden niet alleen maar ook lijdenden aan voornoemde ziekte moesten worden vervoerd naar veiliger plaatsen t valt niet moeijelijk na te gaan in welke droevige omstandigheden wij verkeeren en wij vragen bescheiden ons de behulpzame hand te bieden een kleinigheid zal den ondergeteekenden welkom zijn die zich bereid hebben verklaard tot ontvang van gelden en kleedingstukken ViN LAKERVELD BLANKEN Burg A W HOLSTEIJN Bredikani A HOOGENDIJK Hz WetJumder F MIJNLIEFF Az Raadslid C IN t HOUT maken K VAN EEKEL Diaken 3 D HOLSTEIJN Em Predikant te Krimpeyt a d IJssel Nieuwerkerk ajd LIsael 21 Sept 1867 Op den 20 September j 1 had de spoorwegarbeider W E tan HARTEN het ongeluk in de nabijheid dezer stad door een buitengewoneu schok an den trein van een der zandwagens te vallen overreden te worden en daardoor den linkerarm zoo te verbrijzelen dat ds amputatie moest geschieden Op 44jarigen leeftijd met een gezin van zes kinderen bekend als zeer behoeftig maar tevens ook als braaf huisvader gaat de ongelukkige verminkt den winter te gemoet zonder dat bij in staat is het noodigste voor de zijnen te kunnen verdienen De ondergeteekende bewogen met zijn lot doet bij deze een beroep op de bekende liefdadigheid van zijne stad en natuurgenootcn en zal volgaarne zelfs de geringste gift voor dezen ongelukkige ontvangen en van de ontvangst in dit blad melding maken J EEUTINGEE Chirurgijn der Gasthuizen GOCD V 28 Sept 1867 Urbanus Pillen bereid volgens het aloude en echte Recept waarop men in het bijzonder attent maakt Zijn zeer nuttig in ongesteldheden der MAAG en werken heilzaam op de SPIJSVEETEEING Zij zijn uitmuntend tegen de GAL SCHEEPTE in het BLOED en UITSLAG der HUID zij zijn ZACHT LAXEREND en SLIJMAFDEIJVEND Verzegfide doozeu van 37 Va Cent en dubbele doozen zijn verkrijgbaar bij de heeren Aarlanderveen 1 F Allart Amüerdam J J A Vis Heilige weg bij het Singel n 321 Belji H W de Kruijff Belfsharen 3 Koch Deventer Berghuijs en v d Moer Dirkisland D de Vries Gouda J G Boekenoogen firma wed V d Heijden s Gravetiltage J M Renesse Boekhorststr Legden 3 T Terbnrgh Haarlemm Tstr hoek Bakkersteeg Rotterdam A v d Toorn Weste Wagenat Schiedam D Maltha Schoonhoven A Wolff Tiel A F Faassen Vtrecht F Altena op het Steenw over de Donkerstr n 372 Vlaardingeu Nidelstein Walter Woerden L Euijter Het depot dezer echte Urbanus Pillen sinds zoovele jaren met roem bekend en in algemeen gebruik is door ons te Gouda alleen en uitsluitend geplaatst bij den heer J G BOEKENOOGEN Apotheker opvolger van de wed J A P P VAN DEK IIEIJijEN op de Blaauwstraat WAARSCHUWING Men wordt instautelijk verzocht wel attent te willen zijn dat door ons bij niemand anders de Urbanus Pillen bereid volgens het oude en echte Eecept in Dépót zijn verkrijgbaar gesteld in de hierboten opgegeven Steden en plaatsen dan bij de hier botengenoemde Bépiïthouders In elk doosje is een biljet voorzien met de eigenhandige naamteekening van de vervaardigers Wed Kt ENEN k Zoon Apothekers welke Handteekening zich ook bevindt op het Zegellak waarmede de iJoosjes verzegeld zijn Wij verzoeken de gebruikers instantelijk daar wel op te letten en raden hun aan wel toe te zien by wien men de Doosjes Pillen baalt Alleen die Doosjes waarin een biljet met onze Handteekening is zich aan te schaffen en zich te wachten voor het gebruik van de vele namaaksels 10 Raderstoomboot d Idssel Van Gouda Maandag en Dingsdag smorgens 6 uren de overige werkdagen s morgens 7 uren Zondags s morgens Si j uur Van RvV erdam op alle dagen s namiddags n Dagelijks Retourkaarten Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te GOUDA met inbegrip van accijns hij eene hoeveelheid an minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVEE a46S io o o per kan 66 tjnts idem a 47Vio per kan 68 ets Jenever 2 soort Moutwijn a 462 jg per kan 65 cents inl BEANDEWIJN a 46Vio o per an 69 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid GocDA 28 Sept 1867 Boekdnikkerij van A BRINKMAN Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden is 2 franco p post 2 25 Advertentien van 1 6 regels tot des middags ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn KENNISGEVING RIJTUia SCHOUW BURGEMEESTEE en WETHOUDEKS der gemeente Gocda Gezien artikel 43 der verordening van politie voor die gemeente vastgesteld den 16 Junij en 11 Augustus 1865 en afgekondigd den 12 Sep ember 1865 Brengen ter keunis der voerlieden en huurkoetsiers dat op Zatirlag den 5 October 1867 des morgens ten elf ure op het piein achter het waaggebouw zal worden overgegaan tot de algemeene keuring hunner rijtuigen zullende de nakeuring der op dat tijdstip verhuurde of in gebruik zijnde rijtuigen plaats hebben Zaturdag den 19 October daaraanvolgende ter zelfde ure en plaatse Gouda den 1 October 1867 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DEOOGLEEVEE FOETUIJN v BERGEN IJZENDOORN öuttenlanïr Londen l October De reform league zou naar men zegt besloten hebbeu om eene groote meeting te houden tot betuiging van sympathie aan Garibaldi ter gelegenheid van zijne gevangenneming Men zal zich herinneren dat Garibaldi vóór eenigen tijd eerelid dezer engelsche vereeniging geworden is De Economist beschouwt in een kon artikel den toestand van Europa als voor t oogcnblik kalm Sedert het duidelijk geworden is dat bij een oorlog tusschen Pruisen en Frankrijk de zuidduitsche staten ongetwijfeld de duitsche partij zouden kiezen is Frankrijk inderdaad nu ingesloten en omperkt zooals het congres van Weenen het wel gewenscht had maar het niet heeft kunnen tot stand brengen Napoleon is koel bci ekenend genoeg om thans den oorlog niet te wagen Misschien zou indien Frankrijk een minder flegmatieken keizer had of zelfs indien het een vrij parlement had getuige de bekende rede van den heer Thiers de vrede reeds verbroken zijn Doch voor het oogenblik is het vrede Intusschen kan de europesche rust niet onverstoorbaar wezen op bet oogenblik dat Frankrijk en Oostenrijk beide zoo zeer en zoo duidelijk in hun nationaal aanzien geleden hebben Men kan wel zeggen dat de zaak onherroepelijk afgedaan is dat oorlogvoeren niet meer helpen zou En voor Oostenrijk is dat waar maar Frankrijk al moge het begrijpen dat het noch italiaansch noch pruisiseh gebied kan veroveren kan aan een equivalent denken Als Napoleon eens aan de fransche natie België kon aanbieden en negen tienden der Franschen beschouwen het reeds als hun wettig eigendom zoo zou de keizer met eenigen grond kunnen verklaren anderen zijn grooter geworden maar ook wij hebben ons uitgebreid Een oorlog zou aan Frankrijk dus altijd nog voordeel kunnen brengen De uitzigten van het oogenblik zijn vredelievend maar het zou gevaarlijk zijn niet naauwkeurig in het oog te houden de kleine wolk die de toekomst verduisteren kan Uil New Tork berigt men van 19 september De nieuwe constitute is door Maryland aangenomen de democraten verkregen eene meerderheid van 20 000 stemmen Berigten uit Mexico maken melding van een gerucht datmen op last van Juarez het hotel van den pruisischen gezant Magnus met geweld binnen gedrongen is om zich meester t maken van documenten die echter niet gevonden zijn Uit New ïork verneemt men van 21 sept De Indianen verlangen dat de amerikaansche troepen terugtrekken met verlating der route van Smcky Kill en die van den spoorweg naar de stille zaidzee Parijs 1 Oct Er is sprake van een onderhoud dat de kardii aal AntODetli zoa hebben gehad met den oostenrijkscheu De prijs der Advertentien van één tut zes regels met inbegrip van het zegel ia 0 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters wordtn berekf naar plaatsruimte gezant te Eome en waarin do kardinaal zou gezegd hebben dat de arrestatie van Garibaldi niet zulk een groot voordeel is als men wel dacht De gang der redenering van den eersten minister des pausen zon deze geweest zijn Indien f iribaldi zich meester had gemaakt van het erfdeel der UrK zou de sep ember conventie opgehouden hebben te best iai tu zou Frankrijk zich genoodzaakt hebben gezien tusschen Ki c te komen Nu echter Ratazzi de hand heeft gelegd op Garibaldi zien wij ons eenigermate overgeleverd aan het goei viiiu n van het italiaansche gouvernement dat bovendien den goeden schijn voor zich heeft De Moniteur bevat een telegram uit Zuid Amerika waaringezegd wordt dat de Brazilianen een sterke positie baddea ingenomen op den linker oever van de Humaita Het eskaderder geallieerden heeft de forten Humaita en Curupa k i lenbombarderen Aangaande het hierdoor verkregen resultaat z jnverschillende geruchten verspreid Een onzer dagbladen geeft eene nieuwe tijding die geschikt is om sensatie te maken Men zou namelijk op nieuwde bijeenroeping van een europeesch congres hebben voorgesteld Het is onnoodig te zeggen d t het initiatief daartoe andermaalvan de tuilerien zou zijn uitgegaan OostenrijSs adhsaie zoureeds verkregen zijn en die van Rusland ten naastebij Engelandzou verzocht hebben dat men het den tijd zou laten om teoverwegen Wat Pruisen betreft zon het voorstel bij deze mogendheid de minste welwillendheid gevonden hebben Het is trouwens te begrijpen dat Pruisen met zijne annexionistische neigingen eu zijn kwalijk verborgen voornemen om het europesche evenwigt te verplaatsen er weinig zin in kan hebben om zijn lot in handen te stellen van een raad van mogendheden die om eenige reden van bestaan te hebben zich als opperste scheidsregter zou moeten inrigten en zijne uitspraken met soliede legers zou moeten kunnen steunen Men betwijfelt het dan ook dat de zaak in erust aan Pruisen kan iiju voorgesieUl aangenomen dan nog dat niet de geheele zaak een verzinsel is Men beweert intusschen dat om dezen hinderpaal die gemakkelijk te voorzien was te boven te komen het fransche gouvernement aan het kabinet van Berlijn zou hebben verklaard dat wanneer men zijne voorstellen niet aannam het niet lqm dulden dat de Meinlibie overschreden werd In verband daarmede brengt men de voortdurende wapeningen die b cr te lande plaats hebben Berlijn l October Bij koninklijk besluit is bepaald dat de door Fi ankfort aangegane leening tot dekking van de oorlogskosten voortaan als eene schuld van Frankfort erkend en behandeld zal worden De lijksdag heeft het wetsontwerp op de zoutbelastingaangenomen Daarbij is het bedrag voor zout tot bmneulandsche consumtie bepaald op 2 thaler per centenaar Voortsis aangenomen het ontwerp waarbij de verp giing tot hetbezit van een paspoort in de staten van den bond wordt opgeheven De rijksdag heeft het budget van marine goedgekeurd alsmede de voorstellen betreffende de consuls van den noordduitschen bond benevens die tot verbetering van het post entelegraafwezen Op de vraag des heeren Schleiden heeft de president Delbrück verklaard dat de tijd nog niet gekomen is lot opneming van Altona in het tolverbond Florence 29 Sept De koning is gisteren alhier teruggekeerd In de telegrammen uit de provinciën wordt geconstateerd dat aldaar rust heerscht Eenige personen die zich door de laatste demonstratien alhier gecompromitteerd hebben zijn gisteren nacht gearresteerd 30 Sept Naar men verneemt zal de regering in eenenota aan de vreemde regeringen zich verklaren over de september d nventie en hare bezwaren 1 October In brieven uit Rome van gisteren wordtverzekerd dat een aantal iusurgenten in de prcvinciö Vuerbo f