Goudsche Courant, zondag 20 oktober 1867

veert pp dagen een wonderlijk schounspel bij Een leger van 5ü 0ljn man schijnt on oldoenle om eenige bir leudringers die hunne wapenen met verbergen tegen te hou n ïlet 13 onmorelijk dat zulk een toestand langer dure Er moet een ra besluit genomen norden L e eer v in Italic vorJeit zoodan gen mviregel De onlerteekenins van irnkrijk onderde september conventie eischt dien eieneens Kan le piusolijke regering aingevallen door minnen die door de bevolking orden gedt i voueerd en wier leer telliugen zij verfoeit door de kricht der apeus weerstand bieden ij hopen het alsnog maar durven het niet meer gelooven indien de schending van de romeinse he gienzen op den tegenuoordigcn voet noult voortgezet Een v in beulen of die acheuning wordt Jooi de italiaan che regering geduld of IJ IS oumigtig om aaar te beletten Dan Hordt de toestand beheer cht door een kneslie van eer en van rest De conventie draagt tnee on Icrleckeningen Waai een der onderteekeu ars m gebreke blijlt moe de andere haar eerbiedigen Zoc daartiilegcn de regering van I lorencc onmagtig is dan moet ZIJ aan 1 ru krijk hulp vragen om haar h mdteekening en haar ge ag te Het kibiuet van tlorence moet thans doen weten of de griibal i iinsche vrijbuitcrijen zich boven de autoriteit en de wet kunnen tellen en of de revolutionaire plannen merstaud kunnen bie lcn am het monarchaal verzet liankrijk zou dan met lang over de vraag behoevtn na te denten ij vragen eene oplossing hetzij Italië besluit om ich aan het gewapende Frankrijk aan te luiten tot hanuhaving van de septemberconventie hetzij Irankrijk alleen zith m de bres stelt om de aangegane verpligtiugen te doen naleven om namens de goede orde en het rrgt te belcttrn dat Rome en Italië ton speelbal v orden van de revolutie en ue ainrchie rie bladen achten het waarschijnlijk dat de fransche regering eene nieuwe expeditie naar Kome ral ondernemen Ineen heden gehouden ministerraad werd hierover beraadslaagd Italië zou be loteii zijn om het pauselijk grondgebied te bezetten l rins Xapoleon is naar Saint loud vertrokken Pe ministerraad heeft besloten dat Irankrijk te Rometu schcn beulen treden en daartoe den bi tand der katholiekemogei4dheden inroepen zal Een vloot vertrelvt n mr Italië 18 October Het berigt der fransche intervei tie te Romewordt beves d Ilct besluit les keizers zal openbaar gemaaktworden vóór dat le katholieke mogendhei en door Napoleongeraadpleegd ge int voord zuilen hebben Toulon 1 S Oct Het middellandsch zee eskader is teruggeroepen en heden morgen hier aangekomen De geheeie vloot IS geieed om te vertrekken Er heerscht groote beweging aan de maritieme etablissementen Brussel l t Oct De revolutie is in Rome uitgebarsten Het Ia zeker dat hrankrijk op nieuw zal interveniëren Baron Pveke onze gezant te Rome heeft bevel ontvangen onmiddellijk te vertrekken Berlijn I0 Oct Aan eene tus chenkomst van Frankrijk m de romeinsche aangelepinheden wordt hier door nieman 1 geloof geshgeu De parijsehe dagbladen dreigen wel maar mets duidt aan dat het kabinet der lullenen tot dien stap zal besluiten Men weet hier te goed dat Frankrijk minstens acht eken ou uoodig hebben om eene aanzienlijke legermagt ter beschikking van den pans te stellen De zaak van den paus wordt hier als verloren beschouwd De italiaansche regering zal hare troepen het romeiu iche grondgebied laten bmnenrukken en Engeland en Pruisen zullen de eerste zijn om daaraan hunne goedkeuring te hechten Zij zouden zelfs le en Irankrjk partij kiezen indien aan Italië moeijelijkheden werden m den weg gelegd Zoo althans denkt men hiei over de zaak Te Bern hebben zich 2b geneesheeren ïereenigd om dengezondheidstoestand dier stad aan een naauwkeurig onderzoekte onderwerpen Ieder geneesheer zal tot dat doel zich meteen der 2s wijken van de stad bezig houden Ifi Oct De Norddeutsche Zeitung bespreekt de argumenten der Opinione en spreekt tegen dat het volgens art 1 der september conventie noodig en gepast zou ijn dat hetItaliaansche gouvernement te Rome tusscben beiden komt In de zittingen van den rijksdag is het ontwerp van hetposttarief in handen gesleld eener commissie Naar aanltidin eener petitie betrekkelijk de pensioenen der officieren van he SleeswgkHolsteinsch leger bestreed de heer Bismarck de meenmg van den heer von der Hejdt dat Pruisen die persioenenmoet betalen en met de boud De vergadering zich ereenigeode met het rappor der commissie voor deze peti ie e metde zienswijze van den bondskanselier bepaalde dat e oud aan de vorderingen der bedoelde officieren gevolg zal geven Een voorstel van het duitsche Schriftsteller Verein tot het in voeren eener algemeene wetgeving op de drukpersen van eene wet op het kopij egt werd aan den bondskanselier gerenvoyeerd Hamburg 17 October De Nordsleswiga Tidende van Hadersleben verzekert uit vertrouweuswaardigi berigten te weten dat de onderhandelingen tusschen Pruisen en Denemarken uitloopen op het afstaan doo Pruisen van het gebied ten noorden van etn grenslijn getrokken tusscben Hndersleben en Christ ansfeldt Weenen ie October Het huis der afgevaardigden heeft bij de tweede lezing de herziene grondwet aangenomen met geringe wijzigingen en eene toevoeging betreffende de competentie van den rijksraad tot het behandelen van gemeenschap pelijke aangelegenheden Daarin 13 de organieke wet betref fende de regterlijke magt de uitvoerende magt de siaatsbur gerregten en de instelling van een rijksgerigt met groote meer derheid bij de derde lezing aangenomen 17 Oct De ochtendbladen begroe en het keizerlijk rescript aan den kardinail v Rauscher als een bewijs dat d lijilen werkelijk zijn veranderd als de grond om nieuwe hoopte koesterenen als eene nieuwe versterking van het vertrouwenin de ver ezenthjking van het constitntionele streven Datde Kci er wijst op de constitutionele pliglen die hij als regentop zich heeft genomen verleent aan dien brief de waarde vaueene politieke verklaring van het grootste gewist Tn de heden door het huis dtr afgevaardigden gehoudenzitling heeft de president d i md pht v m het huis gevestigdop den mhoud van het schriftelijk antwoord door den kei ergegeven aan den aartsbisschop von R luscher Hij zeide tevensdat het algemeene vreugde verwekt h id toen men in s keizerswoorden de bevestiging veinam dat al de pogingen aangewend om de constitutionele beginselen weg te redineien vruchteloos zullen zijn dat voortaan lu Oostenrijk vrijheid van geweten en vrede op godsdienstig gebied zullen h ersehen Alsblijk van waardeering hierv m stelt de president voor met hemden kreet te uilui van Leve de keizer welke woorden doorhet huis drie malen met groote geendrift worden herhaald lierop wordt liet ontwerp gundwet bij de derde lezing met 110 tegen 46 stemmen aangrnonicn Florence Ifi October De bladen der provinciën keuren eenstemmig af de taal van dt France en Ie Patrie De Opinioiie spoort op nieuw de rtgtring aan om maafegelen te nemen ten einde ili fransche intervenlie te lieletten De Persevcran a dringt a in op de onmiddellijke b ittiug van den pauselijken staat door dr italiaansche troepen ij verklaart dat ledei uit tc gtvairlijk is voor de monarchie n de bestaande instellingen De dagbhiden van alle ngtingen zijn het eens om de bezetting te vragen De benden opstandelingen nemen aanzienlijk toe vooralten zuiden van Rome Gisteren hebben eenige ontmoetingen van wei g belangplaats gehad bij Correse en ïorri Alfino Men gelooft datmorgen iterüo in staat van beleg zal gesteld norden tengevolge van Je noudmg der bevolking Eene proclamatie in de Eiforma kondigt aan dat heden te Rome een buitengewoon coasistoue moet plaats hebben I De paus heeft de kardinalen I eengeroepen 01a te beraadslalover de tegenwoordige gebeurtenissen 1 Het grootste gedeelte van de provincie Frosinone is be 1 zet door de Gaiibaidianen De meeste g o n o getrokken na weinig of geen tegenstantï te hebben geboden j De bewcmgen der Uaribalüianen en der pause ko trcc c gaan onafgebroken voort m verschillende r gtingen Stelligeberigten bevestigen dat de zouaven in het gevecnt bij Mou eMaggiore geslagen zijn Het Giornale di Roma bevestigt dat de pauselijke gendarmes Acquapendente zonder slag of stoot weder hadden bezet Zij trokken terug toen de orde hersteld was 18 Oct Op het oogenbliK dat heden een der ochtendtreinen gereed stond om te vertreknen is eene bekendmakingm het stationsgebouw aangeplakt inhoudende dac het verkeerop den spoorweg tusschen Orta en Rome was gestremd Eenaantal vrijwilligers stond op het punt om zich naar het too neel van den strija te begeven Er werden hier en daar kretenaangeheven maar de regering had de noodige maatregelen genomen tot bewaring der goede orde De militaire magt welkehet station bezette heeft een twintigtal vrijwilligers gearresteerd Des middags De romeinsche opstandelingen onderbevel van Ghirelli hebben het station Orbe bezet zaj hebbener twaalf gendarmen en twee agenten van politie al krijgsgevangenen achter gelaten De opstandelingen hebben daarna de 1 stad bezet Öinnenlanïr GOUDA 19 October Hebben Gouda s ingezetenen het uitzigt om na eenig tijdsverloop bevrijd te worden van die smakelooze gevaarlijke en enoim hooge bruggen die de stad zoo grootelijks ontsierden daa reeds drie dier monsters verdwenen zijn om plaats te mal en voor eenvoudige en gemakkelijke overgangen en hebben eenige in de nabijh id wonende burgers ir de vorige week deie verbeter ug toegejuicht door het ontsteken eener lUum aatie op eene dier bruggen algemeener was donderdag jl de blijde vn ugde over de heropening der veemarkt na Sjarige schorsino Di3 drukke veemarkten toch dragen het gehee c jaar door m ar vooral m het najaar veel bij lot den bloei onzer nijvere bi rgerij en het wa voorzeker eene welgemeende hmde als donderdag uit al de buizen rondom het aanzienlijke marktplein ce vlaggen waren uitgestoken gelijk meüe a =e ied was van ue openbare gebouwen en uit de huizen van vele bestuurjers en belangstellenden De N Utr Cour zegt in een artikel over de Begrootings diseussien o a het volgende Indien wij al de ministers een voor een nagaan dan hebben WIJ vooreerst den heer van Zuijlen Deze heeft wel geen blijken gegeven van een goed diplomaat te zijn maar toch ook geen reden om zijne begrooting te verwei pen en men moet altijd bedenken dat een minister van buitenl zaken moeijelijk is te vinden De bekwaamheid van oen heer Heemskerk zijne energie f 11 werkzaamheid worden door ieder gewaardeerd Tegen hem hesi 1 it dus volstrekt geen leden tot bestrijding Wat de minister öchimraelpenninck aangaat deze houden vvij voor een zeer middi Iraatig financier Veel goeds heeft hij niet tot stand ebragt Hij heeft er zich alleen toe bepaald om zijn voorg ger te Us eren en door ongegioude geiuchteu onrust te verwekken Datgene echter at men wanbeheer unzcr i ancien noemt kan men hem niet te la te leggen of het moest ziju het ver spreiden van berigten die daling van de etteclen ten gevolge hebben gehad of wel de omstandigheid dat hij zich niet krachtig vei et heeft tegen de opdrijvmg der uitgaven door eenigen zijner ambtgenooten Het eeiste kan men nioeijelijk wanbeheer noemen en aan het laatste kan men paal en perk stellen zonder de begrooting van financiën af te stemmen men behoeft dan slechts op de verschillende begrootingen de posten te schiappen die nutteloos of onnoodig vooikonieii De minister van jjstitie heeft wel niet veel van zich doen hooren maar men moet nog wat geduld roet hem hebben Men heeft wel vier jaar te vergeefs naar het werk van den minister Olivier uitgezien men kui dus ligt nog wel een 2de jaar op het werk van den minister Borret wachten De ministers van oorlog en marine hebben het vorige jaar un systeem an verdediging aan de kamer blootgelegd en hebben met kracht aan de uitvoering daarvan de ham ge lagen Wij moeten dus wachten tot dat zij met de verwe cutlijking hunner denkbeelden geheel gereed zullen zijn Nu blijft nog enkel de heer xlasselman over Ten zijnen opzigte alleen moeten wij eene uitzonde ing maken Er bestaat toch naar onze meening wel degc jk grond voor hen die niet de ultra conservatieve koloniale politiek iijn toegedaan om de begrooting van dezen minister te verwerpen Al hetgeen toch de heer Hasselman in de kamer gezegd heeft doet alle hoon verdwijnen da tiij aan de 1 bera e cenise euneessie hoe ook genaamd doen zal Zelfs van de indiening eener wet op toch ook zelfs volgens het Volksblad eene pligt der kamer de indiening daarv n te verlangen Alaar het A olksblad zal toch niet meenen dat de leden der kamer zoo de minister haar weigert daann als zoete kinderen zullen moeten berusten en zieh alleen tot het uitbrengen vaz vrome wenschen bepalen moeten Het eenige middel om hem tot het vervullen dier wenschen te dwingen is hem te bedreigen met verwerping zr ipr begrootiDg k de regel dat men op de daden van den minister wachten en hem om en naar die daden beoordeelen moet kan op den heer Hasselman niet worden toegepast daar hij het voornemen heeft te kennen gegeven om de kolomen zonder medewerking der kamer te regeren De kamer zal geene gelegenheid hebben iijne daden te beoordeelen Niet alleen zij dus die met den heer Fransen van de Putte radicale hervormingen verlangen maar ook die ingenomen zijn met het gematigde programma van de heeren Mijer en Trakanen moeten zich tegen den heer Hasselm n verklaren zoo zij met willen dat men hen beschuldige van in hunnen strijd op koloniaal gebied het met ernstig te meenen of dat men het er voor hoadt Jat zg volbloed conservatieven geworden ziju De b sluurders der vereeniging Kr bevordering van debelangen des boekhandels hebben zich bij rekwest tot den minister van financiën gewend waarbij zij den ministfr opme kza m maken op de wenschelijkheid dat m geval Z E c mog besluiten tot het voordragen eener wijziging van de zegelwetdeze Wijziging in geen geval nitsluitend strekke tot afschaffingof zelfs vermindering van het zegel op de dagbladen Naarhunne meening toch zou door de afschaffing alleen van hetdagbladzegel het doel t at men zegt te beoogen evenmin kunnen beieifct worden als de belangen vin den boekhandel diezoo naauvv aan dat doel verwant zijn d lardoor zouden wordenbevorderd iau l Echo du Parlement wordt uit s Hage gesc jreven dat generaal Prim het verlangen te kennen gegeven heeft omzich in Nederland te vestigen m lai dat de nederlandsche regering hem heeft doen weten dat zij hem hot verbljf daarte lande moet ontzeggen GenK njide Berigten De stad Finjs eeft in drie jircn 500 milhoeu verbouwt Di veei ekte hi ff i h weder te Uneis Nieuwiauil vertoond waar ot niiddcUijk vijt rimderen zijii af ema ikt Üt jn oer van vee lut tderIdud I3 lu Piuisen aii alle bLlLmmtrmgen untheven om bet ophcud der der kdloenpiijzcn heeft op de kipziger herf tm a eea hoog nadcelig Q invloed uitpj oefpiid Op de zuidduitacbe graanm rktcn wordt d z altijd veel ta we voor f Gusehe rekening gekocht U Ua re en Rouaan hebben verscheiden faillissementen u n 5 millio u fr plc t gehad ten ge o gc an de gioote daling der kitoerpnjzen Aan de landengte van fauez hebben r j eiTiBtifie üu ertgtldhtden pi ai getcrepca Ltaar aaaltiding der verpUatsing a bamkkcu der griek K hr kooplieden Dingsdap jl zouden de euian te Keephim Xorfulk zich m ter gemaakt hebben vau 60 gfc ertu en 10 000 pttroueu nit etu apendepot van de viijWiUigers doel bleek het bengt er onien p zijn Mazzici heeft de Romeinen bij proclamatie uitgenoodigd de repL bliek mt te roepen Men verwacht dat de prijs der fraoschc telegrammen met de helft zal verminderd worden De prijzen van het katoen zija omstreek d helft van die m het vorige jaar De wauidevermmdenug van den te Lnerpool ainwezigtn voorraad bcdta gt 3ö miUioca euldcn Ook te Marktberigten Gouda 17 Oct T uwe ro e cu Lückut t v Icn uu iets lager pnjs afgegeven gerat hiver eiwteu en boo tcu ronder verandering Tarwe Poolsche per 2400 kiio 10 V rc kief e e ƒ 485 Zecuwsche per mu l nieuue ƒ i4 O 1 lfj 75 cUtu oude ƒ 15 d f 17 00 lïngn p ƒ 7 ƒ n 1 i j G 2 j 1 o 10 diio turner y o 2o i j 1 i iivtr Korte ƒ G a ƒ 4 0 dito lange ƒ 3 50 a ƒ 4 lO Ito kueit 1 1 n scbe per 2I Ü kilo 21U Noordbrabiiit che y I h 1 J t Bruine booncn ƒ 12 75 ƒ 15 50 l i irdeboonen iO a 9 Duivebooneu ƒ 9 25 i f lO ÏO Blaiiuvve erwten voor de mesting ƒ b 50 a h Op de veemarkt as reeds heden een aanzienlijk i atalrundden enz aangeroerd dehmdel v chtcr niet f f h ook gingen de schipei Im vin de hand alieLii lu v irvLuaen biggen ging letb meer om Kaas Goebotei ƒ 1 30 a ƒ 1 40 W eiboter ƒ 1 06 a 1 IS Burgerlijke Stand GOT D Geboren 15 October Johanna ouders K van der Pobt en M den BlankcL 17 Theodora Klazina ouders C erby en E Bergman Eliazar ouders A G de Leeuw en H L Moua ch 0 EELEDEN 17 Octobtr C Koot It j Gehlwd 17 Oc obei J Boeke man en 11 F Pfrk