Goudsche Courant, zondag 17 november 1867

Tentoonstelling VAN Bafltittflcljinen werkende zonder gedruisch met regte naald en ontornbaren m STIKSTEEK uit lie weieldberoemde SINGERS Compagnie teNew York Van af 18 tot 33 November 1867 zullen deze MACHINEN in werking te zien zijn op de Westhaven B 184 te Gouda Het publiek wordt attent gemaakt dat deze MACHIXEN de eenige zijn welke doelmatig zijn voor het JlUlSgezin voor naaisters COrsettenmakers en daar dezelve door de laatste uitvindingen geheel verbeterd zijn en de HOOGSTE MEDAILLE op de WERELDTENTOONSTELLING te Parijs in 1867 aan de Compagnie is toegewezen Voorts STEBKE MACHIXEN voor kleermakers schoenmakers miülair werk enz Drie jaar guarantie geteekend door den Pleer G J DAKE te ROTTERDAi welke als Hoofd Agent voor NEDERLJND is aangesteld Goed werkende HANDMACIUNEN van 30 en ƒ 36 Onderrigt kosteloos Heden overleed in den ouderdom van ruioi 28 jaren mijn innig geliefde ecbtgenoot JACOBUS an ZANDWIJK G HERFST Wei J VAN ZANDWIJK GOLDA 13 Xovember 1867 Voor de vele blijken van vriendschap u belangstelling bij ons huwelijkondervonueij betuigen wij onzen opregtendank A J BOEKELMAN H E BOEKELMAX GouDi 16 Xov 1S 7 Pekk A HAVERKAJnT beveelt zich beleefdelijk aan tot het gevca van flinke lessen in AL de vakken van het lager onderwijs naaronder ook TAAL RIEKEN STEL en MEETKUNDE lederen avond van 5 tot 10 ure ten zijnen huize Kattensiogel Q 112 often huize van den Belanghebbende OPENING ao de LELSBlBLIOTHEEK op Zatnrdag 23 November des middags ten 12 nre in het Lokaal van de Werkinrigling voor behoeftigen Namens de Kommissie IX TERPS TRA Openbare Vrijwillige YERKOOPINa op Maandag den 18 November 1S67 ii s voormlddass ten 9 nre len huize van AART i F JOKÜ A h 233 te Mvordrccht van 11 KALFKOEIJEN i VAAEKOEIJEN 1 KALFYAAF S 1 GUSTE VAARS 3 KUI fH KATVFRVV AfUwus ïUSMERRIEPAARD 2 vette BIGGEN ongeveer 30 000 ned pond HOOI eenige BOi V en MELKGEREEDSCHAPPEX MEUBELEN HUISRAAD en andere ROERENDE GOEDEREN Nadere informatien en kantore van den NotarU G J SPRUIJT te Ouderkerk aan den IJnsel OpenMre erkooplng te GOUDA op Maandag den 25 November 1867 des voormiddags ten elf are in het logement I E Paacw aan de Markt aldaar van Een in 1867 vemleuwd kapitaal WINKELHÜIS en EEP met een FakbUiS daarachter staande en liggende op den Raam en in de Vlamingstraat te GocDA wijk O n 310 en 311 Zijnde in het Huis zes Ijehangen en van stookplaatsen voorziene KAMERS en hetgeen Terder tot een goed en gemakkelijk ingerigt Hnis behoort Te aanvaarden 1 Januarij 18 8 Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTÜIJN DEOOGLEEVER te Gouda Openbare Verkooplng op Dingsdag 26 November 1867 s morgens tJ ure te GocpA aan het lokaal in de NieuHsteeg E 16 17 ten overslaan van de Notarissen MONXIJN en KIST aldaar ten gevolge der Quiiering van een Magazijn van eene aanzicijlijke F a r t ij NIEUWE GALANTEKIEN enz B OUTERIEN VEELAKTE GOEDEREN eu eene groote hoeveelheid NEÜEENBEEüEE KINDEESPEELGOED enz enz Daags te voren te ziea Goudsche Broodfabriek Onze broodprijzen zijn tot nadere kennisgeving als volgt FIJN KHENTENBEOOD 40 Ct p 1 HE CEWOOjn dito 27 GEBUILD BKOOD 1 kw 28 tt dito 2 25 tl dito 3 It 23 II II II II ONGEBUILD dito 20 ROGGE dito 14 Amsterdamsche Bollen enKoningsbroodjes 10 cent per stnk Klein Brood 2V3 C per stuk Gouda 18 Nov 1867 FERK C Raderstoomboot d IJssel Van Gouda Maandag en Dingsdag sm organs 6 uren de overige werkdagen s morgens 7 uren Zondags s morgens 6V2 uur Van Rotterdam op alle dagen 3 namiddags 2 uren Dagelijks Eetourkaarten Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te goüda met begrip van accijns bij eeni hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 467jo per kan 67 cents idem a 477io o per kan 69 ets Jenever 24 soort Moutwijn a 467io o pcr kan 65 cents inl BEANDBWIJN a 462 io o P tan 70 cents Meerdere of mindere sterkte naar i evenredigheid GOBDA 16 Nov 1867 I Koornzakken TE HUUR bij W G N DE KEIZER Zeugstraat G 44 Slijm en Maagpillen Deze PILLEN die sinds vele jaren met het beste gevolg tegen de sUjm en als maagvcrSterkend gebruikt worden door hare zachte ueikmg spijsvertering zeer bevorderen bijzonder goed tegen de gal en zeer zacht laxerend zijn zijn tegen 32V2 cent het doosje luet berigt van het gebruik verkrijgbaar bij de lieeren Aarlanderceen J F Allart Amsterdam P de Haan en Zoon apothekers Kalverstraat n 255 Bommel ZaltJ J v d Vegte Delft W Wilsehut Vel shaven i Koch Deventer Berghuis en v d Moer Dïrksland D de Vries Dordrecht H J Giltay Gmida 3 G Boekenoogen firma Wed J A P P V d Heiden op de Blaauwstr Uage J Visser eu Zoon Spuistraat Harderwijk A Greidanus Leijden i T Terburgb Haarlemmerstr Rotterdam v Santen Kolf korte Hoofdsteeg Schiedam v d Hoeven en Numan Schoonhoren A Woiff Tiel A J Faassen Utrecht F Altena op den Steenweg over de Donkerstraat u 372 Vlaardingen J M Lagerwerff De SLIJM en MAAGPILLEN bereid volgens het echte recept zijn door mij te Gouda alleen en uitsluitend verkrijgbaar gesteld bij den Heer J G BOEKENOOGEN apothekêi opvolger van de W J A P P VAh DEB HEIJDEN op de Blaauwstraat LET WELÏ Om elk doosje der echte en sints onheugelijke jaren gebruikte Slijm en Maagpillen is een biljet voorzien metde handteekening van J J SCHEEUDEE apotheker welke handteekening zich ookbevindt op het zegellak waarmede bet doosjeverzegeld is Men gelieve daar wel attent opte zijn en zich te wachten voor het gebruik van een namaaksel dat men trachtin omloop te brengen 12 Boekdrukkerij van A BRINKMAN Hl 589 1807 Donderdag 21 Movember GOUDSCHE COURAlïT Deze Courant verachijnt des Donderdags ei Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren ï e prijs per drie maanden is 2 franco p po3t 2 25 Advertentien van 1 6 regels tot des middags ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D n 60 De prijs der Advertentien van eéu i t les regels met inbegrip van het zegel is bU C nt noot eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden berekend stu plaatsruimte öuttenlttixïr Londen 17 Nov In de officiële Gazette komt eene kennisgeving aan de beambten der posterijen voor dat in de aan i staande zitting van het ptirlement een wet zal voorgedragen worden ten einde eenheid te brengen in de administratie der telegrafen en der posterijen met welk doel de eerste ook onder het beheer van den Postmaster General zou mueten gesteld worden De New Yorksehe correspondent van de Star die tot de meest geprononceerde liberalen behoort is in het minst niet bevreesd dat de parlij der republikeinen welke zijne sympathie beeft bij de aanstaande verkiezing van een president de nederlaag zal lijden Anderen zijn niet zeer gerust daar in vele noordelijke staten bij andere reeds gehouden verkiezingen de tegenpartij overwonnen heeft Doch deze correspondent gelooft dat de democratische partij te veel verdeeld is en wel ten gevolge van het tegenwoordig druk besproken plan om de amortisatie en intrest der staatspapiere met papierengeld greenbacks te betalen Dat plan wordt alleen voorgestaan door degenen die weinig effecten in hun kas hebben en weinig kans bezitten om die ooit te krijgen Andere conservatieven bijv Seymons hoezeer ook voor de zuidelijken en voor de politiek der gewezen slavenhouders gezind heeft zich tegen dat financiële plan zeer hevig uitgelaten in eene reJe te Albany die hij in New York niet heeft durven houden omdat de daar aanwezige democraten zoo iets niet zouden geduld hebben Het Law Journal meldt dat in wel onderrigte kringen het ger cht loopt dat de doodstraf niet zal voltrokken worden althans niet aan drie van de vier te Manchester ter dood veroordeelde fenians Ook de Morning Advertiser Jeukt dat de koningin het vonnis veranderen z d op grond dat het onbewezen is dat de veroordeelden toen zij deel gingen nemen aan den aanval op den politiewagen wisten dat men zoo ver zou gaan van bij tegenslaud het leven der agenten niet te sparen 19 Nov Het parlement is heden geopend met de volgende rede Het smart mij dat ik uwe ondersteuning en uwe raad heb moeten inroepen op een ongewoon tijdstip hetgeen voor vele van u misschien moeijelijkheden heeft doen ondervinden De koning van Abyssinie houdt steeds met verkrachting van alle internationale wetten verscheinene mijner onderdanen gevangen en onder hen worden er gevonden die op bijzondere wijze bij hem zijn geaccrediteerd Dewijl hij aldus bleef handelen en alle vriendschappelijke vertoogen daanegen ingediend ver I achtte schoot mij geen ander middel over dan om de in vrijheid stelling mijner onderdanen te eischen en met kracht van wapenen die vordering te ondersteunen Ten gevolge hiervan heb ik bevel gegeven om eene expeditie tot bereiking van dat doel uit te rusten eu naar Abvssinie te zenden Ik koester het vaste vertrouwen dat de leden van het parlement mijne pogingen tot dat einde aangewend zullen ondersteunen opdat hunne landlieden worden bevrijd uit eene onregtvaardige gevangenschap en de aangetaste eer mijner kroon zal worden gewroken De noodige stukken betreffende deze aangelegenheid zullen onverwijld bij het parlement worden ingediend Van alle vreemde regeringen heb ik de meest vriendschappelijke verzekeringen betreffende hunne gevoelens te mijwaarts ontvangen eu ik meen te mogen vertrouwen dat de vrede van Europa niet zal gestoord worden Eenige benden italiaansche vrijwilligers hebben zonder eenigen last van hunnen vorst een aanval in den kerkelijken staat gedaan zij bedreigden zeKs Bome Hierop heeft keizer Napoleon gemeend een expeditionair leger te moeten afzenden tot bescherming van den paus en diens staten Nu dit doel bereikt is en de nederlaag en verstrooijing van de vrijwilligers het grondgebied van den paus voor het gevaar van een vgandigen inval hebben gevrijwaard vertrouw ik dat Z K M door eene spoedige terugroeping zijner troepen elke mogelijke aanleiding tot misverstand lusschen Zr Ms gouvernement en dat van den Koning van Italië zal wegnemen De verraderlijke zamenzwering die gemeenlijk onder den naam van fenianisme bekend is heeft na in Ierland gestuit en onderdrukt te zijn in Engeland den vorm van planmatig geweld en moordaanslag aangenomen Deze wandaden moeten met kracht worden tegengegaan en ik vertrouw op eene krachtige handhaving der wetten en op den trouw mijner onderdanen om ze met goed gevolg te onderdrukken Mijne heeren van het huis der gemeenten I De begrootingen voor het volgende jaar worden gereed gemaakt en zullen u in tijds worden voorgelegd Zij zullen met betrachting der zuinigheid worden opgemaakt met het oog op de noodzakelijke behoeften van de openbare dienst enz Parijs 17 Nov Sedert Italië heeft toegegeven aan den wensch van Frankrijk en het romeinsche grondgebied heeft ontruimd is de verstandhouding tusschen de kabinetten van Parijs en Florence weder eenigermate gespannen Het gouvernement van Frankrijk was nadat het de zekerheid had verkregen dit het congres voorstel met zeer weinig ingenomenheid werd ontvangen van meening dat dit vooral aan Italië was te wijten Vooral de weigering van Engeland om aan dit congres deel te nemen heffl dit vermoeden versterkt Hierover ontstond eene scherpe woordenwisseling met den heer de Nigra die er natuurlijk zijne regering over inlichtte Dien ten gevolge zou het italiaansche gouvernement I onmiddellijk eene depêche circulaire hebben gerigt aan de buitenlandsche gezanten te Londen en te Berlijn ten einde hen aan ic manen de gouvernementen van Pruisen en Engeland te doe i weten dat de italiaansche regering het als eene I bijzondere gjnst zou aanmerken indien aan Frankrijks uitnooI diging gehoor werd verleend Men vleit zioh dat èn bet I hof van Berlijn èn het hof van A James het aanzoek thuns I uit een ander gezigtspunt zullen gaan beschouwen en dat zij l zullen eindigen met het aanzoek aan te nemen Een officieus orgaan de Patrie meent te weten datEnsland de uitnoodiging nog niet heeft van de hand gewezen maar dat men geprotesteerd heeft tegen het plan om de conferentie te Rome te doen bijeenkomen t Is trouwens bekend dat Kusland met het pauselijke hof gebroken heeft Ook zegt I men dat vijf mogendheden den wensch zouden hebben te kenuen gegeven dat men te Parijs zou vergaderen Omtrent het lot van Garibaldi is nog niets beslist Menacht het hier zeer oBwaarschijnlijk dat de geregteiijke vervolging tegen hem voortgang zal hebben Ér is weder spratevan dat hij zich in vrijwillige ballingschap naar Amerika zalbegeven Zij die van het romantische in de staatkunde houden verzekeren dat Garibaldi kans zou hebben om tot president der amerikaansche republiek te worden benoemd De arrestatien duren hier nog voort Men heeft thans twee personen in hechtenis genomen die leve Italië geroepen hadden Ook deze kreet schijnt dus strafbaar te zijn geworden onder de nieuwe orde van zaken 18 November Keizer Napoleon heeft heden de zittingvan het wetgevend ligchaam geopend met eene troonrede diezeer geruststellende verzekeringen doet en waarin onder meerhet volgende voorkomt Sedert gij zijt uiteen gegaan hebben onbestemde bezorgdheden den openbaren geest in Europa geschokt waardoor overal de industriële beweging en de handelszaken zijn verminderd De vrede dien wij allen willen bewaren scheen een oogenblik in gevaar te zijn Eevolutionaire agitatien opentlijk voorbereid bedreigden de pauselijke staten De conventie van 15 september niet uitgevoerd wordende heb ik op nieuw troepen naar Home moeten zenden cm de magt van den heiligen stoel te beschermen door de overweldigers terug te slaan Onze gedragslijn kon niets vijandigs hebben tegen de eenheid en onafhankelijkheid van Italië en die natie een oogenblik vejj i I heeft terstond de gevaren begrepen die in deze revptóiionairSh é