Goudsche Courant, zondag 27 oktober 1867

erii otigen En toch grooter eu grootcr wordt het nantal dier krailk iniiigen die bij den tegeuwoordigen topstand an Europa geen heil van legermagt of verdcdigings linie voor kleine staten verv achten die lu weerbaarheids verbouden geen nut zien dan aljeen ais g ranastische oefeningen voor volwassenen op de nij p der duUsche lurnvereinen maar dan moet de inrigiing eenig ins anders uorden krankzinnigen die durven benerei dat de vrijlitid cci s volks een anderen steun behoeft dan bajonet tu achterladtr ecu eerlijk gcHCicn dat niet door roof en moord is bezoedeld con moraliteit die niet gewogen nordt met kofïijbalen en batige saldo s iU n volk d U vrij vil blijven kan niet ven ietigd worden Kr is een andere tegenstand dan door de wapenen H inneer alle N edcrKindcrs s ich verbinden geen vreemdeling te diencji wanncir bij ovcrheersching alle ambtenaren hun betrekknigen neerleggen en alom lijdelijk verzet geboden woidt is geen land door den vijand te besturen 589 liet is nair treurig zoude de toestand van velen zijn bij zulk een ramp maar zoude dit minder wezen als ons leger eerst op de Veluwe was verslagen en vervolgens de verdedig ngs liuien door overmagt bestormd werden en onze steden be et worden door van krijgsgeluk bedwelmde soldaten Ook een lijdelijk verzet vordert moed misschien meer dan kruiddampraoed op het slagveld Zondag 11 October 1S07 GOUDSCHECOURAIÏT Burgerlijke Stand co u d a Of nokiN Ib Oct CoruLlia Heiidrica ouders H W M Steevens en C vjüi Jir Vaart 1 Anthonie ouders P H Rozenstrateu en G Hfkkpr Marinus Hendrik ouders J J Grootendorst eu A S C Blorarucndaal Wilhflmiiia ouders J Esveldt en J do Bbnk 21 l iettrnclla ïohanua ouders G J Polet ea B SDellcman JohaDna ouders P van Ham eu E Oosterbroek OvuamiN 19 Oct H J lau der Hoek wed J B van Roijen 64 j 21 A sau Schalk 74 j J f van Detli 11 w Uitgave van A BRINKMAN L mge Ttndeieeg D n 60 ADVERTEMTIEM OPEMBARE VERKOOPING DIJKGRA Vr en liEEMllADEN van den Zitiilplaspoltler in Siihielancl zijn voornemens op ZAlLRDAfi den 2 X0 EMEEU IhtiT des vo irmiddags ten tien ure in het logement Ill T rosTiiLIS te Moonlrevht in het openbaar en voor contant geld te vcrkoopcn Ecnc partij van ruim 400 CanadaSCtie of zoogenaamde ZWARTE POFULIEBEH BOOMEN waarbij zeci sre ehikte voor Klomp en Werkhout allen staande ter wederzijden langs den HocfJ m ddchitg dct Polders van af den ouden Spoorweg tot den zuidelijken lluaranri CU zulks in vijftn vijftig perceelen zoo ais zij staan afgcnommerd Nadere inliciiinisen zij i ic bekomen bij voormeld Bestuur en bij den eersten Opzigtcr E LWi K te MmdrecU lAT door het STAF Ml ZIEK vpn het 1 = Heg op ZO rAt 7 OCTOÜEil l OT des middj =i ten Inlf een ure iu ile Sociëteit 0n5 JtAOi 1 1 n als geuoj il k Geen zekerder heilzamer c i goedkooper middel ter genezing v in de mcrsf ingewortelde llhuroatifk Tthumat che HoofdKies of T indp jn pijn in de ge richten armen of bc ucn loor koude ontstaan bestaat er dan de krachtig werkende Al si aubbin s ol AnüRluiniatlselic Watten Goiirla tl ertvhmzcii Wuerileii Schormimen Alphen Boskoop die tevens het voorilee hebben van zeei gem tkkelijlv ainareucud te kiinncn worden en niet de gerins=te schade nke uitwerking kunnen te vreeg brengen bij l deis die te gelijk met andere kv alen bezocht zijn e Uiterst goedkoope pi j van slechts 30 cent per pakje behoeft niemand tegen te houden om het middel tf bezigen vanneer men slechts zorgt zich van de echte te bedienen kenbaar aau de onderteekening der blaauwe omslagen door den bereider en boofddepothonder BREETVEET Az te Pelft die deze Uatten o a verkrijgbaa heeft gesteld bij T A G VVS TIEÏH IVed T 0 MAN A Pinxs G WILHELlirS T W DEN l L Geb KAÜEIXG i GOUr K l E J H KELLE T Eotferdfon este wagenstr A KEIJNOORDT Oostpoort OTTa HOOG ENDIJK Capelh a d Ihsel Openbare Vcrküüping te GOUDA op Maandag 2 October 1807 s morgens 11 ure iu liC HiOioNiE aan de Markt aldaar van 1 Een ruim WOONHUIS Erf en Tuin in de Keizerstraat te GoLDv vvijk K n 103 zijnde voor alle ncriii cn geschikt en K Een ruim WOONHUIS ingerig voor A IXKELHUIS met Erf in den Langen Groenendaal te Gold wijk I n Ss i middel UIT ÜE IIAXD te koop euinfornjalien te bekomen bij den IvotarisMoN iiJV alda ir Nog ontvangen voor den geamputeerdcn spoorvv eg arbeider Van HAKTEN van en Z ƒ 2 C ƒ 10 N N ƒ 4 0 5 K ƒ 0 50 H ƒ 2 50 V Coup ƒ 3 Ji IX E ƒ 1 J V S ƒ 1 P ƒ 3 i ƒ 1 Coup ƒ 1 23 V ƒ 10 A ƒ 1 Dit 2 j0 N N 10 K ƒ 1 M ƒ 1 de ongejufvronwen CuLS en IJbSEisTEiJN de opbrengst eener kindei loterij ƒ 7 MiJ ƒ I een partijtje Kussisch ƒ 2 50 X ƒ 10 te zamen ƒ 9P 24 totaal met vorige opgaven ƒ 15f S0 Siadgcnooten het doel is bereikt het biitenhun schuld ongelukkig geworden gezin is door uwe liefdadigheid in den aanstaanden vunter voor armoede behoed llartelijken dank aan allen die tot deze gelukkige uitkomst in meerdere j mindere m te hebt bijgedragen liet bewustzijn n el gedaan te hebben geeft zelfsvoldocning en is de betrachting van een der eerste pligten voor den mensch Invloedrijke personen hebben mij beloofd dien invloed te zullen gebruiken om den ongelukkige op de een of andere wijze cene betrekking te bezorgen dan is het werk voltooid hopen wij dat die pogingen zullen slagen J REUTlNGEll GoiDA 23 October 1867 Tegen hoesten heeschheid schorheid in de keel versljming enz is geen beter middel aau te wenden dan de StoU w erck sche Borst Bonbons Me 1 an dezelven echt in pakjes a 30 cent bekomen te Gouda b j den Apotheker J G EOEKENOOGEN op de Blaauwstraat ic tidcoonhoven bij A WOLFF Prijs van het gedestilleerd bij G P van do VELDE te GOUDA met inbegrip van accijns bij ccnc hoeveelheid an minstens tien kan a contant Zuiver overgehaali e JENEVEE a462 j9 o per kan 67 = cents idem a 477 io 7o per kan 69 ets Jenever 2 1 soort Moutwijn a 4 i2 io ü P l 86 cents inl BRANDEWIJN ii 4GS io perkan 70 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid GOLDA 23 Oct 1S67 Prijzen der Effecten pCt Ncd w sch 21 2 diio 3 dito 4 Ilandelm op resc j België P oths 27 Spanje obl 2 Portugal obl 3 Kusl obl H 5 d 1828 29 5 d 6 serie 5 do Lond iseas d Amst 1864 5 dO Amst lSG0 4V2Aand spoorvv ƒ Oost Metall 5 pCt dito dito 2V2d rente Amst 5 do nat 1854 5 d ipzilv 1864 5 Italië Amst 5 Turk algem 5 Griekenland 5 Ver Staten 1874 5 d 1881 6 dO 1882 6 Mexico 1851 5 AMSTERDAM BiDgsdag 22 October I aagste Hoofjste Gebleven Xocrs koers ltoer3 52V4 527 8 527 8 62Vü 623 84V3 135V4 136 135 53V2 30 38V SOVs 701 2 70 8 70V8 84V8 831 3 751 4 182 isy 4311 437i6 iii Vtr 2IV4 63 s 63V4 63 4 l6 497i6 491 2 551 8 ai 4 30 30Vg 30 748 74 7 751 3 741 4 74V8 747 15 lb 4 14 BoekdrukUerij van A BRINKMAN Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avoads te voren De prijs per drie maanden is 2 franco p postƒ2 25 Advertentien van 1 6 regels tot des middags tea 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn AFKONDIGING I BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Gouda gezien het beslcit van den Heer Commissaris des Konings in de provincie ZuidHolland herinneren ten gevolge van hetzelve de ingezetenen deier gemeente aan de hun bij art 42 der wet op de PERSONELE BELASTING van den 29 Maart 183S staatsblad n 4 opgelegde verpligting tot het doen van suppletoire aangiften wanneer zij me betrekking tot nieuwe aanschaffing of verwisseling van b tingsvoorwerpen vallen iu de termen van art 27 der voormelde wet om namelijk als nog of zoodra zulks bij hen in het verder gedeelte van het belastbaar jaar bet geval mogt worden zich te adresseren aan den ontvanger van s rijks belastingen ten einde een biljet ter invulling te bekomen en daarbij deze aangifte te bewerkstelligen en zulks ten einde bevrijd te blijven van de straf bepalingen vervat in art 35 en 39 der voormelde wet welke voor de belanghebbenden ter secretarie dezer gemeente steeds ter visie is liggende Gouda den 22 October 1867 Burgemeester en ft ethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DROOGLEEVER FORTUIJN v BERGEN IJZENDOORN Overzlgt GOUDA 26 October De italiaansche laken hebben ploUeling een ïonderlingen keer genomen De fransche troepen reeds ingescheept te Toulon zijn weder ontscheept De brutr le interventie is opgegeven en men zal eeue andere schikking beramen De toestand van Europa is in d n laatsten tijd merkelijk veranderd en de positie van Italië sedert zijne zamenwe king met Pruisen niet zoo geheel afhankelijk van fransche willekeur Wij zien echter vergeefs om naar eenige gebeurtenis die den onverzettelijken wil van Napoleon kon buigen Victoi Emanuel belette zooveel hij kon den stroom zijner onderdanen ook zonder fransche expeditie zou hij gewillig zijne maatregelen verscherpt hebben Ratazzi allee i wil zich niet verder compromitteren en Cialdini zal de september eoDventie ernstiger handhaven De romeinscbe soldaten ontwaken ook nu juist tot heldenmoed en verslaan de kleine benden der insurgenten Stellige berigten ontbreken te Bome heerscht gisting te Turijn en te Florence is het volk onrustig Garibaldi is van zijn eiland ontsnapt en hij kan aan het geheele bedrijf eene andere wending geven Uit alles blijkt dat de kwestie eene andere phase is ingetreden en dat de beweegredenen van hetgene geschiedt raadselachtig en verborgen zyn Pruisen is er niet in betrokken dit beweert men zoo sterk van alle kanten dat daardoor wel eenigen twijfel zou kunnen rijzen maar het is immers te dwaas om te denken dat de groote Napoleon zich bekommeren zoude over pruisische Tertoogen De t jd zal openbaren wal er is geschied en ook hoe de verwikkeÜng zal alloopen wier einde nug niet is te voorzien Engeland levert niets op dan feniansche woelingen en puaeyistische twisten reclames tegen de reformbill en toebereidselen tot den togt naar Abyssinie De hardnekkigheid der feniaus is een treurig verschijnsel en verwekt onrust op verschillende plaatsen Het is een fanatieke hoop zamenzweerders die door gedurige mislukking niet ontmoedigd voor geen misdaad terugdeinzen om hunnen haat op enkelen te koelen Terwijl de keiler ran Oostenrijk eene contra visite te Parijs brengt y vert men te Weenen voor het burgerlijk huwelijk en tegen het concordaat Te Berlijn haast men zich met het aannemen van tal van wetten en overeenkomsten die het groote duitsche rijk consolideren en Rusland heeft de handen ruim om de uitvoering zijner plannen tegen Tnrkqe voor te bereiden Frankrijk zal eerst ia het vooijaa gereed zijn het ziet toe terwijl het zich uitput in toerustingen het in ijzeren boeijen De prijs der Advertentien van één tot ics regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Bnitcngevione letters worden berekend naar plaatsruimte geklonken volk zwijgt maar het is zeker dat zich daar een schat van ontevredenheid ophoopt die hetzij naar binnen of naar buiten zal moeten uitbarsten Nederland brengt hulde aan twee yijner groote mannen Vondel verdient elke onderscheiding hij was de grootste dichter die elk land ten sieraad kon verstrekken De wereld ou van zijn lof gewagen indiei men elders de taal beoefende waarin hij schreef Hem is te Amsterdam een standbeeld opgerigt hi is feestelijk gehuldigd maar ons volk gevoelt zoo weinig de waarde van den grooten dichter de omstandigheden droegen zoo weinig by tot de feestviering elke bijzondere aanleiding ontbrak zoo geheel dat het geheele feest slechts geringen en weinig blijvenden indruk maakte Wij hopen iets beters van het rotterdamsehe feest Daar brangt Nederland heden hulde aan om met de Rotterd Ct te spreken een der edelste staatsmannen die op zijn grond het levenslicht zagen Gijsbert Karel van Hogeudorp was een man van talent en kennis maar bovenal een man van eene onwrikbare overtuiging die wat hij voor goed en waar hield opentlijk verkondigde al liep hij gevaar daarom te worden vervolgd en gestraft al zou het hem blootsiellm lan miskenning door het volk welks welvaart hem boven alles ter harte ging al zou hij er de gunst door verbeuren van een vorst dien hq innig liefhad Zulke mannen verdienen de vereering vtT allen die begrijpen hoeveel moed en zelfverloochening vireischt wordt om volhardend de waarheid in het licht te bibven stellen als allen door de leugen zijn verblind Mogt én raMtfdRiasche feestviering medewerken tot het doenontwaken van een vurigen zin voor de bevordering van verlichting en vooruitgang 1 6uttcnlattïi Londen 24 October Onlangs is in London Fields eene groote vergadering in de open lucht door werklieden gehouden om te protesteren tegen de bepalingen betreffende de belastingen voorkomende in de reform hill Gedurende de jongst verloopeu 33 jaren iijn in Engeland 4554 doodvonnissen uitgesproken waarvan 66S wegens het plegen V4n moord en 3886 voor andere misdaden In de niecatcgevallen werd echter gratie verleend Zoo werden b v in 1833 931 personen ter dood veroordeeld en slechts aau 33 het vonnisvoKiOkken in 1834 480 veroordeeld en 34 geëxecuteerd in 1854 ondergingen slechts vijf personen de doodstraf ofschooner 45 toe veroordeeld werden Met het oog op de verspreide geruchten dat er plannenbestaan zouden om de schuldeischers der vereenigde staten inpapierengeld te betalen hecht men eenig genigt aan een schrijven van den minister van financiën Ie Washington hetuclkten antwoord strekt op eenige omtrent die plannen door eenhandelaar gedane vragen en dat n de dagbladen van New York is opgenomen De minister zegt in dien brief Het volkder vereenigde staten verlpngt eenparig dat het woord dernatie gestand zal worden g laan even als het eenstemmigverlangde dat de unie iu liaar geheel zou blijven Mijns inziens is het gouvernement dan ook verpligt de met bevoegdheid van aflossing na vjjf jaren en met belofte van aflossingbinnen twintig j ren uitgegeven schuldbrieven in specie tebetalen en best er geen groii om te d ingen kan geene uitgifte vj ii n e i e i j pi its jben en ik kan riet gelooven dra v i l congres zullen g vonden worden die ee u i if idat papi rcngeld erlangen m t loei om i ni Ij I i iJbrieven f kwiy n in strijd met 2 e i p ilin en waaionder dieschuldbrii Ten nitgegeven en geplaatst zijn y